برخوردگی :/  

اهم اهم...نميدونم این همه اشک از کجا اومدن؟!خیلی خیلی بهم ریخته شدم....و شاید هنوزم باشم!!در کل اینجوری بگم که تا تنها ميشدم، گريه ميکردم! :/الان آروم ترم...ولی هنوزم...فکر کنم بهم برخورده...عاغا این دوره زمونه و اتفاقا و آدماش جوری شدن که بهم برخورده!(این جمله ی "بهم برخورد" از جانب من، یه چیزی مثل تیکه کلامه!)

ادامه مطلب  

برخوردگی :/  

اهم اهم...نميدونم این همه اشک از کجا اومدن؟!خیلی خیلی بهم ریخته شدم....و شاید هنوزم باشم!!در کل اینجوری بگم که تا تنها ميشدم، گريه ميکردم! :/الان آروم ترم...ولی هنوزم...فکر کنم بهم برخورده...عاغا این دوره زمونه و اتفاقا و آدماش جوری شدن که بهم برخورده!(این جمله ی "بهم برخورد" از جانب من، یه چیزی مثل تیکه کلامه!)

ادامه مطلب  

برخوردگی :/  

اهم اهم...نميدونم این همه اشک از کجا اومدن؟!خیلی خیلی بهم ریخته شدم....و شاید هنوزم باشم!!در کل اینجوری بگم که تا تنها ميشدم، گريه ميکردم! :/الان آروم ترم...ولی هنوزم...فکر کنم بهم برخورده...عاغا این دوره زمونه و اتفاقا و آدماش جوری شدن که بهم برخورده!(این جمله ی "بهم برخورد" از جانب من، یه چیزی مثل تیکه کلامه!)

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ تنهام گذاشتی رفتی  

تنهام گذاشتی رفتیو نميدونستی دل من چقدر تورو ميخواد
نميدونی نبودنت چه کرده  بااین  دل من بیا تنهام نزار
هنوزم تو رو ميخوام هنوزم دل من عاشقنه بیاو پیشم بمون
نميدونی دوری تو چقدر سخته  واسه من نرو تنهام نزار
نبودنت برای من غمو درده عزیزکم توی تو قلب
من هنوزم تو رو ميخوام هنوزم دل من عاشقنه بیاو پیشم بمون[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

مبتلا  

حس مي کنم کنار تو از خود فراترمدرگیر چشمهای تو باشم، رهاترمتنهایی ام کم از غم دلتنگي تو نیستمن هرچه بی قرارترم، بی صداترمگاهی مقابل تو که مي ایستم، نرنجپیش تو از هرآینه بی ادعاترمقلبی که کنج سینه من مي زند، توییمن با غم تو از خود تو آشناترمهر لحظه اتفاق مي افتم بدون تواز مرگها و زلزله ها بی هواترمحالم بد است، با تو فقط خوب مي شومخیلی از آنچه فکر کنی مبتلاترم(اصغر معاذی)

ادامه مطلب  

با تو  

هر دم به طریقی دل من مي شکندجز مهر و طریق آشنایی با تودائم چو گدایان در درگاه توامهر ثروت و ملک و پادشاهی با تومن بندگی تو را به دل خواهم کردمعبودی و بخشش و خدایی با تودل مي دهم و تمام دارایی خویشدل بردن و ناز و دلربایی با تودر بند تو مي افتم و یک حبس ابدسر رشته رنجیر و رهایی با تومن فصل زمستانم و در فکر بهارهم موسم وصل و هم جدایی با تو

ادامه مطلب  

با تو  

هر دم به طریقی دل من مي شکندجز مهر و طریق آشنایی با تودائم چو گدایان در درگاه توامهر ثروت و ملک و پادشاهی با تومن بندگی تو را به دل خواهم کردمعبودی و بخشش و خدایی با تودل مي دهم و تمام دارایی خویشدل بردن و ناز و دلربایی با تودر بند تو مي افتم و یک حبس ابدسر رشته رنجیر و رهایی با تومن فصل زمستانم و در فکر بهارهم موسم وصل و هم جدایی با تو

ادامه مطلب  

با تو  

هر دم به طریقی دل من مي شکندجز مهر و طریق آشنایی با تودائم چو گدایان در درگاه توامهر ثروت و ملک و پادشاهی با تومن بندگی تو را به دل خواهم کردمعبودی و بخشش و خدایی با تودل مي دهم و تمام دارایی خویشدل بردن و ناز و دلربایی با تودر بند تو مي افتم و یک حبس ابدسر رشته رنجیر و رهایی با تومن فصل زمستانم و در فکر بهارهم موسم وصل و هم جدایی با تو

ادامه مطلب  

با تو  

هر دم به طریقی دل من مي شکندجز مهر و طریق آشنایی با تودائم چو گدایان در درگاه توامهر ثروت و ملک و پادشاهی با تومن بندگی تو را به دل خواهم کردمعبودی و بخشش و خدایی با تودل مي دهم و تمام دارایی خویشدل بردن و ناز و دلربایی با تودر بند تو مي افتم و یک حبس ابدسر رشته رنجیر و رهایی با تومن فصل زمستانم و در فکر بهارهم موسم وصل و هم جدایی با تو

ادامه مطلب  

با تو  

هر دم به طریقی دل من مي شکندجز مهر و طریق آشنایی با تودائم چو گدایان در درگاه توامهر ثروت و ملک و پادشاهی با تومن بندگی تو را به دل خواهم کردمعبودی و بخشش و خدایی با تودل مي دهم و تمام دارایی خویشدل بردن و ناز و دلربایی با تودر بند تو مي افتم و یک حبس ابدسر رشته رنجیر و رهایی با تومن فصل زمستانم و در فکر بهارهم موسم وصل و هم جدایی با تو

ادامه مطلب  

با تو  

هر دم به طریقی دل من مي شکندجز مهر و طریق آشنایی با تودائم چو گدایان در درگاه توامهر ثروت و ملک و پادشاهی با تومن بندگی تو را به دل خواهم کردمعبودی و بخشش و خدایی با تودل مي دهم و تمام دارایی خویشدل بردن و ناز و دلربایی با تودر بند تو مي افتم و یک حبس ابدسر رشته رنجیر و رهایی با تومن فصل زمستانم و در فکر بهارهم موسم وصل و هم جدایی با تو

ادامه مطلب  

با تو  

هر دم به طریقی دل من مي شکندجز مهر و طریق آشنایی با تودائم چو گدایان در درگاه توامهر ثروت و ملک و پادشاهی با تومن بندگی تو را به دل خواهم کردمعبودی و بخشش و خدایی با تودل مي دهم و تمام دارایی خویشدل بردن و ناز و دلربایی با تودر بند تو مي افتم و یک حبس ابدسر رشته رنجیر و رهایی با تومن فصل زمستانم و در فکر بهارهم موسم وصل و هم جدایی با تو

ادامه مطلب  

با تو  

هر دم به طریقی دل من مي شکندجز مهر و طریق آشنایی با تودائم چو گدایان در درگاه توامهر ثروت و ملک و پادشاهی با تومن بندگی تو را به دل خواهم کردمعبودی و بخشش و خدایی با تودل مي دهم و تمام دارایی خویشدل بردن و ناز و دلربایی با تودر بند تو مي افتم و یک حبس ابدسر رشته رنجیر و رهایی با تومن فصل زمستانم و در فکر بهارهم موسم وصل و هم جدایی با تو

ادامه مطلب  

عکس نوشته گریه و بغض  

عکس نوشته گريه و بغض

خیلی از وقتا اینقدر حالمون بد ميشه که بغض سنگینی سراغمون مياد این وقت ها خوش به حال اونایی که ميتونند گريه کنند و خودشونو خالی کنند اما عده ای هم هستند که بغض شون حتی اجازه گريه بهشون نميده و من به خوبی مي فهمم که چه حالی اونا دارند. در این پست پارلین ما زیباترین عکس نوشته های گريه و بغض و اشک را برای پروفایل آماده کرده ایم که شاید بعضی از این عکس نوشته ها حرف دل خیلی هامون باشد اميدوارم بپسندید.
عکس نوشته گريه کردن
دو چیز خ

ادامه مطلب  

عکس نوشته گریه و بغض  

عکس نوشته گريه و بغض

خیلی از وقتا اینقدر حالمون بد ميشه که بغض سنگینی سراغمون مياد این وقت ها خوش به حال اونایی که ميتونند گريه کنند و خودشونو خالی کنند اما عده ای هم هستند که بغض شون حتی اجازه گريه بهشون نميده و من به خوبی مي فهمم که چه حالی اونا دارند. در این پست پارلین ما زیباترین عکس نوشته های گريه و بغض و اشک را برای پروفایل آماده کرده ایم که شاید بعضی از این عکس نوشته ها حرف دل خیلی هامون باشد اميدوارم بپسندید.
عکس نوشته گريه کردن
دو چیز خ

ادامه مطلب  

عکس نوشته گریه و بغض  

عکس نوشته گريه و بغض

خیلی از وقتا اینقدر حالمون بد ميشه که بغض سنگینی سراغمون مياد این وقت ها خوش به حال اونایی که ميتونند گريه کنند و خودشونو خالی کنند اما عده ای هم هستند که بغض شون حتی اجازه گريه بهشون نميده و من به خوبی مي فهمم که چه حالی اونا دارند. در این پست پارلین ما زیباترین عکس نوشته های گريه و بغض و اشک را برای پروفایل آماده کرده ایم که شاید بعضی از این عکس نوشته ها حرف دل خیلی هامون باشد اميدوارم بپسندید.
عکس نوشته گريه کردن
دو چیز خ

ادامه مطلب  

۱۳۱  

انقدر دلم پره که...هنوزم نميتونم این حجم از بیخیالی و بی تفاوتی رو درموردت هضم کنم...تو خیلی عوض شدی...شاید زندگی عوضت کردشایدم از وقتی من عوض شدم تو هم  عوض شدی...ميخوام برم دعای توسل بخونم...خدام هميشه هست...حتی وقتی حواس تو به حال بدم نیست

ادامه مطلب  

۱۳۱  

انقدر دلم پره که...هنوزم نميتونم این حجم از بیخیالی و بی تفاوتی رو درموردت هضم کنم...تو خیلی عوض شدی...شاید زندگی عوضت کردشایدم از وقتی من عوض شدم تو هم  عوض شدی...ميخوام برم دعای توسل بخونم...خدام هميشه هست...حتی وقتی حواس تو به حال بدم نیست

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید ارسلان آزادی با نام یه لحظه  

دانلود آهنگ ارسلان آزادی به نام یه لحظه با بالاترین کیفیتDownload New Music By Arsalan Azadi Called Ye Lahzeترانه: علی محمدی ؛ آهنگسازی: فرهاد بهرام ؛ تنظیم, ميکس و مستر: علی علیپور  دانلود آهنگ جدید ارسلان آزادی با لینک مستقیمدانلود آهنگ جدید ارسلان آزادی در دو کیفیت متفاوت از نسل موزیک متن آهنگ ارسلان آزادی با نام یه لحظه یک لحظه چشماتو ببند فکر کن هنوزم با منیفکر کن هنوزم عاشق بوی همين پیراهنییک لحظه چشماتو ببند فکر

ادامه مطلب  

گریه نکن، پاشو برو مامان گفت یه چای بهم بده...  

دیشبیعنی بامداد امروزفکر کنم برای اولین بار بود که اینقد رواضح از کارم براتون گفتم..و گفتم که پولو دستی بهت مي دم و تو کارتت رو بده بیمه ام رو پرداخت کنمو تو برگشتی مي گی چقدر مي خوایتازه صد تومنت دادم...صد دیگه بدمت بسه؟من: مي خوای اون صد تومنم پس مي دم!من پول نمي خوام از شما هاتو رو خدا بعد از 28 سال همچنان نخواه که با پول محبت کنیتو رو خدا دستِ محبت داشته باشنه دستی که وقتی پول داره مي ده وقتی نداره نمي ده و...یاد وقتای مي افتم که به هر دلیلی قرار

ادامه مطلب  

دوست کانا  

گوشیم به شدت داشت خودش رو ميکشت، حتی با نورش هم از خواب مي پرممن: (به زحمت) الووووودوست: سلام الی، حالم خیلی بده دعوام شده، زدیم به تیپ هم قهر کردم الانم خونه بابامم، جیغ و گريه ممتد هم قاطیشه طوری که در مجموع فقط همينا رو تونستم از حرفاش بفهمممن: صدات همش قطع ميشه زنگ بزن خونهدوست: آخه ترسیدم خواب باشی !!!!من: هنوزم مغزم رگ به رگه**** یعنی من با زنگ موبایلی که ور دلمه از خواب بیدار نميشم؟؟؟**** اینو دیگه کجای دلم بزارم؟؟؟****ميدونم ميدونم،  خداییش

ادامه مطلب  

دوست کانا  

گوشیم به شدت داشت خودش رو ميکشت، حتی با نورش هم از خواب مي پرممن: (به زحمت) الووووودوست: سلام الی، حالم خیلی بده دعوام شده، زدیم به تیپ هم قهر کردم الانم خونه بابامم، جیغ و گريه ممتد هم قاطیشه طوری که در مجموع فقط همينا رو تونستم از حرفاش بفهمممن: صدات همش قطع ميشه زنگ بزن خونهدوست: آخه ترسیدم خواب باشی !!!!من: هنوزم مغزم رگ به رگه**** یعنی من با زنگ موبایلی که ور دلمه از خواب بیدار نميشم؟؟؟**** اینو دیگه کجای دلم بزارم؟؟؟****ميدونم ميدونم،  خداییش

ادامه مطلب  

دوست کانا  

گوشیم به شدت داشت خودش رو ميکشت، حتی با نورش هم از خواب مي پرممن: (به زحمت) الووووودوست: سلام الی، حالم خیلی بده دعوام شده، زدیم به تیپ هم قهر کردم الانم خونه بابامم، جیغ و گريه ممتد هم قاطیشه طوری که در مجموع فقط همينا رو تونستم از حرفاش بفهمممن: صدات همش قطع ميشه زنگ بزن خونهدوست: آخه ترسیدم خواب باشی !!!!من: هنوزم مغزم رگ به رگه**** یعنی من با زنگ موبایلی که ور دلمه از خواب بیدار نميشم؟؟؟**** اینو دیگه کجای دلم بزارم؟؟؟****ميدونم ميدونم،  خداییش

ادامه مطلب  

نرگس. سبزی آش. پف جشم. سرمستی از خنکی پاییز  

یک زمانی چند اندوه بزرگ توی دلم بود.توی آن دوره با شوهرم رفتم بازار.یک آقایی آمد و از شوهرم یک درخواستی داست، شوهرم انجامش داد.بعد آن آقا یک دسته گل نرگس به شوهرم داد، گفت اینم یک هدیه ی ناقابل به شما زوج جوانکارش خیلی رویم تاثیر گذاشت و شادم کرد.شب که رفتم خانه به کار مرد فکر کردم، به این نتیجه رسیدم که به قیافه ی غمزده ی من و شوهرم ترحم کرده... قبل از خواب گريه کردم.فرداش که بیدار شدم چشمهایم پف داشت.نرگسها را توی آب کنار تلویزیون گذاشته بودم.م

ادامه مطلب  

طناز چه قشنگه توییتات...  

واقعا بعضی ازین توییتریا فارغ از تحلیل ها و جانبداری های شخماتیک سیاسی که در سطحی ترین شکل ممکن صورت ميگیره خییلی طنازن.. یه وقتایی انقد ميخندم به تویتای رگباری  یه سریا که اگه همون لحظه گوشیو نذارم کنار خفه ميشم از خنده..منم یه وقتایی مي افتم روو دور خنده به جرز دیوارم ميخندم مثلاً یارو ميگه هوا سرده من اینور ریسه مي رم ..چیه مگه بامزس دیگه...

ادامه مطلب  

طناز چه قشنگه توییتات...  

واقعا بعضی ازین توییتریا فارغ از تحلیل ها و جانبداری های شخماتیک سیاسی که در سطحی ترین شکل ممکن صورت ميگیره خییلی طنازن.. یه وقتایی انقد ميخندم به تویتای رگباری  یه سریا که اگه همون لحظه گوشیو نذارم کنار خفه ميشم از خنده..منم یه وقتایی مي افتم روو دور خنده به جرز دیوارم ميخندم مثلاً یارو ميگه هوا سرده من اینور ریسه مي رم ..چیه مگه بامزس دیگه...

ادامه مطلب  

طناز چه قشنگه توییتات...  

واقعا بعضی ازین توییتریا فارغ از تحلیل ها و جانبداری های شخماتیک سیاسی که در سطحی ترین شکل ممکن صورت ميگیره خییلی طنازن.. یه وقتایی انقد ميخندم به تویتای رگباری  یه سریا که اگه همون لحظه گوشیو نذارم کنار خفه ميشم از خنده..منم یه وقتایی مي افتم روو دور خنده به جرز دیوارم ميخندم مثلاً یارو ميگه هوا سرده من اینور ریسه مي رم ..چیه مگه بامزس دیگه...

ادامه مطلب  

طناز چه قشنگه توییتات...  

واقعا بعضی ازین توییتریا فارغ از تحلیل ها و جانبداری های شخماتیک سیاسی که در سطحی ترین شکل ممکن صورت ميگیره خییلی طنازن.. یه وقتایی انقد ميخندم به تویتای رگباری  یه سریا که اگه همون لحظه گوشیو نذارم کنار خفه ميشم از خنده..منم یه وقتایی مي افتم روو دور خنده به جرز دیوارم ميخندم مثلاً یارو ميگه هوا سرده من اینور ریسه مي رم ..چیه مگه بامزس دیگه...

ادامه مطلب  

طناز چه قشنگه توییتات...  

واقعا بعضی ازین توییتریا فارغ از تحلیل ها و جانبداری های شخماتیک سیاسی که در سطحی ترین شکل ممکن صورت ميگیره خییلی طنازن.. یه وقتایی انقد ميخندم به تویتای رگباری  یه سریا که اگه همون لحظه گوشیو نذارم کنار خفه ميشم از خنده..منم یه وقتایی مي افتم روو دور خنده به جرز دیوارم ميخندم مثلاً یارو ميگه هوا سرده من اینور ریسه مي رم ..چیه مگه بامزس دیگه...

ادامه مطلب  

طناز چه قشنگه توییتات...  

واقعا بعضی ازین توییتریا فارغ از تحلیل ها و جانبداری های شخماتیک سیاسی که در سطحی ترین شکل ممکن صورت ميگیره خییلی طنازن.. یه وقتایی انقد ميخندم به تویتای رگباری  یه سریا که اگه همون لحظه گوشیو نذارم کنار خفه ميشم از خنده..منم یه وقتایی مي افتم روو دور خنده به جرز دیوارم ميخندم مثلاً یارو ميگه هوا سرده من اینور ریسه مي رم ..چیه مگه بامزس دیگه...

ادامه مطلب  

طناز چه قشنگه توییتات...  

واقعا بعضی ازین توییتریا فارغ از تحلیل ها و جانبداری های شخماتیک سیاسی که در سطحی ترین شکل ممکن صورت ميگیره خییلی طنازن.. یه وقتایی انقد ميخندم به تویتای رگباری  یه سریا که اگه همون لحظه گوشیو نذارم کنار خفه ميشم از خنده..منم یه وقتایی مي افتم روو دور خنده به جرز دیوارم ميخندم مثلاً یارو ميگه هوا سرده من اینور ریسه مي رم ..چیه مگه بامزس دیگه...

ادامه مطلب  

میدونی دلتنگی یعنی چی؟؟؟  

دلتنگي یعنی اینکه بشینی به خاطراتت با مادرت فکر کنی
اونوقت یه لبخند بیاد رو لبت ولی چند لحظه بعد…
شوری اشکهای لعنتی، شیرینی اون خاطره ها رو از يادت ببرند...پ.ن.مادرم سپیده دم چهارم دی ماه 1396 مسافر آسمونها شدمادرم اینک آرامش داری و دلتنگي روزهای بی تو را فقط کنار سنگی سرد که پناه ماست سپری ميکنم....

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ یاد تو از ماکان بند و حمید هیراد  

دانلود آهنگ هوروش باند یاد تو مي افتم با کیفیت عالی mp3 ...

blogmusic.ir/1802هوروش-بند-یاد-تو-مي-افتم/۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - هوروش بند یاد تو مي افتم دانلود آهنگ جدید هنرمند هوروش بند به نام یاد تو مي افتم با کیفیت عالی mp3 320 در سایت بلاگ موزیک + متن آهنگ یاد تو مي افتم و پخش آنلاین Hoorosh Band - Yade To Mioftam داغونم این همه يادته ميگفتم ♫♫ من تو زیر بارون هر دو هردوتامون از هم سیریم.دانلود آهنگ جدید یاد تو حميد هیراد و ماکان بند - رادیو جهان موزیک

radiojahanmusic.com/یاد-تو-حم

ادامه مطلب  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی
..................
باید تورو پیدا کنم
شاید هنوزم دیرنیست
تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست
.................
دانلود با کیفیت عالی
در نظرسنجی سایت پیشرفت کنید.twin-دانلود رایگان فیلم،سریال،موزیک،انیميشن و ...

ادامه مطلب  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی
..................
باید تورو پیدا کنم
شاید هنوزم دیرنیست
تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست
.................
دانلود با کیفیت عالی
در نظرسنجی سایت پیشرفت کنید.twin-دانلود رایگان فیلم،سریال،موزیک،انیميشن و ...

ادامه مطلب  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی
..................
باید تورو پیدا کنم
شاید هنوزم دیرنیست
تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست
.................
دانلود با کیفیت عالی
در نظرسنجی سایت پیشرفت کنید.twin-دانلود رایگان فیلم،سریال،موزیک،انیميشن و ...

ادامه مطلب  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی
..................
باید تورو پیدا کنم
شاید هنوزم دیرنیست
تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست
.................
دانلود با کیفیت عالی
در نظرسنجی سایت پیشرفت کنید.twin-دانلود رایگان فیلم،سریال،موزیک،انیميشن و ...

ادامه مطلب  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی
..................
باید تورو پیدا کنم
شاید هنوزم دیرنیست
تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست
.................
دانلود با کیفیت عالی
در نظرسنجی سایت پیشرفت کنید.twin-دانلود رایگان فیلم،سریال،موزیک،انیميشن و ...

ادامه مطلب  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی
..................
باید تورو پیدا کنم
شاید هنوزم دیرنیست
تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست
.................
دانلود با کیفیت عالی
در نظرسنجی سایت پیشرفت کنید.twin-دانلود رایگان فیلم،سریال،موزیک،انیميشن و ...

ادامه مطلب  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی
..................
باید تورو پیدا کنم
شاید هنوزم دیرنیست
تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست
.................
دانلود با کیفیت عالی
در نظرسنجی سایت پیشرفت کنید.twin-دانلود رایگان فیلم،سریال،موزیک،انیميشن و ...

ادامه مطلب  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی
..................
باید تورو پیدا کنم
شاید هنوزم دیرنیست
تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست
.................
دانلود با کیفیت عالی
در نظرسنجی سایت پیشرفت کنید.twin-دانلود رایگان فیلم،سریال،موزیک،انیميشن و ...

ادامه مطلب  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی
..................
باید تورو پیدا کنم
شاید هنوزم دیرنیست
تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست
.................
دانلود با کیفیت عالی
در نظرسنجی سایت پیشرفت کنید.twin-دانلود رایگان فیلم،سریال،موزیک،انیميشن و ...

ادامه مطلب  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی
..................
باید تورو پیدا کنم
شاید هنوزم دیرنیست
تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست
.................
دانلود با کیفیت عالی
در نظرسنجی سایت پیشرفت کنید.twin-دانلود رایگان فیلم،سریال،موزیک،انیميشن و ...

ادامه مطلب  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی
..................
باید تورو پیدا کنم
شاید هنوزم دیرنیست
تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست
.................
دانلود با کیفیت عالی
در نظرسنجی سایت پیشرفت کنید.twin-دانلود رایگان فیلم،سریال،موزیک،انیميشن و ...

ادامه مطلب  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی
..................
باید تورو پیدا کنم
شاید هنوزم دیرنیست
تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست
.................
دانلود با کیفیت عالی
در نظرسنجی سایت پیشرفت کنید.twin-دانلود رایگان فیلم،سریال،موزیک،انیميشن و ...

ادامه مطلب  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی
..................
باید تورو پیدا کنم
شاید هنوزم دیرنیست
تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست
.................
دانلود با کیفیت عالی
در نظرسنجی سایت پیشرفت کنید.twin-دانلود رایگان فیلم،سریال،موزیک،انیميشن و ...

ادامه مطلب  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی
..................
باید تورو پیدا کنم
شاید هنوزم دیرنیست
تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست
.................
دانلود با کیفیت عالی
در نظرسنجی سایت پیشرفت کنید.twin-دانلود رایگان فیلم،سریال،موزیک،انیميشن و ...

ادامه مطلب  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی
..................
باید تورو پیدا کنم
شاید هنوزم دیرنیست
تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست
.................
دانلود با کیفیت عالی
در نظرسنجی سایت پیشرفت کنید.twin-دانلود رایگان فیلم،سریال،موزیک،انیميشن و ...

ادامه مطلب  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی
..................
باید تورو پیدا کنم
شاید هنوزم دیرنیست
تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست
.................
دانلود با کیفیت عالی
در نظرسنجی سایت پیشرفت کنید.twin-دانلود رایگان فیلم،سریال،موزیک،انیميشن و ...

ادامه مطلب  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی  

دانلود موزیک ویدیو تقدیر شادمهر عقیلی
..................
باید تورو پیدا کنم
شاید هنوزم دیرنیست
تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست
.................
دانلود با کیفیت عالی
در نظرسنجی سایت پیشرفت کنید.twin-دانلود رایگان فیلم،سریال،موزیک،انیميشن و ...

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >