درد قلم  

وقتی زود به زود مینویسم یعنی یک جای کار بدجوری می لنگد. یعنی قلمم هم درد میکند
 
وقتی موهایم را شانه نمیزنم و آشفته روی شانه هایم این طرف آن طرف میروند یعنی حالمم خوب نیست
 
چشمانم را با اکراه باز میکنم گویی سالهاست نخوابیده ام و یا شاید هم خوابی راحت نداشته ام 
 
مغزم درد میکند به یک باره تمام برنامه هایم به هم میریزد به خود میگویم بدتر از این هم میتوانست
 
بشود اما دلم به این حرفها راضی نمیشود. نمیتوانم خود را مطیع تقدیر بدانم و خشنود از این و

ادامه مطلب  

خوب من ...  

خوبِ من ، هنر در فاصله هاست ؛زیاد نزدیک به هم می سوزیم،و زیاد دور از هم ، یخ می زنیم .
تو نباید آنکسی باشی که من میخواهم،و من نباید آنکسی باشم که تو میخواهی.کسی که تو از من می خواهی بسازی،یا کمبودهایت هستند یا آرزوهایت.
من باید بهترین خودم باشم برای تو.و تو باید بهترین خودت باشی برای من .خوبِ من ، هنرِِ عشق در پیوند تفاوت هاست،و معجزه اش نادیده گرفتن کمبودها .
زندگی ست دیگر...همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست؛همه سازهایش کوک نیست.باید یاد گرفت با ه

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1