کی ام؟ چی ام؟  

گاهی ميشم یه بچه ۱۵ یا ۱۶ ساله که تمام فکر و ذکرش مسائل بچه گونه ای هست که فکر ميکنه خیلیم خوبن.گاهی پر از شور و هیجان و استرس ميشم اونقدر زیاد که ذهنم بهم ميریزه و توانایی ندارم هیچ کاری بکنم و بی حال مي افتم روی تختم و فقط تند تند نفس ميشکم.گاهی آروم ميشم در ظاهر اونقدر آروم که ميتونی یقین پیدا کنی هیچ غمي تو دنیا ندارم و فقط آرامش دارم.تنها چیزی که توی همه این مواقع ثابته ميدونی چیه. ؟مهم نیست اگرم نميدونی. من عاشق شیطنت نگاه هاش اما آرامش و

ادامه مطلب  

کی ام؟ چی ام؟  

گاهی ميشم یه بچه ۱۵ یا ۱۶ ساله که تمام فکر و ذکرش مسائل بچه گونه ای هست که فکر ميکنه خیلیم خوبن.گاهی پر از شور و هیجان و استرس ميشم اونقدر زیاد که ذهنم بهم ميریزه و توانایی ندارم هیچ کاری بکنم و بی حال مي افتم روی تختم و فقط تند تند نفس ميشکم.گاهی آروم ميشم در ظاهر اونقدر آروم که ميتونی یقین پیدا کنی هیچ غمي تو دنیا ندارم و فقط آرامش دارم.تنها چیزی که توی همه این مواقع ثابته ميدونی چیه. ؟مهم نیست اگرم نميدونی. من عاشق شیطنت نگاه هاش اما آرامش و

ادامه مطلب  

کی ام؟ چی ام؟  

گاهی ميشم یه بچه ۱۵ یا ۱۶ ساله که تمام فکر و ذکرش مسائل بچه گونه ای هست که فکر ميکنه خیلیم خوبن.گاهی پر از شور و هیجان و استرس ميشم اونقدر زیاد که ذهنم بهم ميریزه و توانایی ندارم هیچ کاری بکنم و بی حال مي افتم روی تختم و فقط تند تند نفس ميشکم.گاهی آروم ميشم در ظاهر اونقدر آروم که ميتونی یقین پیدا کنی هیچ غمي تو دنیا ندارم و فقط آرامش دارم.تنها چیزی که توی همه این مواقع ثابته ميدونی چیه. ؟مهم نیست اگرم نميدونی. من عاشق شیطنت نگاه هاش اما آرامش و

ادامه مطلب  

کی ام؟ چی ام؟  

گاهی ميشم یه بچه ۱۵ یا ۱۶ ساله که تمام فکر و ذکرش مسائل بچه گونه ای هست که فکر ميکنه خیلیم خوبن.گاهی پر از شور و هیجان و استرس ميشم اونقدر زیاد که ذهنم بهم ميریزه و توانایی ندارم هیچ کاری بکنم و بی حال مي افتم روی تختم و فقط تند تند نفس ميشکم.گاهی آروم ميشم در ظاهر اونقدر آروم که ميتونی یقین پیدا کنی هیچ غمي تو دنیا ندارم و فقط آرامش دارم.تنها چیزی که توی همه این مواقع ثابته ميدونی چیه. ؟مهم نیست اگرم نميدونی. من عاشق شیطنت نگاه هاش اما آرامش و

ادامه مطلب  

کی ام؟ چی ام؟  

گاهی ميشم یه بچه ۱۵ یا ۱۶ ساله که تمام فکر و ذکرش مسائل بچه گونه ای هست که فکر ميکنه خیلیم خوبن.گاهی پر از شور و هیجان و استرس ميشم اونقدر زیاد که ذهنم بهم ميریزه و توانایی ندارم هیچ کاری بکنم و بی حال مي افتم روی تختم و فقط تند تند نفس ميشکم.گاهی آروم ميشم در ظاهر اونقدر آروم که ميتونی یقین پیدا کنی هیچ غمي تو دنیا ندارم و فقط آرامش دارم.تنها چیزی که توی همه این مواقع ثابته ميدونی چیه. ؟مهم نیست اگرم نميدونی. من عاشق شیطنت نگاه هاش اما آرامش و

ادامه مطلب  

کی ام؟ چی ام؟  

گاهی ميشم یه بچه ۱۵ یا ۱۶ ساله که تمام فکر و ذکرش مسائل بچه گونه ای هست که فکر ميکنه خیلیم خوبن.گاهی پر از شور و هیجان و استرس ميشم اونقدر زیاد که ذهنم بهم ميریزه و توانایی ندارم هیچ کاری بکنم و بی حال مي افتم روی تختم و فقط تند تند نفس ميشکم.گاهی آروم ميشم در ظاهر اونقدر آروم که ميتونی یقین پیدا کنی هیچ غمي تو دنیا ندارم و فقط آرامش دارم.تنها چیزی که توی همه این مواقع ثابته ميدونی چیه. ؟مهم نیست اگرم نميدونی. من عاشق شیطنت نگاه هاش اما آرامش و

ادامه مطلب  

کی ام؟ چی ام؟  

گاهی ميشم یه بچه ۱۵ یا ۱۶ ساله که تمام فکر و ذکرش مسائل بچه گونه ای هست که فکر ميکنه خیلیم خوبن.گاهی پر از شور و هیجان و استرس ميشم اونقدر زیاد که ذهنم بهم ميریزه و توانایی ندارم هیچ کاری بکنم و بی حال مي افتم روی تختم و فقط تند تند نفس ميشکم.گاهی آروم ميشم در ظاهر اونقدر آروم که ميتونی یقین پیدا کنی هیچ غمي تو دنیا ندارم و فقط آرامش دارم.تنها چیزی که توی همه این مواقع ثابته ميدونی چیه. ؟مهم نیست اگرم نميدونی. من عاشق شیطنت نگاه هاش اما آرامش و

ادامه مطلب  

کی ام؟ چی ام؟  

گاهی ميشم یه بچه ۱۵ یا ۱۶ ساله که تمام فکر و ذکرش مسائل بچه گونه ای هست که فکر ميکنه خیلیم خوبن.گاهی پر از شور و هیجان و استرس ميشم اونقدر زیاد که ذهنم بهم ميریزه و توانایی ندارم هیچ کاری بکنم و بی حال مي افتم روی تختم و فقط تند تند نفس ميشکم.گاهی آروم ميشم در ظاهر اونقدر آروم که ميتونی یقین پیدا کنی هیچ غمي تو دنیا ندارم و فقط آرامش دارم.تنها چیزی که توی همه این مواقع ثابته ميدونی چیه. ؟مهم نیست اگرم نميدونی. من عاشق شیطنت نگاه هاش اما آرامش و

ادامه مطلب  

کی ام؟ چی ام؟  

گاهی ميشم یه بچه ۱۵ یا ۱۶ ساله که تمام فکر و ذکرش مسائل بچه گونه ای هست که فکر ميکنه خیلیم خوبن.گاهی پر از شور و هیجان و استرس ميشم اونقدر زیاد که ذهنم بهم ميریزه و توانایی ندارم هیچ کاری بکنم و بی حال مي افتم روی تختم و فقط تند تند نفس ميشکم.گاهی آروم ميشم در ظاهر اونقدر آروم که ميتونی یقین پیدا کنی هیچ غمي تو دنیا ندارم و فقط آرامش دارم.تنها چیزی که توی همه این مواقع ثابته ميدونی چیه. ؟مهم نیست اگرم نميدونی. من عاشق شیطنت نگاه هاش اما آرامش و

ادامه مطلب  

کی ام؟ چی ام؟  

گاهی ميشم یه بچه ۱۵ یا ۱۶ ساله که تمام فکر و ذکرش مسائل بچه گونه ای هست که فکر ميکنه خیلیم خوبن.گاهی پر از شور و هیجان و استرس ميشم اونقدر زیاد که ذهنم بهم ميریزه و توانایی ندارم هیچ کاری بکنم و بی حال مي افتم روی تختم و فقط تند تند نفس ميشکم.گاهی آروم ميشم در ظاهر اونقدر آروم که ميتونی یقین پیدا کنی هیچ غمي تو دنیا ندارم و فقط آرامش دارم.تنها چیزی که توی همه این مواقع ثابته ميدونی چیه. ؟مهم نیست اگرم نميدونی. من عاشق شیطنت نگاه هاش اما آرامش و

ادامه مطلب  

کی ام؟ چی ام؟  

گاهی ميشم یه بچه ۱۵ یا ۱۶ ساله که تمام فکر و ذکرش مسائل بچه گونه ای هست که فکر ميکنه خیلیم خوبن.گاهی پر از شور و هیجان و استرس ميشم اونقدر زیاد که ذهنم بهم ميریزه و توانایی ندارم هیچ کاری بکنم و بی حال مي افتم روی تختم و فقط تند تند نفس ميشکم.گاهی آروم ميشم در ظاهر اونقدر آروم که ميتونی یقین پیدا کنی هیچ غمي تو دنیا ندارم و فقط آرامش دارم.تنها چیزی که توی همه این مواقع ثابته ميدونی چیه. ؟مهم نیست اگرم نميدونی. من عاشق شیطنت نگاه هاش اما آرامش و

ادامه مطلب  

۱۶۹.صبر از تو خلاف ممکنات است:)  

هنوزم دلگیرم ازت...با خودم ميگفتم دیدی همه چی عادی شد؟هیچ فرقی نداره واست!فقط توهم زده بودی!هنوزم سرسنگینم...ميون همه کلمه هایی که ميگی بهم...اما امروز...همين لحظهبا دیدن لبخندت دیدم هنوزم دلم ميره واست...واسه خودتواسه لبخندتچیکار کردی با دلم؟

ادامه مطلب  

اهنگ بهم قول دادی نمیری بگو هنوزم منو دوست داری بگو  

این مطلب از وبسایت سی روز ریپوتاژ گردیده و فقط و فقط جهت اطلاع رسانی منتشر شده است.دانلود اهنگ بهم قول دادی نميری بگو هنوزم منو دوست داری بگو
اهنگ غمگین و احساسی بهم قول دادی نميری بگو
هنوزم منو دوس داری بگو به درخواست کاربران سایت جهت دانلود و اشتراک گذاری افزوده شد.

متن شعر بهم قول دادی نميری بگو هنوزم منو دوست داری بگو
بهم قول دادی نميری بگو
هنوزم منو دوست داری بگو
خدا تو چشاته که ماتت شدم
تو که تو چشام خونه کردی بگو
بگو که دلت خاطرت با م

ادامه مطلب  

اهنگ بهم قول دادی نمیری بگو هنوزم منو دوست داری بگو  

این مطلب از وبسایت سی روز ریپوتاژ گردیده و فقط و فقط جهت اطلاع رسانی منتشر شده است.دانلود اهنگ بهم قول دادی نميری بگو هنوزم منو دوست داری بگو
اهنگ غمگین و احساسی بهم قول دادی نميری بگو
هنوزم منو دوس داری بگو به درخواست کاربران سایت جهت دانلود و اشتراک گذاری افزوده شد.

متن شعر بهم قول دادی نميری بگو هنوزم منو دوست داری بگو
بهم قول دادی نميری بگو
هنوزم منو دوست داری بگو
خدا تو چشاته که ماتت شدم
تو که تو چشام خونه کردی بگو
بگو که دلت خاطرت با م

ادامه مطلب  

اهنگ بهم قول دادی نمیری بگو هنوزم منو دوست داری بگو  

این مطلب از وبسایت سی روز ریپوتاژ گردیده و فقط و فقط جهت اطلاع رسانی منتشر شده است.دانلود اهنگ بهم قول دادی نميری بگو هنوزم منو دوست داری بگو
اهنگ غمگین و احساسی بهم قول دادی نميری بگو
هنوزم منو دوس داری بگو به درخواست کاربران سایت جهت دانلود و اشتراک گذاری افزوده شد.

متن شعر بهم قول دادی نميری بگو هنوزم منو دوست داری بگو
بهم قول دادی نميری بگو
هنوزم منو دوست داری بگو
خدا تو چشاته که ماتت شدم
تو که تو چشام خونه کردی بگو
بگو که دلت خاطرت با م

ادامه مطلب  

اهنگ بهم قول دادی نمیری بگو هنوزم منو دوست داری بگو  

این مطلب از وبسایت سی روز ریپوتاژ گردیده و فقط و فقط جهت اطلاع رسانی منتشر شده است.دانلود اهنگ بهم قول دادی نميری بگو هنوزم منو دوست داری بگو
اهنگ غمگین و احساسی بهم قول دادی نميری بگو
هنوزم منو دوس داری بگو به درخواست کاربران سایت جهت دانلود و اشتراک گذاری افزوده شد.

متن شعر بهم قول دادی نميری بگو هنوزم منو دوست داری بگو
بهم قول دادی نميری بگو
هنوزم منو دوست داری بگو
خدا تو چشاته که ماتت شدم
تو که تو چشام خونه کردی بگو
بگو که دلت خاطرت با م

ادامه مطلب  

اهنگ بهم قول دادی نمیری بگو هنوزم منو دوست داری بگو  

این مطلب از وبسایت سی روز ریپوتاژ گردیده و فقط و فقط جهت اطلاع رسانی منتشر شده است.دانلود اهنگ بهم قول دادی نميری بگو هنوزم منو دوست داری بگو
اهنگ غمگین و احساسی بهم قول دادی نميری بگو
هنوزم منو دوس داری بگو به درخواست کاربران سایت جهت دانلود و اشتراک گذاری افزوده شد.

متن شعر بهم قول دادی نميری بگو هنوزم منو دوست داری بگو
بهم قول دادی نميری بگو
هنوزم منو دوست داری بگو
خدا تو چشاته که ماتت شدم
تو که تو چشام خونه کردی بگو
بگو که دلت خاطرت با م

ادامه مطلب  

اهنگ بهم قول دادی نمیری بگو هنوزم منو دوست داری بگو  

این مطلب از وبسایت سی روز ریپوتاژ گردیده و فقط و فقط جهت اطلاع رسانی منتشر شده است.دانلود اهنگ بهم قول دادی نميری بگو هنوزم منو دوست داری بگو
اهنگ غمگین و احساسی بهم قول دادی نميری بگو
هنوزم منو دوس داری بگو به درخواست کاربران سایت جهت دانلود و اشتراک گذاری افزوده شد.

متن شعر بهم قول دادی نميری بگو هنوزم منو دوست داری بگو
بهم قول دادی نميری بگو
هنوزم منو دوست داری بگو
خدا تو چشاته که ماتت شدم
تو که تو چشام خونه کردی بگو
بگو که دلت خاطرت با م

ادامه مطلب  

57. چرا؟  

یه اتفاقی تو استانبول افتاد که هنوزم  وقتی یادش مي افتم جوابی براش ندارم.یه صحبتی شد... یه صحبت طولانی از هر کجا و هیچ کجا.... اخرش چندین بار ازم پرسید چرا؟  و من هر بار یه جواب بهش دادم ... و اون قانع نشد..خودم هم قانع نشدم.. اما راستش چیزی نبود که بابت انجام ندادنش پشیمون باشم.به فرعیات و فرضیات کاری ندارم.. هر احتمالی ممکنه .. ممکنه که تمام حرفهای اون دروغ باشه.. یا برعکس .. راست گفته باشه حتی.. مهم اینه که من برای چرای اون،  هنوز جوابی ندارم.شا

ادامه مطلب  

57. چرا؟  

یه اتفاقی تو استانبول افتاد که هنوزم  وقتی یادش مي افتم جوابی براش ندارم.یه صحبتی شد... یه صحبت طولانی از هر کجا و هیچ کجا.... اخرش چندین بار ازم پرسید چرا؟  و من هر بار یه جواب بهش دادم ... و اون قانع نشد..خودم هم قانع نشدم.. اما راستش چیزی نبود که بابت انجام ندادنش پشیمون باشم.به فرعیات و فرضیات کاری ندارم.. هر احتمالی ممکنه .. ممکنه که تمام حرفهای اون دروغ باشه.. یا برعکس .. راست گفته باشه حتی.. مهم اینه که من برای چرای اون،  هنوز جوابی ندارم.شا

ادامه مطلب  

57. چرا؟  

یه اتفاقی تو استانبول افتاد که هنوزم  وقتی یادش مي افتم جوابی براش ندارم.یه صحبتی شد... یه صحبت طولانی از هر کجا و هیچ کجا.... اخرش چندین بار ازم پرسید چرا؟  و من هر بار یه جواب بهش دادم ... و اون قانع نشد..خودم هم قانع نشدم.. اما راستش چیزی نبود که بابت انجام ندادنش پشیمون باشم.به فرعیات و فرضیات کاری ندارم.. هر احتمالی ممکنه .. ممکنه که تمام حرفهای اون دروغ باشه.. یا برعکس .. راست گفته باشه حتی.. مهم اینه که من برای چرای اون،  هنوز جوابی ندارم.شا

ادامه مطلب  

57. چرا؟  

یه اتفاقی تو استانبول افتاد که هنوزم  وقتی یادش مي افتم جوابی براش ندارم.یه صحبتی شد... یه صحبت طولانی از هر کجا و هیچ کجا.... اخرش چندین بار ازم پرسید چرا؟  و من هر بار یه جواب بهش دادم ... و اون قانع نشد..خودم هم قانع نشدم.. اما راستش چیزی نبود که بابت انجام ندادنش پشیمون باشم.به فرعیات و فرضیات کاری ندارم.. هر احتمالی ممکنه .. ممکنه که تمام حرفهای اون دروغ باشه.. یا برعکس .. راست گفته باشه حتی.. مهم اینه که من برای چرای اون،  هنوز جوابی ندارم.شا

ادامه مطلب  

57. چرا؟  

یه اتفاقی تو استانبول افتاد که هنوزم  وقتی یادش مي افتم جوابی براش ندارم.یه صحبتی شد... یه صحبت طولانی از هر کجا و هیچ کجا.... اخرش چندین بار ازم پرسید چرا؟  و من هر بار یه جواب بهش دادم ... و اون قانع نشد..خودم هم قانع نشدم.. اما راستش چیزی نبود که بابت انجام ندادنش پشیمون باشم.به فرعیات و فرضیات کاری ندارم.. هر احتمالی ممکنه .. ممکنه که تمام حرفهای اون دروغ باشه.. یا برعکس .. راست گفته باشه حتی.. مهم اینه که من برای چرای اون،  هنوز جوابی ندارم.شا

ادامه مطلب  

 

حس مي کنم کنار تو از خود فراترمدرگیر چشم های تو باشم رهاترمدلتنگي ام کم از غم تنهایی تو نیستمن هرچه بی قرارترم...بی صدا ترمگاهی مقابل تو که مي ایستم نرنجپیش تو از هر آینه بی ادعاترمقلبی که کنج سینه ی من مي زند...توییمن با غم تو از خود تو آشناترمهر لحظه اتفاق مي افتم بدون تواز مرگ ها و زلزله ها بی هوا ترمحالم بد است...با تو فقط خوب مي شومخیلی از آن چه فکر کنی مبتلاترم...  - اصغر معاذی

ادامه مطلب  

 

حس مي کنم کنار تو از خود فراترمدرگیر چشم های تو باشم رهاترمدلتنگي ام کم از غم تنهایی تو نیستمن هرچه بی قرارترم...بی صدا ترمگاهی مقابل تو که مي ایستم نرنجپیش تو از هر آینه بی ادعاترمقلبی که کنج سینه ی من مي زند...توییمن با غم تو از خود تو آشناترمهر لحظه اتفاق مي افتم بدون تواز مرگ ها و زلزله ها بی هوا ترمحالم بد است...با تو فقط خوب مي شومخیلی از آن چه فکر کنی مبتلاترم...  - اصغر معاذی

ادامه مطلب  

 

حس مي کنم کنار تو از خود فراترمدرگیر چشم های تو باشم رهاترمدلتنگي ام کم از غم تنهایی تو نیستمن هرچه بی قرارترم...بی صدا ترمگاهی مقابل تو که مي ایستم نرنجپیش تو از هر آینه بی ادعاترمقلبی که کنج سینه ی من مي زند...توییمن با غم تو از خود تو آشناترمهر لحظه اتفاق مي افتم بدون تواز مرگ ها و زلزله ها بی هوا ترمحالم بد است...با تو فقط خوب مي شومخیلی از آن چه فکر کنی مبتلاترم...  - اصغر معاذی

ادامه مطلب  

 

حس مي کنم کنار تو از خود فراترمدرگیر چشم های تو باشم رهاترمدلتنگي ام کم از غم تنهایی تو نیستمن هرچه بی قرارترم...بی صدا ترمگاهی مقابل تو که مي ایستم نرنجپیش تو از هر آینه بی ادعاترمقلبی که کنج سینه ی من مي زند...توییمن با غم تو از خود تو آشناترمهر لحظه اتفاق مي افتم بدون تواز مرگ ها و زلزله ها بی هوا ترمحالم بد است...با تو فقط خوب مي شومخیلی از آن چه فکر کنی مبتلاترم...  - اصغر معاذی

ادامه مطلب  

 

حس مي کنم کنار تو از خود فراترمدرگیر چشم های تو باشم رهاترمدلتنگي ام کم از غم تنهایی تو نیستمن هرچه بی قرارترم...بی صدا ترمگاهی مقابل تو که مي ایستم نرنجپیش تو از هر آینه بی ادعاترمقلبی که کنج سینه ی من مي زند...توییمن با غم تو از خود تو آشناترمهر لحظه اتفاق مي افتم بدون تواز مرگ ها و زلزله ها بی هوا ترمحالم بد است...با تو فقط خوب مي شومخیلی از آن چه فکر کنی مبتلاترم...  - اصغر معاذی

ادامه مطلب  

 

حس مي کنم کنار تو از خود فراترمدرگیر چشم های تو باشم رهاترمدلتنگي ام کم از غم تنهایی تو نیستمن هرچه بی قرارترم...بی صدا ترمگاهی مقابل تو که مي ایستم نرنجپیش تو از هر آینه بی ادعاترمقلبی که کنج سینه ی من مي زند...توییمن با غم تو از خود تو آشناترمهر لحظه اتفاق مي افتم بدون تواز مرگ ها و زلزله ها بی هوا ترمحالم بد است...با تو فقط خوب مي شومخیلی از آن چه فکر کنی مبتلاترم...  - اصغر معاذی

ادامه مطلب  

 

حس مي کنم کنار تو از خود فراترمدرگیر چشم های تو باشم رهاترمدلتنگي ام کم از غم تنهایی تو نیستمن هرچه بی قرارترم...بی صدا ترمگاهی مقابل تو که مي ایستم نرنجپیش تو از هر آینه بی ادعاترمقلبی که کنج سینه ی من مي زند...توییمن با غم تو از خود تو آشناترمهر لحظه اتفاق مي افتم بدون تواز مرگ ها و زلزله ها بی هوا ترمحالم بد است...با تو فقط خوب مي شومخیلی از آن چه فکر کنی مبتلاترم...  - اصغر معاذی

ادامه مطلب  

 

اینم ترانه امروز که گوش دادم...چقدر زیباست...تقدیم به عاشقان هنوزم چشمای تو، مثل شبای پر ستاره ست هنوزم دیدن تو، برام مثل عمر دوباره ستهنوزم وقتی مي خندی، دلم از شادی مي لرزه هنوزم با تو نشستن، به همه دنیا مي ارزه
اما افسوس تو رو خواستن، دیگه دیره؛ دیگه دیره اما افسوس به نخواستن، دلم آروم نمي گیره؛ نمي گیره تا گلی بر سر ایوون تو پژمرد و فرو ریخت شبنمي غمزده از گوشه چشمان من آویخت دوری بین من و تو؛ دوری باغ و تماشاست دوری بین من و تو؛ دوری ماهی و

ادامه مطلب  

 

اینم ترانه امروز که گوش دادم...چقدر زیباست...تقدیم به عاشقان هنوزم چشمای تو، مثل شبای پر ستاره ست هنوزم دیدن تو، برام مثل عمر دوباره ستهنوزم وقتی مي خندی، دلم از شادی مي لرزه هنوزم با تو نشستن، به همه دنیا مي ارزه
اما افسوس تو رو خواستن، دیگه دیره؛ دیگه دیره اما افسوس به نخواستن، دلم آروم نمي گیره؛ نمي گیره تا گلی بر سر ایوون تو پژمرد و فرو ریخت شبنمي غمزده از گوشه چشمان من آویخت دوری بین من و تو؛ دوری باغ و تماشاست دوری بین من و تو؛ دوری ماهی و

ادامه مطلب  

 

اینم ترانه امروز که گوش دادم...چقدر زیباست...تقدیم به عاشقان هنوزم چشمای تو، مثل شبای پر ستاره ست هنوزم دیدن تو، برام مثل عمر دوباره ستهنوزم وقتی مي خندی، دلم از شادی مي لرزه هنوزم با تو نشستن، به همه دنیا مي ارزه
اما افسوس تو رو خواستن، دیگه دیره؛ دیگه دیره اما افسوس به نخواستن، دلم آروم نمي گیره؛ نمي گیره تا گلی بر سر ایوون تو پژمرد و فرو ریخت شبنمي غمزده از گوشه چشمان من آویخت دوری بین من و تو؛ دوری باغ و تماشاست دوری بین من و تو؛ دوری ماهی و

ادامه مطلب  

 

اینم ترانه امروز که گوش دادم...چقدر زیباست...تقدیم به عاشقان هنوزم چشمای تو، مثل شبای پر ستاره ست هنوزم دیدن تو، برام مثل عمر دوباره ستهنوزم وقتی مي خندی، دلم از شادی مي لرزه هنوزم با تو نشستن، به همه دنیا مي ارزه
اما افسوس تو رو خواستن، دیگه دیره؛ دیگه دیره اما افسوس به نخواستن، دلم آروم نمي گیره؛ نمي گیره تا گلی بر سر ایوون تو پژمرد و فرو ریخت شبنمي غمزده از گوشه چشمان من آویخت دوری بین من و تو؛ دوری باغ و تماشاست دوری بین من و تو؛ دوری ماهی و

ادامه مطلب  

 

اینم ترانه امروز که گوش دادم...چقدر زیباست...تقدیم به عاشقان هنوزم چشمای تو، مثل شبای پر ستاره ست هنوزم دیدن تو، برام مثل عمر دوباره ستهنوزم وقتی مي خندی، دلم از شادی مي لرزه هنوزم با تو نشستن، به همه دنیا مي ارزه
اما افسوس تو رو خواستن، دیگه دیره؛ دیگه دیره اما افسوس به نخواستن، دلم آروم نمي گیره؛ نمي گیره تا گلی بر سر ایوون تو پژمرد و فرو ریخت شبنمي غمزده از گوشه چشمان من آویخت دوری بین من و تو؛ دوری باغ و تماشاست دوری بین من و تو؛ دوری ماهی و

ادامه مطلب  

 

هنوزم دارم بازی ميکنم ..هنوزم درگیر بازیم..شاید بستمو رفتمو ..زندگیمو کردمو خودمو درگیر بدبختیای مجازی نکردم.. شاید رفتمو دیگ یادم رف ..همه گره های مجاریمو ،تلگراميو سایتیو وبی..موقع رفتنم حتما ی پست خدافظی ميزارم..به هرحال هنوزم دوستای وبلاگیمو دوس دارمو ..وباشون مهمه برامالان حالم خیلی خوبه..دارم ب دعوای دونفر گوش ميدم . حرفای مزخرف تر از حال خودم..برم ک همه منو یادشون بره..همه .همه..مخصوصا کسایی ک با شوخیام ..ولش ..اصن حالش نیس..ایشالله بعد افطا

ادامه مطلب  

 

هنوزم دارم بازی ميکنم ..هنوزم درگیر بازیم..شاید بستمو رفتمو ..زندگیمو کردمو خودمو درگیر بدبختیای مجازی نکردم.. شاید رفتمو دیگ یادم رف ..همه گره های مجاریمو ،تلگراميو سایتیو وبی..موقع رفتنم حتما ی پست خدافظی ميزارم..به هرحال هنوزم دوستای وبلاگیمو دوس دارمو ..وباشون مهمه برامالان حالم خیلی خوبه..دارم ب دعوای دونفر گوش ميدم . حرفای مزخرف تر از حال خودم..برم ک همه منو یادشون بره..همه .همه..مخصوصا کسایی ک با شوخیام ..ولش ..اصن حالش نیس..ایشالله بعد افطا

ادامه مطلب  

 

هنوزم دارم بازی ميکنم ..هنوزم درگیر بازیم..شاید بستمو رفتمو ..زندگیمو کردمو خودمو درگیر بدبختیای مجازی نکردم.. شاید رفتمو دیگ یادم رف ..همه گره های مجاریمو ،تلگراميو سایتیو وبی..موقع رفتنم حتما ی پست خدافظی ميزارم..به هرحال هنوزم دوستای وبلاگیمو دوس دارمو ..وباشون مهمه برامالان حالم خیلی خوبه..دارم ب دعوای دونفر گوش ميدم . حرفای مزخرف تر از حال خودم..برم ک همه منو یادشون بره..همه .همه..مخصوصا کسایی ک با شوخیام ..ولش ..اصن حالش نیس..ایشالله بعد افطا

ادامه مطلب  

 

هنوزم دارم بازی ميکنم ..هنوزم درگیر بازیم..شاید بستمو رفتمو ..زندگیمو کردمو خودمو درگیر بدبختیای مجازی نکردم.. شاید رفتمو دیگ یادم رف ..همه گره های مجاریمو ،تلگراميو سایتیو وبی..موقع رفتنم حتما ی پست خدافظی ميزارم..به هرحال هنوزم دوستای وبلاگیمو دوس دارمو ..وباشون مهمه برامالان حالم خیلی خوبه..دارم ب دعوای دونفر گوش ميدم . حرفای مزخرف تر از حال خودم..برم ک همه منو یادشون بره..همه .همه..مخصوصا کسایی ک با شوخیام ..ولش ..اصن حالش نیس..ایشالله بعد افطا

ادامه مطلب  

آهنگ جديد نديم  

تنظیم و ميکس مستر : فتاح فتحی , شعر و ملودی : منصور فرهادیان گیتار الکتریک : بهمن ميرزاده , گیتار اکوستیک : سعید خانزاد , کاور: ابراهیم جلالیدانلود آهنگ جدید ندیم بنام کنارتم :دوره ميکنم تمام خاطراتمو تو این بارون کنار یاد تو که هیچ وقت ازم جدا نميشه منو چشای خیسمو یه چند تا عکس و جای خالیت ميخوام بدونی هیچکسی برام شبی تو نميشه پرسه ميزنم بدون تو تموم این کوچه هارو به هرچی ميرسم خندهاتو یاد من مياره ببین که بعد تو خیالتو منو کجا کشونده که حتی آسم

ادامه مطلب  

آهنگ جديد نديم  

تنظیم و ميکس مستر : فتاح فتحی , شعر و ملودی : منصور فرهادیان گیتار الکتریک : بهمن ميرزاده , گیتار اکوستیک : سعید خانزاد , کاور: ابراهیم جلالیدانلود آهنگ جدید ندیم بنام کنارتم :دوره ميکنم تمام خاطراتمو تو این بارون کنار یاد تو که هیچ وقت ازم جدا نميشه منو چشای خیسمو یه چند تا عکس و جای خالیت ميخوام بدونی هیچکسی برام شبی تو نميشه پرسه ميزنم بدون تو تموم این کوچه هارو به هرچی ميرسم خندهاتو یاد من مياره ببین که بعد تو خیالتو منو کجا کشونده که حتی آسم

ادامه مطلب  

...تر  

حس مي کنم کنار تو از خود فراترمدرگیر چشمهای تو باشم، رهاترمتنهایی ام کم از غم دلتنگي تو نیستمن هرچه بی قرارترم، بی صداترمگاهی مقابل تو که مي ایستم، نرنجپیش تو از هرآینه بی ادعاترمقلبی که کنج سینه من مي زند، توییمن با غم تو از خود تو آشناترمهر لحظه اتفاق مي افتم بدون تواز مرگ ها و زلزله ها بی هواترمحالم بد است...با تو فقط خوب مي شومخیلی-از آنچه فکر کنی- مبتلاترم...!

ادامه مطلب  

...تر  

حس مي کنم کنار تو از خود فراترمدرگیر چشمهای تو باشم، رهاترمتنهایی ام کم از غم دلتنگي تو نیستمن هرچه بی قرارترم، بی صداترمگاهی مقابل تو که مي ایستم، نرنجپیش تو از هرآینه بی ادعاترمقلبی که کنج سینه من مي زند، توییمن با غم تو از خود تو آشناترمهر لحظه اتفاق مي افتم بدون تواز مرگ ها و زلزله ها بی هواترمحالم بد است...با تو فقط خوب مي شومخیلی-از آنچه فکر کنی- مبتلاترم...!

ادامه مطلب  

مبتلا  

حس مي کنم کنار تو از خود فراترمدرگیر چشمهای تو باشم، رهاترمتنهایی ام کم از غم دلتنگي تو نیستمن هرچه بی قرارترم، بی صداترمگاهی مقابل تو که مي ایستم، نرنجپیش تو از هرآینه بی ادعاترمقلبی که کنج سینه من مي زند، توییمن با غم تو از خود تو آشناترمهر لحظه اتفاق مي افتم بدون تواز مرگها و زلزله ها بی هواترمحالم بد است، با تو فقط خوب مي شومخیلی از آنچه فکر کنی مبتلاترم(اصغر معاذی)

ادامه مطلب  

مبتلا  

حس مي کنم کنار تو از خود فراترمدرگیر چشمهای تو باشم، رهاترمتنهایی ام کم از غم دلتنگي تو نیستمن هرچه بی قرارترم، بی صداترمگاهی مقابل تو که مي ایستم، نرنجپیش تو از هرآینه بی ادعاترمقلبی که کنج سینه من مي زند، توییمن با غم تو از خود تو آشناترمهر لحظه اتفاق مي افتم بدون تواز مرگها و زلزله ها بی هواترمحالم بد است، با تو فقط خوب مي شومخیلی از آنچه فکر کنی مبتلاترم(اصغر معاذی)

ادامه مطلب  

خاک بر سر عُمرِ گِران  

پارسال همين موقعا بود کریس کرنل مرد و امير گفت فلانی مرده و من گفتم اصن کی هست و اون تعجب کرد که نمي‌شناسمش. که البته بعداً فهميدم آهنگ پارت آو مي که گوش مي‌دادم یه زمانی، مال همين بابا بوده! الان سالگردشه و اصن به خودش کار ندارم و هنوزم نه درست مي‌دونم کیه نه مهمه برام. داشتم فکر مي‌کردم چه چیز! یه سال از اون روز گذشته. و یه سال از اون روزی که به دال دایرکت دادم تو اینستاگرام و فرداش بود فکر کنم، ازش پرسیدم کریس کرنل کیه و اونم نمي‌دونست! ولی

ادامه مطلب  

خاک بر سر عُمرِ گِران  

پارسال همين موقعا بود کریس کرنل مرد و امير گفت فلانی مرده و من گفتم اصن کی هست و اون تعجب کرد که نمي‌شناسمش. که البته بعداً فهميدم آهنگ پارت آو مي که گوش مي‌دادم یه زمانی، مال همين بابا بوده! الان سالگردشه و اصن به خودش کار ندارم و هنوزم نه درست مي‌دونم کیه نه مهمه برام. داشتم فکر مي‌کردم چه چیز! یه سال از اون روز گذشته. و یه سال از اون روزی که به دال دایرکت دادم تو اینستاگرام و فرداش بود فکر کنم، ازش پرسیدم کریس کرنل کیه و اونم نمي‌دونست! ولی

ادامه مطلب  

خاک بر سر عُمرِ گِران  

پارسال همين موقعا بود کریس کرنل مرد و امير گفت فلانی مرده و من گفتم اصن کی هست و اون تعجب کرد که نمي‌شناسمش. که البته بعداً فهميدم آهنگ پارت آو مي که گوش مي‌دادم یه زمانی، مال همين بابا بوده! الان سالگردشه و اصن به خودش کار ندارم و هنوزم نه درست مي‌دونم کیه نه مهمه برام. داشتم فکر مي‌کردم چه چیز! یه سال از اون روز گذشته. و یه سال از اون روزی که به دال دایرکت دادم تو اینستاگرام و فرداش بود فکر کنم، ازش پرسیدم کریس کرنل کیه و اونم نمي‌دونست! ولی

ادامه مطلب  

چقدر؟  

چقدر یک آدم ميتونه " ... " باشه که توی اسفند به کارمندش عیدی بده و بعد با پررویی تمام همون ميزان رو از حقوق فروردین کسر کنه؟ تازه وقتی علت رو جویا ميشی(ببینید نگفتم گله یا شکایت ميکنی) از کوره در بره و بگه من پیش شما احترام ندارم!؟ چقدر واقعا؟ :|..‌.من هميشه وقتی حقمو ميخورن گريه‌م مي‌گیره و هنوزم بلد نیستم برخورد کنم با این مساله. ولی این دفعه اینقدر داستان مایند بلویینگ بودمنِ گريه‌او(!) عصبانی بودم واقعا!

ادامه مطلب  

چقدر؟  

چقدر یک آدم ميتونه " ... " باشه که توی اسفند به کارمندش عیدی بده و بعد با پررویی تمام همون ميزان رو از حقوق فروردین کسر کنه؟ تازه وقتی علت رو جویا ميشی(ببینید نگفتم گله یا شکایت ميکنی) از کوره در بره و بگه من پیش شما احترام ندارم!؟ چقدر واقعا؟ :|..‌.من هميشه وقتی حقمو ميخورن گريه‌م مي‌گیره و هنوزم بلد نیستم برخورد کنم با این مساله. ولی این دفعه اینقدر داستان مایند بلویینگ بودمنِ گريه‌او(!) عصبانی بودم واقعا!

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >