نگاه  

...اندوه که از حد بگذرد، جایش را می‌دهد به يک بی‌اعتنایی مزمن.. دیگر مهم نیست بودن یا  نبودن، دوست داشتن یا نداشتن.. آن‌چه اهمیت دارد يک کشداری رخوتناک حسی است که دیگر تو را به واکنش نمی‌کشاند و در آن لحظه در سکوت فقط نگاه ميکنی و نگاه ميکنی ‌..
صادق هدایت

ادامه مطلب  

نگاه  

...اندوه که از حد بگذرد، جایش را می‌دهد به يک بی‌اعتنایی مزمن.. دیگر مهم نیست بودن یا  نبودن، دوست داشتن یا نداشتن.. آن‌چه اهمیت دارد يک کشداری رخوتناک حسی است که دیگر تو را به واکنش نمی‌کشاند و در آن لحظه در سکوت فقط نگاه ميکنی و نگاه ميکنی ‌..
صادق هدایت

ادامه مطلب  

نگاه  

...اندوه که از حد بگذرد، جایش را می‌دهد به يک بی‌اعتنایی مزمن.. دیگر مهم نیست بودن یا  نبودن، دوست داشتن یا نداشتن.. آن‌چه اهمیت دارد يک کشداری رخوتناک حسی است که دیگر تو را به واکنش نمی‌کشاند و در آن لحظه در سکوت فقط نگاه ميکنی و نگاه ميکنی ‌..
صادق هدایت

ادامه مطلب  

نگاه  

...اندوه که از حد بگذرد، جایش را می‌دهد به يک بی‌اعتنایی مزمن.. دیگر مهم نیست بودن یا  نبودن، دوست داشتن یا نداشتن.. آن‌چه اهمیت دارد يک کشداری رخوتناک حسی است که دیگر تو را به واکنش نمی‌کشاند و در آن لحظه در سکوت فقط نگاه ميکنی و نگاه ميکنی ‌..
صادق هدایت

ادامه مطلب  

نگاه  

...اندوه که از حد بگذرد، جایش را می‌دهد به يک بی‌اعتنایی مزمن.. دیگر مهم نیست بودن یا  نبودن، دوست داشتن یا نداشتن.. آن‌چه اهمیت دارد يک کشداری رخوتناک حسی است که دیگر تو را به واکنش نمی‌کشاند و در آن لحظه در سکوت فقط نگاه ميکنی و نگاه ميکنی ‌..
صادق هدایت

ادامه مطلب  

نگاه  

...اندوه که از حد بگذرد، جایش را می‌دهد به يک بی‌اعتنایی مزمن.. دیگر مهم نیست بودن یا  نبودن، دوست داشتن یا نداشتن.. آن‌چه اهمیت دارد يک کشداری رخوتناک حسی است که دیگر تو را به واکنش نمی‌کشاند و در آن لحظه در سکوت فقط نگاه ميکنی و نگاه ميکنی ‌..
صادق هدایت

ادامه مطلب  

به خانه بر می گردیم  

نماز ظهر را در مزار شاه نعمت الله ولى خواندم امروز. همه چیز این خانه صاف و ساده است. مثل صاحبش. حتى مقرنس ها هم کم حاشیه اند. در بقعه اصلى که دراویش ذکر مى گیرند تمثالى قدیمى از شاه نعمت الله است. همراهم میگفت چشمان عکس جادویى ست، از هر طرف بایستى انگار تو را مستقیم نگاه مى کند. رفتم پشت ایوان ها. بعد کنار کتیبه ها. راست میگفت. همه جا تو را نگاه مى کرد، با چشم هاى جادویى. حالا که رسیده ام تهران خیال مى کنم هنوز دارد مرا نگاه مى کند....

ادامه مطلب  

به خانه بر می گردیم  

نماز ظهر را در مزار شاه نعمت الله ولى خواندم امروز. همه چیز این خانه صاف و ساده است. مثل صاحبش. حتى مقرنس ها هم کم حاشیه اند. در بقعه اصلى که دراویش ذکر مى گیرند تمثالى قدیمى از شاه نعمت الله است. همراهم میگفت چشمان عکس جادویى ست، از هر طرف بایستى انگار تو را مستقیم نگاه مى کند. رفتم پشت ایوان ها. بعد کنار کتیبه ها. راست میگفت. همه جا تو را نگاه مى کرد، با چشم هاى جادویى. حالا که رسیده ام تهران خیال مى کنم هنوز دارد مرا نگاه مى کند....

ادامه مطلب  

به خانه بر می گردیم  

نماز ظهر را در مزار شاه نعمت الله ولى خواندم امروز. همه چیز این خانه صاف و ساده است. مثل صاحبش. حتى مقرنس ها هم کم حاشیه اند. در بقعه اصلى که دراویش ذکر مى گیرند تمثالى قدیمى از شاه نعمت الله است. همراهم میگفت چشمان عکس جادویى ست، از هر طرف بایستى انگار تو را مستقیم نگاه مى کند. رفتم پشت ایوان ها. بعد کنار کتیبه ها. راست میگفت. همه جا تو را نگاه مى کرد، با چشم هاى جادویى. حالا که رسیده ام تهران خیال مى کنم هنوز دارد مرا نگاه مى کند....

ادامه مطلب  

به خانه بر می گردیم  

نماز ظهر را در مزار شاه نعمت الله ولى خواندم امروز. همه چیز این خانه صاف و ساده است. مثل صاحبش. حتى مقرنس ها هم کم حاشیه اند. در بقعه اصلى که دراویش ذکر مى گیرند تمثالى قدیمى از شاه نعمت الله است. همراهم میگفت چشمان عکس جادویى ست، از هر طرف بایستى انگار تو را مستقیم نگاه مى کند. رفتم پشت ایوان ها. بعد کنار کتیبه ها. راست میگفت. همه جا تو را نگاه مى کرد، با چشم هاى جادویى. حالا که رسیده ام تهران خیال مى کنم هنوز دارد مرا نگاه مى کند....

ادامه مطلب  

موسسه انتشارات نگاه  

موسسه انتشارات نگاه
ما بیش از چهاردهه با میلیونها کتاب درنگاهِ شما تکثیر شده ایم ؛کتابهایمان درانتظار گرمی نگاه شماست.
منبع: سایت ثبت اصناف, بزرگترین موتور جستجوی اصناف کشور
جهت ارتباط با عوامل این انتشارات روی لینک زیر کليک کنید:
موسسه انتشارات نگاه

ادامه مطلب  

موسسه انتشارات نگاه  

موسسه انتشارات نگاه
ما بیش از چهاردهه با میلیونها کتاب درنگاهِ شما تکثیر شده ایم ؛کتابهایمان درانتظار گرمی نگاه شماست.
منبع: سایت ثبت اصناف, بزرگترین موتور جستجوی اصناف کشور
جهت ارتباط با عوامل این انتشارات روی لینک زیر کليک کنید:
موسسه انتشارات نگاه

ادامه مطلب  

موسسه انتشارات نگاه  

موسسه انتشارات نگاه
ما بیش از چهاردهه با میلیونها کتاب درنگاهِ شما تکثیر شده ایم ؛کتابهایمان درانتظار گرمی نگاه شماست.
منبع: سایت ثبت اصناف, بزرگترین موتور جستجوی اصناف کشور
جهت ارتباط با عوامل این سالن روی لینک زیر کليک کنید:
موسسه انتشارات نگاه

ادامه مطلب  

با شاعران -نگاه و نظربازی  

سعدی:
نگاه من به تو و دیگران به خود مشغول
معاشران زمی و عارفان زساقی مست
حافظ:
در نظربازی ما بی خبران حیرانند
من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند
پژمان بختیاری:
با نگاهی قصه ها گویند از آنک
يک نگاه از صد زبان گویاتر است
جامی:
ریزد هوس از  چشم سیاهی که تو داری
لبریز تمنّاست نگاهی که تو داری
کاظم پزشکی:
به رخ سیاه چشمان نگه ار بود گناهی
بگذار تا گناهی بکنیم گاه گاهی
سیمین بهبهانی:
نهان در خود چه داری ای نگاه آتشین امشب
که پرهیز و حیا را برق سوزان تو م

ادامه مطلب  

با شاعران -نگاه و نظربازی  

سعدی:
نگاه من به تو و دیگران به خود مشغول
معاشران زمی و عارفان زساقی مست
حافظ:
در نظربازی ما بی خبران حیرانند
من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند
پژمان بختیاری:
با نگاهی قصه ها گویند از آنک
يک نگاه از صد زبان گویاتر است
جامی:
ریزد هوس از  چشم سیاهی که تو داری
لبریز تمنّاست نگاهی که تو داری
کاظم پزشکی:
به رخ سیاه چشمان نگه ار بود گناهی
بگذار تا گناهی بکنیم گاه گاهی
سیمین بهبهانی:
نهان در خود چه داری ای نگاه آتشین امشب
که پرهیز و حیا را برق سوزان تو م

ادامه مطلب  

با شاعران -نگاه و نظربازی  

سعدی:
نگاه من به تو و دیگران به خود مشغول
معاشران زمی و عارفان زساقی مست
حافظ:
در نظربازی ما بی خبران حیرانند
من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند
پژمان بختیاری:
با نگاهی قصه ها گویند از آنک
يک نگاه از صد زبان گویاتر است
جامی:
ریزد هوس از  چشم سیاهی که تو داری
لبریز تمنّاست نگاهی که تو داری
کاظم پزشکی:
به رخ سیاه چشمان نگه ار بود گناهی
بگذار تا گناهی بکنیم گاه گاهی
سیمین بهبهانی:
نهان در خود چه داری ای نگاه آتشین امشب
که پرهیز و حیا را برق سوزان تو م

ادامه مطلب  

با شاعران -نگاه و نظربازی  

سعدی:
نگاه من به تو و دیگران به خود مشغول
معاشران زمی و عارفان زساقی مست
حافظ:
در نظربازی ما بی خبران حیرانند
من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند
پژمان بختیاری:
با نگاهی قصه ها گویند از آنک
يک نگاه از صد زبان گویاتر است
جامی:
ریزد هوس از  چشم سیاهی که تو داری
لبریز تمنّاست نگاهی که تو داری
کاظم پزشکی:
به رخ سیاه چشمان نگه ار بود گناهی
بگذار تا گناهی بکنیم گاه گاهی
سیمین بهبهانی:
نهان در خود چه داری ای نگاه آتشین امشب
که پرهیز و حیا را برق سوزان تو م

ادامه مطلب  

دنیا را نگاه کن  

دنیا را نگاه کن
خدا بی خیال دسته گلی که به آب داده
از قیامت کوتاه نمی آید..
شیطان گناه های ناکرده را هنوز
به انسان رشوه می دهد
و فرشته ها
سنگ بهشتی را به سینه می زنند که
حوریه هایش در آب نمک خوابیده اند.. مبادا
کارهای نيک روی دست مان کپک بزنند.....

دنیا را نگاه کن
خدا از سر لجبازی با شیطان
تا قیامت بر سر وعده بهشتی ایستاده است
که حوریه هایش از فرط یائسگی
نای خون گرم بودن ندارند..

کاش فرشته ها
با خدا کنار می آمدند تا
به شیطان بگوید
این آدم وقتی گول زد

ادامه مطلب  

دنیا را نگاه کن  

دنیا را نگاه کن
خدا بی خیال دسته گلی که به آب داده
از قیامت کوتاه نمی آید..
شیطان گناه های ناکرده را هنوز
به انسان رشوه می دهد
و فرشته ها
سنگ بهشتی را به سینه می زنند که
حوریه هایش در آب نمک خوابیده اند.. مبادا
کارهای نيک روی دست مان کپک بزنند.....

دنیا را نگاه کن
خدا از سر لجبازی با شیطان
تا قیامت بر سر وعده بهشتی ایستاده است
که حوریه هایش از فرط یائسگی
نای خون گرم بودن ندارند..

کاش فرشته ها
با خدا کنار می آمدند تا
به شیطان بگوید
این آدم وقتی گول زد

ادامه مطلب  

جامعه ی بی چهره...  

مردم يک جامعه وقتی کتاب می‌خوانند ،چهره‌ی آن جامعه را عوض می‌کنند، یعنی به جامعه‌شان چهره می‌دهند.يک جامعه‌‌ی بی‌چهره را می‌شود در میان مردمی کشف کرد که در اتوبوس، در صف اتوبوس، در اتاق‌های انتظار و در انتظارهای بی‌اتاق منتظرند و به هم نگاه می‌کنند و از نگاه کردن به هم نه چیزی می‌گیرند و نه چیزی می‌دهند.جامعه‌ای که گروه منتظرانش به هم نگاه می‌کنند جامعه‌ی بی‌چهره‌ای ست. سکوی سرخیدالله_رویایی@psychogram93 

ادامه مطلب  

جامعه ی بی چهره...  

مردم يک جامعه وقتی کتاب می‌خوانند ،چهره‌ی آن جامعه را عوض می‌کنند، یعنی به جامعه‌شان چهره می‌دهند.يک جامعه‌‌ی بی‌چهره را می‌شود در میان مردمی کشف کرد که در اتوبوس، در صف اتوبوس، در اتاق‌های انتظار و در انتظارهای بی‌اتاق منتظرند و به هم نگاه می‌کنند و از نگاه کردن به هم نه چیزی می‌گیرند و نه چیزی می‌دهند.جامعه‌ای که گروه منتظرانش به هم نگاه می‌کنند جامعه‌ی بی‌چهره‌ای ست. سکوی سرخیدالله_رویایی@psychogram93 

ادامه مطلب  

جامعه ی بی چهره...  

مردم يک جامعه وقتی کتاب می‌خوانند ،چهره‌ی آن جامعه را عوض می‌کنند، یعنی به جامعه‌شان چهره می‌دهند.يک جامعه‌‌ی بی‌چهره را می‌شود در میان مردمی کشف کرد که در اتوبوس، در صف اتوبوس، در اتاق‌های انتظار و در انتظارهای بی‌اتاق منتظرند و به هم نگاه می‌کنند و از نگاه کردن به هم نه چیزی می‌گیرند و نه چیزی می‌دهند.جامعه‌ای که گروه منتظرانش به هم نگاه می‌کنند جامعه‌ی بی‌چهره‌ای ست. سکوی سرخیدالله_رویایی@psychogram93 

ادامه مطلب  

 

عصب دندان بیمارم از زیر پانسمان طبیب دارد  فریاد ميکشد:کی گفته دندون پوسیده رو باید کشید دور انداختآه  که فرهنگ ما چقدر بی تحمل است!!!!چقدر راحت است کندن و دور انداختن ولی هیچ آیا از خود پرسیدی  خلأش را چطور میتوان پر کرد!؟---------------------دختر مش ماشالله خدابیامرز بود لابد ؛  داشت  می گفت تو دیوانه بودی عمرت را به پای درس هدر دادی.به صورتش نگاه کردم ، نگاه کردم، نگاه کردم ، تمام منطقم  فلج شد انگار ، نه که احساس شرمندگی یا خسران یا

ادامه مطلب  

 

عصب دندان بیمارم از زیر پانسمان طبیب دارد  فریاد ميکشد:کی گفته دندون پوسیده رو باید کشید دور انداختآه  که فرهنگ ما چقدر بی تحمل است!!!!چقدر راحت است کندن و دور انداختن ولی هیچ آیا از خود پرسیدی  خلأش را چطور میتوان پر کرد!؟---------------------دختر مش ماشالله خدابیامرز بود لابد ؛  داشت  می گفت تو دیوانه بودی عمرت را به پای درس هدر دادی.به صورتش نگاه کردم ، نگاه کردم، نگاه کردم ، تمام منطقم  فلج شد انگار ، نه که احساس شرمندگی یا خسران یا

ادامه مطلب  

 

عصب دندان بیمارم از زیر پانسمان طبیب دارد  فریاد ميکشد:کی گفته دندون پوسیده رو باید کشید دور انداختآه  که فرهنگ ما چقدر بی تحمل است!!!!چقدر راحت است کندن و دور انداختن ولی هیچ آیا از خود پرسیدی  خلأش را چطور میتوان پر کرد!؟---------------------دختر مش ماشالله خدابیامرز بود لابد ؛  داشت  می گفت تو دیوانه بودی عمرت را به پای درس هدر دادی.به صورتش نگاه کردم ، نگاه کردم، نگاه کردم ، تمام منطقم  فلج شد انگار ، نه که احساس شرمندگی یا خسران یا

ادامه مطلب  

آیم دِد رایت نَو  

من مرده ام
و این روحمه
و اینم دلیلشه
فقط دلم میخواد بشینم تا فردا صبح به نحوه ی نگاه کردنشون به هم نگاه کنم در این حد عاشقم من !
+ امروز روز ۱۱۲۲ امیه که لیمو اینجاس. ینی ۱۱ رو ضربدر ۲ کنین حاصل رو بذارین بغل دستش. خیلی باحال بود نه؟‌:)) مخلص شما بچه عجیب غریب

ادامه مطلب  

آیم دِد رایت نَو  

من مرده ام
و این روحمه
و اینم دلیلشه
فقط دلم میخواد بشینم تا فردا صبح به نحوه ی نگاه کردنشون به هم نگاه کنم در این حد عاشقم من !
+ امروز روز ۱۱۲۲ امیه که لیمو اینجاس. ینی ۱۱ رو ضربدر ۲ کنین حاصل رو بذارین بغل دستش. خیلی باحال بود نه؟‌:)) مخلص شما بچه عجیب غریب

ادامه مطلب  

آیم دِد رایت نَو  

من مرده ام
و این روحمه
و اینم دلیلشه
فقط دلم میخواد بشینم تا فردا صبح به نحوه ی نگاه کردنشون به هم نگاه کنم در این حد عاشقم من !
+ امروز روز ۱۱۲۲ امیه که لیمو اینجاس. ینی ۱۱ رو ضربدر ۲ کنین حاصل رو بذارین بغل دستش. خیلی باحال بود نه؟‌:)) مخلص شما بچه عجیب غریب

ادامه مطلب  

ساده نیست  

سه چهار سال پیش جلوی يک پاساژی در شمال
تهران داشتم بازی بچه ها رو تماشا می کردم...ناخوداگاه نگاهم در نگاه زنی
هم سن و سال خودم گره خورد ولی نگاه ساده ای نبود.نگاه آن زن در آن لحظه پر
بود از غم و غربت و نگرانی و درد و فاجعه و شک و بیم و اندکی امید...زنی
بسیار زیبا از تبار زنهای شام(سوریه کنونی)...
می شد حدس زد که از اولین گروه از آورگان سوریه ای بود که به هر جهت به ایران پناه آورده بود.
وقتی می اندیشم و فکر می کنم می بینم چقدر راحت يک کشور متلاشی می شو

ادامه مطلب  

نگاهی به گذشته  

داشتم پایان نامه ی کارشناسی ارشدم را نگاه می کردم؛ اون موقع برایم خیلی مسائل سختی بود. هم نوشتنش، هم مطالبش، کلاً همه چیزش سخت بود برام. اما امروز که نگاهی بهش انداختم همون حسی رو پیدا کردم که وقتی به کتابهای دوران مدرسه نگاه می انداختم. فکر می کنم همه ی مسائل گذشته همینطور هستن. انتخاب های سخت گذشته الآن خیلی ساده شده اند. 
الآن هم با مسائلی رو برو هستم که برایم سخت هستند و انتخاب های بغرنجی پیش رو دارم؛ آیا پنج سال بعد هم وقتی به مسائل و انتخ

ادامه مطلب  

نگاهی به گذشته  

داشتم پایان نامه ی کارشناسی ارشدم را نگاه می کردم؛ اون موقع برایم خیلی مسائل سختی بود. هم نوشتنش، هم مطالبش، کلاً همه چیزش سخت بود برام. اما امروز که نگاهی بهش انداختم همون حسی رو پیدا کردم که وقتی به کتابهای دوران مدرسه نگاه می انداختم. فکر می کنم همه ی مسائل گذشته همینطور هستن. انتخاب های سخت گذشته الآن خیلی ساده شده اند. 
الآن هم با مسائلی رو برو هستم که برایم سخت هستند و انتخاب های بغرنجی پیش رو دارم؛ آیا پنج سال بعد هم وقتی به مسائل و انتخ

ادامه مطلب  

?  

ولی هر جور حساب ميکنم تاهلا خیلی وضعشون اکیه!ارزش نمازشونچند برابر مامعنویاتو ولش کن - خوبه که 2 تا ادم با شرایط جسمی و جنسی با هم هستن تا مکمل هم بان. ادم زیاد مجرد بمونه  از دره ممکنه پرت بشه.مثل این می مینونه که سر پیچ بجای اینکه جلوتو نگاه کنی از تو آینه صندلی عقب رو نگاه کنی!اخرش تو دره نرم خوبه!ولی خیلی دوست دارم بدونم این عاصطی و اون آزی تهش کی رو میگیرن.بخیل نیستما!ولی خب میخوام بدونم چی میشن.

ادامه مطلب  

?  

ولی هر جور حساب ميکنم تاهلا خیلی وضعشون اکیه!ارزش نمازشونچند برابر مامعنویاتو ولش کن - خوبه که 2 تا ادم با شرایط جسمی و جنسی با هم هستن تا مکمل هم بان. ادم زیاد مجرد بمونه  از دره ممکنه پرت بشه.مثل این می مینونه که سر پیچ بجای اینکه جلوتو نگاه کنی از تو آینه صندلی عقب رو نگاه کنی!اخرش تو دره نرم خوبه!ولی خیلی دوست دارم بدونم این عاصطی و اون آزی تهش کی رو میگیرن.بخیل نیستما!ولی خب میخوام بدونم چی میشن.

ادامه مطلب  

?  

ولی هر جور حساب ميکنم تاهلا خیلی وضعشون اکیه!ارزش نمازشونچند برابر مامعنویاتو ولش کن - خوبه که 2 تا ادم با شرایط جسمی و جنسی با هم هستن تا مکمل هم بان. ادم زیاد مجرد بمونه  از دره ممکنه پرت بشه.مثل این می مینونه که سر پیچ بجای اینکه جلوتو نگاه کنی از تو آینه صندلی عقب رو نگاه کنی!اخرش تو دره نرم خوبه!ولی خیلی دوست دارم بدونم این عاصطی و اون آزی تهش کی رو میگیرن.بخیل نیستما!ولی خب میخوام بدونم چی میشن.

ادامه مطلب  

?  

ولی هر جور حساب ميکنم تاهلا خیلی وضعشون اکیه!ارزش نمازشونچند برابر مامعنویاتو ولش کن - خوبه که 2 تا ادم با شرایط جسمی و جنسی با هم هستن تا مکمل هم بان. ادم زیاد مجرد بمونه  از دره ممکنه پرت بشه.مثل این می مینونه که سر پیچ بجای اینکه جلوتو نگاه کنی از تو آینه صندلی عقب رو نگاه کنی!اخرش تو دره نرم خوبه!ولی خیلی دوست دارم بدونم این عاصطی و اون آزی تهش کی رو میگیرن.بخیل نیستما!ولی خب میخوام بدونم چی میشن.

ادامه مطلب  

بر تیر نگاه تو دلم سینه سپر کرد  

بر تیر نگاه تو دلم سینه سپر کردتیر آمد و از این سپر و سینه گذر کردچشم تو به زیبایی خود شیفته‌تر شدهمچون گل نرگس که در آیینه نظر کردبا عشق بگو سر به سر دل نگذاردطفلی دلکم را غم تو دست به سر کردگفتیم دمی با غم تو راز نهانیعالم همه را شور و شر اشک خبر کردسوز جگرم سوخته دامان دلم راآهی که کشیدیم در آیینه اثر کرديک لحظه شدم از دل خود غافل و ناگاهچون رود به دریا زد و چون موج خطر کردبی‌صبر و شکیبم که همه صبر و شکیبمهمراه عزیزان سفر کرده ، سفر کردباید ب

ادامه مطلب  

بر تیر نگاه تو دلم سینه سپر کرد  

بر تیر نگاه تو دلم سینه سپر کردتیر آمد و از این سپر و سینه گذر کردچشم تو به زیبایی خود شیفته‌تر شدهمچون گل نرگس که در آیینه نظر کردبا عشق بگو سر به سر دل نگذاردطفلی دلکم را غم تو دست به سر کردگفتیم دمی با غم تو راز نهانیعالم همه را شور و شر اشک خبر کردسوز جگرم سوخته دامان دلم راآهی که کشیدیم در آیینه اثر کرديک لحظه شدم از دل خود غافل و ناگاهچون رود به دریا زد و چون موج خطر کردبی‌صبر و شکیبم که همه صبر و شکیبمهمراه عزیزان سفر کرده ، سفر کردباید ب

ادامه مطلب  

تحقیق در مورد تولید سبزیجات خشک و انواع برگه میوه ها (word)  

تحقیق در مورد تولید سبزیجات خشک و انواع برگه میوه ها (word)

فرمت فایل : ورد تعداد صفحه : 33 تولید سبزیجات خشک و انواع برگه میوه ها: مقدمه انواع سبزی 1-2 پیاز و اقسام آن 2-2 موسیر و اقسام آن 3-2 نعنا ع و اقسام آن 4-2 تره و اقسام آن 5-2 تره تیزک و اقسام آن 6-2 جعفری و اقسام آن     7-2 ریحان و اقسام آن     8-2 گشنیز و اقسام آن      9-2 شنبلیه و اقسام آن 3- روش تولید انواع سبز ی خشک 4- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید پودر سیر و پیاز 5- تولید برگه می

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1