دلتنگي  

زندگیم؟کارم شده حرف زدن با عکسات وقتی خبری ازت نیست عکستو نگاه میکنم.به چشمات خیره میشم و بهت میگم از ته قلبم میخوامت تو مال منی.توکه ميدوني حال منو توکه ميدوني یه لحظه بي تو نمیتونم تو که ميدوني طاقت دوری تورو ندارم اونوقت یه رووز منو ازخودت بي خبر میذاری؟دلم هرلحظه بودن تورو میخواد.توروخداهمیشه از خودت بهم خبر بده عشقم .نفسی؟امروزخیلی دلتنگتم .امروز دلم هواتوکرده.دلم دستاتومیخواد.دلم خودتومیخواد.منم مث تو شب و روز ندارم کارم شده گریه .بد

ادامه مطلب  

دلتنگي  

زندگیم؟کارم شده حرف زدن با عکسات وقتی خبری ازت نیست عکستو نگاه میکنم.به چشمات خیره میشم و بهت میگم از ته قلبم میخوامت تو مال منی.توکه ميدوني حال منو توکه ميدوني یه لحظه بي تو نمیتونم تو که ميدوني طاقت دوری تورو ندارم اونوقت یه رووز منو ازخودت بي خبر میذاری؟دلم هرلحظه بودن تورو میخواد.توروخداهمیشه از خودت بهم خبر بده عشقم .نفسی؟امروزخیلی دلتنگتم .امروز دلم هواتوکرده.دلم دستاتومیخواد.دلم خودتومیخواد.منم مث تو شب و روز ندارم کارم شده گریه .بد

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ میمیرم برات با گیتار  

,آکورد آهنگ میمیرم برات رضا صادقی,متن آهنگ میمیرم برات رضا صادقی,دانلود آهنگ میمیرم برات شادمهر,دانلود آهنگ میمیرم برات محسن یگانه,دانلود آهنگ میمیرم برات ورژن اصلی,دانلود آهنگ میمیرم برات محسن یگانه,دانلود آهنگ اصلی میمیرم برات,دانلود آهنگ میمیرم برات با گیتار[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ میمیرم برات با گیتار  

,آکورد آهنگ میمیرم برات رضا صادقی,متن آهنگ میمیرم برات رضا صادقی,دانلود آهنگ میمیرم برات شادمهر,دانلود آهنگ میمیرم برات محسن یگانه,دانلود آهنگ میمیرم برات ورژن اصلی,دانلود آهنگ میمیرم برات محسن یگانه,دانلود آهنگ اصلی میمیرم برات,دانلود آهنگ میمیرم برات با گیتار[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ میمیرم برات با گیتار  

,آکورد آهنگ میمیرم برات رضا صادقی,متن آهنگ میمیرم برات رضا صادقی,دانلود آهنگ میمیرم برات شادمهر,دانلود آهنگ میمیرم برات محسن یگانه,دانلود آهنگ میمیرم برات ورژن اصلی,دانلود آهنگ میمیرم برات محسن یگانه,دانلود آهنگ اصلی میمیرم برات,دانلود آهنگ میمیرم برات با گیتار[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ میمیرم برات با گیتار  

,آکورد آهنگ میمیرم برات رضا صادقی,متن آهنگ میمیرم برات رضا صادقی,دانلود آهنگ میمیرم برات شادمهر,دانلود آهنگ میمیرم برات محسن یگانه,دانلود آهنگ میمیرم برات ورژن اصلی,دانلود آهنگ میمیرم برات محسن یگانه,دانلود آهنگ اصلی میمیرم برات,دانلود آهنگ میمیرم برات با گیتار[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ میمیرم برات با گیتار  

,آکورد آهنگ میمیرم برات رضا صادقی,متن آهنگ میمیرم برات رضا صادقی,دانلود آهنگ میمیرم برات شادمهر,دانلود آهنگ میمیرم برات محسن یگانه,دانلود آهنگ میمیرم برات ورژن اصلی,دانلود آهنگ میمیرم برات محسن یگانه,دانلود آهنگ اصلی میمیرم برات,دانلود آهنگ میمیرم برات با گیتار[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ میمیرم برات با گیتار  

,آکورد آهنگ میمیرم برات رضا صادقی,متن آهنگ میمیرم برات رضا صادقی,دانلود آهنگ میمیرم برات شادمهر,دانلود آهنگ میمیرم برات محسن یگانه,دانلود آهنگ میمیرم برات ورژن اصلی,دانلود آهنگ میمیرم برات محسن یگانه,دانلود آهنگ اصلی میمیرم برات,دانلود آهنگ میمیرم برات با گیتار[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ میمیرم برات با گیتار  

,آکورد آهنگ میمیرم برات رضا صادقی,متن آهنگ میمیرم برات رضا صادقی,دانلود آهنگ میمیرم برات شادمهر,دانلود آهنگ میمیرم برات محسن یگانه,دانلود آهنگ میمیرم برات ورژن اصلی,دانلود آهنگ میمیرم برات محسن یگانه,دانلود آهنگ اصلی میمیرم برات,دانلود آهنگ میمیرم برات با گیتار[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

چند شاخگی  

ميدوني، این خیلی بده که به موضوعات زیادی علاقه داشته باشییه روز به کامپیوتر علاقه داري، یه روز به موسیقی و روز بعد به نقاشی و روز بعدش به ورزش و روز بعدش به فلسفه و روز بعدش به سیاست و روز بعدش به فلان و بهمان و صد تا چیز دیگهو هردفعه یه مطلب راجع به یه موضوع جدید میخونی حس میکنی که چقدر این موضوعو دوست داري و قطعا این راهیه که باید بریو هردفعه یه کدومو شروع میکنی، فکر میکنی که داري راه درستو ميري و ولش نخواهی کردولی وقتی باز ولش میکنی و یادت می

ادامه مطلب  

چند شاخگی  

ميدوني، این خیلی بده که به موضوعات زیادی علاقه داشته باشییه روز به کامپیوتر علاقه داري، یه روز به موسیقی و روز بعد به نقاشی و روز بعدش به ورزش و روز بعدش به فلسفه و روز بعدش به سیاست و روز بعدش به فلان و بهمان و صد تا چیز دیگهو هردفعه یه مطلب راجع به یه موضوع جدید میخونی حس میکنی که چقدر این موضوعو دوست داري و قطعا این راهیه که باید بریو هردفعه یه کدومو شروع میکنی، فکر میکنی که داري راه درستو ميري و ولش نخواهی کردولی وقتی باز ولش میکنی و یادت می

ادامه مطلب  

چند شاخگی  

ميدوني، این خیلی بده که به موضوعات زیادی علاقه داشته باشییه روز به کامپیوتر علاقه داري، یه روز به موسیقی و روز بعد به نقاشی و روز بعدش به ورزش و روز بعدش به فلسفه و روز بعدش به سیاست و روز بعدش به فلان و بهمان و صد تا چیز دیگهو هردفعه یه مطلب راجع به یه موضوع جدید میخونی حس میکنی که چقدر این موضوعو دوست داري و قطعا این راهیه که باید بریو هردفعه یه کدومو شروع میکنی، فکر میکنی که داري راه درستو ميري و ولش نخواهی کردولی وقتی باز ولش میکنی و یادت می

ادامه مطلب  

چند شاخگی  

ميدوني، این خیلی بده که به موضوعات زیادی علاقه داشته باشییه روز به کامپیوتر علاقه داري، یه روز به موسیقی و روز بعد به نقاشی و روز بعدش به ورزش و روز بعدش به فلسفه و روز بعدش به سیاست و روز بعدش به فلان و بهمان و صد تا چیز دیگهو هردفعه یه مطلب راجع به یه موضوع جدید میخونی حس میکنی که چقدر این موضوعو دوست داري و قطعا این راهیه که باید بریو هردفعه یه کدومو شروع میکنی، فکر میکنی که داري راه درستو ميري و ولش نخواهی کردولی وقتی باز ولش میکنی و یادت می

ادامه مطلب  

چند شاخگی  

ميدوني، این خیلی بده که به موضوعات زیادی علاقه داشته باشییه روز به کامپیوتر علاقه داري، یه روز به موسیقی و روز بعد به نقاشی و روز بعدش به ورزش و روز بعدش به فلسفه و روز بعدش به سیاست و روز بعدش به فلان و بهمان و صد تا چیز دیگهو هردفعه یه مطلب راجع به یه موضوع جدید میخونی حس میکنی که چقدر این موضوعو دوست داري و قطعا این راهیه که باید بریو هردفعه یه کدومو شروع میکنی، فکر میکنی که داري راه درستو ميري و ولش نخواهی کردولی وقتی باز ولش میکنی و یادت می

ادامه مطلب  

چند شاخگی  

ميدوني، این خیلی بده که به موضوعات زیادی علاقه داشته باشییه روز به کامپیوتر علاقه داري، یه روز به موسیقی و روز بعد به نقاشی و روز بعدش به ورزش و روز بعدش به فلسفه و روز بعدش به سیاست و روز بعدش به فلان و بهمان و صد تا چیز دیگهو هردفعه یه مطلب راجع به یه موضوع جدید میخونی حس میکنی که چقدر این موضوعو دوست داري و قطعا این راهیه که باید بریو هردفعه یه کدومو شروع میکنی، فکر میکنی که داري راه درستو ميري و ولش نخواهی کردولی وقتی باز ولش میکنی و یادت می

ادامه مطلب  

چند شاخگی  

ميدوني، این خیلی بده که به موضوعات زیادی علاقه داشته باشییه روز به کامپیوتر علاقه داري، یه روز به موسیقی و روز بعد به نقاشی و روز بعدش به ورزش و روز بعدش به فلسفه و روز بعدش به سیاست و روز بعدش به فلان و بهمان و صد تا چیز دیگهو هردفعه یه مطلب راجع به یه موضوع جدید میخونی حس میکنی که چقدر این موضوعو دوست داري و قطعا این راهیه که باید بریو هردفعه یه کدومو شروع میکنی، فکر میکنی که داري راه درستو ميري و ولش نخواهی کردولی وقتی باز ولش میکنی و یادت می

ادامه مطلب  

چند شاخگی  

ميدوني، این خیلی بده که به موضوعات زیادی علاقه داشته باشییه روز به کامپیوتر علاقه داري، یه روز به موسیقی و روز بعد به نقاشی و روز بعدش به ورزش و روز بعدش به فلسفه و روز بعدش به سیاست و روز بعدش به فلان و بهمان و صد تا چیز دیگهو هردفعه یه مطلب راجع به یه موضوع جدید میخونی حس میکنی که چقدر این موضوعو دوست داري و قطعا این راهیه که باید بریو هردفعه یه کدومو شروع میکنی، فکر میکنی که داري راه درستو ميري و ولش نخواهی کردولی وقتی باز ولش میکنی و یادت می

ادامه مطلب  

چند شاخگی  

ميدوني، این خیلی بده که به موضوعات زیادی علاقه داشته باشییه روز به کامپیوتر علاقه داري، یه روز به موسیقی و روز بعد به نقاشی و روز بعدش به ورزش و روز بعدش به فلسفه و روز بعدش به سیاست و روز بعدش به فلان و بهمان و صد تا چیز دیگهو هردفعه یه مطلب راجع به یه موضوع جدید میخونی حس میکنی که چقدر این موضوعو دوست داري و قطعا این راهیه که باید بریو هردفعه یه کدومو شروع میکنی، فکر میکنی که داري راه درستو ميري و ولش نخواهی کردولی وقتی باز ولش میکنی و یادت می

ادامه مطلب  

چند شاخگی  

ميدوني، این خیلی بده که به موضوعات زیادی علاقه داشته باشییه روز به کامپیوتر علاقه داري، یه روز به موسیقی و روز بعد به نقاشی و روز بعدش به ورزش و روز بعدش به فلسفه و روز بعدش به سیاست و روز بعدش به فلان و بهمان و صد تا چیز دیگهو هردفعه یه مطلب راجع به یه موضوع جدید میخونی حس میکنی که چقدر این موضوعو دوست داري و قطعا این راهیه که باید بریو هردفعه یه کدومو شروع میکنی، فکر میکنی که داري راه درستو ميري و ولش نخواهی کردولی وقتی باز ولش میکنی و یادت می

ادامه مطلب  

چند شاخگی  

ميدوني، این خیلی بده که به موضوعات زیادی علاقه داشته باشییه روز به کامپیوتر علاقه داري، یه روز به موسیقی و روز بعد به نقاشی و روز بعدش به ورزش و روز بعدش به فلسفه و روز بعدش به سیاست و روز بعدش به فلان و بهمان و صد تا چیز دیگهو هردفعه یه مطلب راجع به یه موضوع جدید میخونی حس میکنی که چقدر این موضوعو دوست داري و قطعا این راهیه که باید بریو هردفعه یه کدومو شروع میکنی، فکر میکنی که داري راه درستو ميري و ولش نخواهی کردولی وقتی باز ولش میکنی و یادت می

ادامه مطلب  

چند شاخگی  

ميدوني، این خیلی بده که به موضوعات زیادی علاقه داشته باشییه روز به کامپیوتر علاقه داري، یه روز به موسیقی و روز بعد به نقاشی و روز بعدش به ورزش و روز بعدش به فلسفه و روز بعدش به سیاست و روز بعدش به فلان و بهمان و صد تا چیز دیگهو هردفعه یه مطلب راجع به یه موضوع جدید میخونی حس میکنی که چقدر این موضوعو دوست داري و قطعا این راهیه که باید بریو هردفعه یه کدومو شروع میکنی، فکر میکنی که داري راه درستو ميري و ولش نخواهی کردولی وقتی باز ولش میکنی و یادت می

ادامه مطلب  

آهنگ بسیار جدید و زیبای عرفان با نام آره تنهام  

منبع در لینک:دانلود آهنگ جدید آره تنهام از خواننده پاپ عرفانیکی از زیباترین کارهای عرفان، که موزیکی بسیار دلنشین و احساسی دارد پیشنهاد میکنیم این آهنگ زیبا رو دانلود کنید.متن آهنگ:بي تو تنهاماره من دیگه تنهامبي تو من نمیتونم بمونمبي تو من همیشه دلگیرم عشقمی جونمی رگ و خونم..اره تنهام بي تو من اره تنهام بي تو زندگی خیلی سختهدلگیرم بي تو من آره میمیرمميدوني عشق من بي تو میمیرم...اره تنهام بي ت

ادامه مطلب  

تصمیمت چیه بالاخره!  

ماه ربيع داره شروع میشه!  تو فکرم میخوای چیکار کنی؟ بالاخره تصمیم میگیری یا نه!ميدوني من دیگه تسلیمم تسلیم! دقیقا عین سال 90! حالا این شانسه توئه که چجوری تصمیم بگیری...من بازم خودمو میسپرم اول به خدا و بعدم به دست سرنوشت... باید ببينم خدا چی میخواد برام...توکل به خدامورد قبلی که هزززززززززززززااااااااااار تا اتفاق افتاد که نشه.... حالا اینو نمیدونم !باید دید خدا چی میخواد و سرنوشت چی برام نوشته...حالا در کل خواستم بهت بگم بينواتر از من نیس...

ادامه مطلب  

تصمیمت چیه بالاخره!  

ماه ربيع داره شروع میشه!  تو فکرم میخوای چیکار کنی؟ بالاخره تصمیم میگیری یا نه!ميدوني من دیگه تسلیمم تسلیم! دقیقا عین سال 90! حالا این شانسه توئه که چجوری تصمیم بگیری...من بازم خودمو میسپرم اول به خدا و بعدم به دست سرنوشت... باید ببينم خدا چی میخواد برام...توکل به خدامورد قبلی که هزززززززززززززااااااااااار تا اتفاق افتاد که نشه.... حالا اینو نمیدونم !باید دید خدا چی میخواد و سرنوشت چی برام نوشته...حالا در کل خواستم بهت بگم بينواتر از من نیس...

ادامه مطلب  

شعر خوب برای آهنگ پاپ از عرفان حیدری  

شعری با اهنگ عاشقانه پاپ که توسط خواننده پاپ عرفان حیدری سروده شده است و تا بحال در هیچ یک از ترانه های وی استفاده نشده است.وقتیکه تورو یه لحظه دیدمعاشق شدم از همه من اره بریدمحس بودنت هنوز پیشمههرچی غمه دنیاس اره کنار ميريزموقتی که باشی  تو تک نگارم بدون حسی به هیچ کسی من ندارمتا روزیکه من نفس رو دارم بدون تویی تو این دنیا تو تک ستارمبي تو میمیرم بي تو میمیرم نباشی تو نباشی تو بدون که هیچمبي تو میمیرم بي تو میمیرم به پای تو به پای تو عشقو م

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ یوسف زمانی دلت میاد , آهنگ های یوسف زمانی  

دانلود آهنگ یوسف زمانی دلت میادDownload New Music Yousef Zamani – Delet Miad In Mersimusicدانلود آهنگ یوسف زمانی دلت میاد , آهنگ های یوسف زمانی متن آهنگ دلت میاد یوسف زمانینگاه کن چه بلایی سرم دار میاری تو اصلا به این حرفا توجه که نداريمیگم دلبری کم کن تورو اینجوری نبينن میگی مشکل من نیست همینم که همینمچرا بد میشی باهام دیوونه خوبتو میخوام چرا اذیت میکنی آخه مگه دلت میادآخه مگه خوشت میاد بهم بریزی دلمو منی که سپرده بودم به تو بدجور خودموای کاش یکمی دوسم داشتی فق

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ مگه چی داری با صدای فرزاد فرزین  

دانلود آهنگ بسیار زیبای فرزاد فرزین به نام مگه چی داري با بالا ترین کیفیت
Download New Music Farzad Farzin Mage Chi Dari
دانلود آهنگ مگه چی داري با کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰
دانلود آهنگ مگه چی داري با صدای فرزاد فرزین
متن آهنگ + پخش آنلاین
متن آهنگ مگه چی داري فرزاد فرزین
نگاه تو ته آرامشه واسم چشای تو شده مخاطب خاصم
نگاهم کن بذار غرق نگاهت شم
بخوابم صبح نباشی چشم انتظارت شم
نه دیگه حرفی نمونده که با تو نداشته باشم
یه لحظه دور نشی از من که بری از هم میپاشم
بگو مگه چی داري که

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ مگه چی داری با صدای فرزاد فرزین  

دانلود آهنگ بسیار زیبای فرزاد فرزین به نام مگه چی داري با بالا ترین کیفیت
Download New Music Farzad Farzin Mage Chi Dari
دانلود آهنگ مگه چی داري با کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰
دانلود آهنگ مگه چی داري با صدای فرزاد فرزین
متن آهنگ + پخش آنلاین
متن آهنگ مگه چی داري فرزاد فرزین
نگاه تو ته آرامشه واسم چشای تو شده مخاطب خاصم
نگاهم کن بذار غرق نگاهت شم
بخوابم صبح نباشی چشم انتظارت شم
نه دیگه حرفی نمونده که با تو نداشته باشم
یه لحظه دور نشی از من که بری از هم میپاشم
بگو مگه چی داري که

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ مگه چی داری با صدای فرزاد فرزین  

دانلود آهنگ بسیار زیبای فرزاد فرزین به نام مگه چی داري با بالا ترین کیفیت
Download New Music Farzad Farzin Mage Chi Dari
دانلود آهنگ مگه چی داري با کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰
دانلود آهنگ مگه چی داري با صدای فرزاد فرزین
متن آهنگ + پخش آنلاین
متن آهنگ مگه چی داري فرزاد فرزین
نگاه تو ته آرامشه واسم چشای تو شده مخاطب خاصم
نگاهم کن بذار غرق نگاهت شم
بخوابم صبح نباشی چشم انتظارت شم
نه دیگه حرفی نمونده که با تو نداشته باشم
یه لحظه دور نشی از من که بری از هم میپاشم
بگو مگه چی داري که

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ مگه چی داری با صدای فرزاد فرزین  

دانلود آهنگ بسیار زیبای فرزاد فرزین به نام مگه چی داري با بالا ترین کیفیت
Download New Music Farzad Farzin Mage Chi Dari
دانلود آهنگ مگه چی داري با کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰
دانلود آهنگ مگه چی داري با صدای فرزاد فرزین
متن آهنگ + پخش آنلاین
متن آهنگ مگه چی داري فرزاد فرزین
نگاه تو ته آرامشه واسم چشای تو شده مخاطب خاصم
نگاهم کن بذار غرق نگاهت شم
بخوابم صبح نباشی چشم انتظارت شم
نه دیگه حرفی نمونده که با تو نداشته باشم
یه لحظه دور نشی از من که بری از هم میپاشم
بگو مگه چی داري که

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ مگه چی داری با صدای فرزاد فرزین  

دانلود آهنگ بسیار زیبای فرزاد فرزین به نام مگه چی داري با بالا ترین کیفیت
Download New Music Farzad Farzin Mage Chi Dari
دانلود آهنگ مگه چی داري با کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰
دانلود آهنگ مگه چی داري با صدای فرزاد فرزین
متن آهنگ + پخش آنلاین
متن آهنگ مگه چی داري فرزاد فرزین
نگاه تو ته آرامشه واسم چشای تو شده مخاطب خاصم
نگاهم کن بذار غرق نگاهت شم
بخوابم صبح نباشی چشم انتظارت شم
نه دیگه حرفی نمونده که با تو نداشته باشم
یه لحظه دور نشی از من که بری از هم میپاشم
بگو مگه چی داري که

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ مگه چی داری با صدای فرزاد فرزین  

دانلود آهنگ بسیار زیبای فرزاد فرزین به نام مگه چی داري با بالا ترین کیفیت
Download New Music Farzad Farzin Mage Chi Dari
دانلود آهنگ مگه چی داري با کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰
دانلود آهنگ مگه چی داري با صدای فرزاد فرزین
متن آهنگ + پخش آنلاین
متن آهنگ مگه چی داري فرزاد فرزین
نگاه تو ته آرامشه واسم چشای تو شده مخاطب خاصم
نگاهم کن بذار غرق نگاهت شم
بخوابم صبح نباشی چشم انتظارت شم
نه دیگه حرفی نمونده که با تو نداشته باشم
یه لحظه دور نشی از من که بری از هم میپاشم
بگو مگه چی داري که

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ مگه چی داری با صدای فرزاد فرزین  

دانلود آهنگ بسیار زیبای فرزاد فرزین به نام مگه چی داري با بالا ترین کیفیت
Download New Music Farzad Farzin Mage Chi Dari
دانلود آهنگ مگه چی داري با کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰
دانلود آهنگ مگه چی داري با صدای فرزاد فرزین
متن آهنگ + پخش آنلاین
متن آهنگ مگه چی داري فرزاد فرزین
نگاه تو ته آرامشه واسم چشای تو شده مخاطب خاصم
نگاهم کن بذار غرق نگاهت شم
بخوابم صبح نباشی چشم انتظارت شم
نه دیگه حرفی نمونده که با تو نداشته باشم
یه لحظه دور نشی از من که بری از هم میپاشم
بگو مگه چی داري که

ادامه مطلب  

ميشه بابا برگرده؟  

+چراغ پذیرایی رو خاموش کنم میام دختر گلم..*تروخدا زود باش دیگه مامان جونم دلم براش تنگ شده ..+صبر کن عزیزدلم اومدم قربونت بشم الهی ...اخیش خدا الهی شکر، بيا قشنگِ مامان بيا سرتو بذار رو پام تا بخوابي..*مامان بگو بگو دلم تنگ شده .. +خب کجا بودیم..! اهان ، شما که یک سالت شده بود بابایی میخواست بهت قرآن یاد بدهگفتم عزیز من اخه این لوپوی مامان کوچولوء چیو میخوای یادش بدی ..گفت خب یادش که نه، میخوام اینقدر براش بخونم تا بره توی جونش .. بعد خندید و حسابي ت

ادامه مطلب  

ميشه بابا برگرده؟  

+چراغ پذیرایی رو خاموش کنم میام دختر گلم..*تروخدا زود باش دیگه مامان جونم دلم براش تنگ شده ..+صبر کن عزیزدلم اومدم قربونت بشم الهی ...اخیش خدا الهی شکر، بيا قشنگِ مامان بيا سرتو بذار رو پام تا بخوابي..*مامان بگو بگو دلم تنگ شده .. +خب کجا بودیم..! اهان ، شما که یک سالت شده بود بابایی میخواست بهت قرآن یاد بدهگفتم عزیز من اخه این لوپوی مامان کوچولوء چیو میخوای یادش بدی ..گفت خب یادش که نه، میخوام اینقدر براش بخونم تا بره توی جونش .. بعد خندید و حسابي ت

ادامه مطلب  

ميشه بابا برگرده؟  

+چراغ پذیرایی رو خاموش کنم میام دختر گلم..*تروخدا زود باش دیگه مامان جونم دلم براش تنگ شده ..+صبر کن عزیزدلم اومدم قربونت بشم الهی ...اخیش خدا الهی شکر، بيا قشنگِ مامان بيا سرتو بذار رو پام تا بخوابي..*مامان بگو بگو دلم تنگ شده .. +خب کجا بودیم..! اهان ، شما که یک سالت شده بود بابایی میخواست بهت قرآن یاد بدهگفتم عزیز من اخه این لوپوی مامان کوچولوء چیو میخوای یادش بدی ..گفت خب یادش که نه، میخوام اینقدر براش بخونم تا بره توی جونش .. بعد خندید و حسابي ت

ادامه مطلب  

ميشه بابا برگرده؟  

+چراغ پذیرایی رو خاموش کنم میام دختر گلم..*تروخدا زود باش دیگه مامان جونم دلم براش تنگ شده ..+صبر کن عزیزدلم اومدم قربونت بشم الهی ...اخیش خدا الهی شکر، بيا قشنگِ مامان بيا سرتو بذار رو پام تا بخوابي..*مامان بگو بگو دلم تنگ شده .. +خب کجا بودیم..! اهان ، شما که یک سالت شده بود بابایی میخواست بهت قرآن یاد بدهگفتم عزیز من اخه این لوپوی مامان کوچولوء چیو میخوای یادش بدی ..گفت خب یادش که نه، میخوام اینقدر براش بخونم تا بره توی جونش .. بعد خندید و حسابي ت

ادامه مطلب  

ميشه بابا برگرده؟  

+چراغ پذیرایی رو خاموش کنم میام دختر گلم..*تروخدا زود باش دیگه مامان جونم دلم براش تنگ شده ..+صبر کن عزیزدلم اومدم قربونت بشم الهی ...اخیش خدا الهی شکر، بيا قشنگِ مامان بيا سرتو بذار رو پام تا بخوابي..*مامان بگو بگو دلم تنگ شده .. +خب کجا بودیم..! اهان ، شما که یک سالت شده بود بابایی میخواست بهت قرآن یاد بدهگفتم عزیز من اخه این لوپوی مامان کوچولوء چیو میخوای یادش بدی ..گفت خب یادش که نه، میخوام اینقدر براش بخونم تا بره توی جونش .. بعد خندید و حسابي ت

ادامه مطلب  

ميشه بابا برگرده؟  

+چراغ پذیرایی رو خاموش کنم میام دختر گلم..*تروخدا زود باش دیگه مامان جونم دلم براش تنگ شده ..+صبر کن عزیزدلم اومدم قربونت بشم الهی ...اخیش خدا الهی شکر، بيا قشنگِ مامان بيا سرتو بذار رو پام تا بخوابي..*مامان بگو بگو دلم تنگ شده .. +خب کجا بودیم..! اهان ، شما که یک سالت شده بود بابایی میخواست بهت قرآن یاد بدهگفتم عزیز من اخه این لوپوی مامان کوچولوء چیو میخوای یادش بدی ..گفت خب یادش که نه، میخوام اینقدر براش بخونم تا بره توی جونش .. بعد خندید و حسابي ت

ادامه مطلب  

ميشه بابا برگرده؟  

+چراغ پذیرایی رو خاموش کنم میام دختر گلم..*تروخدا زود باش دیگه مامان جونم دلم براش تنگ شده ..+صبر کن عزیزدلم اومدم قربونت بشم الهی ...اخیش خدا الهی شکر، بيا قشنگِ مامان بيا سرتو بذار رو پام تا بخوابي..*مامان بگو بگو دلم تنگ شده .. +خب کجا بودیم..! اهان ، شما که یک سالت شده بود بابایی میخواست بهت قرآن یاد بدهگفتم عزیز من اخه این لوپوی مامان کوچولوء چیو میخوای یادش بدی ..گفت خب یادش که نه، میخوام اینقدر براش بخونم تا بره توی جونش .. بعد خندید و حسابي ت

ادامه مطلب  

ميشه بابا برگرده؟  

+چراغ پذیرایی رو خاموش کنم میام دختر گلم..*تروخدا زود باش دیگه مامان جونم دلم براش تنگ شده ..+صبر کن عزیزدلم اومدم قربونت بشم الهی ...اخیش خدا الهی شکر، بيا قشنگِ مامان بيا سرتو بذار رو پام تا بخوابي..*مامان بگو بگو دلم تنگ شده .. +خب کجا بودیم..! اهان ، شما که یک سالت شده بود بابایی میخواست بهت قرآن یاد بدهگفتم عزیز من اخه این لوپوی مامان کوچولوء چیو میخوای یادش بدی ..گفت خب یادش که نه، میخوام اینقدر براش بخونم تا بره توی جونش .. بعد خندید و حسابي ت

ادامه مطلب  

ميشه بابا برگرده؟  

+چراغ پذیرایی رو خاموش کنم میام دختر گلم..*تروخدا زود باش دیگه مامان جونم دلم براش تنگ شده ..+صبر کن عزیزدلم اومدم قربونت بشم الهی ...اخیش خدا الهی شکر، بيا قشنگِ مامان بيا سرتو بذار رو پام تا بخوابي..*مامان بگو بگو دلم تنگ شده .. +خب کجا بودیم..! اهان ، شما که یک سالت شده بود بابایی میخواست بهت قرآن یاد بدهگفتم عزیز من اخه این لوپوی مامان کوچولوء چیو میخوای یادش بدی ..گفت خب یادش که نه، میخوام اینقدر براش بخونم تا بره توی جونش .. بعد خندید و حسابي ت

ادامه مطلب  

ميشه بابا برگرده؟  

+چراغ پذیرایی رو خاموش کنم میام دختر گلم..*تروخدا زود باش دیگه مامان جونم دلم براش تنگ شده ..+صبر کن عزیزدلم اومدم قربونت بشم الهی ...اخیش خدا الهی شکر، بيا قشنگِ مامان بيا سرتو بذار رو پام تا بخوابي..*مامان بگو بگو دلم تنگ شده .. +خب کجا بودیم..! اهان ، شما که یک سالت شده بود بابایی میخواست بهت قرآن یاد بدهگفتم عزیز من اخه این لوپوی مامان کوچولوء چیو میخوای یادش بدی ..گفت خب یادش که نه، میخوام اینقدر براش بخونم تا بره توی جونش .. بعد خندید و حسابي ت

ادامه مطلب  

ميشه بابا برگرده؟  

+چراغ پذیرایی رو خاموش کنم میام دختر گلم..*تروخدا زود باش دیگه مامان جونم دلم براش تنگ شده ..+صبر کن عزیزدلم اومدم قربونت بشم الهی ...اخیش خدا الهی شکر، بيا قشنگِ مامان بيا سرتو بذار رو پام تا بخوابي..*مامان بگو بگو دلم تنگ شده .. +خب کجا بودیم..! اهان ، شما که یک سالت شده بود بابایی میخواست بهت قرآن یاد بدهگفتم عزیز من اخه این لوپوی مامان کوچولوء چیو میخوای یادش بدی ..گفت خب یادش که نه، میخوام اینقدر براش بخونم تا بره توی جونش .. بعد خندید و حسابي ت

ادامه مطلب  

ميشه بابا برگرده؟  

+چراغ پذیرایی رو خاموش کنم میام دختر گلم..*تروخدا زود باش دیگه مامان جونم دلم براش تنگ شده ..+صبر کن عزیزدلم اومدم قربونت بشم الهی ...اخیش خدا الهی شکر، بيا قشنگِ مامان بيا سرتو بذار رو پام تا بخوابي..*مامان بگو بگو دلم تنگ شده .. +خب کجا بودیم..! اهان ، شما که یک سالت شده بود بابایی میخواست بهت قرآن یاد بدهگفتم عزیز من اخه این لوپوی مامان کوچولوء چیو میخوای یادش بدی ..گفت خب یادش که نه، میخوام اینقدر براش بخونم تا بره توی جونش .. بعد خندید و حسابي ت

ادامه مطلب  

ميشه بابا برگرده؟  

+چراغ پذیرایی رو خاموش کنم میام دختر گلم..*تروخدا زود باش دیگه مامان جونم دلم براش تنگ شده ..+صبر کن عزیزدلم اومدم قربونت بشم الهی ...اخیش خدا الهی شکر، بيا قشنگِ مامان بيا سرتو بذار رو پام تا بخوابي..*مامان بگو بگو دلم تنگ شده .. +خب کجا بودیم..! اهان ، شما که یک سالت شده بود بابایی میخواست بهت قرآن یاد بدهگفتم عزیز من اخه این لوپوی مامان کوچولوء چیو میخوای یادش بدی ..گفت خب یادش که نه، میخوام اینقدر براش بخونم تا بره توی جونش .. بعد خندید و حسابي ت

ادامه مطلب  

شاید که تو حق داری  

شاید که تو حق داري
 
از من بگذری به سادگی
شاید که تاوان منه این
حقیقت که دوستم نداري
شاید که تو حق داري
از دست من دلگیر بشی
منو ببينی و چشماتو
به روم ببندی
شاید که تو حق داري
نشنوی صدامو
این بغض تکراری
ببنده راه گلومو
شاید که تو حق داري
بي تفاوتی ساز کنی
شاید که تو حق داري
به راحتی ولم کنی
زیر این سقف کبود
خیلی آسون فراموشم کنی
حالا که نخ کش شده این تار و پود
حالا که قسمت ما از هم شده
یکی بود یکی نبود
یک به یک.خط به خط
فاصله ها ما رو ا

ادامه مطلب  

شاید که تو حق داری  

شاید که تو حق داري
 
از من بگذری به سادگی
شاید که تاوان منه این
حقیقت که دوستم نداري
شاید که تو حق داري
از دست من دلگیر بشی
منو ببينی و چشماتو
به روم ببندی
شاید که تو حق داري
نشنوی صدامو
این بغض تکراری
ببنده راه گلومو
شاید که تو حق داري
بي تفاوتی ساز کنی
شاید که تو حق داري
به راحتی ولم کنی
زیر این سقف کبود
خیلی آسون فراموشم کنی
حالا که نخ کش شده این تار و پود
حالا که قسمت ما از هم شده
یکی بود یکی نبود
یک به یک.خط به خط
فاصله ها ما رو ا

ادامه مطلب  

شاید که تو حق داری  

شاید که تو حق داري
 
از من بگذری به سادگی
شاید که تاوان منه این
حقیقت که دوستم نداري
شاید که تو حق داري
از دست من دلگیر بشی
منو ببينی و چشماتو
به روم ببندی
شاید که تو حق داري
نشنوی صدامو
این بغض تکراری
ببنده راه گلومو
شاید که تو حق داري
بي تفاوتی ساز کنی
شاید که تو حق داري
به راحتی ولم کنی
زیر این سقف کبود
خیلی آسون فراموشم کنی
حالا که نخ کش شده این تار و پود
حالا که قسمت ما از هم شده
یکی بود یکی نبود
یک به یک.خط به خط
فاصله ها ما رو ا

ادامه مطلب  

شاید که تو حق داری  

شاید که تو حق داري
 
از من بگذری به سادگی
شاید که تاوان منه این
حقیقت که دوستم نداري
شاید که تو حق داري
از دست من دلگیر بشی
منو ببينی و چشماتو
به روم ببندی
شاید که تو حق داري
نشنوی صدامو
این بغض تکراری
ببنده راه گلومو
شاید که تو حق داري
بي تفاوتی ساز کنی
شاید که تو حق داري
به راحتی ولم کنی
زیر این سقف کبود
خیلی آسون فراموشم کنی
حالا که نخ کش شده این تار و پود
حالا که قسمت ما از هم شده
یکی بود یکی نبود
یک به یک.خط به خط
فاصله ها ما رو ا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >