هوایی از جنس جمکران و بقیع  

تو این دنیای وانفسا...تو این روزهای تنهایی  و تاریکیو روزهایی  که  عذاب وجدان مثل خوره روح را ذره ذره می خورهچه حس زیباییه  بهت خبر برسهتوی مسابقه سرایه های مهدوی مقام آوردیاین دومین ساله که مقام نصیبم میشهاز دیشب که این خبر را شنیدم  روزنه ای از نور و امید به رویم باز شدخیلی خوشحال شدم  وقتی متوجه شدم نگاه آقا صاحب الزمان عج  هنوز متوجه بنده  خطاکاری چون من هستو خوشحال تر اینکه  این عیدی را از دستان مبارک مولا ی

ادامه مطلب  

ترجمه ایت الکرسی  

نباشد جز الله پروردگار که حیّ است و قیوم آن کردگارنگیرد خدا را کسالت فرا  نه هرگز بخواب اندر آید خدازمین و سماوات ، از آن اوستهمه ملک گیتی به فرمان اوستبه درگاه ایزد چه کس را سزاست؟  که سازد شفاعت مگر آن خداستهمه علم گیتیست او را به دستبه هر چیز کاید به هر چیز هستبه چیزی به علم یگانه اله احاطه ندارد کسی هیچگاه جز آنچه بخواند خدای نکو  که مردم بدانند از علم اوبود وسعت علم او بی کران فراتر ز ارض است و هفت آسمانندارد بر

ادامه مطلب  

کفر بشر در مقابل جعل الهي  

جعل الهي14َـ یکی از رایج ترین انکار و کفران جعل الهي در بشر همانا همسر است که هرکسی همسرش را لایق خود نمی داند و خود را بهتر و برتر می پندارد. و دیگر موقعیت اقتصادی و معیشتی است. و دیگر موقعیت جغرافیایی و نژادی است. و دیگر موقعیت جنسی است و... و شاهدیم اکثرأ با این جعلیات الهي که عین عدل و رحمت اوست در انکار و جدالند که این عین کفر بشر است. و کفری واضح تر از این نیست که به انواع خودکشی ها و تخریب ها و مفاسد و جنون و جنایات منجر می شود. استاد علی اکب

ادامه مطلب  

یا صاحب الزمان (عج)...عجب روز دل انگیزی شود!  

عجب  روز دل انگیزی شود!وقتی که...هوا؛ هوای بهار باشد ؛سایه داری چون چنار باشد و...صدای جویبار وشراب انار ونگاه یار هم، خمار  باشد.غزل بخوانی و صف بی قراران...هزار هزار باشد.صبح جمعه ای بیاید وکلید کعبه  هم؛به دست مبارک...آن شه در پرده  شهریار باشد و..ندای  نوید  آسمانی  ظهوربه دو عالم رسا و  آشکار باشدو روشنی چشم ما...به پاس  آن همه انتظار و لطف  کردگار باشد.عجب روز دل انگیزی شود!! به امید روزی که سر آید انتظارو روشن ش

ادامه مطلب  

یا صاحب الزمان (عج)...عجب روز دل انگیزی شود!  

عجب  روز دل انگیزی شود!وقتی که...هوا؛ هوای بهار باشد ؛سایه داری چون چنار باشد و...صدای جویبار وشراب انار ونگاه یار هم، خمار  باشد.غزل بخوانی و صف بی قراران...هزار هزار باشد.صبح جمعه ای بیاید وکلید کعبه  هم؛به دست مبارک...آن شه در پرده  شهریار باشد و..ندای  نوید  آسمانی  ظهوربه دو عالم رسا و  آشکار باشدو روشنی چشم ما...به پاس  آن همه انتظار و لطف  کردگار باشد.عجب روز دل انگیزی شود!! به امید روزی که سر آید انتظارو روشن ش

ادامه مطلب  

یا صاحب الزمان (عج)...عجب روز دل انگیزی شود!  

عجب  روز دل انگیزی شود!وقتی که...هوا؛ هوای بهار باشد ؛سایه داری چون چنار باشد و...صدای جویبار وشراب انار ونگاه یار هم، خمار  باشد.غزل بخوانی و صف بی قراران...هزار هزار باشد.صبح جمعه ای بیاید وکلید کعبه  هم؛به دست مبارک...آن شه در پرده  شهریار باشد و..ندای  نوید  آسمانی  ظهوربه دو عالم رسا و  آشکار باشدو روشنی چشم ما...به پاس  آن همه انتظار و لطف  کردگار باشد.عجب روز دل انگیزی شود!! به امید روزی که سر آید انتظارو روشن ش

ادامه مطلب  

یا صاحب الزمان (عج)...عجب روز دل انگیزی شود!  

عجب  روز دل انگیزی شود!وقتی که...هوا؛ هوای بهار باشد ؛سایه داری چون چنار باشد و...صدای جویبار وشراب انار ونگاه یار هم، خمار  باشد.غزل بخوانی و صف بی قراران...هزار هزار باشد.صبح جمعه ای بیاید وکلید کعبه  هم؛به دست مبارک...آن شه در پرده  شهریار باشد و..ندای  نوید  آسمانی  ظهوربه دو عالم رسا و  آشکار باشدو روشنی چشم ما...به پاس  آن همه انتظار و لطف  کردگار باشد.عجب روز دل انگیزی شود!! به امید روزی که سر آید انتظارو روشن ش

ادامه مطلب  

یا صاحب الزمان (عج)...عجب روز دل انگیزی شود!  

عجب  روز دل انگیزی شود!وقتی که...هوا؛ هوای بهار باشد ؛سایه داری چون چنار باشد و...صدای جویبار وشراب انار ونگاه یار هم، خمار  باشد.غزل بخوانی و صف بی قراران...هزار هزار باشد.صبح جمعه ای بیاید وکلید کعبه  هم؛به دست مبارک...آن شه در پرده  شهریار باشد و..ندای  نوید  آسمانی  ظهوربه دو عالم رسا و  آشکار باشدو روشنی چشم ما...به پاس  آن همه انتظار و لطف  کردگار باشد.عجب روز دل انگیزی شود!! به امید روزی که سر آید انتظارو روشن ش

ادامه مطلب  

یا صاحب الزمان (عج)...عجب روز دل انگیزی شود!  

عجب  روز دل انگیزی شود!وقتی که...هوا؛ هوای بهار باشد ؛سایه داری چون چنار باشد و...صدای جویبار وشراب انار ونگاه یار هم، خمار  باشد.غزل بخوانی و صف بی قراران...هزار هزار باشد.صبح جمعه ای بیاید وکلید کعبه  هم؛به دست مبارک...آن شه در پرده  شهریار باشد و..ندای  نوید  آسمانی  ظهوربه دو عالم رسا و  آشکار باشدو روشنی چشم ما...به پاس  آن همه انتظار و لطف  کردگار باشد.عجب روز دل انگیزی شود!! به امید روزی که سر آید انتظارو روشن ش

ادامه مطلب  

یا صاحب الزمان (عج)...عجب روز دل انگیزی شود!  

عجب  روز دل انگیزی شود!وقتی که...هوا؛ هوای بهار باشد ؛سایه داری چون چنار باشد و...صدای جویبار وشراب انار ونگاه یار هم، خمار  باشد.غزل بخوانی و صف بی قراران...هزار هزار باشد.صبح جمعه ای بیاید وکلید کعبه  هم؛به دست مبارک...آن شه در پرده  شهریار باشد و..ندای  نوید  آسمانی  ظهوربه دو عالم رسا و  آشکار باشدو روشنی چشم ما...به پاس  آن همه انتظار و لطف  کردگار باشد.عجب روز دل انگیزی شود!! به امید روزی که سر آید انتظارو روشن ش

ادامه مطلب  

یا صاحب الزمان (عج)...عجب روز دل انگیزی شود!  

عجب  روز دل انگیزی شود!وقتی که...هوا؛ هوای بهار باشد ؛سایه داری چون چنار باشد و...صدای جویبار وشراب انار ونگاه یار هم، خمار  باشد.غزل بخوانی و صف بی قراران...هزار هزار باشد.صبح جمعه ای بیاید وکلید کعبه  هم؛به دست مبارک...آن شه در پرده  شهریار باشد و..ندای  نوید  آسمانی  ظهوربه دو عالم رسا و  آشکار باشدو روشنی چشم ما...به پاس  آن همه انتظار و لطف  کردگار باشد.عجب روز دل انگیزی شود!! به امید روزی که سر آید انتظارو روشن ش

ادامه مطلب  

یا صاحب الزمان (عج)...عجب روز دل انگیزی شود!  

عجب  روز دل انگیزی شود!وقتی که...هوا؛ هوای بهار باشد ؛سایه داری چون چنار باشد و...صدای جویبار وشراب انار ونگاه یار هم، خمار  باشد.غزل بخوانی و صف بی قراران...هزار هزار باشد.صبح جمعه ای بیاید وکلید کعبه  هم؛به دست مبارک...آن شه در پرده  شهریار باشد و..ندای  نوید  آسمانی  ظهوربه دو عالم رسا و  آشکار باشدو روشنی چشم ما...به پاس  آن همه انتظار و لطف  کردگار باشد.عجب روز دل انگیزی شود!! به امید روزی که سر آید انتظارو روشن ش

ادامه مطلب  

یا صاحب الزمان (عج)...عجب روز دل انگیزی شود!  

عجب  روز دل انگیزی شود!وقتی که...هوا؛ هوای بهار باشد ؛سایه داری چون چنار باشد و...صدای جویبار وشراب انار ونگاه یار هم، خمار  باشد.غزل بخوانی و صف بی قراران...هزار هزار باشد.صبح جمعه ای بیاید وکلید کعبه  هم؛به دست مبارک...آن شه در پرده  شهریار باشد و..ندای  نوید  آسمانی  ظهوربه دو عالم رسا و  آشکار باشدو روشنی چشم ما...به پاس  آن همه انتظار و لطف  کردگار باشد.عجب روز دل انگیزی شود!! به امید روزی که سر آید انتظارو روشن ش

ادامه مطلب  

یا صاحب الزمان (عج)...عجب روز دل انگیزی شود!  

عجب  روز دل انگیزی شود!وقتی که...هوا؛ هوای بهار باشد ؛سایه داری چون چنار باشد و...صدای جویبار وشراب انار ونگاه یار هم، خمار  باشد.غزل بخوانی و صف بی قراران...هزار هزار باشد.صبح جمعه ای بیاید وکلید کعبه  هم؛به دست مبارک...آن شه در پرده  شهریار باشد و..ندای  نوید  آسمانی  ظهوربه دو عالم رسا و  آشکار باشدو روشنی چشم ما...به پاس  آن همه انتظار و لطف  کردگار باشد.عجب روز دل انگیزی شود!! به امید روزی که سر آید انتظارو روشن ش

ادامه مطلب  

کتاب هفته  

نمایش نامه "اگر بمیری" نوشته فلوریان زلز بی شک یکی از بهترین کتابهایی است که خوانده ام،بعد از اتمام کتاب به این فکر افتادم که نسل جدید نمایش نامه نویسان اروپایی چقدر عجیب واقع گرایی را دل روزمرگی کشف کرده اند،بعد از خواندن آثار یون فوسه حالا فلوریان زلز را پیدا کردن لذت بخش است.نمایش نامه در خصوص نمایش نامه نویسی است که بر اثر تصادف مرده است،همسرش نوشته ها جستجو می کند و در این بین نامه ای از دختری جوان پیدا می شود که تمامی زندگی زن را ت

ادامه مطلب  

کتاب هفته  

نمایش نامه "اگر بمیری" نوشته فلوریان زلز بی شک یکی از بهترین کتابهایی است که خوانده ام،بعد از اتمام کتاب به این فکر افتادم که نسل جدید نمایش نامه نویسان اروپایی چقدر عجیب واقع گرایی را دل روزمرگی کشف کرده اند،بعد از خواندن آثار یون فوسه حالا فلوریان زلز را پیدا کردن لذت بخش است.نمایش نامه در خصوص نمایش نامه نویسی است که بر اثر تصادف مرده است،همسرش نوشته ها جستجو می کند و در این بین نامه ای از دختری جوان پیدا می شود که تمامی زندگی زن را ت

ادامه مطلب  

گوشه ای از وصیت نامه چارلی چاپلین به دخترش  

دخترم، جرالدین، پدرت با تو حرف میزند. شاید شبی درخشش گرانبهاترین الماس این جهان تو را فریب دهد. آن شب است که این الماس، آن ریسمان نااستوار زیر پای تو خواهد بود و سقوط تو حتمی است.... روزی که چهره ی زیبای یک اشراف زاده ی بی بند و بار تو را بفریبد، آن روز است که بندبازی ناشی خواهی بود. بندبازان ناشی همیشه سقوط می کنند. از این رو دل به زر و زیور مبند. بزگترین الماس این جهان آفتاب است که خوشبختانه بر گردن همه می درخشد.... اما اگر روزی دل به مردی آفتاب گو

ادامه مطلب  

گوشه ای از وصیت نامه چارلی چاپلین به دخترش  

دخترم، جرالدین، پدرت با تو حرف میزند. شاید شبی درخشش گرانبهاترین الماس این جهان تو را فریب دهد. آن شب است که این الماس، آن ریسمان نااستوار زیر پای تو خواهد بود و سقوط تو حتمی است.... روزی که چهره ی زیبای یک اشراف زاده ی بی بند و بار تو را بفریبد، آن روز است که بندبازی ناشی خواهی بود. بندبازان ناشی همیشه سقوط می کنند. از این رو دل به زر و زیور مبند. بزگترین الماس این جهان آفتاب است که خوشبختانه بر گردن همه می درخشد.... اما اگر روزی دل به مردی آفتاب گو

ادامه مطلب  

گوشه ای از وصیت نامه چارلی چاپلین به دخترش  

دخترم، جرالدین، پدرت با تو حرف میزند. شاید شبی درخشش گرانبهاترین الماس این جهان تو را فریب دهد. آن شب است که این الماس، آن ریسمان نااستوار زیر پای تو خواهد بود و سقوط تو حتمی است.... روزی که چهره ی زیبای یک اشراف زاده ی بی بند و بار تو را بفریبد، آن روز است که بندبازی ناشی خواهی بود. بندبازان ناشی همیشه سقوط می کنند. از این رو دل به زر و زیور مبند. بزگترین الماس این جهان آفتاب است که خوشبختانه بر گردن همه می درخشد.... اما اگر روزی دل به مردی آفتاب گو

ادامه مطلب  

گوشه ای از وصیت نامه چارلی چاپلین به دخترش  

دخترم، جرالدین، پدرت با تو حرف میزند. شاید شبی درخشش گرانبهاترین الماس این جهان تو را فریب دهد. آن شب است که این الماس، آن ریسمان نااستوار زیر پای تو خواهد بود و سقوط تو حتمی است.... روزی که چهره ی زیبای یک اشراف زاده ی بی بند و بار تو را بفریبد، آن روز است که بندبازی ناشی خواهی بود. بندبازان ناشی همیشه سقوط می کنند. از این رو دل به زر و زیور مبند. بزگترین الماس این جهان آفتاب است که خوشبختانه بر گردن همه می درخشد.... اما اگر روزی دل به مردی آفتاب گو

ادامه مطلب  

گوشه ای از وصیت نامه چارلی چاپلین به دخترش  

دخترم، جرالدین، پدرت با تو حرف میزند. شاید شبی درخشش گرانبهاترین الماس این جهان تو را فریب دهد. آن شب است که این الماس، آن ریسمان نااستوار زیر پای تو خواهد بود و سقوط تو حتمی است.... روزی که چهره ی زیبای یک اشراف زاده ی بی بند و بار تو را بفریبد، آن روز است که بندبازی ناشی خواهی بود. بندبازان ناشی همیشه سقوط می کنند. از این رو دل به زر و زیور مبند. بزگترین الماس این جهان آفتاب است که خوشبختانه بر گردن همه می درخشد.... اما اگر روزی دل به مردی آفتاب گو

ادامه مطلب  

گوشه ای از وصیت نامه چارلی چاپلین به دخترش  

دخترم، جرالدین، پدرت با تو حرف میزند. شاید شبی درخشش گرانبهاترین الماس این جهان تو را فریب دهد. آن شب است که این الماس، آن ریسمان نااستوار زیر پای تو خواهد بود و سقوط تو حتمی است.... روزی که چهره ی زیبای یک اشراف زاده ی بی بند و بار تو را بفریبد، آن روز است که بندبازی ناشی خواهی بود. بندبازان ناشی همیشه سقوط می کنند. از این رو دل به زر و زیور مبند. بزگترین الماس این جهان آفتاب است که خوشبختانه بر گردن همه می درخشد.... اما اگر روزی دل به مردی آفتاب گو

ادامه مطلب  

نامه اي که نوشته اي  

 نامه ای که نوشته ای      نامه ای که نوشته ای هرگز نگرانم نمی کند گفته ای بعد از این دوستم نخواهی داشت اما، نامه ات چرا اینقدر طولانی است؟ تمیز نوشته ای، پشت و رو و دوازده برگ! این خودش یک کتاب کوچک است هیچ کس برای خداحافظی نامه ای چنین مفصل نمی نویسد  #هاینریش هاینه

ادامه مطلب  

تحقیق زندگی نامه وودی آلن  

تحقیق زندگی نامه وودی آلندانلود تحقیق با موضوع زندگی نامه وودی آلن، در قالب word و در 52 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: دریافتن این که یک شوخی خنده دار است یا نیست کار ساده ایست. یا به آن می خندید یا نمی خندید. این یک واکنشی آنی ست. شوخی ها

ادامه مطلب  

تحقیق زندگی نامه وودی آلن  

تحقیق زندگی نامه وودی آلندانلود تحقیق با موضوع زندگی نامه وودی آلن، در قالب word و در 52 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: دریافتن این که یک شوخی خنده دار است یا نیست کار ساده ایست. یا به آن می خندید یا نمی خندید. این یک واکنشی آنی ست. شوخی ها

ادامه مطلب  

تحقیق زندگی نامه امام علی بن موسی الرضا (ع)  

تحقیق زندگی نامه امام علی بن موسی الرضا (ع)دانلود تحقیق با موضوع زندگی نامه امام علی بن موسی الرضا (ع)، در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه نام، لقب و کنیه امام، پدر و مادر امام، تولد امام، زندگی امام در مدینه، امامت حضرت رضا (ع)، اوضاع سیاسی، سفر به سوی خراسان،

ادامه مطلب  

تحقیق زندگی نامه امام علی بن موسی الرضا (ع)  

تحقیق زندگی نامه امام علی بن موسی الرضا (ع)دانلود تحقیق با موضوع زندگی نامه امام علی بن موسی الرضا (ع)، در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه نام، لقب و کنیه امام، پدر و مادر امام، تولد امام، زندگی امام در مدینه، امامت حضرت رضا (ع)، اوضاع سیاسی، سفر به سوی خراسان،

ادامه مطلب  

نامه غول‌پیکر «اون» به ترامپ رسید  

 نامه محرمانه «کیم جونگ اون» رهبر کره‌ شمالی به «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهوری آمریکا تحویل داده شد.بر این اساس، ژنرال «کیم یونگ چول» (Kim Yong Chol) نایب رئیس کمیته مرکزی حزب حاکم در کره شمالی این نامه را تقدیم ترامپ کرد.تا کنون جزئیاتی از مفاد این نامه اعلام نشده است.نکته جالب درباره این نامه ابعاد آن بود که در یک پاکت غول‌پیکر به دست رئیس جمهور آمریکا رسید.

ادامه مطلب  

نامه غول‌پیکر «اون» به ترامپ رسید  

 نامه محرمانه «کیم جونگ اون» رهبر کره‌ شمالی به «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهوری آمریکا تحویل داده شد.بر این اساس، ژنرال «کیم یونگ چول» (Kim Yong Chol) نایب رئیس کمیته مرکزی حزب حاکم در کره شمالی این نامه را تقدیم ترامپ کرد.تا کنون جزئیاتی از مفاد این نامه اعلام نشده است.نکته جالب درباره این نامه ابعاد آن بود که در یک پاکت غول‌پیکر به دست رئیس جمهور آمریکا رسید.

ادامه مطلب  

نامه غول‌پیکر «اون» به ترامپ رسید  

 نامه محرمانه «کیم جونگ اون» رهبر کره‌ شمالی به «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهوری آمریکا تحویل داده شد.بر این اساس، ژنرال «کیم یونگ چول» (Kim Yong Chol) نایب رئیس کمیته مرکزی حزب حاکم در کره شمالی این نامه را تقدیم ترامپ کرد.تا کنون جزئیاتی از مفاد این نامه اعلام نشده است.نکته جالب درباره این نامه ابعاد آن بود که در یک پاکت غول‌پیکر به دست رئیس جمهور آمریکا رسید.

ادامه مطلب  

برترين حاجات و اعمال شب قدر  

شب قدر به اندازه هزار ماه یعنی هشتاد و سه سال و اندی ارزش دارد به شرطی که حقیقت آن ادراک شود.در آیات و روایات برای این شب مبارک که روح و فرشتگان تا مطلع فجرش تنزل می یابند تا مقدرات امر تعیین شده پس از امضای حجت خدا و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برای اجرا دریافت کنند، اهداف و اعمال چندی بیان شده است.از جمله در حدیثی آمده است : قال موسی (علیه السلام): الهي ارید قربک. قال: قربی لمن استیقظ لیلة القدر. قال: الهي ارید رحمتک. قال: رحمتی لمن رحم ا

ادامه مطلب  

برترين حاجات و اعمال شب قدر  

شب قدر به اندازه هزار ماه یعنی هشتاد و سه سال و اندی ارزش دارد به شرطی که حقیقت آن ادراک شود.در آیات و روایات برای این شب مبارک که روح و فرشتگان تا مطلع فجرش تنزل می یابند تا مقدرات امر تعیین شده پس از امضای حجت خدا و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برای اجرا دریافت کنند، اهداف و اعمال چندی بیان شده است.از جمله در حدیثی آمده است : قال موسی (علیه السلام): الهي ارید قربک. قال: قربی لمن استیقظ لیلة القدر. قال: الهي ارید رحمتک. قال: رحمتی لمن رحم ا

ادامه مطلب  

مزایای سرمایه گذاری “مان"  

۱) در بیمه زندگی مان، بیمه گذار علاوه بر سود علی الحساب تضمینی، در ۸۵ درصد منافع حاصله از سرمایه گذاری بیمه گر بر روی ذخیره بیمه نامه مشارکت دارد.۲) امکان تبدیل کل یا بخشی از اندوخته بیمه نامه به بیمه بازنشستگی در پایان مدت بیمه نامه.۳) ارایه اطلاعات مالی شفاف و کامل در پایان هر دوره از شرایط مالی بیمه نامه شامل سرمایه‌بیمه، کل حق بیمه پرداختی، میزان اندوخته و سایر موارد …..۴) امکان دریافت وام تا ۹۰ درصد ارزش بازخریدی بیمه نامه از پایان سال د

ادامه مطلب  

اطلاعیه بسیار مهم  

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشددانشجویانی که موعد دفاع از پایان نامه شان فرا رسیده می باستی با مراجعه به دفتر پژوهش دانشکده مهندسی نسبت به اصالت سنجی پایان نامه خود اقدام نمایند.فرم اصالت سنجی پایان نامه از وبلاگ تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی (موجود در فرم های آمادگی دفاع) قابل دریافت (دانلود) است.

ادامه مطلب  

اطلاعیه بسیار مهم  

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشددانشجویانی که موعد دفاع از پایان نامه شان فرا رسیده می باستی با مراجعه به دفتر پژوهش دانشکده مهندسی نسبت به اصالت سنجی پایان نامه خود اقدام نمایند.فرم اصالت سنجی پایان نامه از وبلاگ تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی (موجود در فرم های آمادگی دفاع) قابل دریافت (دانلود) است.

ادامه مطلب  

اطلاعیه بسیار مهم  

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشددانشجویانی که موعد دفاع از پایان نامه شان فرا رسیده می باستی با مراجعه به دفتر پژوهش دانشکده مهندسی نسبت به اصالت سنجی پایان نامه خود اقدام نمایند.فرم اصالت سنجی پایان نامه از وبلاگ تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی (موجود در فرم های آمادگی دفاع) قابل دریافت (دانلود) است.

ادامه مطلب  

تحقیق زندگی نامه میرزا کوچک خان جنگلی  

تحقیق زندگی نامه میرزا کوچک خان جنگلیدانلود تحقیق با موضوع زندگی نامه میرزا کوچک خان جنگلی، در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش، شامل فعالیت های نظامی نهضت جنگل، نهضت جنگل و رهبران انقلاب اکتبر روسیه، اعلام حکومت جمهوری، کودتای حزب عدالت، شکست نهضت و

ادامه مطلب  

تحقیق زندگی نامه میرزا کوچک خان جنگلی  

تحقیق زندگی نامه میرزا کوچک خان جنگلیدانلود تحقیق با موضوع زندگی نامه میرزا کوچک خان جنگلی، در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش، شامل فعالیت های نظامی نهضت جنگل، نهضت جنگل و رهبران انقلاب اکتبر روسیه، اعلام حکومت جمهوری، کودتای حزب عدالت، شکست نهضت و

ادامه مطلب  

چگونه از یک مقاله برای نوشتن پایان نامه استفاده کنیم؟  

در
همه مجامع علمی جهت نگارش پایان نامه اکیداً توصیه می‌شود که از منابع
درجه اول و با کیفیت همچون، مقاله، کتاب، پایان نامه‌های دفاع شده و منابع
مشابه دیگر استفاده شود. زیرا، مستند و علمی بودن رفرنس‌ها باعث می‌شود که
پایان نامه نیز مستند و علمی و باکیفیت باشد. متاسفانه وقتی از برخی
دانشجویانی که در حال نگارش پایان نامه خود هستند، درخواست می‌شود از
مقالات برای نگارش پایان نامه استفاده کنند، فارغ از اینکه هم اکنون در حال
نوشتن چه بخشی ا

ادامه مطلب  

چگونه از یک مقاله برای نوشتن پایان نامه استفاده کنیم؟  

در
همه مجامع علمی جهت نگارش پایان نامه اکیداً توصیه می‌شود که از منابع
درجه اول و با کیفیت همچون، مقاله، کتاب، پایان نامه‌های دفاع شده و منابع
مشابه دیگر استفاده شود. زیرا، مستند و علمی بودن رفرنس‌ها باعث می‌شود که
پایان نامه نیز مستند و علمی و باکیفیت باشد. متاسفانه وقتی از برخی
دانشجویانی که در حال نگارش پایان نامه خود هستند، درخواست می‌شود از
مقالات برای نگارش پایان نامه استفاده کنند، فارغ از اینکه هم اکنون در حال
نوشتن چه بخشی ا

ادامه مطلب  

چگونه از یک مقاله برای نوشتن پایان نامه استفاده کنیم؟  

در
همه مجامع علمی جهت نگارش پایان نامه اکیداً توصیه می‌شود که از منابع
درجه اول و با کیفیت همچون، مقاله، کتاب، پایان نامه‌های دفاع شده و منابع
مشابه دیگر استفاده شود. زیرا، مستند و علمی بودن رفرنس‌ها باعث می‌شود که
پایان نامه نیز مستند و علمی و باکیفیت باشد. متاسفانه وقتی از برخی
دانشجویانی که در حال نگارش پایان نامه خود هستند، درخواست می‌شود از
مقالات برای نگارش پایان نامه استفاده کنند، فارغ از اینکه هم اکنون در حال
نوشتن چه بخشی ا

ادامه مطلب  

چگونه از یک مقاله برای نوشتن پایان نامه استفاده کنیم؟  

در
همه مجامع علمی جهت نگارش پایان نامه اکیداً توصیه می‌شود که از منابع
درجه اول و با کیفیت همچون، مقاله، کتاب، پایان نامه‌های دفاع شده و منابع
مشابه دیگر استفاده شود. زیرا، مستند و علمی بودن رفرنس‌ها باعث می‌شود که
پایان نامه نیز مستند و علمی و باکیفیت باشد. متاسفانه وقتی از برخی
دانشجویانی که در حال نگارش پایان نامه خود هستند، درخواست می‌شود از
مقالات برای نگارش پایان نامه استفاده کنند، فارغ از اینکه هم اکنون در حال
نوشتن چه بخشی ا

ادامه مطلب  

نامه براى بانو و مریم  

دلم مى خواست ازشون تشکر کنم، اما بلد نبودم. دلم مى خواست تو یه نامه ى بى سر و ته، مثل همون نامه ها که بابا از شهر دانشجوییش براى مامانم مى نوشت ازشون تشکر کنم.مثلا بنویسم بانو و مریم عزیز، هدیه ى ارزشمندتان به دستم رسید، از شما و ازچوپان سپاسگزارم که با همکارى هم حال دلم را خوب تر کردید، به نظرم باید برایتان جالب باشد دانستن آنکه من کى و کجا براى اولین بار هدیه تان را استفاده خواهم کرد، به شرط حیات روز "عید فطر"دوستدارتان مگى

ادامه مطلب  

نامه براى بانو و مریم  

دلم مى خواست ازشون تشکر کنم، اما بلد نبودم. دلم مى خواست تو یه نامه ى بى سر و ته، مثل همون نامه ها که بابا از شهر دانشجوییش براى مامانم مى نوشت ازشون تشکر کنم.مثلا بنویسم بانو و مریم عزیز، هدیه ى ارزشمندتان به دستم رسید، از شما و ازچوپان سپاسگزارم که با همکارى هم حال دلم را خوب تر کردید، به نظرم باید برایتان جالب باشد دانستن آنکه من کى و کجا براى اولین بار هدیه تان را استفاده خواهم کرد، به شرط حیات روز "عید فطر"دوستدارتان مگى

ادامه مطلب  

نامه براى بانو و مریم  

دلم مى خواست ازشون تشکر کنم، اما بلد نبودم. دلم مى خواست تو یه نامه ى بى سر و ته، مثل همون نامه ها که بابا از شهر دانشجوییش براى مامانم مى نوشت ازشون تشکر کنم.مثلا بنویسم بانو و مریم عزیز، هدیه ى ارزشمندتان به دستم رسید، از شما و ازچوپان سپاسگزارم که با همکارى هم حال دلم را خوب تر کردید، به نظرم باید برایتان جالب باشد دانستن آنکه من کى و کجا براى اولین بار هدیه تان را استفاده خواهم کرد، به شرط حیات روز "عید فطر"دوستدارتان مگى

ادامه مطلب  

نامه براى بانو و مریم  

دلم مى خواست ازشون تشکر کنم، اما بلد نبودم. دلم مى خواست تو یه نامه ى بى سر و ته، مثل همون نامه ها که بابا از شهر دانشجوییش براى مامانم مى نوشت ازشون تشکر کنم.مثلا بنویسم بانو و مریم عزیز، هدیه ى ارزشمندتان به دستم رسید، از شما و ازچوپان سپاسگزارم که با همکارى هم حال دلم را خوب تر کردید، به نظرم باید برایتان جالب باشد دانستن آنکه من کى و کجا براى اولین بار هدیه تان را استفاده خواهم کرد، به شرط حیات روز "عید فطر"دوستدارتان مگى

ادامه مطلب  

نه نه نه  

من نباید به چیزی فکر کنمجز به تو پایان نامههر تفکر چرندیکه بخواد بیازاره ذهن مرامیندازمش دورمیندازمش دورتمامی تفکرهای چرند برید از سر من یکبارهمن فقط باید رو یک چیز تمرکز کنماون هم تو هستی پایان نامهنه نه نه نه نه نه نه فقط فقط فقط باید به تو فکر کنم

ادامه مطلب  

اولین نامه صدام پس از قبول قطعنامه به ایران  

اولین نامه صدام پس از قبول قطعنامه به ایران  اولین
نامه ی صدام حسین، رییس جمهور معدوم عراق خطاب به حضرت آیت الله
خامنه ای، مقام معظم رهبری و آیت الله هاشمی رفسنجانی، رییس جمهوری وقت،
درتاریخ ۲۱ آوریل ۱۹۹۰(۱ اردیبهشت ۱۳۶۹) و به تاریخ پنج اردیبهشت ۱۳۶۹از
طریق نماینده ی سازمان آزادی بخش فلسطین، به مقامات جمهوری اسلامی ایران
تحویل داده شد. به گزارش خبرنگار تاریخ جی پلاس، هدف صدام از
ارسال این نامه، حل و فصل مسائل باقی مانده از جنگ ایران و

ادامه مطلب  

اولین نامه صدام پس از قبول قطعنامه به ایران  

اولین نامه صدام پس از قبول قطعنامه به ایران  اولین
نامه ی صدام حسین، رییس جمهور معدوم عراق خطاب به حضرت آیت الله
خامنه ای، مقام معظم رهبری و آیت الله هاشمی رفسنجانی، رییس جمهوری وقت،
درتاریخ ۲۱ آوریل ۱۹۹۰(۱ اردیبهشت ۱۳۶۹) و به تاریخ پنج اردیبهشت ۱۳۶۹از
طریق نماینده ی سازمان آزادی بخش فلسطین، به مقامات جمهوری اسلامی ایران
تحویل داده شد. به گزارش خبرنگار تاریخ جی پلاس، هدف صدام از
ارسال این نامه، حل و فصل مسائل باقی مانده از جنگ ایران و

ادامه مطلب  

9596 - وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی ( س )  

موجود -          م       -     تدوین  :     علیرضا اسماعیلی     - نشر  :   عروج -     چاپ  دوم     -    تهران     -  1376    ش     -  192  ص    -   رقعی     -    شومیز    - 

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >