گزارش کارآموزی حقوق دستمزد و حسابرسی انبار  

گزارش کارآموزی حقوق دستمزد و حسابرسی انبارپروژه
کارآموزی کامل حقوق دستمزد و حسابرسی انبار در شرکت توانکاران صنعت پارس،
چکیده: اینجانب که در شرکت توانکاران صعنت پارس مشغول گذراندن دوره
کارآموزی خود بودم در واقع این شرکت یک نوع شرکت پیمانکاری بوده که انواع
کارهای خدماتی شهری و ... را انجام میدهد یک گزارش کامل تهیه کرده ام که
شامل تعریف ...

گزارش کارآموزی حقوق دستمزد و حسابرسی انبار گزارش
کارآموزی حسابداري در شرکت توانکاران صنعت پارس در

ادامه مطلب  

گزارش کارآموزی حقوق دستمزد و حسابرسی انبار  

گزارش کارآموزی حقوق دستمزد و حسابرسی انبارپروژه
کارآموزی کامل حقوق دستمزد و حسابرسی انبار در شرکت توانکاران صنعت پارس،
چکیده: اینجانب که در شرکت توانکاران صعنت پارس مشغول گذراندن دوره
کارآموزی خود بودم در واقع این شرکت یک نوع شرکت پیمانکاری بوده که انواع
کارهای خدماتی شهری و ... را انجام میدهد یک گزارش کامل تهیه کرده ام که
شامل تعریف ...

گزارش کارآموزی حقوق دستمزد و حسابرسی انبار گزارش
کارآموزی حسابداري در شرکت توانکاران صنعت پارس در

ادامه مطلب  

گزارش کارآموزی حقوق دستمزد و حسابرسی انبار  

گزارش کارآموزی حقوق دستمزد و حسابرسی انبارپروژه
کارآموزی کامل حقوق دستمزد و حسابرسی انبار در شرکت توانکاران صنعت پارس،
چکیده: اینجانب که در شرکت توانکاران صعنت پارس مشغول گذراندن دوره
کارآموزی خود بودم در واقع این شرکت یک نوع شرکت پیمانکاری بوده که انواع
کارهای خدماتی شهری و ... را انجام میدهد یک گزارش کامل تهیه کرده ام که
شامل تعریف ...

گزارش کارآموزی حقوق دستمزد و حسابرسی انبار گزارش
کارآموزی حسابداري در شرکت توانکاران صنعت پارس در

ادامه مطلب  

ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبار  

ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبار
اطلاعات پایه
• عملیات مربوط به ورود کالا به انبار
• عملیات مربوط به خروج کالا از انبار
عملیات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداري کالا و سوابق آن
و کنترل موجودی انبار
عملیات مربوط به مغایرت‌های مالی ،
• انجام عملیات حسابداري و انبار گردانی
گزارش‌ها
امنیت و حدود دسترسی
• ارتباط سیستم انبار با سایر سیستم‌ها
• بازسازی اطلاعات
گزارشات کالا
خلاصه مشخصات سیستم برنامه ریزی و پیگیری مراحل خرید
29 صفحه
w

ادامه مطلب  

ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبار  

ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبار
اطلاعات پایه
• عملیات مربوط به ورود کالا به انبار
• عملیات مربوط به خروج کالا از انبار
عملیات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداري کالا و سوابق آن
و کنترل موجودی انبار
عملیات مربوط به مغایرت‌های مالی ،
• انجام عملیات حسابداري و انبار گردانی
گزارش‌ها
امنیت و حدود دسترسی
• ارتباط سیستم انبار با سایر سیستم‌ها
• بازسازی اطلاعات
گزارشات کالا
خلاصه مشخصات سیستم برنامه ریزی و پیگیری مراحل خرید
29 صفحه
w

ادامه مطلب  

ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبار  

ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبار
اطلاعات پایه
• عملیات مربوط به ورود کالا به انبار
• عملیات مربوط به خروج کالا از انبار
عملیات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداري کالا و سوابق آن
و کنترل موجودی انبار
عملیات مربوط به مغایرت‌های مالی ،
• انجام عملیات حسابداري و انبار گردانی
گزارش‌ها
امنیت و حدود دسترسی
• ارتباط سیستم انبار با سایر سیستم‌ها
• بازسازی اطلاعات
گزارشات کالا
خلاصه مشخصات سیستم برنامه ریزی و پیگیری مراحل خرید
29 صفحه
w

ادامه مطلب  

ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبار  

ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبار
اطلاعات پایه
• عملیات مربوط به ورود کالا به انبار
• عملیات مربوط به خروج کالا از انبار
عملیات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداري کالا و سوابق آن
و کنترل موجودی انبار
عملیات مربوط به مغایرت‌های مالی ،
• انجام عملیات حسابداري و انبار گردانی
گزارش‌ها
امنیت و حدود دسترسی
• ارتباط سیستم انبار با سایر سیستم‌ها
• بازسازی اطلاعات
گزارشات کالا
خلاصه مشخصات سیستم برنامه ریزی و پیگیری مراحل خرید
29 صفحه
w

ادامه مطلب  

ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبار  

ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبار
اطلاعات پایه
• عملیات مربوط به ورود کالا به انبار
• عملیات مربوط به خروج کالا از انبار
عملیات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداري کالا و سوابق آن
و کنترل موجودی انبار
عملیات مربوط به مغایرت‌های مالی ،
• انجام عملیات حسابداري و انبار گردانی
گزارش‌ها
امنیت و حدود دسترسی
• ارتباط سیستم انبار با سایر سیستم‌ها
• بازسازی اطلاعات
گزارشات کالا
خلاصه مشخصات سیستم برنامه ریزی و پیگیری مراحل خرید
29 صفحه
w

ادامه مطلب  

ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبار  

ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبار
اطلاعات پایه
• عملیات مربوط به ورود کالا به انبار
• عملیات مربوط به خروج کالا از انبار
عملیات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداري کالا و سوابق آن
و کنترل موجودی انبار
عملیات مربوط به مغایرت‌های مالی ،
• انجام عملیات حسابداري و انبار گردانی
گزارش‌ها
امنیت و حدود دسترسی
• ارتباط سیستم انبار با سایر سیستم‌ها
• بازسازی اطلاعات
گزارشات کالا
خلاصه مشخصات سیستم برنامه ریزی و پیگیری مراحل خرید
29 صفحه
w

ادامه مطلب  

نرم افزار انبار چگونه موجب افزایش دقت در مدیریت انبار میشود  

به گزارش سرویس اخبار تکنولوژی به نقل از واحد تولید و پشتیبانی نرم افزار انبار آرین سیستم، سازمان­ها به دلیل سخت و گران بودن اداره و مدیریت موجودی انبار یا چیدمان درست کالا، همیشه در راستای علم انبارداري به دنبال بهترین راه حل بهینه و تضمین کننده زمان و هزینه و با بیشترین دقت در اجرای اساسی سیستم انبارداري بوده اند که خوشبختانه نرم افزار انبار توانسته است با مدیریت صحیح و در اختیار قرار دادن اطلاعات سطوح مختلف انبار به صورت اتوماتیک و حذف

ادامه مطلب  

نرم افزار انبار چگونه موجب افزایش دقت در مدیریت انبار میشود  

به گزارش سرویس اخبار تکنولوژی به نقل از واحد تولید و پشتیبانی نرم افزار انبار آرین سیستم، سازمان­ها به دلیل سخت و گران بودن اداره و مدیریت موجودی انبار یا چیدمان درست کالا، همیشه در راستای علم انبارداري به دنبال بهترین راه حل بهینه و تضمین کننده زمان و هزینه و با بیشترین دقت در اجرای اساسی سیستم انبارداري بوده اند که خوشبختانه نرم افزار انبار توانسته است با مدیریت صحیح و در اختیار قرار دادن اطلاعات سطوح مختلف انبار به صورت اتوماتیک و حذف

ادامه مطلب  

نرم افزار انبار چگونه موجب افزایش دقت در مدیریت انبار میشود  

به گزارش سرویس اخبار تکنولوژی به نقل از واحد تولید و پشتیبانی نرم افزار انبار آرین سیستم، سازمان­ها به دلیل سخت و گران بودن اداره و مدیریت موجودی انبار یا چیدمان درست کالا، همیشه در راستای علم انبارداري به دنبال بهترین راه حل بهینه و تضمین کننده زمان و هزینه و با بیشترین دقت در اجرای اساسی سیستم انبارداري بوده اند که خوشبختانه نرم افزار انبار توانسته است با مدیریت صحیح و در اختیار قرار دادن اطلاعات سطوح مختلف انبار به صورت اتوماتیک و حذف

ادامه مطلب  

نرم افزار انبار چگونه موجب افزایش دقت در مدیریت انبار میشود  

به گزارش سرویس اخبار تکنولوژی به نقل از واحد تولید و پشتیبانی نرم افزار انبار آرین سیستم، سازمان­ها به دلیل سخت و گران بودن اداره و مدیریت موجودی انبار یا چیدمان درست کالا، همیشه در راستای علم انبارداري به دنبال بهترین راه حل بهینه و تضمین کننده زمان و هزینه و با بیشترین دقت در اجرای اساسی سیستم انبارداري بوده اند که خوشبختانه نرم افزار انبار توانسته است با مدیریت صحیح و در اختیار قرار دادن اطلاعات سطوح مختلف انبار به صورت اتوماتیک و حذف

ادامه مطلب  

پاورپوینت تاریخچه آب انبار  

پاورپوینت تاریخچه آب انبار

این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت تاریخچه آب انبار می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 15 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداري و دانلود نمایید. فهرستتاریخچه آب انبارانواع آب‌انبارها از نظر نوع عملکرد و ارکان آب انبار در نواحی گرم و خشکآب انبار در نواحی کوهستانیآب انبار در شهر های کنار دریای خزرآب انبار در سواحل جنوبی کشور به سه روش آب بهداشی و

ادامه مطلب  

مستندات سیستم انبارداری کفش مشکین مشهد  

مستندات سیستم انبارداري کفش مشکین مشهد
87-86
استاد راهنما سرکار خانم مهندس لنگری
چکیده
طراحی و پیاده سازی سیستم انبارداري
با توجه به وجود برنامه های انبار که تا کنون نیازهای انبار داري را پاسخ می دهد ولی در بیشتر موارد با توجه به نوع انبار و محل آن نیاز به برنامه خصوصی که نیاز های کامل انبار دار را پاسخ بدهد نیز وجود دارد . در برنامه های انبار داري جدید مسئول انبار یا مدیر ، با دادن فاکتورهای خاص به برنامه تصمیم گیری برای مقدار ورود و خرو

ادامه مطلب  

مستندات سیستم انبارداری کفش مشکین مشهد  

مستندات سیستم انبارداري کفش مشکین مشهد
87-86
استاد راهنما سرکار خانم مهندس لنگری
چکیده
طراحی و پیاده سازی سیستم انبارداري
با توجه به وجود برنامه های انبار که تا کنون نیازهای انبار داري را پاسخ می دهد ولی در بیشتر موارد با توجه به نوع انبار و محل آن نیاز به برنامه خصوصی که نیاز های کامل انبار دار را پاسخ بدهد نیز وجود دارد . در برنامه های انبار داري جدید مسئول انبار یا مدیر ، با دادن فاکتورهای خاص به برنامه تصمیم گیری برای مقدار ورود و خرو

ادامه مطلب  

برادر عززیزم  

برادرم برای اینکه نشون بده مشکلات انبار ربطی بهش نداره الان رفتش پیش مدیرمونبیچاره برای همه مدیرها توضیح داده که کسری انبار بهش مربوط نمیشهاما مشکل بزرگ ما اینه که تو این شرکت هیچ پارتی نداريمتو جلسه میره همه چی رو توضیح میده همه اونجا قانع میشن و میرن سراغ مقصر اصلی بعد چون مقصر اصلی یه پارتی خیلی خیلی گردن کلفت اینجا داره بعد از یه جلسه دوباره همه چی بر علیه اش میشهاز پنجشنبه هم یه نیروی بی سواد برداشتن از انبار اوردن گذاشتن کنار دستش

ادامه مطلب  

برادر عززیزم  

برادرم برای اینکه نشون بده مشکلات انبار ربطی بهش نداره الان رفتش پیش مدیرمونبیچاره برای همه مدیرها توضیح داده که کسری انبار بهش مربوط نمیشهاما مشکل بزرگ ما اینه که تو این شرکت هیچ پارتی نداريمتو جلسه میره همه چی رو توضیح میده همه اونجا قانع میشن و میرن سراغ مقصر اصلی بعد چون مقصر اصلی یه پارتی خیلی خیلی گردن کلفت اینجا داره بعد از یه جلسه دوباره همه چی بر علیه اش میشهاز پنجشنبه هم یه نیروی بی سواد برداشتن از انبار اوردن گذاشتن کنار دستش

ادامه مطلب  

برادر عززیزم  

برادرم برای اینکه نشون بده مشکلات انبار ربطی بهش نداره الان رفتش پیش مدیرمونبیچاره برای همه مدیرها توضیح داده که کسری انبار بهش مربوط نمیشهاما مشکل بزرگ ما اینه که تو این شرکت هیچ پارتی نداريمتو جلسه میره همه چی رو توضیح میده همه اونجا قانع میشن و میرن سراغ مقصر اصلی بعد چون مقصر اصلی یه پارتی خیلی خیلی گردن کلفت اینجا داره بعد از یه جلسه دوباره همه چی بر علیه اش میشهاز پنجشنبه هم یه نیروی بی سواد برداشتن از انبار اوردن گذاشتن کنار دستش

ادامه مطلب  

برادر عززیزم  

برادرم برای اینکه نشون بده مشکلات انبار ربطی بهش نداره الان رفتش پیش مدیرمونبیچاره برای همه مدیرها توضیح داده که کسری انبار بهش مربوط نمیشهاما مشکل بزرگ ما اینه که تو این شرکت هیچ پارتی نداريمتو جلسه میره همه چی رو توضیح میده همه اونجا قانع میشن و میرن سراغ مقصر اصلی بعد چون مقصر اصلی یه پارتی خیلی خیلی گردن کلفت اینجا داره بعد از یه جلسه دوباره همه چی بر علیه اش میشهاز پنجشنبه هم یه نیروی بی سواد برداشتن از انبار اوردن گذاشتن کنار دستش

ادامه مطلب  

اتفاق های خوب برای برادر  

دیروز به برادر گفتن 200 قلم جنس به حساب ات خورده که حدود 32 میلیون قیمت اش شدهو این مورد اشتباه انبار بودهخلاصه تا اخر وقت 70 قلم رو اوکی کرده بود که ایراد واحد مالی بوده و امروز صبح بهم گفت که 95 درصد پیگیری ها رو انجام داده و هیچ اشکالی از سمت انبار نبوده همه یا از طرف واحد مالی یا فروش بودهالان هم داره اطلاعات اش رو تکمیل می کنه که بره پیش مدیر عاملامیدوارم که بتونه این مشکل رو حل کنه و این ادمای عوضی از یه چیز دیگه اما در نیارن

ادامه مطلب  

اتفاق های خوب برای برادر  

دیروز به برادر گفتن 200 قلم جنس به حساب ات خورده که حدود 32 میلیون قیمت اش شدهو این مورد اشتباه انبار بودهخلاصه تا اخر وقت 70 قلم رو اوکی کرده بود که ایراد واحد مالی بوده و امروز صبح بهم گفت که 95 درصد پیگیری ها رو انجام داده و هیچ اشکالی از سمت انبار نبوده همه یا از طرف واحد مالی یا فروش بودهالان هم داره اطلاعات اش رو تکمیل می کنه که بره پیش مدیر عاملامیدوارم که بتونه این مشکل رو حل کنه و این ادمای عوضی از یه چیز دیگه اما در نیارن

ادامه مطلب  

اتفاق های خوب برای برادر  

دیروز به برادر گفتن 200 قلم جنس به حساب ات خورده که حدود 32 میلیون قیمت اش شدهو این مورد اشتباه انبار بودهخلاصه تا اخر وقت 70 قلم رو اوکی کرده بود که ایراد واحد مالی بوده و امروز صبح بهم گفت که 95 درصد پیگیری ها رو انجام داده و هیچ اشکالی از سمت انبار نبوده همه یا از طرف واحد مالی یا فروش بودهالان هم داره اطلاعات اش رو تکمیل می کنه که بره پیش مدیر عاملامیدوارم که بتونه این مشکل رو حل کنه و این ادمای عوضی از یه چیز دیگه اما در نیارن

ادامه مطلب  

اتفاق های خوب برای برادر  

دیروز به برادر گفتن 200 قلم جنس به حساب ات خورده که حدود 32 میلیون قیمت اش شدهو این مورد اشتباه انبار بودهخلاصه تا اخر وقت 70 قلم رو اوکی کرده بود که ایراد واحد مالی بوده و امروز صبح بهم گفت که 95 درصد پیگیری ها رو انجام داده و هیچ اشکالی از سمت انبار نبوده همه یا از طرف واحد مالی یا فروش بودهالان هم داره اطلاعات اش رو تکمیل می کنه که بره پیش مدیر عاملامیدوارم که بتونه این مشکل رو حل کنه و این ادمای عوضی از یه چیز دیگه اما در نیارن

ادامه مطلب  

اتفاق های خوب برای برادر  

دیروز به برادر گفتن 200 قلم جنس به حساب ات خورده که حدود 32 میلیون قیمت اش شدهو این مورد اشتباه انبار بودهخلاصه تا اخر وقت 70 قلم رو اوکی کرده بود که ایراد واحد مالی بوده و امروز صبح بهم گفت که 95 درصد پیگیری ها رو انجام داده و هیچ اشکالی از سمت انبار نبوده همه یا از طرف واحد مالی یا فروش بودهالان هم داره اطلاعات اش رو تکمیل می کنه که بره پیش مدیر عاملامیدوارم که بتونه این مشکل رو حل کنه و این ادمای عوضی از یه چیز دیگه اما در نیارن

ادامه مطلب  

انبار داری شرکت صنایع الکترونیک افراتاب  

انبار داري شرکت صنایع الکترونیک افراتاب
پروژه مالی انبار داري شرکت صنایع الکترونیک افراتاب در 17 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc
دسته بندی


اقتصاد
فرمت فایل


doc
حجم فایلادامه مطلب  

خدمات انبار داری  

 خدمات انبارداري انبار کردن کالاها و وسایل در محیطی بسته و محصور، یکی از نیازهای اصلی زندگی ماشینی و پر دغدغه امروزی است که در شهرهای بزرگ بنا به ضرورت های مختلف و شرایط گوناگون، به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده و برای این منظور انبارهای موقت در سطح شهرها ایجاد شده اند تا منجر به رفاه بیشتر حال شهروندان شوند. با فراهم کردن کانکس های مخصوص انبار کالا و وسایل منزل یا محل کار شما عزیزان به شکلی موقت در مکان هایی امن و قابل دسترسی، شرایطی مط

ادامه مطلب  

آرامش  

روزى کشاورزى متوجه شد ساعت طلاى میراث خانوادگى اش را در انبار علوفه گم کرده. بعد از آن که در میان علوفه بسیار جستجو کرد و آن را نیافت، از گروهی کودک که بیرون انبار مشغول بازی بودند، کمک خواست و وعده داد هرکس آن را پیدا کند، جایزه می گیرد. به محض این که اسم جایزه برده شد ،کودکان به درون انبار هجوم بردند و تمام کپه هاى علوفه را گشتند، اما بازهم ساعت پیدا نشد. همین که کودکان ناامید از انبار خارج شدند، پسرکى نزد کشاورز آمد و از او خواست فرصتیى

ادامه مطلب  

دانلود, تجزیه و تحلیل, انبار داری, مصالح ,ساختمانی،پاورپوینت  

دانلود تجزیه و تحلیل انبار داري مصالح ساختمانی،پاورپوینت


تاریخ ایجاد


29/04/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: 33 اسلاید
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 3ادامه مطلب  

کنترل و مانیتورینگ عوامل محیطی در انبار سیب زمینی  

کنترل و مانیتورینگ عوامل محیطی در انبار سیب زمینی

نویسند‌گان: جعفر شکوهی نهرخلجی ، غلامرضا چگینی ، جواد خزایی
خلاصه مقاله:
اتلاف محصولات کشاورزی موجب خارج شدن بخش قابل توجهی از تولیدات کشاورزی از چرخه تولید تا مصرف می شود. ضایعات کشاورزی در سه مرحله پیش از برداشت، برداشت و پس از آن روی می دهد ولی قسمت عمده ضایعات مربوط به مراحل برداشت و پس از آن (تا مرحله مصرف) می باشد. در مرحله نگهداري در انبار نیز عدم کنترل شرایط محیطی سبب افت کم

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت افتتاحیه انتقال موجودی کالاهای انبار در نرم افزار حسابداری پارمیس  

دانلود پاورپوینت افتتاحیه انتقال موجودی کالاهای انبار در نرم افزار حسابداري پارمیسدانلود پاورپوینت افتتاحیه انتقال موجودی کالاهای انبار در نرم افزار پارمیس نوع فایل: PowerPoint تعداد اسلاید (ها): 21 فهرست مطالب: بهترین نرم افزار حسابداري چیست؟ خرید و فروش در نرم افزار حسابداري پارمیس کالا و انبار در نرم افزار حسابداري پارمیس بانک و چک در نرم ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

انبار کردن وسایل منزل و کالا ها  

 خدمات انبارداري انبار کردن کالاها و وسایل در محیطی بسته و محصور، یکی از نیازهای اصلی زندگی ماشینی و پر دغدغه امروزی است که در شهرهای بزرگ بنا به ضرورت های مختلف و شرایط گوناگون، به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده و برای این منظور انبارهای موقت در سطح شهرها ایجاد شده اند تا منجر به رفاه بیشتر حال شهروندان شوند. با فراهم کردن کانکس های مخصوص انبار کالا و وسایل منزل یا محل کار شما عزیزان به شکلی موقت در مکان هایی امن و قابل دسترسی، شرایطی مط

ادامه مطلب  

برخی فرمول های مورد نیاز برای محاسبه بهای تمام شده کالا  

مشاوره و پاسخگویی به
مشکلات کامپیوتر و حسابداري، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943
(تهران) و با شماره 9099071865 (سایر شهرها)http://www.hamgampc.irhttps://t.me/hamgamrayanhttps://t.me/hamgamrayaneبرخی فرمول های مورد نیاز برای محاسبه بهای تمام شده کالا به شرح زیر هستند.مشاوره|حسابداري|بهای تمام شده کالا خرید خالص = خرید طی دوره + اضافات خرید – (برگشت از خرید + تخفیفات درصدی خرید + کسورات خرید)موجودی کالای آماده برای فروش = موجودی کالای اول دوره + خرید خالصبهای تمام شده کالای فرو

ادامه مطلب  

برخی فرمول های مورد نیاز برای محاسبه بهای تمام شده کالا  

مشاوره و پاسخگویی به
مشکلات کامپیوتر و حسابداري، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943
(تهران) و با شماره 9099071865 (سایر شهرها)http://www.hamgampc.irhttps://t.me/hamgamrayanhttps://t.me/hamgamrayaneبرخی فرمول های مورد نیاز برای محاسبه بهای تمام شده کالا به شرح زیر هستند.مشاوره|حسابداري|بهای تمام شده کالا خرید خالص = خرید طی دوره + اضافات خرید – (برگشت از خرید + تخفیفات درصدی خرید + کسورات خرید)موجودی کالای آماده برای فروش = موجودی کالای اول دوره + خرید خالصبهای تمام شده کالای فرو

ادامه مطلب  

برخی فرمول های مورد نیاز برای محاسبه بهای تمام شده کالا  

مشاوره و پاسخگویی به
مشکلات کامپیوتر و حسابداري، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943
(تهران) و با شماره 9099071865 (سایر شهرها)http://www.hamgampc.irhttps://t.me/hamgamrayanhttps://t.me/hamgamrayaneبرخی فرمول های مورد نیاز برای محاسبه بهای تمام شده کالا به شرح زیر هستند.مشاوره|حسابداري|بهای تمام شده کالا خرید خالص = خرید طی دوره + اضافات خرید – (برگشت از خرید + تخفیفات درصدی خرید + کسورات خرید)موجودی کالای آماده برای فروش = موجودی کالای اول دوره + خرید خالصبهای تمام شده کالای فرو

ادامه مطلب  

برخی فرمول های مورد نیاز برای محاسبه بهای تمام شده کالا  

مشاوره و پاسخگویی به
مشکلات کامپیوتر و حسابداري، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943
(تهران) و با شماره 9099071865 (سایر شهرها)http://www.hamgampc.irhttps://t.me/hamgamrayanhttps://t.me/hamgamrayaneبرخی فرمول های مورد نیاز برای محاسبه بهای تمام شده کالا به شرح زیر هستند.مشاوره|حسابداري|بهای تمام شده کالا خرید خالص = خرید طی دوره + اضافات خرید – (برگشت از خرید + تخفیفات درصدی خرید + کسورات خرید)موجودی کالای آماده برای فروش = موجودی کالای اول دوره + خرید خالصبهای تمام شده کالای فرو

ادامه مطلب  

نرم افزار حسابداری ویژه کاشی و سرامیک  

نرم افزار حسابداري ویژه کاشی و سرامیک با توجه به نیاز فروشگاه‌ها و صنوف تولید شده است به همین علت سهولت کاربری و سرعت بسیار بالا دارد و در عین حال برای برخی از اصناف به صورت تخصصي طراحی شده است .امکانات نرم افزار حسابداري ویژه کاشی و سرامیک :1-امکان صدور رسید و حواله انبار و گزارشات موجودی انبار2-ورود اطلاعات سریال تولید در رسید و حواله3-گزارشگیری از وضعیت سریال های کالا در نرم افزار حسابداري ویژه کاشی و سرامیک وجود دارد .4-گزارشات مت

ادامه مطلب  

موضوع تحقیق :«سیستم های نوین انبارداری»  

موضوع تحقیق :«سیستم های نوین انبارداري»
تعریف انبار و انبارداري :
انبارداري :
رفتار انبار و وظایف آن :
نکات ایمنی دربارة انبار و انبارداري :
طبقه بندی انبارها و نام گذاری آن :
سازمان انبارها :
وظایف مدیر انبارها :
خصوصیات انبارداران :
وظایف انبارداران :
انواع موجودی کالا
اصول و شرایط طبقه بندی موجودی کالا :
سیستم های مختلف طبقه بندی موجودی کالا :
کُد میله ای (بارکُد BARCODE) :
28 صفحه
word
انبار به هر حمل و فضایی که بتوان در آن انواع مواد اولیه قاب

ادامه مطلب  

موضوع تحقیق :«سیستم های نوین انبارداری»  

موضوع تحقیق :«سیستم های نوین انبارداري»
تعریف انبار و انبارداري :
انبارداري :
رفتار انبار و وظایف آن :
نکات ایمنی دربارة انبار و انبارداري :
طبقه بندی انبارها و نام گذاری آن :
سازمان انبارها :
وظایف مدیر انبارها :
خصوصیات انبارداران :
وظایف انبارداران :
انواع موجودی کالا
اصول و شرایط طبقه بندی موجودی کالا :
سیستم های مختلف طبقه بندی موجودی کالا :
کُد میله ای (بارکُد BARCODE) :
28 صفحه
word
انبار به هر حمل و فضایی که بتوان در آن انواع مواد اولیه قاب

ادامه مطلب  

موضوع تحقیق :«سیستم های نوین انبارداری»  

موضوع تحقیق :«سیستم های نوین انبارداري»
تعریف انبار و انبارداري :
انبارداري :
رفتار انبار و وظایف آن :
نکات ایمنی دربارة انبار و انبارداري :
طبقه بندی انبارها و نام گذاری آن :
سازمان انبارها :
وظایف مدیر انبارها :
خصوصیات انبارداران :
وظایف انبارداران :
انواع موجودی کالا
اصول و شرایط طبقه بندی موجودی کالا :
سیستم های مختلف طبقه بندی موجودی کالا :
کُد میله ای (بارکُد BARCODE) :
28 صفحه
word
انبار به هر حمل و فضایی که بتوان در آن انواع مواد اولیه قاب

ادامه مطلب  

موضوع تحقیق :«سیستم های نوین انبارداری»  

موضوع تحقیق :«سیستم های نوین انبارداري»
تعریف انبار و انبارداري :
انبارداري :
رفتار انبار و وظایف آن :
نکات ایمنی دربارة انبار و انبارداري :
طبقه بندی انبارها و نام گذاری آن :
سازمان انبارها :
وظایف مدیر انبارها :
خصوصیات انبارداران :
وظایف انبارداران :
انواع موجودی کالا
اصول و شرایط طبقه بندی موجودی کالا :
سیستم های مختلف طبقه بندی موجودی کالا :
کُد میله ای (بارکُد BARCODE) :
28 صفحه
word
انبار به هر حمل و فضایی که بتوان در آن انواع مواد اولیه قاب

ادامه مطلب  

موضوع تحقیق :«سیستم های نوین انبارداری»  

موضوع تحقیق :«سیستم های نوین انبارداري»
تعریف انبار و انبارداري :
انبارداري :
رفتار انبار و وظایف آن :
نکات ایمنی دربارة انبار و انبارداري :
طبقه بندی انبارها و نام گذاری آن :
سازمان انبارها :
وظایف مدیر انبارها :
خصوصیات انبارداران :
وظایف انبارداران :
انواع موجودی کالا
اصول و شرایط طبقه بندی موجودی کالا :
سیستم های مختلف طبقه بندی موجودی کالا :
کُد میله ای (بارکُد BARCODE) :
28 صفحه
word
انبار به هر حمل و فضایی که بتوان در آن انواع مواد اولیه قاب

ادامه مطلب  

موضوع تحقیق :«سیستم های نوین انبارداری»  

موضوع تحقیق :«سیستم های نوین انبارداري»
تعریف انبار و انبارداري :
انبارداري :
رفتار انبار و وظایف آن :
نکات ایمنی دربارة انبار و انبارداري :
طبقه بندی انبارها و نام گذاری آن :
سازمان انبارها :
وظایف مدیر انبارها :
خصوصیات انبارداران :
وظایف انبارداران :
انواع موجودی کالا
اصول و شرایط طبقه بندی موجودی کالا :
سیستم های مختلف طبقه بندی موجودی کالا :
کُد میله ای (بارکُد BARCODE) :
28 صفحه
word
انبار به هر حمل و فضایی که بتوان در آن انواع مواد اولیه قاب

ادامه مطلب  

سردخانه تحت پوشش استان قدس رضوی  

سردخانه تحت پوشش استان قدس رضوی
مقدمه 3
درجه حرارت انبار 7
سیستم تبرید سردخانه 9
شیرها 9
سیستم نور در انبار 11
اوپراتورهای سقفی 12
فینهای گاز گرم 13
بخش بخار 16
سالنهای نگهداري میوه جات و مواد غذایی 19
بهداشت انبارها 21
روشهای آزمایشی در سردخانه 22
ضدعفونی انبار 23 ...
دریافت فایل

ادامه مطلب  

سردخانه تحت پوشش استان قدس رضوی  

سردخانه تحت پوشش استان قدس رضوی
مقدمه 3
درجه حرارت انبار 7
سیستم تبرید سردخانه 9
شیرها 9
سیستم نور در انبار 11
اوپراتورهای سقفی 12
فینهای گاز گرم 13
بخش بخار 16
سالنهای نگهداري میوه جات و مواد غذایی 19
بهداشت انبارها 21
روشهای آزمایشی در سردخانه 22
ضدعفونی انبار 23 ...
دریافت فایل

ادامه مطلب  

یادی_از_شهدا  

یادی_از_شهدا
همرزم شهید حاج حسین خرازی:
 برای سرکشی به قسمت انبار رفته بود.
رئیس انبار که او را نمی‌شناخت،
مورد خطاب قرار داده بودش، که با ایستادن و نگاه کردن کاری از پیش نمی رود.
او هم دست به کار شده بود و حسابی
کمک کرده بود.
بعد از ظهر رئیس انبار از اطرافیان
او پرسیده بود که سرباز کدام دسته است تا با فرمانده اش صحبت کند و او را به انبار
منتقل کند.
و او حاج حسین خرازی فرمانده لشکر
امام حسین (ع) بود...
شهید_حسین_خرازی
TebyanOnline

ادامه مطلب  

یادی_از_شهدا  

یادی_از_شهدا
همرزم شهید حاج حسین خرازی:
 برای سرکشی به قسمت انبار رفته بود.
رئیس انبار که او را نمی‌شناخت،
مورد خطاب قرار داده بودش، که با ایستادن و نگاه کردن کاری از پیش نمی رود.
او هم دست به کار شده بود و حسابی
کمک کرده بود.
بعد از ظهر رئیس انبار از اطرافیان
او پرسیده بود که سرباز کدام دسته است تا با فرمانده اش صحبت کند و او را به انبار
منتقل کند.
و او حاج حسین خرازی فرمانده لشکر
امام حسین (ع) بود...
شهید_حسین_خرازی
TebyanOnline

ادامه مطلب  

یادی_از_شهدا  

یادی_از_شهدا
همرزم شهید حاج حسین خرازی:
 برای سرکشی به قسمت انبار رفته بود.
رئیس انبار که او را نمی‌شناخت،
مورد خطاب قرار داده بودش، که با ایستادن و نگاه کردن کاری از پیش نمی رود.
او هم دست به کار شده بود و حسابی
کمک کرده بود.
بعد از ظهر رئیس انبار از اطرافیان
او پرسیده بود که سرباز کدام دسته است تا با فرمانده اش صحبت کند و او را به انبار
منتقل کند.
و او حاج حسین خرازی فرمانده لشکر
امام حسین (ع) بود...
شهید_حسین_خرازی
TebyanOnline

ادامه مطلب  

یادی_از_شهدا  

یادی_از_شهدا
همرزم شهید حاج حسین خرازی:
 برای سرکشی به قسمت انبار رفته بود.
رئیس انبار که او را نمی‌شناخت،
مورد خطاب قرار داده بودش، که با ایستادن و نگاه کردن کاری از پیش نمی رود.
او هم دست به کار شده بود و حسابی
کمک کرده بود.
بعد از ظهر رئیس انبار از اطرافیان
او پرسیده بود که سرباز کدام دسته است تا با فرمانده اش صحبت کند و او را به انبار
منتقل کند.
و او حاج حسین خرازی فرمانده لشکر
امام حسین (ع) بود...
شهید_حسین_خرازی
TebyanOnline

ادامه مطلب  

یادی_از_شهدا  

یادی_از_شهدا
همرزم شهید حاج حسین خرازی:
 برای سرکشی به قسمت انبار رفته بود.
رئیس انبار که او را نمی‌شناخت،
مورد خطاب قرار داده بودش، که با ایستادن و نگاه کردن کاری از پیش نمی رود.
او هم دست به کار شده بود و حسابی
کمک کرده بود.
بعد از ظهر رئیس انبار از اطرافیان
او پرسیده بود که سرباز کدام دسته است تا با فرمانده اش صحبت کند و او را به انبار
منتقل کند.
و او حاج حسین خرازی فرمانده لشکر
امام حسین (ع) بود...
شهید_حسین_خرازی
TebyanOnline

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >