پاورپوینت جنگل ها  

مرجع دانلود پاورپوینت استفاده از پاورپوینت در ارائه‌ها باعث می‌شود تا شنوندگان توجه بیشتری بر روی موضوع مورد دانلود پاورپوینت جنگل ها دانلود پاورپوینت جنگل ها,دانلود,پاورپوینت,جنگل,ها, بایگانی‌ها سازمان جنگل ها سازمان جنگل ها. های ارائه و اشتراک‌گذاری پاورپوینت، در سال 1390 تصمیم به ایجاد سامانه Images of پاورپوینت جنگل ها دانلود قالب پاورپوینت جنگل. دانلود قالب پاورپوینت جنگل. دانلود رایگان این تم به دلیل داشتن بگ ران

ادامه مطلب  

سلطان جنگل یا مدیر مدبر!  

امشب از برنامه دورهمی عبارت جالبی شنیدم: سلطان جنگلهمان عبارتی که از سالها قبل معنایش را در محیطی بی سامان فهمیدم، یاد خواب6 سال پیشم افتادم، عبارتی که روبرویم با سبز درخشان ثبت شد: به قانون جنگلو بعد اوراق گسترده ای از کاغذ روبرویم افراشته شد و نهایتا دشمنم خشک شد، خشک و لالو ناگاه صدای یکی از کارمندهای خوب و مؤدبمان آمد که از این ستمها همیشه اول کسی بود که بمن خبر رساند و از من شکسته تر شد: با شادی فریاد زد: آمد آمد نگار آمد نگار بردب

ادامه مطلب  

سلطان جنگل یا مدیر مدبر!  

امشب از برنامه دورهمی عبارت جالبی شنیدم: سلطان جنگلهمان عبارتی که از سالها قبل معنایش را در محیطی بی سامان فهمیدم، یاد خواب6 سال پیشم افتادم، عبارتی که روبرویم با سبز درخشان ثبت شد: به قانون جنگلو بعد اوراق گسترده ای از کاغذ روبرویم افراشته شد و نهایتا دشمنم خشک شد، خشک و لالو ناگاه صدای یکی از کارمندهای خوب و مؤدبمان آمد که از این ستمها همیشه اول کسی بود که بمن خبر رساند و از من شکسته تر شد: با شادی فریاد زد: آمد آمد نگار آمد نگار بردب

ادامه مطلب  

سلطان جنگل یا مدیر مدبر!  

امشب از برنامه دورهمی عبارت جالبی شنیدم: سلطان جنگلهمان عبارتی که از سالها قبل معنایش را در محیطی بی سامان فهمیدم، یاد خواب6 سال پیشم افتادم، عبارتی که روبرویم با سبز درخشان ثبت شد: به قانون جنگلو بعد اوراق گسترده ای از کاغذ روبرویم افراشته شد و نهایتا دشمنم خشک شد، خشک و لالو ناگاه صدای یکی از کارمندهای خوب و مؤدبمان آمد که از این ستمها همیشه اول کسی بود که بمن خبر رساند و از من شکسته تر شد: با شادی فریاد زد: آمد آمد نگار آمد نگار بردب

ادامه مطلب  

غزلي براي ميرزا  

به نام خدابرای بزرگ دلاور گیلان میرزا كوچك خان: به یادت سینه صحرا، دیده دریا می كند جنگلگره از بندهای بغض خود وا می كند جنگلببین سطح زمین را ... با تمام پهنه صورتبرایت زیر باران گریه گویا می كند جنگلدرختان زیر پایت قطره قطره برگ می‌ریزندبرایت مرثیه خوانی چه زیبا می‌كند جنگلبرای میزبانی كردن از فریاد سبز خودمیان برفها خود را مهیّا می كند جنگلزمستان است گرچه، رد پایت گم نخواهد شددر آغوشش تو را هر لحظه پیدا می‌كند جنگلكنون در گوشه ای

ادامه مطلب  

غزلي براي ميرزا  

به نام خدابرای بزرگ دلاور گیلان میرزا كوچك خان: به یادت سینه صحرا، دیده دریا می كند جنگلگره از بندهای بغض خود وا می كند جنگلببین سطح زمین را ... با تمام پهنه صورتبرایت زیر باران گریه گویا می كند جنگلدرختان زیر پایت قطره قطره برگ می‌ریزندبرایت مرثیه خوانی چه زیبا می‌كند جنگلبرای میزبانی كردن از فریاد سبز خودمیان برفها خود را مهیّا می كند جنگلزمستان است گرچه، رد پایت گم نخواهد شددر آغوشش تو را هر لحظه پیدا می‌كند جنگلكنون در گوشه ای

ادامه مطلب  

غزلي براي ميرزا  

به نام خدابرای بزرگ دلاور گیلان میرزا كوچك خان: به یادت سینه صحرا، دیده دریا می كند جنگلگره از بندهای بغض خود وا می كند جنگلببین سطح زمین را ... با تمام پهنه صورتبرایت زیر باران گریه گویا می كند جنگلدرختان زیر پایت قطره قطره برگ می‌ریزندبرایت مرثیه خوانی چه زیبا می‌كند جنگلبرای میزبانی كردن از فریاد سبز خودمیان برفها خود را مهیّا می كند جنگلزمستان است گرچه، رد پایت گم نخواهد شددر آغوشش تو را هر لحظه پیدا می‌كند جنگلكنون در گوشه ای

ادامه مطلب  

غزلي براي ميرزا  

به نام خدابرای بزرگ دلاور گیلان میرزا كوچك خان: به یادت سینه صحرا، دیده دریا می كند جنگلگره از بندهای بغض خود وا می كند جنگلببین سطح زمین را ... با تمام پهنه صورتبرایت زیر باران گریه گویا می كند جنگلدرختان زیر پایت قطره قطره برگ می‌ریزندبرایت مرثیه خوانی چه زیبا می‌كند جنگلبرای میزبانی كردن از فریاد سبز خودمیان برفها خود را مهیّا می كند جنگلزمستان است گرچه، رد پایت گم نخواهد شددر آغوشش تو را هر لحظه پیدا می‌كند جنگلكنون در گوشه ای

ادامه مطلب  

غزلي براي ميرزا  

به نام خدابرای بزرگ دلاور گیلان میرزا كوچك خان: به یادت سینه صحرا، دیده دریا می كند جنگلگره از بندهای بغض خود وا می كند جنگلببین سطح زمین را ... با تمام پهنه صورتبرایت زیر باران گریه گویا می كند جنگلدرختان زیر پایت قطره قطره برگ می‌ریزندبرایت مرثیه خوانی چه زیبا می‌كند جنگلبرای میزبانی كردن از فریاد سبز خودمیان برفها خود را مهیّا می كند جنگلزمستان است گرچه، رد پایت گم نخواهد شددر آغوشش تو را هر لحظه پیدا می‌كند جنگلكنون در گوشه ای

ادامه مطلب  

غزلي براي ميرزا  

به نام خدابرای بزرگ دلاور گیلان میرزا كوچك خان: به یادت سینه صحرا، دیده دریا می كند جنگلگره از بندهای بغض خود وا می كند جنگلببین سطح زمین را ... با تمام پهنه صورتبرایت زیر باران گریه گویا می كند جنگلدرختان زیر پایت قطره قطره برگ می‌ریزندبرایت مرثیه خوانی چه زیبا می‌كند جنگلبرای میزبانی كردن از فریاد سبز خودمیان برفها خود را مهیّا می كند جنگلزمستان است گرچه، رد پایت گم نخواهد شددر آغوشش تو را هر لحظه پیدا می‌كند جنگلكنون در گوشه ای

ادامه مطلب  

غزلي براي ميرزا  

به نام خدابرای بزرگ دلاور گیلان میرزا كوچك خان: به یادت سینه صحرا، دیده دریا می كند جنگلگره از بندهای بغض خود وا می كند جنگلببین سطح زمین را ... با تمام پهنه صورتبرایت زیر باران گریه گویا می كند جنگلدرختان زیر پایت قطره قطره برگ می‌ریزندبرایت مرثیه خوانی چه زیبا می‌كند جنگلبرای میزبانی كردن از فریاد سبز خودمیان برفها خود را مهیّا می كند جنگلزمستان است گرچه، رد پایت گم نخواهد شددر آغوشش تو را هر لحظه پیدا می‌كند جنگلكنون در گوشه ای

ادامه مطلب  

غزلي براي ميرزا  

به نام خدابرای بزرگ دلاور گیلان میرزا كوچك خان: به یادت سینه صحرا، دیده دریا می كند جنگلگره از بندهای بغض خود وا می كند جنگلببین سطح زمین را ... با تمام پهنه صورتبرایت زیر باران گریه گویا می كند جنگلدرختان زیر پایت قطره قطره برگ می‌ریزندبرایت مرثیه خوانی چه زیبا می‌كند جنگلبرای میزبانی كردن از فریاد سبز خودمیان برفها خود را مهیّا می كند جنگلزمستان است گرچه، رد پایت گم نخواهد شددر آغوشش تو را هر لحظه پیدا می‌كند جنگلكنون در گوشه ای

ادامه مطلب  

غزلي براي ميرزا  

به نام خدابرای بزرگ دلاور گیلان میرزا كوچك خان: به یادت سینه صحرا، دیده دریا می كند جنگلگره از بندهای بغض خود وا می كند جنگلببین سطح زمین را ... با تمام پهنه صورتبرایت زیر باران گریه گویا می كند جنگلدرختان زیر پایت قطره قطره برگ می‌ریزندبرایت مرثیه خوانی چه زیبا می‌كند جنگلبرای میزبانی كردن از فریاد سبز خودمیان برفها خود را مهیّا می كند جنگلزمستان است گرچه، رد پایت گم نخواهد شددر آغوشش تو را هر لحظه پیدا می‌كند جنگلكنون در گوشه ای

ادامه مطلب  

غزلي براي ميرزا  

به نام خدابرای بزرگ دلاور گیلان میرزا كوچك خان: به یادت سینه صحرا، دیده دریا می كند جنگلگره از بندهای بغض خود وا می كند جنگلببین سطح زمین را ... با تمام پهنه صورتبرایت زیر باران گریه گویا می كند جنگلدرختان زیر پایت قطره قطره برگ می‌ریزندبرایت مرثیه خوانی چه زیبا می‌كند جنگلبرای میزبانی كردن از فریاد سبز خودمیان برفها خود را مهیّا می كند جنگلزمستان است گرچه، رد پایت گم نخواهد شددر آغوشش تو را هر لحظه پیدا می‌كند جنگلكنون در گوشه ای

ادامه مطلب  

غزلي براي ميرزا  

به نام خدابرای بزرگ دلاور گیلان میرزا كوچك خان: به یادت سینه صحرا، دیده دریا می كند جنگلگره از بندهای بغض خود وا می كند جنگلببین سطح زمین را ... با تمام پهنه صورتبرایت زیر باران گریه گویا می كند جنگلدرختان زیر پایت قطره قطره برگ می‌ریزندبرایت مرثیه خوانی چه زیبا می‌كند جنگلبرای میزبانی كردن از فریاد سبز خودمیان برفها خود را مهیّا می كند جنگلزمستان است گرچه، رد پایت گم نخواهد شددر آغوشش تو را هر لحظه پیدا می‌كند جنگلكنون در گوشه ای

ادامه مطلب  

غزلي براي ميرزا  

به نام خدابرای بزرگ دلاور گیلان میرزا كوچك خان: به یادت سینه صحرا، دیده دریا می كند جنگلگره از بندهای بغض خود وا می كند جنگلببین سطح زمین را ... با تمام پهنه صورتبرایت زیر باران گریه گویا می كند جنگلدرختان زیر پایت قطره قطره برگ می‌ریزندبرایت مرثیه خوانی چه زیبا می‌كند جنگلبرای میزبانی كردن از فریاد سبز خودمیان برفها خود را مهیّا می كند جنگلزمستان است گرچه، رد پایت گم نخواهد شددر آغوشش تو را هر لحظه پیدا می‌كند جنگلكنون در گوشه ای

ادامه مطلب  

غزلي براي ميرزا  

به نام خدابرای بزرگ دلاور گیلان میرزا كوچك خان: به یادت سینه صحرا، دیده دریا می كند جنگلگره از بندهای بغض خود وا می كند جنگلببین سطح زمین را ... با تمام پهنه صورتبرایت زیر باران گریه گویا می كند جنگلدرختان زیر پایت قطره قطره برگ می‌ریزندبرایت مرثیه خوانی چه زیبا می‌كند جنگلبرای میزبانی كردن از فریاد سبز خودمیان برفها خود را مهیّا می كند جنگلزمستان است گرچه، رد پایت گم نخواهد شددر آغوشش تو را هر لحظه پیدا می‌كند جنگلكنون در گوشه ای

ادامه مطلب  

غزلي براي ميرزا  

به نام خدابرای بزرگ دلاور گیلان میرزا كوچك خان: به یادت سینه صحرا، دیده دریا می كند جنگلگره از بندهای بغض خود وا می كند جنگلببین سطح زمین را ... با تمام پهنه صورتبرایت زیر باران گریه گویا می كند جنگلدرختان زیر پایت قطره قطره برگ می‌ریزندبرایت مرثیه خوانی چه زیبا می‌كند جنگلبرای میزبانی كردن از فریاد سبز خودمیان برفها خود را مهیّا می كند جنگلزمستان است گرچه، رد پایت گم نخواهد شددر آغوشش تو را هر لحظه پیدا می‌كند جنگلكنون در گوشه ای

ادامه مطلب  

غزلي براي ميرزا  

به نام خدابرای بزرگ دلاور گیلان میرزا كوچك خان: به یادت سینه صحرا، دیده دریا می كند جنگلگره از بندهای بغض خود وا می كند جنگلببین سطح زمین را ... با تمام پهنه صورتبرایت زیر باران گریه گویا می كند جنگلدرختان زیر پایت قطره قطره برگ می‌ریزندبرایت مرثیه خوانی چه زیبا می‌كند جنگلبرای میزبانی كردن از فریاد سبز خودمیان برفها خود را مهیّا می كند جنگلزمستان است گرچه، رد پایت گم نخواهد شددر آغوشش تو را هر لحظه پیدا می‌كند جنگلكنون در گوشه ای

ادامه مطلب  

پاورپوینت جغرافیای جنگل های ایران  

پاورپوینت جغرافیای جنگل های ایران

این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت جغرافیای جنگل های ایران می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 18 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.       فهرستجغرافیای جنگل های ایرانجنگل های نواحی مرطوب ( خزری یا هیرکانی)جنگل های نواحی نیمه مرطوب ارسبارانجنگل های نواحی نیمه خشک بهره برداری از جنگل ها و مراتع چرای دام تصویر محیط برنامه .

ادامه مطلب  

جنگل زیبای فندقلو اردبیل  

جنگل فندقلو در جنوب شهر نمین استان اردبیل واقع
شده و طبیعتی دست نخورده و زیبا دارد. ارتفاع این جنگل از سطح دریا بین 1500 تا
1850 متر است و آب و هوا و طبیعت بکر آن زبانزد خاص و عام است. در میانه این جنگل
ابشار آب گرم مشه سویی قرار دارد و عده زیادی این مکان را برای سفر چند روزه و
استفاده از خواص درمانی آن، انتخاب می کنند. جنگل فدقلو دارای وسعتی چهارهزار
هکتاری است و هزار هکتار آن را درختان فندق تشکیل داده است. در این جنگل زیبا
علاوه بر انواع مختلف فندق

ادامه مطلب  

 

حقایقی درباره میرزاکوچک خان

نویسنده : جوادنوائیان رودسری خراسان 24 اردیبهشت 1397


یکی از مهم ترین وقایع تاریخ معاصر ایران که این روزها، گاه و بیگاه، در
فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها محل توجه قرار می‌گیرد و اظهار نظرهای مختلفی
درباره آن می‌شود، قیام میرزا کوچک‌خان جنگلی است. 
دکتر «محمدعلی همایون کاتوزیان»، استاد دانشگاه آکسفورد، در کتاب «اقتصادی
سیاسی ایران»، ضمن بررسی حوادثی که پیش از به قدرت رسیدن رضاخان

ادامه مطلب  

 

حقایقی درباره میرزاکوچک خان

نویسنده : جوادنوائیان رودسری خراسان 24 اردیبهشت 1397


یکی از مهم ترین وقایع تاریخ معاصر ایران که این روزها، گاه و بیگاه، در
فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها محل توجه قرار می‌گیرد و اظهار نظرهای مختلفی
درباره آن می‌شود، قیام میرزا کوچک‌خان جنگلی است. 
دکتر «محمدعلی همایون کاتوزیان»، استاد دانشگاه آکسفورد، در کتاب «اقتصادی
سیاسی ایران»، ضمن بررسی حوادثی که پیش از به قدرت رسیدن رضاخان

ادامه مطلب  

 

حقایقی درباره میرزاکوچک خان

نویسنده : جوادنوائیان رودسری خراسان 24 اردیبهشت 1397


یکی از مهم ترین وقایع تاریخ معاصر ایران که این روزها، گاه و بیگاه، در
فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها محل توجه قرار می‌گیرد و اظهار نظرهای مختلفی
درباره آن می‌شود، قیام میرزا کوچک‌خان جنگلی است. 
دکتر «محمدعلی همایون کاتوزیان»، استاد دانشگاه آکسفورد، در کتاب «اقتصادی
سیاسی ایران»، ضمن بررسی حوادثی که پیش از به قدرت رسیدن رضاخان

ادامه مطلب  

 

حقایقی درباره میرزاکوچک خان

نویسنده : جوادنوائیان رودسری خراسان 24 اردیبهشت 1397


یکی از مهم ترین وقایع تاریخ معاصر ایران که این روزها، گاه و بیگاه، در
فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها محل توجه قرار می‌گیرد و اظهار نظرهای مختلفی
درباره آن می‌شود، قیام میرزا کوچک‌خان جنگلی است. 
دکتر «محمدعلی همایون کاتوزیان»، استاد دانشگاه آکسفورد، در کتاب «اقتصادی
سیاسی ایران»، ضمن بررسی حوادثی که پیش از به قدرت رسیدن رضاخان

ادامه مطلب  

بخشي از منظومه ي نوستالوژيک «گرگانه» ...  

سلام علیک آهای پدر بزرگمخیال نکن هنوز  توله گرگممثل شما بزرگ شدم ماشالّایه پارچه پیر گرگ شدم ماشالّاخیال نکن که مثل بچّگی هامهرجا می رم سربار زندگی هامکامله گرگی شده ام درندهقاتل هر چرنده و پرندهگاهی تو جنگل گاهی توی کوهمیه گرگ با وقار و با شکوهمسلطون جنگل که جناب شیرهدماغشو تا بگیرم می میرهیه گلّه گوسفند و گاو و خر دارمجاتون خالی سه دوست دختر دارم***سلام علیک پدر بزرگ پیرمخیال نکن که طفل سر به زیرماینو دیگه نمی یارم به روتمواسه خودم یه

ادامه مطلب  

بخشي از منظومه ي نوستالوژيک «گرگانه» ...  

سلام علیک آهای پدر بزرگمخیال نکن هنوز  توله گرگممثل شما بزرگ شدم ماشالّایه پارچه پیر گرگ شدم ماشالّاخیال نکن که مثل بچّگی هامهرجا می رم سربار زندگی هامکامله گرگی شده ام درندهقاتل هر چرنده و پرندهگاهی تو جنگل گاهی توی کوهمیه گرگ با وقار و با شکوهمسلطون جنگل که جناب شیرهدماغشو تا بگیرم می میرهیه گلّه گوسفند و گاو و خر دارمجاتون خالی سه دوست دختر دارم***سلام علیک پدر بزرگ پیرمخیال نکن که طفل سر به زیرماینو دیگه نمی یارم به روتمواسه خودم یه

ادامه مطلب  

بخشي از منظومه ي نوستالوژيک «گرگانه» ...  

سلام علیک آهای پدر بزرگمخیال نکن هنوز  توله گرگممثل شما بزرگ شدم ماشالّایه پارچه پیر گرگ شدم ماشالّاخیال نکن که مثل بچّگی هامهرجا می رم سربار زندگی هامکامله گرگی شده ام درندهقاتل هر چرنده و پرندهگاهی تو جنگل گاهی توی کوهمیه گرگ با وقار و با شکوهمسلطون جنگل که جناب شیرهدماغشو تا بگیرم می میرهیه گلّه گوسفند و گاو و خر دارمجاتون خالی سه دوست دختر دارم***سلام علیک پدر بزرگ پیرمخیال نکن که طفل سر به زیرماینو دیگه نمی یارم به روتمواسه خودم یه

ادامه مطلب  

بخشي از منظومه ي نوستالوژيک «گرگانه» ...  

سلام علیک آهای پدر بزرگمخیال نکن هنوز  توله گرگممثل شما بزرگ شدم ماشالّایه پارچه پیر گرگ شدم ماشالّاخیال نکن که مثل بچّگی هامهرجا می رم سربار زندگی هامکامله گرگی شده ام درندهقاتل هر چرنده و پرندهگاهی تو جنگل گاهی توی کوهمیه گرگ با وقار و با شکوهمسلطون جنگل که جناب شیرهدماغشو تا بگیرم می میرهیه گلّه گوسفند و گاو و خر دارمجاتون خالی سه دوست دختر دارم***سلام علیک پدر بزرگ پیرمخیال نکن که طفل سر به زیرماینو دیگه نمی یارم به روتمواسه خودم یه

ادامه مطلب  

بخشي از منظومه ي نوستالوژيک «گرگانه» ...  

سلام علیک آهای پدر بزرگمخیال نکن هنوز  توله گرگممثل شما بزرگ شدم ماشالّایه پارچه پیر گرگ شدم ماشالّاخیال نکن که مثل بچّگی هامهرجا می رم سربار زندگی هامکامله گرگی شده ام درندهقاتل هر چرنده و پرندهگاهی تو جنگل گاهی توی کوهمیه گرگ با وقار و با شکوهمسلطون جنگل که جناب شیرهدماغشو تا بگیرم می میرهیه گلّه گوسفند و گاو و خر دارمجاتون خالی سه دوست دختر دارم***سلام علیک پدر بزرگ پیرمخیال نکن که طفل سر به زیرماینو دیگه نمی یارم به روتمواسه خودم یه

ادامه مطلب  

بخشي از منظومه ي نوستالوژيک «گرگانه» ...  

سلام علیک آهای پدر بزرگمخیال نکن هنوز  توله گرگممثل شما بزرگ شدم ماشالّایه پارچه پیر گرگ شدم ماشالّاخیال نکن که مثل بچّگی هامهرجا می رم سربار زندگی هامکامله گرگی شده ام درندهقاتل هر چرنده و پرندهگاهی تو جنگل گاهی توی کوهمیه گرگ با وقار و با شکوهمسلطون جنگل که جناب شیرهدماغشو تا بگیرم می میرهیه گلّه گوسفند و گاو و خر دارمجاتون خالی سه دوست دختر دارم***سلام علیک پدر بزرگ پیرمخیال نکن که طفل سر به زیرماینو دیگه نمی یارم به روتمواسه خودم یه

ادامه مطلب  

بخشي از منظومه ي نوستالوژيک «گرگانه» ...  

سلام علیک آهای پدر بزرگمخیال نکن هنوز  توله گرگممثل شما بزرگ شدم ماشالّایه پارچه پیر گرگ شدم ماشالّاخیال نکن که مثل بچّگی هامهرجا می رم سربار زندگی هامکامله گرگی شده ام درندهقاتل هر چرنده و پرندهگاهی تو جنگل گاهی توی کوهمیه گرگ با وقار و با شکوهمسلطون جنگل که جناب شیرهدماغشو تا بگیرم می میرهیه گلّه گوسفند و گاو و خر دارمجاتون خالی سه دوست دختر دارم***سلام علیک پدر بزرگ پیرمخیال نکن که طفل سر به زیرماینو دیگه نمی یارم به روتمواسه خودم یه

ادامه مطلب  

بخشي از منظومه ي نوستالوژيک «گرگانه» ...  

سلام علیک آهای پدر بزرگمخیال نکن هنوز  توله گرگممثل شما بزرگ شدم ماشالّایه پارچه پیر گرگ شدم ماشالّاخیال نکن که مثل بچّگی هامهرجا می رم سربار زندگی هامکامله گرگی شده ام درندهقاتل هر چرنده و پرندهگاهی تو جنگل گاهی توی کوهمیه گرگ با وقار و با شکوهمسلطون جنگل که جناب شیرهدماغشو تا بگیرم می میرهیه گلّه گوسفند و گاو و خر دارمجاتون خالی سه دوست دختر دارم***سلام علیک پدر بزرگ پیرمخیال نکن که طفل سر به زیرماینو دیگه نمی یارم به روتمواسه خودم یه

ادامه مطلب  

بخشي از منظومه ي نوستالوژيک «گرگانه» ...  

سلام علیک آهای پدر بزرگمخیال نکن هنوز  توله گرگممثل شما بزرگ شدم ماشالّایه پارچه پیر گرگ شدم ماشالّاخیال نکن که مثل بچّگی هامهرجا می رم سربار زندگی هامکامله گرگی شده ام درندهقاتل هر چرنده و پرندهگاهی تو جنگل گاهی توی کوهمیه گرگ با وقار و با شکوهمسلطون جنگل که جناب شیرهدماغشو تا بگیرم می میرهیه گلّه گوسفند و گاو و خر دارمجاتون خالی سه دوست دختر دارم***سلام علیک پدر بزرگ پیرمخیال نکن که طفل سر به زیرماینو دیگه نمی یارم به روتمواسه خودم یه

ادامه مطلب  

بخشي از منظومه ي نوستالوژيک «گرگانه» ...  

سلام علیک آهای پدر بزرگمخیال نکن هنوز  توله گرگممثل شما بزرگ شدم ماشالّایه پارچه پیر گرگ شدم ماشالّاخیال نکن که مثل بچّگی هامهرجا می رم سربار زندگی هامکامله گرگی شده ام درندهقاتل هر چرنده و پرندهگاهی تو جنگل گاهی توی کوهمیه گرگ با وقار و با شکوهمسلطون جنگل که جناب شیرهدماغشو تا بگیرم می میرهیه گلّه گوسفند و گاو و خر دارمجاتون خالی سه دوست دختر دارم***سلام علیک پدر بزرگ پیرمخیال نکن که طفل سر به زیرماینو دیگه نمی یارم به روتمواسه خودم یه

ادامه مطلب  

بخشي از منظومه ي نوستالوژيک «گرگانه» ...  

سلام علیک آهای پدر بزرگمخیال نکن هنوز  توله گرگممثل شما بزرگ شدم ماشالّایه پارچه پیر گرگ شدم ماشالّاخیال نکن که مثل بچّگی هامهرجا می رم سربار زندگی هامکامله گرگی شده ام درندهقاتل هر چرنده و پرندهگاهی تو جنگل گاهی توی کوهمیه گرگ با وقار و با شکوهمسلطون جنگل که جناب شیرهدماغشو تا بگیرم می میرهیه گلّه گوسفند و گاو و خر دارمجاتون خالی سه دوست دختر دارم***سلام علیک پدر بزرگ پیرمخیال نکن که طفل سر به زیرماینو دیگه نمی یارم به روتمواسه خودم یه

ادامه مطلب  

بخشي از منظومه ي نوستالوژيک «گرگانه» ...  

سلام علیک آهای پدر بزرگمخیال نکن هنوز  توله گرگممثل شما بزرگ شدم ماشالّایه پارچه پیر گرگ شدم ماشالّاخیال نکن که مثل بچّگی هامهرجا می رم سربار زندگی هامکامله گرگی شده ام درندهقاتل هر چرنده و پرندهگاهی تو جنگل گاهی توی کوهمیه گرگ با وقار و با شکوهمسلطون جنگل که جناب شیرهدماغشو تا بگیرم می میرهیه گلّه گوسفند و گاو و خر دارمجاتون خالی سه دوست دختر دارم***سلام علیک پدر بزرگ پیرمخیال نکن که طفل سر به زیرماینو دیگه نمی یارم به روتمواسه خودم یه

ادامه مطلب  

بخشي از منظومه ي نوستالوژيک «گرگانه» ...  

سلام علیک آهای پدر بزرگمخیال نکن هنوز  توله گرگممثل شما بزرگ شدم ماشالّایه پارچه پیر گرگ شدم ماشالّاخیال نکن که مثل بچّگی هامهرجا می رم سربار زندگی هامکامله گرگی شده ام درندهقاتل هر چرنده و پرندهگاهی تو جنگل گاهی توی کوهمیه گرگ با وقار و با شکوهمسلطون جنگل که جناب شیرهدماغشو تا بگیرم می میرهیه گلّه گوسفند و گاو و خر دارمجاتون خالی سه دوست دختر دارم***سلام علیک پدر بزرگ پیرمخیال نکن که طفل سر به زیرماینو دیگه نمی یارم به روتمواسه خودم یه

ادامه مطلب  

بخشي از منظومه ي نوستالوژيک «گرگانه» ...  

سلام علیک آهای پدر بزرگمخیال نکن هنوز  توله گرگممثل شما بزرگ شدم ماشالّایه پارچه پیر گرگ شدم ماشالّاخیال نکن که مثل بچّگی هامهرجا می رم سربار زندگی هامکامله گرگی شده ام درندهقاتل هر چرنده و پرندهگاهی تو جنگل گاهی توی کوهمیه گرگ با وقار و با شکوهمسلطون جنگل که جناب شیرهدماغشو تا بگیرم می میرهیه گلّه گوسفند و گاو و خر دارمجاتون خالی سه دوست دختر دارم***سلام علیک پدر بزرگ پیرمخیال نکن که طفل سر به زیرماینو دیگه نمی یارم به روتمواسه خودم یه

ادامه مطلب  

بخشي از منظومه ي نوستالوژيک «گرگانه» ...  

سلام علیک آهای پدر بزرگمخیال نکن هنوز  توله گرگممثل شما بزرگ شدم ماشالّایه پارچه پیر گرگ شدم ماشالّاخیال نکن که مثل بچّگی هامهرجا می رم سربار زندگی هامکامله گرگی شده ام درندهقاتل هر چرنده و پرندهگاهی تو جنگل گاهی توی کوهمیه گرگ با وقار و با شکوهمسلطون جنگل که جناب شیرهدماغشو تا بگیرم می میرهیه گلّه گوسفند و گاو و خر دارمجاتون خالی سه دوست دختر دارم***سلام علیک پدر بزرگ پیرمخیال نکن که طفل سر به زیرماینو دیگه نمی یارم به روتمواسه خودم یه

ادامه مطلب  

عزیزکم  

در آخرین نامه ات از من پرسیده بودیکه چه سان تو را دوست دارم؟عزیزکم ، همچون بهارکه آسمان کبود را دوست داردهمچون پروانه ای در دل کویریا زنبوری کوچک در عمق جنگلکه به گل سرخی دل داده استو به آن شهد شیرین اشآری ، من اینگونه تو را دوست دارمهمچون برفی بر بلندای کوهیا چشمه ای روان در دل جنگلکه تراوش ماهتاب را دوست داردعزیزکمآنگونه که خودت را دوست داریآنگونه که خودم را دوست دارمهمانگونه دوستت دارم شیرکو بیکس  ترجمه : بابک زمانی

ادامه مطلب  

عزیزکم  

در آخرین نامه ات از من پرسیده بودیکه چه سان تو را دوست دارم؟عزیزکم ، همچون بهارکه آسمان کبود را دوست داردهمچون پروانه ای در دل کویریا زنبوری کوچک در عمق جنگلکه به گل سرخی دل داده استو به آن شهد شیرین اشآری ، من اینگونه تو را دوست دارمهمچون برفی بر بلندای کوهیا چشمه ای روان در دل جنگلکه تراوش ماهتاب را دوست داردعزیزکمآنگونه که خودت را دوست داریآنگونه که خودم را دوست دارمهمانگونه دوستت دارم شیرکو بیکس  ترجمه : بابک زمانی

ادامه مطلب  

عزیزکم  

در آخرین نامه ات از من پرسیده بودیکه چه سان تو را دوست دارم؟عزیزکم ، همچون بهارکه آسمان کبود را دوست داردهمچون پروانه ای در دل کویریا زنبوری کوچک در عمق جنگلکه به گل سرخی دل داده استو به آن شهد شیرین اشآری ، من اینگونه تو را دوست دارمهمچون برفی بر بلندای کوهیا چشمه ای روان در دل جنگلکه تراوش ماهتاب را دوست داردعزیزکمآنگونه که خودت را دوست داریآنگونه که خودم را دوست دارمهمانگونه دوستت دارم شیرکو بیکس  ترجمه : بابک زمانی

ادامه مطلب  

عکس نوشته های عاشقانه و دخترانه جدید  

در این مطلب عکس نوشته های جدید عاشقانه ودخترانه رو آماده کردیم.از این عکس نوشته ها می‌توانید به عنوان عکس پروفایل عاشقانه جدید
استفاده کنید. جدیدترین عکس نوشته های عاشقانهدخترانه برای استفاده در
شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و تلگرام  و عکس های دخترانه برای پروفایل
. امیدواریم از این عکس نوشته های عاشقانه دخترانه خوشتون بیاد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

تور جنگل ابر بهار 97  

تور جنگل ابر بهار 97تور جنگل ابر بهار 97تور جنگل ابر خرداد 97 تور جنگل ابر تعطیلات خرداد 97 تلفن تماس:09387419200093044031000214414259802144957051سایت آرند تور:http://arandtour.com/tour.cfm?id=1745  تور جنگل ابر بهار 97تور جنگل ابر خرداد 97 تور جنگل ابر تعطیلات خرداد 97 265,000 تومانسفر 2 روزه (2 روز و 1 شب) اجرای اول جاذبه‌ها:پیاده روی در جنگل ابر، برپایی آتش و نوشیدن چای ذغالی، بازدید از آبشار آلوچال در تور جنگل ابر، بازدید از آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی، آرامگاه با

ادامه مطلب  

عکس نوشته های اسپانیایی  

                   به نام خدابچه ها این عکس نوشته های زیبای اسپانیایی هستنبرای دیدن بقیه عکس نوشته ها به ادامه مطلب برید         عکس نوشته #عکس_نوشته هدیه های کوچک دلگرم کنندس(معنی لغوی:روح رو گرم میکنه) و تاثیرات بزرگی به همراه دارن@spanpersamusic[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

عکس نوشته های اسپانیایی  

                   به نام خدابچه ها این عکس نوشته های زیبای اسپانیایی هستنبرای دیدن بقیه عکس نوشته ها به ادامه مطلب برید         عکس نوشته #عکس_نوشته هدیه های کوچک دلگرم کنندس(معنی لغوی:روح رو گرم میکنه) و تاثیرات بزرگی به همراه دارن@spanpersamusic[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

عکس نوشته های اسپانیایی  

                   به نام خدابچه ها این عکس نوشته های زیبای اسپانیایی هستنبرای دیدن بقیه عکس نوشته ها به ادامه مطلب برید         عکس نوشته #عکس_نوشته هدیه های کوچک دلگرم کنندس(معنی لغوی:روح رو گرم میکنه) و تاثیرات بزرگی به همراه دارن@spanpersamusic[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

عکس نوشته های اسپانیایی  

                   به نام خدابچه ها این عکس نوشته های زیبای اسپانیایی هستنبرای دیدن بقیه عکس نوشته ها به ادامه مطلب برید         عکس نوشته #عکس_نوشته هدیه های کوچک دلگرم کنندس(معنی لغوی:روح رو گرم میکنه) و تاثیرات بزرگی به همراه دارن@spanpersamusic[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

عکس نوشته های اسپانیایی  

                   به نام خدابچه ها این عکس نوشته های زیبای اسپانیایی هستنبرای دیدن بقیه عکس نوشته ها به ادامه مطلب برید         عکس نوشته #عکس_نوشته هدیه های کوچک دلگرم کنندس(معنی لغوی:روح رو گرم میکنه) و تاثیرات بزرگی به همراه دارن@spanpersamusic[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >