چه معنی میده؟  

چه معني داره تو این دنیا کسی با کسی قهر باشه !
چه معني داره تو این دنیا کسی تنها باشه !
چه معني داره تو این دنیا آدم ها یک روز بیان و یک روز برن !
چه معني داره تو این دنیا دل بعضی ها اینقدر تنگ باشه !
اصلا چه معني داره تو این دنیا دل بعضی ها از سنگ باشه !
خسرو شکیبایی (خانه ی سبز)

ادامه مطلب  

چه معنی میده؟  

چه معني داره تو این دنیا کسی با کسی قهر باشه !
چه معني داره تو این دنیا کسی تنها باشه !
چه معني داره تو این دنیا آدم ها یک روز بیان و یک روز برن !
چه معني داره تو این دنیا دل بعضی ها اینقدر تنگ باشه !
اصلا چه معني داره تو این دنیا دل بعضی ها از سنگ باشه !
خسرو شکیبایی (خانه ی سبز)

ادامه مطلب  

چه معنی میده؟  

چه معني داره تو این دنیا کسی با کسی قهر باشه !
چه معني داره تو این دنیا کسی تنها باشه !
چه معني داره تو این دنیا آدم ها یک روز بیان و یک روز برن !
چه معني داره تو این دنیا دل بعضی ها اینقدر تنگ باشه !
اصلا چه معني داره تو این دنیا دل بعضی ها از سنگ باشه !
خسرو شکیبایی (خانه ی سبز)

ادامه مطلب  

چه معنی میده؟  

چه معني داره تو این دنیا کسی با کسی قهر باشه !
چه معني داره تو این دنیا کسی تنها باشه !
چه معني داره تو این دنیا آدم ها یک روز بیان و یک روز برن !
چه معني داره تو این دنیا دل بعضی ها اینقدر تنگ باشه !
اصلا چه معني داره تو این دنیا دل بعضی ها از سنگ باشه !
خسرو شکیبایی (خانه ی سبز)

ادامه مطلب  

چه معنی میده؟  

چه معني داره تو این دنیا کسی با کسی قهر باشه !
چه معني داره تو این دنیا کسی تنها باشه !
چه معني داره تو این دنیا آدم ها یک روز بیان و یک روز برن !
چه معني داره تو این دنیا دل بعضی ها اینقدر تنگ باشه !
اصلا چه معني داره تو این دنیا دل بعضی ها از سنگ باشه !
خسرو شکیبایی (خانه ی سبز)

ادامه مطلب  

وبلاگ  

ميشه یکی منو نجات بده؟!
ینی ميشه من خودمو نجات بدم؟؟
ميشه یکی بهم اطمینان بده ادمیم ک ارزش داره؟!
ینی ميشه خودم این اطمینانو ب خودم بدم؟!
ميشه بفهمن چقد تو اضطرابم, چقد احساس بدی دارم, چقد سرخوردم؟!
ینی ميشه خودم این احساسات منفی مزخرفو از خودم دور کنم؟؟
ميشه یکی بهم بگه حتی اگ بد و مزخرف باشم بازم بیشتر از همه ی خوبا و جذابا و باهوشا دوسم داره؟! هرکی حتی اگ نوه داییم باشه ک سه ماهه ب دنیا اومده...
ینی ميشه برا خودم مهم نباشه ک بقیه دوسم دارن یا نه

ادامه مطلب  

وبلاگ  

ميشه یکی منو نجات بده؟!
ینی ميشه من خودمو نجات بدم؟؟
ميشه یکی بهم اطمینان بده ادمیم ک ارزش داره؟!
ینی ميشه خودم این اطمینانو ب خودم بدم؟!
ميشه بفهمن چقد تو اضطرابم, چقد احساس بدی دارم, چقد سرخوردم؟!
ینی ميشه خودم این احساسات منفی مزخرفو از خودم دور کنم؟؟
ميشه یکی بهم بگه حتی اگ بد و مزخرف باشم بازم بیشتر از همه ی خوبا و جذابا و باهوشا دوسم داره؟! هرکی حتی اگ نوه داییم باشه ک سه ماهه ب دنیا اومده...
ینی ميشه برا خودم مهم نباشه ک بقیه دوسم دارن یا نه

ادامه مطلب  

وبلاگ  

ميشه یکی منو نجات بده؟!
ینی ميشه من خودمو نجات بدم؟؟
ميشه یکی بهم اطمینان بده ادمیم ک ارزش داره؟!
ینی ميشه خودم این اطمینانو ب خودم بدم؟!
ميشه بفهمن چقد تو اضطرابم, چقد احساس بدی دارم, چقد سرخوردم؟!
ینی ميشه خودم این احساسات منفی مزخرفو از خودم دور کنم؟؟
ميشه یکی بهم بگه حتی اگ بد و مزخرف باشم بازم بیشتر از همه ی خوبا و جذابا و باهوشا دوسم داره؟! هرکی حتی اگ نوه داییم باشه ک سه ماهه ب دنیا اومده...
ینی ميشه برا خودم مهم نباشه ک بقیه دوسم دارن یا نه

ادامه مطلب  

وبلاگ  

ميشه یکی منو نجات بده؟!
ینی ميشه من خودمو نجات بدم؟؟
ميشه یکی بهم اطمینان بده ادمیم ک ارزش داره؟!
ینی ميشه خودم این اطمینانو ب خودم بدم؟!
ميشه بفهمن چقد تو اضطرابم, چقد احساس بدی دارم, چقد سرخوردم؟!
ینی ميشه خودم این احساسات منفی مزخرفو از خودم دور کنم؟؟
ميشه یکی بهم بگه حتی اگ بد و مزخرف باشم بازم بیشتر از همه ی خوبا و جذابا و باهوشا دوسم داره؟! هرکی حتی اگ نوه داییم باشه ک سه ماهه ب دنیا اومده...
ینی ميشه برا خودم مهم نباشه ک بقیه دوسم دارن یا نه

ادامه مطلب  

مشغول نشو ، رها باش  

صدر نوشت: فرصت نکردم بخش های مهمتر رو برجسته و رنگی کنم مطلب آخر از مبحث علامت عقلانیت هست
ای برادر قصه چون پیمانه است
معني اندر آن به سان دانه است
دانه معني بگیرد مرد عقل
ننگرد پیمانه را گر گشت نقل
انسان عاقل اهل ذکر هست... ذکر به معني یاد کردن حق... چه وقتی یاد حق میکنه؟
وقت نماز؟... وقت خلوت شب؟... توی اوغات فراغت؟
نه تنها در این اوقات.. بلکه در تمام اتفاقات روز و شب زندگیش...
برای عاقل تمام اتفاقات روز و شب، تمام پدیده های عالم طبیعت، قصه های حق هس

ادامه مطلب  

مشغول نشو ، رها باش  

صدر نوشت: فرصت نکردم بخش های مهمتر رو برجسته و رنگی کنم مطلب آخر از مبحث علامت عقلانیت هست
ای برادر قصه چون پیمانه است
معني اندر آن به سان دانه است
دانه معني بگیرد مرد عقل
ننگرد پیمانه را گر گشت نقل
انسان عاقل اهل ذکر هست... ذکر به معني یاد کردن حق... چه وقتی یاد حق میکنه؟
وقت نماز؟... وقت خلوت شب؟... توی اوغات فراغت؟
نه تنها در این اوقات.. بلکه در تمام اتفاقات روز و شب زندگیش...
برای عاقل تمام اتفاقات روز و شب، تمام پدیده های عالم طبیعت، قصه های حق هس

ادامه مطلب  

مشغول نشو ، رها باش  

صدر نوشت: فرصت نکردم بخش های مهمتر رو برجسته و رنگی کنم مطلب آخر از مبحث علامت عقلانیت هست
ای برادر قصه چون پیمانه است
معني اندر آن به سان دانه است
دانه معني بگیرد مرد عقل
ننگرد پیمانه را گر گشت نقل
انسان عاقل اهل ذکر هست... ذکر به معني یاد کردن حق... چه وقتی یاد حق میکنه؟
وقت نماز؟... وقت خلوت شب؟... توی اوغات فراغت؟
نه تنها در این اوقات.. بلکه در تمام اتفاقات روز و شب زندگیش...
برای عاقل تمام اتفاقات روز و شب، تمام پدیده های عالم طبیعت، قصه های حق هس

ادامه مطلب  

مشغول نشو ، رها باش  

صدر نوشت: فرصت نکردم بخش های مهمتر رو برجسته و رنگی کنم مطلب آخر از مبحث علامت عقلانیت هست
ای برادر قصه چون پیمانه است
معني اندر آن به سان دانه است
دانه معني بگیرد مرد عقل
ننگرد پیمانه را گر گشت نقل
انسان عاقل اهل ذکر هست... ذکر به معني یاد کردن حق... چه وقتی یاد حق میکنه؟
وقت نماز؟... وقت خلوت شب؟... توی اوغات فراغت؟
نه تنها در این اوقات.. بلکه در تمام اتفاقات روز و شب زندگیش...
برای عاقل تمام اتفاقات روز و شب، تمام پدیده های عالم طبیعت، قصه های حق هس

ادامه مطلب  

مشغول نشو ، رها باش  

صدر نوشت: فرصت نکردم بخش های مهمتر رو برجسته و رنگی کنم مطلب آخر از مبحث علامت عقلانیت هست
ای برادر قصه چون پیمانه است
معني اندر آن به سان دانه است
دانه معني بگیرد مرد عقل
ننگرد پیمانه را گر گشت نقل
انسان عاقل اهل ذکر هست... ذکر به معني یاد کردن حق... چه وقتی یاد حق میکنه؟
وقت نماز؟... وقت خلوت شب؟... توی اوغات فراغت؟
نه تنها در این اوقات.. بلکه در تمام اتفاقات روز و شب زندگیش...
برای عاقل تمام اتفاقات روز و شب، تمام پدیده های عالم طبیعت، قصه های حق هس

ادامه مطلب  

صدا کن مرا...  

دیدین یه مدل صدا کردنا چقد به آدم میچسبه؟
و وقتی برادرجانم منو "جیرون" و یا "بقّلک" صدا میزنه،دلم میخواد براش بمیرم... 3>
*جیرون:همون جیران خودمون (!) که در زبان ترکی به معني غزال و مجازا به معني زیبا هست :)
*بقلک هم در هیچ کجای دنیا کاربرد نداره :| در واقع همون "دقّلی" به
معنای کوچولو  هست که "د" رو به "ب" تبدیل کرده و یه "ک" تحبیب هم آخرش
گذاشته!قربون این حجم از خلاقیتش برم من اصن!تازه یه موقع‌هایی "بقلک اشی
مشی" صدام می‌کنه D: |:

ادامه مطلب  

صدا کن مرا...  

دیدین یه مدل صدا کردنا چقد به آدم میچسبه؟
و وقتی برادرجانم منو "جیرون" و یا "بقّلک" صدا میزنه،دلم میخواد براش بمیرم... 3>
*جیرون:همون جیران خودمون (!) که در زبان ترکی به معني غزال و مجازا به معني زیبا هست :)
*بقلک هم در هیچ کجای دنیا کاربرد نداره :| در واقع همون "دقّلی" به
معنای کوچولو  هست که "د" رو به "ب" تبدیل کرده و یه "ک" تحبیب هم آخرش
گذاشته!قربون این حجم از خلاقیتش برم من اصن!تازه یه موقع‌هایی "بقلک اشی
مشی" صدام می‌کنه D: |:

ادامه مطلب  

صدا کن مرا...  

دیدین یه مدل صدا کردنا چقد به آدم میچسبه؟
و وقتی برادرجانم منو "جیرون" و یا "بقّلک" صدا میزنه،دلم میخواد براش بمیرم... 3>
*جیرون:همون جیران خودمون (!) که در زبان ترکی به معني غزال و مجازا به معني زیبا هست :)
*بقلک هم در هیچ کجای دنیا کاربرد نداره :| در واقع همون "دقّلی" به
معنای کوچولو  هست که "د" رو به "ب" تبدیل کرده و یه "ک" تحبیب هم آخرش
گذاشته!قربون این حجم از خلاقیتش برم من اصن!تازه یه موقع‌هایی "بقلک اشی
مشی" صدام می‌کنه D: |:

ادامه مطلب  

صدا کن مرا...  

دیدین یه مدل صدا کردنا چقد به آدم میچسبه؟
و وقتی برادرجانم منو "جیرون" و یا "بقّلک" صدا میزنه،دلم میخواد براش بمیرم... 3>
*جیرون:همون جیران خودمون (!) که در زبان ترکی به معني غزال و مجازا به معني زیبا هست :)
*بقلک هم در هیچ کجای دنیا کاربرد نداره :| در واقع همون "دقّلی" به
معنای کوچولو  هست که "د" رو به "ب" تبدیل کرده و یه "ک" تحبیب هم آخرش
گذاشته!قربون این حجم از خلاقیتش برم من اصن!تازه یه موقع‌هایی "بقلک اشی
مشی" صدام می‌کنه D: |:

ادامه مطلب  

صدا کن مرا...  

دیدین یه مدل صدا کردنا چقد به آدم میچسبه؟
و وقتی برادرجانم منو "جیرون" و یا "بقّلک" صدا میزنه،دلم میخواد براش بمیرم... 3>
*جیرون:همون جیران خودمون (!) که در زبان ترکی به معني غزال و مجازا به معني زیبا هست :)
*بقلک هم در هیچ کجای دنیا کاربرد نداره :| در واقع همون "دقّلی" به
معنای کوچولو  هست که "د" رو به "ب" تبدیل کرده و یه "ک" تحبیب هم آخرش
گذاشته!قربون این حجم از خلاقیتش برم من اصن!تازه یه موقع‌هایی "بقلک اشی
مشی" صدام می‌کنه D: |:

ادامه مطلب  

صدا کن مرا...  

دیدین یه مدل صدا کردنا چقد به آدم میچسبه؟
و وقتی برادرجانم منو "جیرون" و یا "بقّلک" صدا میزنه،دلم میخواد براش بمیرم... 3>
*جیرون:همون جیران خودمون (!) که در زبان ترکی به معني غزال و مجازا به معني زیبا هست :)
*بقلک هم در هیچ کجای دنیا کاربرد نداره :| در واقع همون "دقّلی" به
معنای کوچولو  هست که "د" رو به "ب" تبدیل کرده و یه "ک" تحبیب هم آخرش
گذاشته!قربون این حجم از خلاقیتش برم من اصن!تازه یه موقع‌هایی "بقلک اشی
مشی" صدام می‌کنه D: |:

ادامه مطلب  

صدا کن مرا...  

دیدین یه مدل صدا کردنا چقد به آدم میچسبه؟
و وقتی برادرجانم منو "جیرون" و یا "بقّلک" صدا میزنه،دلم میخواد براش بمیرم... 3>
*جیرون:همون جیران خودمون (!) که در زبان ترکی به معني غزال و مجازا به معني زیبا هست :)
*بقلک هم در هیچ کجای دنیا کاربرد نداره :| در واقع همون "دقّلی" به
معنای کوچولو  هست که "د" رو به "ب" تبدیل کرده و یه "ک" تحبیب هم آخرش
گذاشته!قربون این حجم از خلاقیتش برم من اصن!تازه یه موقع‌هایی "بقلک اشی
مشی" صدام می‌کنه D: |:

ادامه مطلب  

صدا کن مرا...  

دیدین یه مدل صدا کردنا چقد به آدم میچسبه؟
و وقتی برادرجانم منو "جیرون" و یا "بقّلک" صدا میزنه،دلم میخواد براش بمیرم... 3>
*جیرون:همون جیران خودمون (!) که در زبان ترکی به معني غزال و مجازا به معني زیبا هست :)
*بقلک هم در هیچ کجای دنیا کاربرد نداره :| در واقع همون "دقّلی" به
معنای کوچولو  هست که "د" رو به "ب" تبدیل کرده و یه "ک" تحبیب هم آخرش
گذاشته!قربون این حجم از خلاقیتش برم من اصن!تازه یه موقع‌هایی "بقلک اشی
مشی" صدام می‌کنه D: |:

ادامه مطلب  

صدا کن مرا...  

دیدین یه مدل صدا کردنا چقد به آدم میچسبه؟
و وقتی برادرجانم منو "جیرون" و یا "بقّلک" صدا میزنه،دلم میخواد براش بمیرم... 3>
*جیرون:همون جیران خودمون (!) که در زبان ترکی به معني غزال و مجازا به معني زیبا هست :)
*بقلک هم در هیچ کجای دنیا کاربرد نداره :| در واقع همون "دقّلی" به
معنای کوچولو  هست که "د" رو به "ب" تبدیل کرده و یه "ک" تحبیب هم آخرش
گذاشته!قربون این حجم از خلاقیتش برم من اصن!تازه یه موقع‌هایی "بقلک اشی
مشی" صدام می‌کنه D: |:

ادامه مطلب  

صدا کن مرا...  

دیدین یه مدل صدا کردنا چقد به آدم میچسبه؟
و وقتی برادرجانم منو "جیرون" و یا "بقّلک" صدا میزنه،دلم میخواد براش بمیرم... 3>
*جیرون:همون جیران خودمون (!) که در زبان ترکی به معني غزال و مجازا به معني زیبا هست :)
*بقلک هم در هیچ کجای دنیا کاربرد نداره :| در واقع همون "دقّلی" به
معنای کوچولو  هست که "د" رو به "ب" تبدیل کرده و یه "ک" تحبیب هم آخرش
گذاشته!قربون این حجم از خلاقیتش برم من اصن!تازه یه موقع‌هایی "بقلک اشی
مشی" صدام می‌کنه D: |:

ادامه مطلب  

صدا کن مرا...  

دیدین یه مدل صدا کردنا چقد به آدم میچسبه؟
و وقتی برادرجانم منو "جیرون" و یا "بقّلک" صدا میزنه،دلم میخواد براش بمیرم... 3>
*جیرون:همون جیران خودمون (!) که در زبان ترکی به معني غزال و مجازا به معني زیبا هست :)
*بقلک هم در هیچ کجای دنیا کاربرد نداره :| در واقع همون "دقّلی" به
معنای کوچولو  هست که "د" رو به "ب" تبدیل کرده و یه "ک" تحبیب هم آخرش
گذاشته!قربون این حجم از خلاقیتش برم من اصن!تازه یه موقع‌هایی "بقلک اشی
مشی" صدام می‌کنه D: |:

ادامه مطلب  

صدا کن مرا...  

دیدین یه مدل صدا کردنا چقد به آدم میچسبه؟
و وقتی برادرجانم منو "جیرون" و یا "بقّلک" صدا میزنه،دلم میخواد براش بمیرم... 3>
*جیرون:همون جیران خودمون (!) که در زبان ترکی به معني غزال و مجازا به معني زیبا هست :)
*بقلک هم در هیچ کجای دنیا کاربرد نداره :| در واقع همون "دقّلی" به
معنای کوچولو  هست که "د" رو به "ب" تبدیل کرده و یه "ک" تحبیب هم آخرش
گذاشته!قربون این حجم از خلاقیتش برم من اصن!تازه یه موقع‌هایی "بقلک اشی
مشی" صدام می‌کنه D: |:

ادامه مطلب  

صدا کن مرا...  

دیدین یه مدل صدا کردنا چقد به آدم میچسبه؟
و وقتی برادرجانم منو "جیرون" و یا "بقّلک" صدا میزنه،دلم میخواد براش بمیرم... 3>
*جیرون:همون جیران خودمون (!) که در زبان ترکی به معني غزال و مجازا به معني زیبا هست :)
*بقلک هم در هیچ کجای دنیا کاربرد نداره :| در واقع همون "دقّلی" به
معنای کوچولو  هست که "د" رو به "ب" تبدیل کرده و یه "ک" تحبیب هم آخرش
گذاشته!قربون این حجم از خلاقیتش برم من اصن!تازه یه موقع‌هایی "بقلک اشی
مشی" صدام می‌کنه D: |:

ادامه مطلب  

مرز  

فکر میکنم اینبار حتما حرفام رو تو کنایه میزنم تو ایما و اشاره اما هربار حرف میاد تا بیخ گلو و گلوله ميشه و سفت ميشه و سخت ميشه . عین یه تکیه گِل ! انگار که گِل گرفتن دهنمو. همینجوری زل میزنم به فرش و دیوار و در و میز و... اونقدر زل میزنم تا حرف عوض ميشه بحث عوض ميشه . من اما گیر میکنم تو همون کنایه ایی که میشد بزنم و هی سعی میکنم قورت بدم اون گلوله ی تو گلوم رو . 
اینا رو گفتم که بگم من اهل حرف تو پاکت و لفافه زدن نیستم. اهل به در بگو دیوار بشنوه هم نیست

ادامه مطلب  

مرز  

فکر میکنم اینبار حتما حرفام رو تو کنایه میزنم تو ایما و اشاره اما هربار حرف میاد تا بیخ گلو و گلوله ميشه و سفت ميشه و سخت ميشه . عین یه تکیه گِل ! انگار که گِل گرفتن دهنمو. همینجوری زل میزنم به فرش و دیوار و در و میز و... اونقدر زل میزنم تا حرف عوض ميشه بحث عوض ميشه . من اما گیر میکنم تو همون کنایه ایی که میشد بزنم و هی سعی میکنم قورت بدم اون گلوله ی تو گلوم رو . 
اینا رو گفتم که بگم من اهل حرف تو پاکت و لفافه زدن نیستم. اهل به در بگو دیوار بشنوه هم نیست

ادامه مطلب  

مرز  

فکر میکنم اینبار حتما حرفام رو تو کنایه میزنم تو ایما و اشاره اما هربار حرف میاد تا بیخ گلو و گلوله ميشه و سفت ميشه و سخت ميشه . عین یه تکیه گِل ! انگار که گِل گرفتن دهنمو. همینجوری زل میزنم به فرش و دیوار و در و میز و... اونقدر زل میزنم تا حرف عوض ميشه بحث عوض ميشه . من اما گیر میکنم تو همون کنایه ایی که میشد بزنم و هی سعی میکنم قورت بدم اون گلوله ی تو گلوم رو . 
اینا رو گفتم که بگم من اهل حرف تو پاکت و لفافه زدن نیستم. اهل به در بگو دیوار بشنوه هم نیست

ادامه مطلب  

نابغه های دورم  

امیر علی ،پسر بچه ی تخس ده ساله داره از سر کول داداشم بالا میره و باهاش جر و بحث میکنه تو همین حین برادر می فرمایند بگو سی و یک منهای نوزده چند ميشه بچه پنج ثانیه در جا میمونه بعد عی کشداری میگه اخم کنان میره میشینه رو مبل .
صدرا که همسن امیر علیه در دفاع میگه اصلا نميشه نوزده تا از سی و یک کم کرد همه میخندن
بابای صدرا میگه:صدرا بد ترش نکن
اما تیر خلاص وقتی زده ميشه که مامان امیر علی خطاب به داداشم میگه:بچم و اذیتش نکن معلومه که نميشه سی و یک و از ن

ادامه مطلب  

 

مثلاً سرمو تکیه دادم به یه پنجره‌ای که اون طرفش داره برف میاد و کلی هم رو زمین نشسته. بعد همینجور زندگیم انیمیشن طور رو شیشه‌ی پنجره نشون داده ميشه. تند تند. بعد تو اوج آهنگ برف شدید ميشه و باد محکم درختارو تکون میده. کم کم آروم ميشه همه‌چي. من چشامو میبندم، آهنگ تموم ميشه، من یخ میزنم! این+ هر آهنگی، میتونه یه داستان باشه. + داستانهای خود را به همراه آهنگهای خود برای ما ارسال کنید. به بهترین آنها جایزه خواهیم داد :))))+ الکی !

ادامه مطلب  

 

کتاب "جنوب مرز، غرب آفتاب" رو از مادر به خطا آقای موراکامی خوندم.یعنی این موراکامی رو آدم چطوری جر بده خوبه؟آخه مرتیکه ی پفیوز که قیافه ت شبیه ترکیب میمون و بزه، مردک ناهنجار، چه مرگته تو؟واقعا فکر کردی چه خبره، تو چي هستی؟که همه ی زنهای دنیا عاشق مرد داستانت میشن، که از خورشید هم واضحتره که اون مرد توصیف قیافه ی نحس خودته؟ حداییش الان خیلی دارم تلاش میکنم که فحشای رکیک رو مودبانه کنم، اما فرهنگ لغتم به من یاری نمیده و فقط ساده ترین توه

ادامه مطلب  

 

کتاب "جنوب مرز، غرب آفتاب" رو از مادر به خطا آقای موراکامی خوندم.یعنی این موراکامی رو آدم چطوری جر بده خوبه؟آخه مرتیکه ی پفیوز که قیافه ت شبیه ترکیب میمون و بزه، مردک ناهنجار، چه مرگته تو؟واقعا فکر کردی چه خبره، تو چي هستی؟که همه ی زنهای دنیا عاشق مرد داستانت میشن، که از خورشید هم واضحتره که اون مرد توصیف قیافه ی نحس خودته؟ حداییش الان خیلی دارم تلاش میکنم که فحشای رکیک رو مودبانه کنم، اما فرهنگ لغتم به من یاری نمیده و فقط ساده ترین توه

ادامه مطلب  

بابت کپی مطالبم بدون ذکر منبع و اسم خودم نمیبخشمتون هیچ وقت...  

فقط میخواستم بگم این که متنامو بدون ذکر اسم خودم کپی میکنید و این که پیح زدید در اینستاگرام فقط به خاطر کپی کردن مطالب من،  قابل بخشش نیست از سمت من... تمام مطالب وبلاگ من همه از خودم هست و اگر کپی میکنید حلال نمیکنم( البته اگر معني حلال رو بفهمید). مدتی هست که به خاطر مشغله هام فرصت نمیکنم که در وبلاگم بنویسم اما به زودی فعالیتم آغاز ميشه. فقط خواستم بگم هرچيزی که در وبلاگم، فیسبوکم و پیج فیسبوکم که ریزنویس هست از خودمه، لطفا در صورت کپی منبع ذ

ادامه مطلب  

بابت کپی مطالبم بدون ذکر منبع و اسم خودم نمیبخشمتون هیچ وقت...  

فقط میخواستم بگم این که متنامو بدون ذکر اسم خودم کپی میکنید و این که پیح زدید در اینستاگرام فقط به خاطر کپی کردن مطالب من،  قابل بخشش نیست از سمت من... تمام مطالب وبلاگ من همه از خودم هست و اگر کپی میکنید حلال نمیکنم( البته اگر معني حلال رو بفهمید). مدتی هست که به خاطر مشغله هام فرصت نمیکنم که در وبلاگم بنویسم اما به زودی فعالیتم آغاز ميشه. فقط خواستم بگم هرچيزی که در وبلاگم، فیسبوکم و پیج فیسبوکم که ریزنویس هست از خودمه، لطفا در صورت کپی منبع ذ

ادامه مطلب  

بابت کپی مطالبم بدون ذکر منبع و اسم خودم نمیبخشمتون هیچ وقت...  

فقط میخواستم بگم این که متنامو بدون ذکر اسم خودم کپی میکنید و این که پیح زدید در اینستاگرام فقط به خاطر کپی کردن مطالب من،  قابل بخشش نیست از سمت من... تمام مطالب وبلاگ من همه از خودم هست و اگر کپی میکنید حلال نمیکنم( البته اگر معني حلال رو بفهمید). مدتی هست که به خاطر مشغله هام فرصت نمیکنم که در وبلاگم بنویسم اما به زودی فعالیتم آغاز ميشه. فقط خواستم بگم هرچيزی که در وبلاگم، فیسبوکم و پیج فیسبوکم که ریزنویس هست از خودمه، لطفا در صورت کپی منبع ذ

ادامه مطلب  

بابت کپی مطالبم بدون ذکر منبع و اسم خودم نمیبخشمتون هیچ وقت...  

فقط میخواستم بگم این که متنامو بدون ذکر اسم خودم کپی میکنید و این که پیح زدید در اینستاگرام فقط به خاطر کپی کردن مطالب من،  قابل بخشش نیست از سمت من... تمام مطالب وبلاگ من همه از خودم هست و اگر کپی میکنید حلال نمیکنم( البته اگر معني حلال رو بفهمید). مدتی هست که به خاطر مشغله هام فرصت نمیکنم که در وبلاگم بنویسم اما به زودی فعالیتم آغاز ميشه. فقط خواستم بگم هرچيزی که در وبلاگم، فیسبوکم و پیج فیسبوکم که ریزنویس هست از خودمه، لطفا در صورت کپی منبع ذ

ادامه مطلب  

بابت کپی مطالبم بدون ذکر منبع و اسم خودم نمیبخشمتون هیچ وقت...  

فقط میخواستم بگم این که متنامو بدون ذکر اسم خودم کپی میکنید و این که پیح زدید در اینستاگرام فقط به خاطر کپی کردن مطالب من،  قابل بخشش نیست از سمت من... تمام مطالب وبلاگ من همه از خودم هست و اگر کپی میکنید حلال نمیکنم( البته اگر معني حلال رو بفهمید). مدتی هست که به خاطر مشغله هام فرصت نمیکنم که در وبلاگم بنویسم اما به زودی فعالیتم آغاز ميشه. فقط خواستم بگم هرچيزی که در وبلاگم، فیسبوکم و پیج فیسبوکم که ریزنویس هست از خودمه، لطفا در صورت کپی منبع ذ

ادامه مطلب  

دود از کنده بلند میشه  

سلام
امروز رفتم یه مداری که روی یه دستگاهی که 30 ساله ساخته شده رو عوض کنم. سه تا لودسل داشت. یکیشون رو خروجیشو گرفتم و توی 5 تا نقطه با وزنه ی کالیبره تستش کردیم. بعد زدمش توی متلب و انتظار داشتم واقعا غیر خطی باشه. عین چي فیت شد به خط راست با ضریب r^2 به اندازه 1.0000 
باورتون ميشه؟!
لودسله آمریکایی بود. بعد این لودسل های چينی زمیک که قدیما میخریدیم توی فول رنجش بگم شاید 5 درصد غیر خطی بود!
دود از کنده واقعا بلند ميشه(آمریکاییش البته)
پیش خودمون باشه 16

ادامه مطلب  

دود از کنده بلند میشه  

سلام
امروز رفتم یه مداری که روی یه دستگاهی که 30 ساله ساخته شده رو عوض کنم. سه تا لودسل داشت. یکیشون رو خروجیشو گرفتم و توی 5 تا نقطه با وزنه ی کالیبره تستش کردیم. بعد زدمش توی متلب و انتظار داشتم واقعا غیر خطی باشه. عین چي فیت شد به خط راست با ضریب r^2 به اندازه 1.0000 
باورتون ميشه؟!
لودسله آمریکایی بود. بعد این لودسل های چينی زمیک که قدیما میخریدیم توی فول رنجش بگم شاید 5 درصد غیر خطی بود!
دود از کنده واقعا بلند ميشه(آمریکاییش البته)
پیش خودمون باشه 16

ادامه مطلب  

گل آبی خانم جانم؛ دوست دارم.....  

میگه چشمها رو ببندید و به هیچ چيزی فکر نکنید. فقط خودتون باشید و خدا. در آرامش، اسم خودتون رو صدا بزنید و بگید که دوست دارم.....و اینجاست که در نهایت ناباوری، اشکم سرازیر ميشه و به حای ابراز علاقه به خودم، تبدیل ميشه به هق هق ..بی ربط نوشت: چرا من باید هميشه سعی کنم خوب باشم؟ چرا این همه از اعتراض کردن به چيزی که اشتباهه و باعث فشار اومدن به خودم ميشه پرهیز می کنم که همونطور خوب و بی نقص شناخته بشم، در حالی که این خود خود نقصه؟ چرا این همه اذیت بشم،

ادامه مطلب  

خنده هایش!  

حالا داره بزرگتر ميشه و بزرگتر! عوض ميشه، برمیگرده، سعی می کنه سینه خیز بره، یواش یواش تغییر می کنه، ولی یه چيز از صورتش حذف نميشه، خنده. من بچه زیاد دیدم دور و ورم اما اینقده خنده رو ندیدم تا حالا! هميشه لبخند رو داره دلقک من! ولی مهمتر از همه وقتیه که صبحا  از خواب پا ميشه، راست راستی مثل یه غنچه وا ميشه!این رو همه ی آدمای تو خیابون هم می فهمن سریع! همین الان که از استیپلز خرید کردم دختر فروشنده نتونست چيزی نگه، بعد از چند بار نگاه کردن گفت ا

ادامه مطلب  

خنده هایش!  

حالا داره بزرگتر ميشه و بزرگتر! عوض ميشه، برمیگرده، سعی می کنه سینه خیز بره، یواش یواش تغییر می کنه، ولی یه چيز از صورتش حذف نميشه، خنده. من بچه زیاد دیدم دور و ورم اما اینقده خنده رو ندیدم تا حالا! هميشه لبخند رو داره دلقک من! ولی مهمتر از همه وقتیه که صبحا  از خواب پا ميشه، راست راستی مثل یه غنچه وا ميشه!این رو همه ی آدمای تو خیابون هم می فهمن سریع! همین الان که از استیپلز خرید کردم دختر فروشنده نتونست چيزی نگه، بعد از چند بار نگاه کردن گفت ا

ادامه مطلب  

شرط ورود به ایین وهابیت  

شرط ورود به آیین وهّابیّت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!
آقای زینی دحلان در کتاب الدرر السنیة صراحتا می‌گوید:
و إذا أراد أحد الدخول فی دینه، یقول له بعد الشهادتین: أشهد علی نفسک إنّک کنت کافراً و علی والدیک أنّهما ماتا کافرین و علی فلان و فلان و یسمّی جماعة من أکابر العلماء الماضین أنّهم کانوا کفّاراً، فإن شهد قبله و إلاّ قتله و کان یصرّح بتکفیر الأمّة منذ ستّمائة سنة و یکفّر من لا یتّبعه و یسمّیهم المشرکین و یستحلّ دماءهم و أموالهم.
اکر کسی می‌خواست و

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1