همینک سیاسی طور  

در این چند وقت که ما نبودیم اتفاقات اساسی رخ داداز لایحه توزیع رایگان تریاک رقیق شده و متادون بگیر تا مسمومیت عده ی زیادی به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی مرگ یک کودک 8 ماهه تا رایزنی وزیر برای رای نیاوردن یک طرح دولتی...هنوز در ذهن من یک معادله بزرگ در جال بزرگ شدن است اینکه چرا بعداز گذشت 4 دهه هنوز ثبات در این کشور ایجاد نشده هرج و مرج بیداد میکند حکومتی ها از قدرت طلبی ارضا نشده اند و مدام در حال ثروت اندوزی هستند منابع در حال نابودیست و فره

ادامه مطلب  

همینک سیاسی طور  

در این چند وقت که ما نبودیم اتفاقات اساسی رخ داداز لایحه توزیع رایگان تریاک رقیق شده و متادون بگیر تا مسمومیت عده ی زیادی به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی مرگ یک کودک 8 ماهه تا رایزنی وزیر برای رای نیاوردن یک طرح دولتی...هنوز در ذهن من یک معادله بزرگ در جال بزرگ شدن است اینکه چرا بعداز گذشت 4 دهه هنوز ثبات در این کشور ایجاد نشده هرج و مرج بیداد میکند حکومتی ها از قدرت طلبی ارضا نشده اند و مدام در حال ثروت اندوزی هستند منابع در حال نابودیست و فره

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1