حل مشکل اکانت گوگل Huawei Y3 II بدون به باکس  

حل مشکل اکانت گوگل Huawei Y3 II بدون نیاز به باکساموزش کامل حل مشکل اکانت گوگل هواوی تمامی مدل های Huawei Y3 II بدون مشکل و نیاز به باکس و 100% تست شده


دسته بندی


هواوی | Huaweiادامه مطلب  

حل مشکل اکانت گوگل Huawei GT3 بدون نیاز به باکس در اندروید 6  

حل مشکل اکانت گوگل Huawei GT3 بدون نیاز به باکس در اندروید 6اموزش کامل حل مشکل اکانت گوگل هواوی تمامی مدل های Huawei GT3 بدون مشکل و نیاز به باکس و 100% تست شده


دسته بندی


هواوی | Huawei


ادامه مطلب  

REMOVE PATTERN,PIN PASSWORD، تمام گوشی های هواوی و لینوو سری MTK، بدون باکس و فعال بودن دیباگ  

REMOVE PATTERN,PIN PASSWORD، تمام گوشی های هواوی و لینوو سری MTK، بدون باکس و فعال بودن دیباگ

REMOVE PATTERN,PIN PASSWORD، تمام گوشی های هواوی و لینوو سری MTK، بدون باکس و فعال بودن دیباگ

...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

REMOVE PATTERN,PIN PASSWORD، تمام گوشی های هواوی و لینوو سری MTK، بدون باکس و فعال بودن دیباگ  

REMOVE PATTERN,PIN PASSWORD، تمام گوشی های هواوی و لینوو سری MTK، بدون باکس و فعال بودن دیباگ

REMOVE PATTERN,PIN PASSWORD، تمام گوشی های هواوی و لینوو سری MTK، بدون باکس و فعال بودن دیباگ

...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

REMOVE PATTERN,PIN PASSWORD، تمام گوشی های هواوی و لینوو سری MTK، بدون باکس و فعال بودن دیباگ  

REMOVE PATTERN,PIN PASSWORD، تمام گوشی های هواوی و لینوو سری MTK، بدون باکس و فعال بودن دیباگ

REMOVE PATTERN,PIN PASSWORD، تمام گوشی های هواوی و لینوو سری MTK، بدون باکس و فعال بودن دیباگ

...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

REMOVE PATTERN,PIN PASSWORD، تمام گوشی های هواوی و لینوو سری MTK، بدون باکس و فعال بودن دیباگ  

REMOVE PATTERN,PIN PASSWORD، تمام گوشی های هواوی و لینوو سری MTK، بدون باکس و فعال بودن دیباگ

REMOVE PATTERN,PIN PASSWORD، تمام گوشی های هواوی و لینوو سری MTK، بدون باکس و فعال بودن دیباگ

...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

How to remove RSA Key Fingerprint?  

Question?
I’d like to remove the following RSA key fingerprint from my DirectAdmin vps because I no longer have an ecommerce website that required it.This is a message I got from my vps: 
Code:
The authenticity of host ’128.31.301.40 (128.31.301.40)’ can’t be established.
RSA key fingerprint is 4d:05:3e:5b:ea:90:7a:be:6e:55:bc:ba:12:02:06:69.

Answer:
Just remove it from ~/.ssh/known_hosts or empty the file. As soon as you try to connect a host again, the file will be created with correct data.

ادامه مطلب  

تغییر سایز پارتیشن روت لینوکس  

As others have pointed out, XFS filesystem cannot be shrunk.
So your best bet is to backup /home, remove and recreate its volume in a smaller size and give the rest to your /root volume just as Koen van der Rijt outlined in his post.
• backup the contents of /home
> tar -czvf /root/home.tgz -C /home .
• test the backup
> tar -tvf /root/home.tgz
• unmount home
> umount /dev/mapper/centos-home
remove the home logical volume
> lvremove /dev/mapper/centos-home
• recreate a new 400GB logical volume for /home, format and mount it
> lvcreate -L 400GB -n home centos
> mkfs.xfs /dev/centos/home
> mount /dev/mapper/centos-home
• extend your /root volume with ALL of the remaining space and resize (-r) the file system while doing so
> lvextend -r -l +100%FREE /dev

ادامه مطلب  

تغییر سایز پارتیشن روت لینوکس  

As others have pointed out, XFS filesystem cannot be shrunk.
So your best bet is to backup /home, remove and recreate its volume in a smaller size and give the rest to your /root volume just as Koen van der Rijt outlined in his post.
• backup the contents of /home
> tar -czvf /root/home.tgz -C /home .
• test the backup
> tar -tvf /root/home.tgz
• unmount home
> umount /dev/mapper/centos-home
remove the home logical volume
> lvremove /dev/mapper/centos-home
• recreate a new 400GB logical volume for /home, format and mount it
> lvcreate -L 400GB -n home centos
> mkfs.xfs /dev/centos/home
> mount /dev/mapper/centos-home
• extend your /root volume with ALL of the remaining space and resize (-r) the file system while doing so
> lvextend -r -l +100%FREE /dev

ادامه مطلب  

تغییر سایز پارتیشن روت لینوکس  

As others have pointed out, XFS filesystem cannot be shrunk.
So your best bet is to backup /home, remove and recreate its volume in a smaller size and give the rest to your /root volume just as Koen van der Rijt outlined in his post.
• backup the contents of /home
> tar -czvf /root/home.tgz -C /home .
• test the backup
> tar -tvf /root/home.tgz
• unmount home
> umount /dev/mapper/centos-home
remove the home logical volume
> lvremove /dev/mapper/centos-home
• recreate a new 400GB logical volume for /home, format and mount it
> lvcreate -L 400GB -n home centos
> mkfs.xfs /dev/centos/home
> mount /dev/mapper/centos-home
• extend your /root volume with ALL of the remaining space and resize (-r) the file system while doing so
> lvextend -r -l +100%FREE /dev

ادامه مطلب  

تغییر سایز پارتیشن روت لینوکس  

As others have pointed out, XFS filesystem cannot be shrunk.
So your best bet is to backup /home, remove and recreate its volume in a smaller size and give the rest to your /root volume just as Koen van der Rijt outlined in his post.
• backup the contents of /home
> tar -czvf /root/home.tgz -C /home .
• test the backup
> tar -tvf /root/home.tgz
• unmount home
> umount /dev/mapper/centos-home
remove the home logical volume
> lvremove /dev/mapper/centos-home
• recreate a new 400GB logical volume for /home, format and mount it
> lvcreate -L 400GB -n home centos
> mkfs.xfs /dev/centos/home
> mount /dev/mapper/centos-home
• extend your /root volume with ALL of the remaining space and resize (-r) the file system while doing so
> lvextend -r -l +100%FREE /dev

ادامه مطلب  

تغییر سایز پارتیشن روت لینوکس  

As others have pointed out, XFS filesystem cannot be shrunk.
So your best bet is to backup /home, remove and recreate its volume in a smaller size and give the rest to your /root volume just as Koen van der Rijt outlined in his post.
• backup the contents of /home
> tar -czvf /root/home.tgz -C /home .
• test the backup
> tar -tvf /root/home.tgz
• unmount home
> umount /dev/mapper/centos-home
remove the home logical volume
> lvremove /dev/mapper/centos-home
• recreate a new 400GB logical volume for /home, format and mount it
> lvcreate -L 400GB -n home centos
> mkfs.xfs /dev/centos/home
> mount /dev/mapper/centos-home
• extend your /root volume with ALL of the remaining space and resize (-r) the file system while doing so
> lvextend -r -l +100%FREE /dev

ادامه مطلب  

تغییر سایز پارتیشن روت لینوکس  

As others have pointed out, XFS filesystem cannot be shrunk.
So your best bet is to backup /home, remove and recreate its volume in a smaller size and give the rest to your /root volume just as Koen van der Rijt outlined in his post.
• backup the contents of /home
> tar -czvf /root/home.tgz -C /home .
• test the backup
> tar -tvf /root/home.tgz
• unmount home
> umount /dev/mapper/centos-home
remove the home logical volume
> lvremove /dev/mapper/centos-home
• recreate a new 400GB logical volume for /home, format and mount it
> lvcreate -L 400GB -n home centos
> mkfs.xfs /dev/centos/home
> mount /dev/mapper/centos-home
• extend your /root volume with ALL of the remaining space and resize (-r) the file system while doing so
> lvextend -r -l +100%FREE /dev

ادامه مطلب  

تمیز کردن موی حیوانات خانگی از فرش یا موکت  

تمیز کردن موی حیوانات خانگی از فرش یا موکت
یکی
از مشکلاتی که برخی از افراد عنوان میکنند ریختن موی حیوانات خانگی روی
فرش یا موکت است و این امر تبدیل به موذل شده است ،در این مقاله راه های
جالبی جهت قالیشویی ، شستشو و پاک کردن فرش و موکت یا مبل بیان خواهیم کرد.
مهمترین و اولین مرحله این است که مرتب جارو بکشید تا این پرز و مو دائما در فرشها باقی نماند.
وسایل زیر را تهیه کنید:
اسفنج/جارو/اسپری حاوی آب
جارو برقی را روی حداکثر مکش قرار داده و با فصله

ادامه مطلب  

تمیز کردن موی حیوانات خانگی از فرش یا موکت  

تمیز کردن موی حیوانات خانگی از فرش یا موکت
یکی
از مشکلاتی که برخی از افراد عنوان میکنند ریختن موی حیوانات خانگی روی
فرش یا موکت است و این امر تبدیل به موذل شده است ،در این مقاله راه های
جالبی جهت قالیشویی ، شستشو و پاک کردن فرش و موکت یا مبل بیان خواهیم کرد.
مهمترین و اولین مرحله این است که مرتب جارو بکشید تا این پرز و مو دائما در فرشها باقی نماند.
وسایل زیر را تهیه کنید:
اسفنج/جارو/اسپری حاوی آب
جارو برقی را روی حداکثر مکش قرار داده و با فصله

ادامه مطلب  

تمیز کردن موی حیوانات خانگی از فرش یا موکت  

تمیز کردن موی حیوانات خانگی از فرش یا موکت
یکی
از مشکلاتی که برخی از افراد عنوان میکنند ریختن موی حیوانات خانگی روی
فرش یا موکت است و این امر تبدیل به موذل شده است ،در این مقاله راه های
جالبی جهت قالیشویی ، شستشو و پاک کردن فرش و موکت یا مبل بیان خواهیم کرد.
مهمترین و اولین مرحله این است که مرتب جارو بکشید تا این پرز و مو دائما در فرشها باقی نماند.
وسایل زیر را تهیه کنید:
اسفنج/جارو/اسپری حاوی آب
جارو برقی را روی حداکثر مکش قرار داده و با فصله

ادامه مطلب  

تمیز کردن موی حیوانات خانگی از فرش یا موکت  

تمیز کردن موی حیوانات خانگی از فرش یا موکت
یکی
از مشکلاتی که برخی از افراد عنوان میکنند ریختن موی حیوانات خانگی روی
فرش یا موکت است و این امر تبدیل به موذل شده است ،در این مقاله راه های
جالبی جهت قالیشویی ، شستشو و پاک کردن فرش و موکت یا مبل بیان خواهیم کرد.
مهمترین و اولین مرحله این است که مرتب جارو بکشید تا این پرز و مو دائما در فرشها باقی نماند.
وسایل زیر را تهیه کنید:
اسفنج/جارو/اسپری حاوی آب
جارو برقی را روی حداکثر مکش قرار داده و با فصله

ادامه مطلب  

تمیز کردن موی حیوانات خانگی از فرش یا موکت  

تمیز کردن موی حیوانات خانگی از فرش یا موکت
یکی
از مشکلاتی که برخی از افراد عنوان میکنند ریختن موی حیوانات خانگی روی
فرش یا موکت است و این امر تبدیل به موذل شده است ،در این مقاله راه های
جالبی جهت قالیشویی ، شستشو و پاک کردن فرش و موکت یا مبل بیان خواهیم کرد.
مهمترین و اولین مرحله این است که مرتب جارو بکشید تا این پرز و مو دائما در فرشها باقی نماند.
وسایل زیر را تهیه کنید:
اسفنج/جارو/اسپری حاوی آب
جارو برقی را روی حداکثر مکش قرار داده و با فصله

ادامه مطلب  

تمیز کردن موی حیوانات خانگی از فرش یا موکت  

تمیز کردن موی حیوانات خانگی از فرش یا موکت
یکی
از مشکلاتی که برخی از افراد عنوان میکنند ریختن موی حیوانات خانگی روی
فرش یا موکت است و این امر تبدیل به موذل شده است ،در این مقاله راه های
جالبی جهت قالیشویی ، شستشو و پاک کردن فرش و موکت یا مبل بیان خواهیم کرد.
مهمترین و اولین مرحله این است که مرتب جارو بکشید تا این پرز و مو دائما در فرشها باقی نماند.
وسایل زیر را تهیه کنید:
اسفنج/جارو/اسپری حاوی آب
جارو برقی را روی حداکثر مکش قرار داده و با فصله

ادامه مطلب  

تمیز کردن موی حیوانات خانگی از فرش یا موکت  

تمیز کردن موی حیوانات خانگی از فرش یا موکت
یکی
از مشکلاتی که برخی از افراد عنوان میکنند ریختن موی حیوانات خانگی روی
فرش یا موکت است و این امر تبدیل به موذل شده است ،در این مقاله راه های
جالبی جهت قالیشویی ، شستشو و پاک کردن فرش و موکت یا مبل بیان خواهیم کرد.
مهمترین و اولین مرحله این است که مرتب جارو بکشید تا این پرز و مو دائما در فرشها باقی نماند.
وسایل زیر را تهیه کنید:
اسفنج/جارو/اسپری حاوی آب
جارو برقی را روی حداکثر مکش قرار داده و با فصله

ادامه مطلب  

تمیز کردن موی حیوانات خانگی از فرش یا موکت  

تمیز کردن موی حیوانات خانگی از فرش یا موکت
یکی
از مشکلاتی که برخی از افراد عنوان میکنند ریختن موی حیوانات خانگی روی
فرش یا موکت است و این امر تبدیل به موذل شده است ،در این مقاله راه های
جالبی جهت قالیشویی ، شستشو و پاک کردن فرش و موکت یا مبل بیان خواهیم کرد.
مهمترین و اولین مرحله این است که مرتب جارو بکشید تا این پرز و مو دائما در فرشها باقی نماند.
وسایل زیر را تهیه کنید:
اسفنج/جارو/اسپری حاوی آب
جارو برقی را روی حداکثر مکش قرار داده و با فصله

ادامه مطلب  

تمیز کردن موی حیوانات خانگی از فرش یا موکت  

تمیز کردن موی حیوانات خانگی از فرش یا موکت
یکی
از مشکلاتی که برخی از افراد عنوان میکنند ریختن موی حیوانات خانگی روی
فرش یا موکت است و این امر تبدیل به موذل شده است ،در این مقاله راه های
جالبی جهت قالیشویی ، شستشو و پاک کردن فرش و موکت یا مبل بیان خواهیم کرد.
مهمترین و اولین مرحله این است که مرتب جارو بکشید تا این پرز و مو دائما در فرشها باقی نماند.
وسایل زیر را تهیه کنید:
اسفنج/جارو/اسپری حاوی آب
جارو برقی را روی حداکثر مکش قرار داده و با فصله

ادامه مطلب  

تمیز کردن موی حیوانات خانگی از فرش یا موکت  

تمیز کردن موی حیوانات خانگی از فرش یا موکت
یکی
از مشکلاتی که برخی از افراد عنوان میکنند ریختن موی حیوانات خانگی روی
فرش یا موکت است و این امر تبدیل به موذل شده است ،در این مقاله راه های
جالبی جهت قالیشویی ، شستشو و پاک کردن فرش و موکت یا مبل بیان خواهیم کرد.
مهمترین و اولین مرحله این است که مرتب جارو بکشید تا این پرز و مو دائما در فرشها باقی نماند.
وسایل زیر را تهیه کنید:
اسفنج/جارو/اسپری حاوی آب
جارو برقی را روی حداکثر مکش قرار داده و با فصله

ادامه مطلب  

تمیز کردن موی حیوانات خانگی از فرش یا موکت  

تمیز کردن موی حیوانات خانگی از فرش یا موکت
یکی
از مشکلاتی که برخی از افراد عنوان میکنند ریختن موی حیوانات خانگی روی
فرش یا موکت است و این امر تبدیل به موذل شده است ،در این مقاله راه های
جالبی جهت قالیشویی ، شستشو و پاک کردن فرش و موکت یا مبل بیان خواهیم کرد.
مهمترین و اولین مرحله این است که مرتب جارو بکشید تا این پرز و مو دائما در فرشها باقی نماند.
وسایل زیر را تهیه کنید:
اسفنج/جارو/اسپری حاوی آب
جارو برقی را روی حداکثر مکش قرار داده و با فصله

ادامه مطلب  

ریکاوری A510M  

ریکاوری A510M قابل رایت با ادین بدون مشکل 100% تست شده
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به اینکه...
ریکاوری A510M قابل رایت با...
ریکاوری A510f قابل رایت با...
فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F قابل رایت با ادین بدون مشکل...
فایل روت مخصوص اندروید 7 سامسونگ A510F ...
F761S-MAINBOARD-V2.0.0-GT910 ...
CERT E700F ...
CERT A800IZ ...
CERT A800F ...
CERT A710F ...
CERT A510 F ...
CERT A500FU ...
CERT A300H ...
ET-86V2G-A23-V1.8H lcd hd CPU A33 ET-86V2G-A23-V1.8H lcd hd CPU...
درایور حل مشکل سریال پورت باک

ادامه مطلب  

ریکاوری A510M  

ریکاوری A510M قابل رایت با ادین بدون مشکل 100% تست شده
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به اینکه...
ریکاوری A510M قابل رایت با...
ریکاوری A510f قابل رایت با...
فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F قابل رایت با ادین بدون مشکل...
فایل روت مخصوص اندروید 7 سامسونگ A510F ...
F761S-MAINBOARD-V2.0.0-GT910 ...
CERT E700F ...
CERT A800IZ ...
CERT A800F ...
CERT A710F ...
CERT A510 F ...
CERT A500FU ...
CERT A300H ...
ET-86V2G-A23-V1.8H lcd hd CPU A33 ET-86V2G-A23-V1.8H lcd hd CPU...
درایور حل مشکل سریال پورت باک

ادامه مطلب  

ریکاوری A510M  

ریکاوری A510M قابل رایت با ادین بدون مشکل 100% تست شده
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به اینکه...
ریکاوری A510M قابل رایت با...
ریکاوری A510f قابل رایت با...
فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F قابل رایت با ادین بدون مشکل...
فایل روت مخصوص اندروید 7 سامسونگ A510F ...
F761S-MAINBOARD-V2.0.0-GT910 ...
CERT E700F ...
CERT A800IZ ...
CERT A800F ...
CERT A710F ...
CERT A510 F ...
CERT A500FU ...
CERT A300H ...
ET-86V2G-A23-V1.8H lcd hd CPU A33 ET-86V2G-A23-V1.8H lcd hd CPU...
درایور حل مشکل سریال پورت باک

ادامه مطلب  

ریکاوری A510M  

ریکاوری A510M قابل رایت با ادین بدون مشکل 100% تست شده
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به اینکه...
ریکاوری A510M قابل رایت با...
ریکاوری A510f قابل رایت با...
فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F قابل رایت با ادین بدون مشکل...
فایل روت مخصوص اندروید 7 سامسونگ A510F ...
F761S-MAINBOARD-V2.0.0-GT910 ...
CERT E700F ...
CERT A800IZ ...
CERT A800F ...
CERT A710F ...
CERT A510 F ...
CERT A500FU ...
CERT A300H ...
ET-86V2G-A23-V1.8H lcd hd CPU A33 ET-86V2G-A23-V1.8H lcd hd CPU...
درایور حل مشکل سریال پورت باک

ادامه مطلب  

ریکاوری A510M  

ریکاوری A510M قابل رایت با ادین بدون مشکل 100% تست شده
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به اینکه...
ریکاوری A510M قابل رایت با...
ریکاوری A510f قابل رایت با...
فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F قابل رایت با ادین بدون مشکل...
فایل روت مخصوص اندروید 7 سامسونگ A510F ...
F761S-MAINBOARD-V2.0.0-GT910 ...
CERT E700F ...
CERT A800IZ ...
CERT A800F ...
CERT A710F ...
CERT A510 F ...
CERT A500FU ...
CERT A300H ...
ET-86V2G-A23-V1.8H lcd hd CPU A33 ET-86V2G-A23-V1.8H lcd hd CPU...
درایور حل مشکل سریال پورت باک

ادامه مطلب  

ریکاوری A510M  

ریکاوری A510M قابل رایت با ادین بدون مشکل 100% تست شده
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به اینکه...
ریکاوری A510M قابل رایت با...
ریکاوری A510f قابل رایت با...
فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F قابل رایت با ادین بدون مشکل...
فایل روت مخصوص اندروید 7 سامسونگ A510F ...
F761S-MAINBOARD-V2.0.0-GT910 ...
CERT E700F ...
CERT A800IZ ...
CERT A800F ...
CERT A710F ...
CERT A510 F ...
CERT A500FU ...
CERT A300H ...
ET-86V2G-A23-V1.8H lcd hd CPU A33 ET-86V2G-A23-V1.8H lcd hd CPU...
درایور حل مشکل سریال پورت باک

ادامه مطلب  

ریکاوری A510M  

ریکاوری A510M قابل رایت با ادین بدون مشکل 100% تست شده
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به اینکه...
ریکاوری A510M قابل رایت با...
ریکاوری A510f قابل رایت با...
فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F قابل رایت با ادین بدون مشکل...
فایل روت مخصوص اندروید 7 سامسونگ A510F ...
F761S-MAINBOARD-V2.0.0-GT910 ...
CERT E700F ...
CERT A800IZ ...
CERT A800F ...
CERT A710F ...
CERT A510 F ...
CERT A500FU ...
CERT A300H ...
ET-86V2G-A23-V1.8H lcd hd CPU A33 ET-86V2G-A23-V1.8H lcd hd CPU...
درایور حل مشکل سریال پورت باک

ادامه مطلب  

ریکاوری A510f  

ریکاوری A510f قابل رایت با ادین بدون مشکل 100% تست شده

توصیحات و اموزش بعد از خرید نمایش داده می شود
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به اینکه...
ریکاوری A510M قابل رایت با...
ریکاوری A510f قابل رایت با ادین بدون مشکل...
فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F قابل رایت با ادین بدون مشکل 100%...
فایل روت مخصوص اندروید 7 سامسونگ A510F ...
F761S-MAINBOARD-V2.0.0-GT910 ...
CERT E700F ...
CERT A800IZ ...
CERT A800F ...
CERT A710F ...
CERT A510 F ...
CERT A500FU ...
CERT A300H ...
ET-86V

ادامه مطلب  

ریکاوری A510f  

ریکاوری A510f قابل رایت با ادین بدون مشکل 100% تست شده

توصیحات و اموزش بعد از خرید نمایش داده می شود
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به اینکه...
ریکاوری A510M قابل رایت با...
ریکاوری A510f قابل رایت با ادین بدون مشکل...
فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F قابل رایت با ادین بدون مشکل 100%...
فایل روت مخصوص اندروید 7 سامسونگ A510F ...
F761S-MAINBOARD-V2.0.0-GT910 ...
CERT E700F ...
CERT A800IZ ...
CERT A800F ...
CERT A710F ...
CERT A510 F ...
CERT A500FU ...
CERT A300H ...
ET-86V

ادامه مطلب  

ریکاوری A510f  

ریکاوری A510f قابل رایت با ادین بدون مشکل 100% تست شده

توصیحات و اموزش بعد از خرید نمایش داده می شود
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به اینکه...
ریکاوری A510M قابل رایت با...
ریکاوری A510f قابل رایت با ادین بدون مشکل...
فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F قابل رایت با ادین بدون مشکل 100%...
فایل روت مخصوص اندروید 7 سامسونگ A510F ...
F761S-MAINBOARD-V2.0.0-GT910 ...
CERT E700F ...
CERT A800IZ ...
CERT A800F ...
CERT A710F ...
CERT A510 F ...
CERT A500FU ...
CERT A300H ...
ET-86V

ادامه مطلب  

ریکاوری A510f  

ریکاوری A510f قابل رایت با ادین بدون مشکل 100% تست شده

توصیحات و اموزش بعد از خرید نمایش داده می شود
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به اینکه...
ریکاوری A510M قابل رایت با...
ریکاوری A510f قابل رایت با ادین بدون مشکل...
فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F قابل رایت با ادین بدون مشکل 100%...
فایل روت مخصوص اندروید 7 سامسونگ A510F ...
F761S-MAINBOARD-V2.0.0-GT910 ...
CERT E700F ...
CERT A800IZ ...
CERT A800F ...
CERT A710F ...
CERT A510 F ...
CERT A500FU ...
CERT A300H ...
ET-86V

ادامه مطلب  

ریکاوری A510f  

ریکاوری A510f قابل رایت با ادین بدون مشکل 100% تست شده

توصیحات و اموزش بعد از خرید نمایش داده می شود
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به اینکه...
ریکاوری A510M قابل رایت با...
ریکاوری A510f قابل رایت با ادین بدون مشکل...
فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F قابل رایت با ادین بدون مشکل 100%...
فایل روت مخصوص اندروید 7 سامسونگ A510F ...
F761S-MAINBOARD-V2.0.0-GT910 ...
CERT E700F ...
CERT A800IZ ...
CERT A800F ...
CERT A710F ...
CERT A510 F ...
CERT A500FU ...
CERT A300H ...
ET-86V

ادامه مطلب  

ریکاوری A510f  

ریکاوری A510f قابل رایت با ادین بدون مشکل 100% تست شده

توصیحات و اموزش بعد از خرید نمایش داده می شود
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به اینکه...
ریکاوری A510M قابل رایت با...
ریکاوری A510f قابل رایت با ادین بدون مشکل...
فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F قابل رایت با ادین بدون مشکل 100%...
فایل روت مخصوص اندروید 7 سامسونگ A510F ...
F761S-MAINBOARD-V2.0.0-GT910 ...
CERT E700F ...
CERT A800IZ ...
CERT A800F ...
CERT A710F ...
CERT A510 F ...
CERT A500FU ...
CERT A300H ...
ET-86V

ادامه مطلب  

ریکاوری A510f  

ریکاوری A510f قابل رایت با ادین بدون مشکل 100% تست شده

توصیحات و اموزش بعد از خرید نمایش داده می شود
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به اینکه...
ریکاوری A510M قابل رایت با...
ریکاوری A510f قابل رایت با ادین بدون مشکل...
فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F قابل رایت با ادین بدون مشکل 100%...
فایل روت مخصوص اندروید 7 سامسونگ A510F ...
F761S-MAINBOARD-V2.0.0-GT910 ...
CERT E700F ...
CERT A800IZ ...
CERT A800F ...
CERT A710F ...
CERT A510 F ...
CERT A500FU ...
CERT A300H ...
ET-86V

ادامه مطلب  

نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER  

نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به اینکه تلبت های چینی دارای cpu allwener دارای ریکاوری نمی باشند شما می توانید با این نرم افزار
با یک کلیک بدون نیاز به فلش تبلت های دارای CPU ALLWENER
را هارد ریست کنین

دانلود فایل >>>


سایر محصولات :نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به...
ریکاوری A510M قابل رایت با ادین بدون...
ریکاوری A510f قابل رایت با ادین بدون...
فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F قابل رایت با ادین بدون مشکل 100%...
فایل روت مخصوص اندروید 7 سامس

ادامه مطلب  

نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER  

نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به اینکه تلبت های چینی دارای cpu allwener دارای ریکاوری نمی باشند شما می توانید با این نرم افزار
با یک کلیک بدون نیاز به فلش تبلت های دارای CPU ALLWENER
را هارد ریست کنین

دانلود فایل >>>


سایر محصولات :نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به...
ریکاوری A510M قابل رایت با ادین بدون...
ریکاوری A510f قابل رایت با ادین بدون...
فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F قابل رایت با ادین بدون مشکل 100%...
فایل روت مخصوص اندروید 7 سامس

ادامه مطلب  

نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER  

نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به اینکه تلبت های چینی دارای cpu allwener دارای ریکاوری نمی باشند شما می توانید با این نرم افزار
با یک کلیک بدون نیاز به فلش تبلت های دارای CPU ALLWENER
را هارد ریست کنین

دانلود فایل >>>


سایر محصولات :نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به...
ریکاوری A510M قابل رایت با ادین بدون...
ریکاوری A510f قابل رایت با ادین بدون...
فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F قابل رایت با ادین بدون مشکل 100%...
فایل روت مخصوص اندروید 7 سامس

ادامه مطلب  

نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER  

نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به اینکه تلبت های چینی دارای cpu allwener دارای ریکاوری نمی باشند شما می توانید با این نرم افزار
با یک کلیک بدون نیاز به فلش تبلت های دارای CPU ALLWENER
را هارد ریست کنین

دانلود فایل >>>


سایر محصولات :نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به...
ریکاوری A510M قابل رایت با ادین بدون...
ریکاوری A510f قابل رایت با ادین بدون...
فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F قابل رایت با ادین بدون مشکل 100%...
فایل روت مخصوص اندروید 7 سامس

ادامه مطلب  

نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER  

نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به اینکه تلبت های چینی دارای cpu allwener دارای ریکاوری نمی باشند شما می توانید با این نرم افزار
با یک کلیک بدون نیاز به فلش تبلت های دارای CPU ALLWENER
را هارد ریست کنین

دانلود فایل >>>


سایر محصولات :نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به...
ریکاوری A510M قابل رایت با ادین بدون...
ریکاوری A510f قابل رایت با ادین بدون...
فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F قابل رایت با ادین بدون مشکل 100%...
فایل روت مخصوص اندروید 7 سامس

ادامه مطلب  

نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER  

نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به اینکه تلبت های چینی دارای cpu allwener دارای ریکاوری نمی باشند شما می توانید با این نرم افزار
با یک کلیک بدون نیاز به فلش تبلت های دارای CPU ALLWENER
را هارد ریست کنین

دانلود فایل >>>


سایر محصولات :نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به...
ریکاوری A510M قابل رایت با ادین بدون...
ریکاوری A510f قابل رایت با ادین بدون...
فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F قابل رایت با ادین بدون مشکل 100%...
فایل روت مخصوص اندروید 7 سامس

ادامه مطلب  

نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER  

نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به اینکه تلبت های چینی دارای cpu allwener دارای ریکاوری نمی باشند شما می توانید با این نرم افزار
با یک کلیک بدون نیاز به فلش تبلت های دارای CPU ALLWENER
را هارد ریست کنین

دانلود فایل >>>


سایر محصولات :نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به...
ریکاوری A510M قابل رایت با ادین بدون...
ریکاوری A510f قابل رایت با ادین بدون...
فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F قابل رایت با ادین بدون مشکل 100%...
فایل روت مخصوص اندروید 7 سامس

ادامه مطلب  

نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER  

نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به اینکه تلبت های چینی دارای cpu allwener دارای ریکاوری نمی باشند شما می توانید با این نرم افزار
با یک کلیک بدون نیاز به فلش تبلت های دارای CPU ALLWENER
را هارد ریست کنین

دانلود فایل >>>


سایر محصولات :نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به...
ریکاوری A510M قابل رایت با ادین بدون...
ریکاوری A510f قابل رایت با ادین بدون...
فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F قابل رایت با ادین بدون مشکل 100%...
فایل روت مخصوص اندروید 7 سامس

ادامه مطلب  

فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F  

فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F قابل رایت با ادین بدون مشکل 100% تست شده
اموزش بعد از خرید به صورت کامل نمایش دلده می شود
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به اینکه تلبت...
ریکاوری A510M قابل رایت با ادین بدون مشکل...
ریکاوری A510f قابل رایت با ادین بدون مشکل 100%...
فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F قابل رایت با ادین...
فایل روت مخصوص اندروید 7 سامسونگ A510F ...
F761S-MAINBOARD-V2.0.0-GT910 ...
CERT E700F ...
CERT A800IZ ...
CERT A800F ...
CERT A7

ادامه مطلب  

فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F  

فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F قابل رایت با ادین بدون مشکل 100% تست شده
اموزش بعد از خرید به صورت کامل نمایش دلده می شود
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به اینکه تلبت...
ریکاوری A510M قابل رایت با ادین بدون مشکل...
ریکاوری A510f قابل رایت با ادین بدون مشکل 100%...
فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F قابل رایت با ادین...
فایل روت مخصوص اندروید 7 سامسونگ A510F ...
F761S-MAINBOARD-V2.0.0-GT910 ...
CERT E700F ...
CERT A800IZ ...
CERT A800F ...
CERT A7

ادامه مطلب  

فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F  

فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F قابل رایت با ادین بدون مشکل 100% تست شده
اموزش بعد از خرید به صورت کامل نمایش دلده می شود
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به اینکه تلبت...
ریکاوری A510M قابل رایت با ادین بدون مشکل...
ریکاوری A510f قابل رایت با ادین بدون مشکل 100%...
فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F قابل رایت با ادین...
فایل روت مخصوص اندروید 7 سامسونگ A510F ...
F761S-MAINBOARD-V2.0.0-GT910 ...
CERT E700F ...
CERT A800IZ ...
CERT A800F ...
CERT A7

ادامه مطلب  

فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F  

فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F قابل رایت با ادین بدون مشکل 100% تست شده
اموزش بعد از خرید به صورت کامل نمایش دلده می شود
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :نرم افزار هارد ریست CPU ALLWENER با توجه به اینکه تلبت...
ریکاوری A510M قابل رایت با ادین بدون مشکل...
ریکاوری A510f قابل رایت با ادین بدون مشکل 100%...
فایل روت مخصوص اندروید 6 سامسونگ A510F قابل رایت با ادین...
فایل روت مخصوص اندروید 7 سامسونگ A510F ...
F761S-MAINBOARD-V2.0.0-GT910 ...
CERT E700F ...
CERT A800IZ ...
CERT A800F ...
CERT A7

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >