شهر باستانی حریره کیش  

شهر باستاني حریره کیش| جاذبه های دیدنی کیش

شهر باستاني حریره کیش
توضیحات
دیدنیهای کیش
 
معرفی دیدنیهای کیش
 
جاذبه های گردشگری کیش
 
مراکز توریستی کیش
 
شهر باستاني حریره کیش
 
اماکن تاریخی کیش

شهر باستاني حریره کیش
شهر باستاني حریره کیش از جمله جاذبه های دیدنی کیش است. طبق تخمین سازمان تور کیش فروردین میراث فرهنگی این  شهر 800 سال قدمت دارد و به دوره ساسانیان و اوایل دوره اسلامى تعلق دارد. بقایای شهر باستاني حریره کیش&

ادامه مطلب  

شهر باستانی حریره کیش  

شهر باستاني حریره کیش| جاذبه های دیدنی کیش

شهر باستاني حریره کیش
توضیحات
دیدنیهای کیش
 
معرفی دیدنیهای کیش
 
جاذبه های گردشگری کیش
 
مراکز توریستی کیش
 
شهر باستاني حریره کیش
 
اماکن تاریخی کیش

شهر باستاني حریره کیش
شهر باستاني حریره کیش از جمله جاذبه های دیدنی کیش است. طبق تخمین سازمان تور کیش فروردین میراث فرهنگی این  شهر 800 سال قدمت دارد و به دوره ساسانیان و اوایل دوره اسلامى تعلق دارد. بقایای شهر باستاني حریره کیش&

ادامه مطلب  

شهر باستانی حریره کیش  

شهر باستاني حریره کیش| جاذبه های دیدنی کیش

شهر باستاني حریره کیش
توضیحات
دیدنیهای کیش
 
معرفی دیدنیهای کیش
 
جاذبه های گردشگری کیش
 
مراکز توریستی کیش
 
شهر باستاني حریره کیش
 
اماکن تاریخی کیش

شهر باستاني حریره کیش
شهر باستاني حریره کیش از جمله جاذبه های دیدنی کیش است. طبق تخمین سازمان تور کیش فروردین میراث فرهنگی این  شهر 800 سال قدمت دارد و به دوره ساسانیان و اوایل دوره اسلامى تعلق دارد. بقایای شهر باستاني حریره کیش&

ادامه مطلب  

شهر باستانی حریره کیش  

شهر باستاني حریره کیش| جاذبه های دیدنی کیش

شهر باستاني حریره کیش
توضیحات
دیدنیهای کیش
 
معرفی دیدنیهای کیش
 
جاذبه های گردشگری کیش
 
مراکز توریستی کیش
 
شهر باستاني حریره کیش
 
اماکن تاریخی کیش

شهر باستاني حریره کیش
شهر باستاني حریره کیش از جمله جاذبه های دیدنی کیش است. طبق تخمین سازمان تور کیش فروردین میراث فرهنگی این  شهر 800 سال قدمت دارد و به دوره ساسانیان و اوایل دوره اسلامى تعلق دارد. بقایای شهر باستاني حریره کیش&

ادامه مطلب  

خانه اعیانی شهر باستانی حریره کیش  

خانه اعیانی شهر باستاني حریره کیش| دیدنیهای کیش

خانه اعیانی شهر باستاني حریره کیش
توضیحات
کیش
 
دیدنیهای کیش
 
جاذبه های گردشگری کیش
 
جاذبه های دیدنی کیش
 
دیدنیهای معروف کیش
 
خانه اعیانی شهر باستاني حریره کیش
 
اماکن تاریخی کیش

خانه اعیانی شهر باستاني حریره کیش
خانه اعیانی شهر باستاني حریره کیش از جمله دیدنیهای کیش است. و از جمله قدیمیترین مسکن تور کیش اردیبهشت 97 در حاشیه خلیج فارس می باشد. تور کیش زمستان 96 وس

ادامه مطلب  

خانه اعیانی شهر باستانی حریره کیش  

خانه اعیانی شهر باستاني حریره کیش| دیدنیهای کیش

خانه اعیانی شهر باستاني حریره کیش
توضیحات
کیش
 
دیدنیهای کیش
 
جاذبه های گردشگری کیش
 
جاذبه های دیدنی کیش
 
دیدنیهای معروف کیش
 
خانه اعیانی شهر باستاني حریره کیش
 
اماکن تاریخی کیش

خانه اعیانی شهر باستاني حریره کیش
خانه اعیانی شهر باستاني حریره کیش از جمله دیدنیهای کیش است. و از جمله قدیمیترین مسکن تور کیش اردیبهشت 97 در حاشیه خلیج فارس می باشد. تور کیش زمستان 96 وس

ادامه مطلب  

خانه اعیانی شهر باستانی حریره کیش  

خانه اعیانی شهر باستاني حریره کیش| دیدنیهای کیش

خانه اعیانی شهر باستاني حریره کیش
توضیحات
کیش
 
دیدنیهای کیش
 
جاذبه های گردشگری کیش
 
جاذبه های دیدنی کیش
 
دیدنیهای معروف کیش
 
خانه اعیانی شهر باستاني حریره کیش
 
اماکن تاریخی کیش

خانه اعیانی شهر باستاني حریره کیش
خانه اعیانی شهر باستاني حریره کیش از جمله دیدنیهای کیش است. و از جمله قدیمیترین مسکن تور کیش اردیبهشت 97 در حاشیه خلیج فارس می باشد. تور کیش زمستان 96 وس

ادامه مطلب  

خانه اعیانی شهر باستانی حریره کیش  

خانه اعیانی شهر باستاني حریره کیش| دیدنیهای کیش

خانه اعیانی شهر باستاني حریره کیش
توضیحات
کیش
 
دیدنیهای کیش
 
جاذبه های گردشگری کیش
 
جاذبه های دیدنی کیش
 
دیدنیهای معروف کیش
 
خانه اعیانی شهر باستاني حریره کیش
 
اماکن تاریخی کیش

خانه اعیانی شهر باستاني حریره کیش
خانه اعیانی شهر باستاني حریره کیش از جمله دیدنیهای کیش است. و از جمله قدیمیترین مسکن تور کیش اردیبهشت 97 در حاشیه خلیج فارس می باشد. تور کیش زمستان 96 وس

ادامه مطلب  

تصاويري از گذر فصول در کاخ باستاني داريوش هخامنشي  

               تخت جمشید یا پارسه نام یکی از شهرهای باستاني ایران است که طی سالیان پیوسته، پایتخت باشکوه و تشریفاتیِ پادشاهی ایران در زمان امپراتوری هخامنشیان بوده‌ است. در این شهر باستاني کاخی به نام تخت جمشید وجود دارد که در دوران زمامداری داریوش بزرگ، خشایارشا و اردشیر اول بنا شده‌ است و به مدت حدود 200 سال آباد بوده‌ است.  

ادامه مطلب  

تصاويري از گذر فصول در کاخ باستاني داريوش هخامنشي  

               تخت جمشید یا پارسه نام یکی از شهرهای باستاني ایران است که طی سالیان پیوسته، پایتخت باشکوه و تشریفاتیِ پادشاهی ایران در زمان امپراتوری هخامنشیان بوده‌ است. در این شهر باستاني کاخی به نام تخت جمشید وجود دارد که در دوران زمامداری داریوش بزرگ، خشایارشا و اردشیر اول بنا شده‌ است و به مدت حدود 200 سال آباد بوده‌ است.  

ادامه مطلب  

تصاويري از گذر فصول در کاخ باستاني داريوش هخامنشي  

               تخت جمشید یا پارسه نام یکی از شهرهای باستاني ایران است که طی سالیان پیوسته، پایتخت باشکوه و تشریفاتیِ پادشاهی ایران در زمان امپراتوری هخامنشیان بوده‌ است. در این شهر باستاني کاخی به نام تخت جمشید وجود دارد که در دوران زمامداری داریوش بزرگ، خشایارشا و اردشیر اول بنا شده‌ است و به مدت حدود 200 سال آباد بوده‌ است.  

ادامه مطلب  

افسوس که رفت زندگاني  

افســـــوس که رفت  زندگانییـــــاران قدیـــــم و هم جوانیهر ســـــوی چمن نگاه نمایماز گــل نبــــود یــــکی نشانیخشکیـــده گلان باغ چندیسترفت است بهـــــار و باغبانیمرغــان چمن غمین و پژمانزاغـــــان بنماید حکمـــــرانیبوم حاکم شهر و، روبه والیبرباد شــــدیم اگـــــــــر بدانیبنــگر به خدا که است محشردر کشــوری خوب و باستانيباید بشـــــویم مُشـت واحـــــدانـــــدر عمــــــل و به کاردانی کوبیــــم به ضربه های محکمدر صـــورت

ادامه مطلب  

افسوس که رفت زندگاني  

افســـــوس که رفت  زندگانییـــــاران قدیـــــم و هم جوانیهر ســـــوی چمن نگاه نمایماز گــل نبــــود یــــکی نشانیخشکیـــده گلان باغ چندیسترفت است بهـــــار و باغبانیمرغــان چمن غمین و پژمانزاغـــــان بنماید حکمـــــرانیبوم حاکم شهر و، روبه والیبرباد شــــدیم اگـــــــــر بدانیبنــگر به خدا که است محشردر کشــوری خوب و باستانيباید بشـــــویم مُشـت واحـــــدانـــــدر عمــــــل و به کاردانی کوبیــــم به ضربه های محکمدر صـــورت

ادامه مطلب  

معماری تپه های باستانی  

معماری تپه های باستاني
معماری تپه های باستاني دارای معماری گوناگون هستند که در گذشته
از آن برای دفن گنج و یا تدفین پادشاهان و شاهزاده گان و سرداران استفاده می کردند.
اطلاع از معماری تپه ها می تواند نقش تعیین کننده ایی در حفاری و دستیابی به دفینه تپه ها داشته باشد.
در ذیل نمونه از یک معماری ساده را نشان دادم .
البته این نمونه برای اکثر تپه ها استفاده می شود فقط کمی اختلاف دارد.
شناخت مسیر های گمراه کننده در تپه نیز باید مد نظر قرار گیرد .
چرا

ادامه مطلب  

مدارس شبانه روزی انگلستان و معرفی شهر لیورپول  

معرفی شهر لیورپول انگلستان
لیورپول شهری بندری واقع در شمال غربی انگلستان می باشد.
شهر لیورپول جز یکی از سه شهر مهم انگلستان است که در حدود نیم میلیون نفر جمعیت دارد.
مردم لیورپول به لیورپولی‌ها نیز معروف هستند.
این شهر دارای تاریخ غنی و قدمت تاریخی زیاد هست
و در سال ۲۰۰۷ به مناسبت هشت صدمین سال قدمت خود جشن بزرگی گرفتند.
 
 
و همین طور شهر بندری لیورپول که در شمال انگلیس قرار گرفته است،
این شهر در سال 2008 به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا

ادامه مطلب  

مدارس شبانه روزی انگلستان و معرفی شهر لیورپول  

معرفی شهر لیورپول انگلستان
لیورپول شهری بندری واقع در شمال غربی انگلستان می باشد.
شهر لیورپول جز یکی از سه شهر مهم انگلستان است که در حدود نیم میلیون نفر جمعیت دارد.
مردم لیورپول به لیورپولی‌ها نیز معروف هستند.
این شهر دارای تاریخ غنی و قدمت تاریخی زیاد هست
و در سال ۲۰۰۷ به مناسبت هشت صدمین سال قدمت خود جشن بزرگی گرفتند.
 
 
و همین طور شهر بندری لیورپول که در شمال انگلیس قرار گرفته است،
این شهر در سال 2008 به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا

ادامه مطلب  

مدارس شبانه روزی انگلستان و معرفی شهر لیورپول  

معرفی شهر لیورپول انگلستان
لیورپول شهری بندری واقع در شمال غربی انگلستان می باشد.
شهر لیورپول جز یکی از سه شهر مهم انگلستان است که در حدود نیم میلیون نفر جمعیت دارد.
مردم لیورپول به لیورپولی‌ها نیز معروف هستند.
این شهر دارای تاریخ غنی و قدمت تاریخی زیاد هست
و در سال ۲۰۰۷ به مناسبت هشت صدمین سال قدمت خود جشن بزرگی گرفتند.
 
 
و همین طور شهر بندری لیورپول که در شمال انگلیس قرار گرفته است،
این شهر در سال 2008 به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا

ادامه مطلب  

مدارس شبانه روزی انگلستان و معرفی شهر لیورپول  

معرفی شهر لیورپول انگلستان
لیورپول شهری بندری واقع در شمال غربی انگلستان می باشد.
شهر لیورپول جز یکی از سه شهر مهم انگلستان است که در حدود نیم میلیون نفر جمعیت دارد.
مردم لیورپول به لیورپولی‌ها نیز معروف هستند.
این شهر دارای تاریخ غنی و قدمت تاریخی زیاد هست
و در سال ۲۰۰۷ به مناسبت هشت صدمین سال قدمت خود جشن بزرگی گرفتند.
 
 
و همین طور شهر بندری لیورپول که در شمال انگلیس قرار گرفته است،
این شهر در سال 2008 به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا

ادامه مطلب  

مدارس شبانه روزی انگلستان و معرفی شهر لیورپول  

معرفی شهر لیورپول انگلستان
لیورپول شهری بندری واقع در شمال غربی انگلستان می باشد.
شهر لیورپول جز یکی از سه شهر مهم انگلستان است که در حدود نیم میلیون نفر جمعیت دارد.
مردم لیورپول به لیورپولی‌ها نیز معروف هستند.
این شهر دارای تاریخ غنی و قدمت تاریخی زیاد هست
و در سال ۲۰۰۷ به مناسبت هشت صدمین سال قدمت خود جشن بزرگی گرفتند.
 
 
و همین طور شهر بندری لیورپول که در شمال انگلیس قرار گرفته است،
این شهر در سال 2008 به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا

ادامه مطلب  

مدارس شبانه روزی انگلستان و معرفی شهر لیورپول  

معرفی شهر لیورپول انگلستان
لیورپول شهری بندری واقع در شمال غربی انگلستان می باشد.
شهر لیورپول جز یکی از سه شهر مهم انگلستان است که در حدود نیم میلیون نفر جمعیت دارد.
مردم لیورپول به لیورپولی‌ها نیز معروف هستند.
این شهر دارای تاریخ غنی و قدمت تاریخی زیاد هست
و در سال ۲۰۰۷ به مناسبت هشت صدمین سال قدمت خود جشن بزرگی گرفتند.
 
 
و همین طور شهر بندری لیورپول که در شمال انگلیس قرار گرفته است،
این شهر در سال 2008 به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا

ادامه مطلب  

مدارس شبانه روزی انگلستان و معرفی شهر لیورپول  

معرفی شهر لیورپول انگلستان
لیورپول شهری بندری واقع در شمال غربی انگلستان می باشد.
شهر لیورپول جز یکی از سه شهر مهم انگلستان است که در حدود نیم میلیون نفر جمعیت دارد.
مردم لیورپول به لیورپولی‌ها نیز معروف هستند.
این شهر دارای تاریخ غنی و قدمت تاریخی زیاد هست
و در سال ۲۰۰۷ به مناسبت هشت صدمین سال قدمت خود جشن بزرگی گرفتند.
 
 
و همین طور شهر بندری لیورپول که در شمال انگلیس قرار گرفته است،
این شهر در سال 2008 به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا

ادامه مطلب  

قلعه ناریکلا تفلیس  

در زمان های
گذشته برای برقراری امنیت قلعه هایی در شهرها ساخته می شده که بر کل شهر
تسلط داشته باشد. امروزه این مکان ها به جاذبه های توریستی تبدیل شده است.
دژ ناریکالا در تفلیس نمونه ای از این مکان ها است. پیشنها می دهیم که در
صورت سفر به گرجستان حتما” از این مکان دیدن کنید. با کیوان پرواز همراه
باشید تا درمورد قلعه ی ناریکالا تفلیس بیشتر بدانید.
یکی از مکان های باستاني مهم تفلیس که برنامه
آن در همه تورهای گرجستان به چشم می خور

ادامه مطلب  

قلعه ناریکلا تفلیس  

در زمان های
گذشته برای برقراری امنیت قلعه هایی در شهرها ساخته می شده که بر کل شهر
تسلط داشته باشد. امروزه این مکان ها به جاذبه های توریستی تبدیل شده است.
دژ ناریکالا در تفلیس نمونه ای از این مکان ها است. پیشنها می دهیم که در
صورت سفر به گرجستان حتما” از این مکان دیدن کنید. با کیوان پرواز همراه
باشید تا درمورد قلعه ی ناریکالا تفلیس بیشتر بدانید.
یکی از مکان های باستاني مهم تفلیس که برنامه
آن در همه تورهای گرجستان به چشم می خور

ادامه مطلب  

قلعه ناریکلا تفلیس  

در زمان های
گذشته برای برقراری امنیت قلعه هایی در شهرها ساخته می شده که بر کل شهر
تسلط داشته باشد. امروزه این مکان ها به جاذبه های توریستی تبدیل شده است.
دژ ناریکالا در تفلیس نمونه ای از این مکان ها است. پیشنها می دهیم که در
صورت سفر به گرجستان حتما” از این مکان دیدن کنید. با کیوان پرواز همراه
باشید تا درمورد قلعه ی ناریکالا تفلیس بیشتر بدانید.
یکی از مکان های باستاني مهم تفلیس که برنامه
آن در همه تورهای گرجستان به چشم می خور

ادامه مطلب  

پيشينه نوروز باستاني از منظر اساطير شاهنامه اي  

ما را در تلگرام دنبال کنید.....>    پیشینه نوروز باستاني از منظر اساطیر شاهنامه ای منشأ و زمان پیدایش نوروز، به درستی معلوم نیست. برخی از روایت‌های تاریخی، آغاز نوروز را به بابلیان نسبت می‌دهد. بر طبق این روایت‌ها، رواج نوروز در ایران به سال 538 (قبل از میلاد) یعنی زمان حمل کوروش بزرگ به بابل بازمی‌گردد. همچنین در برخی از روایت‌ها، از زرتشت به‌عنوان بنیان‌گذار نوروز نام برده شده‌است.   شرک

ادامه مطلب  

آمادگي قلب طهران در اجراي فرامين نوروزي مقام معظم رهبري(مدظله ال  

 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 12 تهران ، پیمان حسین محسنی شهردار این منطقه ضمن تبریك فرارسیدن سال 1397 و عید باستاني نوروز به ملت شریف ایران به ویژه شهروندان قلب طهران ، با اشاره به پیام نوروزی مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... خامنه ای (مدظله العالی) و نامگذاری امسال با عنوان "حمایت از كالای ایرانی" ، راه اندازی كمپین ساخت ایران در بازار بزرگ تهران به عنوان قطب اقتصاد كشور با همكاری بازاریان ، اصناف و مدیریت شهری قلب طهران را در راستای این ف

ادامه مطلب  

جواب بازی جدولانه 2 مرحله 444  

آشکار:هویدااثر ژان پل سارتر:جنگ شکر در کوبااثر عباس معروفی:ورگاجسام سنگین:ثقلیهاختراع شده:مبتدعاز اشکال هندسی:دایرهاز زانو تا کشال:رانایالتی در آمریکا:مونتانابازگشت:عودتباستاني:آنتیک [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دژ رشکان ری  

دژ رشکان اثری
تاریخی در شهر ری استان تهران است که دارای قدمتی 2300 ساله است. امروزه این دژ
ویران شده و تنها بقایای اندکی از آن به چشم می خورد اما در دوره قاجار قسمت های
اصلی آن سالم بود و در دوران پهلوی از املاک ملی بود. این سازه تاریخی پس از سال
ها کاوش در بین سال های 1384 تا 1386 شناسایی شد و آثار ارزشمندی از دوران اشکانی،
ساسانی و اسلامی کشف شد و ارگی حکومتی در این منطقه نمایان شد. در گذشته ری
اقامتگاه تفریحی شاهان اشکانی در بهار بود و دژ رشکان به عن

ادامه مطلب  

نسخه اصلی کتاب چشم طلایی  

مرکز دانلود فایل نگارا | نسخه اصلی کتاب چشم طلایی


مرکز دانلود فایل نگارا | نسخه اصلی کتاب چشم طلایی
نسخه اصلی کتاب چشم طلایی

دسته بندی : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات
یکی از نایاب ترین و اولین مرجع کامل آثار و علائم دفینه در کتاب چشم طلایی که با داشتن بیش از 450 تصویر و توضیحات کامل در مورد همه رموز برای گنج پژوهان از هم اکنون در دسترس میباشد.
شما هم می توانید با چند روز مطالعه این مجموعه از دانش صحیح کارشناسی گنج و دفینه یابی برخوردار شوید.
ت

ادامه مطلب  

نسخه اصلی کتاب چشم طلایی  

مرکز دانلود فایل نگارا | نسخه اصلی کتاب چشم طلایی


مرکز دانلود فایل نگارا | نسخه اصلی کتاب چشم طلایی
نسخه اصلی کتاب چشم طلایی

دسته بندی : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات
یکی از نایاب ترین و اولین مرجع کامل آثار و علائم دفینه در کتاب چشم طلایی که با داشتن بیش از 450 تصویر و توضیحات کامل در مورد همه رموز برای گنج پژوهان از هم اکنون در دسترس میباشد.
شما هم می توانید با چند روز مطالعه این مجموعه از دانش صحیح کارشناسی گنج و دفینه یابی برخوردار شوید.
ت

ادامه مطلب  

نسخه اصلی کتاب چشم طلایی  

مرکز دانلود فایل نگارا | نسخه اصلی کتاب چشم طلایی


مرکز دانلود فایل نگارا | نسخه اصلی کتاب چشم طلایی
نسخه اصلی کتاب چشم طلایی

دسته بندی : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات
یکی از نایاب ترین و اولین مرجع کامل آثار و علائم دفینه در کتاب چشم طلایی که با داشتن بیش از 450 تصویر و توضیحات کامل در مورد همه رموز برای گنج پژوهان از هم اکنون در دسترس میباشد.
شما هم می توانید با چند روز مطالعه این مجموعه از دانش صحیح کارشناسی گنج و دفینه یابی برخوردار شوید.
ت

ادامه مطلب  

چرا داریوش تخت جمشید را ساخت؟  

براساس شواهد و بررسی‌های تاریخی و باستان‌شناسی و آنچه از کتیبه‌ها و نوشته‌ها و آثار ‌یافته‌شده در منطقه به دست آمده، محوطه باستاني مرودشت از گذشته بسیار دور از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار بوده است.
[ ادامه مطلب ]مجله میترا

ادامه مطلب  

چرا داریوش تخت جمشید را ساخت؟  

براساس شواهد و بررسی‌های تاریخی و باستان‌شناسی و آنچه از کتیبه‌ها و نوشته‌ها و آثار ‌یافته‌شده در منطقه به دست آمده، محوطه باستاني مرودشت از گذشته بسیار دور از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار بوده است.
[ ادامه مطلب ]مجله میترا

ادامه مطلب  

گونیو قلعه ای باستانی در باتومی  

قلعه گونیو - آپساروس باتومی با قدمتی هزاران ساله در ۱۵ کیلومتری جنوب
باتومی در روستایی به نام گونیو واقع شده و فقط حدود ۴ کیلومتر از مرزهای
کشور ترکیه فاصله دارد . با وجود اینکه زمان دقیق ساخت این قلعه مشخص نیست
اما براساس تحقیقات باستان شناسی قدمت آن به قرن ها قبل از میلاد مسیح بر
می گردد . این قلعه ۴٫۵ هکتاری که در سمت چپ رودخانه Chorokhi قرار گرفته
به سبب موقعیت مناسب و خاصش در گذر قرن ها به دست حکومت ها و امپراتورهای
مختلف افتاده است . دژ گون

ادامه مطلب  

سفر به جزیره تاریخی آلانیا  

آلانیا در جنوب ترکیه، در 135 کیلومتری آنتالیا واقع
شده است و قسمت جنوبی این شهر به دریای مدیترانه میرسد. این شهر در سالهای
اخیر رشد و توسعه زیادی داشته است و اکنون دارای اماکن توریستی متعددی است.از مکان های دیدنی آلانیا که در تور آلانیا
می توانید از آنها بازدید کنید می توان به سواحل آلانیا، غارداملاتاش،
رودخانه دیم چای، منطقه تراس، پلاژهای ساحلی، خانه و موزه آتاتورک و شهر
باستاني آیتاپ اشاره کرد. آژانس
الفبای سفر برگزار کننده تور های

ادامه مطلب  

آیدیلیک فازلیس تو ترکیه: دیوار های باستانی یکدلی سواحل زیبا  

فازلیس پادرمیانی کوه های آش شکوه پشتیبانی شده قدس توسط ماء مایع شیره های ظاهر دریای مدیترانه مهارت شده است. این یک جادوگرانه است که در آن روز را صرف راحتی در کنار کنید و دوباره به دست آوردن پرتقال یک تعطیلات ترکیه لذت ببرید.تور مارماریسجایزه ازدیاد شده است، باآنکه فازلیس فقط داخل مورد کرانه ها شن و ماسه طلایی نیست. این یک واحه قدیمی بندر دریایی است که دوباره یافتن و گم کردن قرن سابع قبل پیدا کردن میلاد آفریننده شده هستی و عدم که برای خویشتن

ادامه مطلب  

آیدیلیک فازلیس تو ترکیه: دیوار های باستانی یکدلی سواحل زیبا  

فازلیس پادرمیانی کوه های آش شکوه پشتیبانی شده قدس توسط ماء مایع شیره های ظاهر دریای مدیترانه مهارت شده است. این یک جادوگرانه است که در آن روز را صرف راحتی در کنار کنید و دوباره به دست آوردن پرتقال یک تعطیلات ترکیه لذت ببرید.تور مارماریسجایزه ازدیاد شده است، باآنکه فازلیس فقط داخل مورد کرانه ها شن و ماسه طلایی نیست. این یک واحه قدیمی بندر دریایی است که دوباره یافتن و گم کردن قرن سابع قبل پیدا کردن میلاد آفریننده شده هستی و عدم که برای خویشتن

ادامه مطلب  

آیدیلیک فازلیس تو ترکیه: دیوار های باستانی یکدلی سواحل زیبا  

فازلیس پادرمیانی کوه های آش شکوه پشتیبانی شده قدس توسط ماء مایع شیره های ظاهر دریای مدیترانه مهارت شده است. این یک جادوگرانه است که در آن روز را صرف راحتی در کنار کنید و دوباره به دست آوردن پرتقال یک تعطیلات ترکیه لذت ببرید.تور مارماریسجایزه ازدیاد شده است، باآنکه فازلیس فقط داخل مورد کرانه ها شن و ماسه طلایی نیست. این یک واحه قدیمی بندر دریایی است که دوباره یافتن و گم کردن قرن سابع قبل پیدا کردن میلاد آفریننده شده هستی و عدم که برای خویشتن

ادامه مطلب  

ویرانه های باستانی الیمپوس داخل ترکیه  

ساحل دریای مدیترانه ترکیه دارای کلکسیون ای عجیب انگیز دوباره یافتن و گم کردن ویرانه های باستاني در کنار عریضه ساحلی بی سامان است. بیشتر طرفه العین به امپراتوری Lycian دوباره به دست آوردن جمله ویران آواره های الیمپوس، واقع درون کنار یک روستای هوپی با همان نام، که محبوب اندر پشت ودیعه درستکاری بندی.من می خواستم از غارت بی نظمی ها دیدن کنم، بنابراین اقامت شبانه داخل روستای روستایی وا افتخار باز یافتن هتل های غیر معمول نهال خانه، امکانات اساسی س

ادامه مطلب  

دلفی شهر پر از جاذبه های باستانی با نمایی زیبا در یونان  

شهر باستاني دلفی، سرزمین وحی در یونانشهر دلفی در ۱۱کیلومتری شمال غرب مرکز شهر آتن و در دامنه کوه در دامنه کوه پارناسوس واقع شده است. روزگاری دلفی توسط یونانیان باستان به عنوان مرکز زمین معرفی شد. در شهر باستاني دلفی ساختمان ها و خرابه های منحصر به فردی نظیر آپولو، خزانه آتن، تئاتر باستاني دلفی یونان، و میدان اسب دوانی که زمانی میزبان مسابقات جهانی بوده وجو دارند. که هر کدام از این ساختمان ها از مکان های دیدنی یونان محسوب می شوند.&

ادامه مطلب  

کتاب ارجان و کهگیلویه از فتح عرب تا دوران صفوی  

شماره صد و پنجاه از سری کتاب های سلسله انتشارات انجمن آثار ملی کتاب
ارجان و کهگیلویه از فتح غرب تا پایان دوره صفوی تالیف هاینس گاوبه با
ترجمه سعید فرهودی و تصحیح و تنظیم احمد اقتداری در سال هزار و سیصد و
پنجاه و نه است.با انتشار کتاب ارجان و کهگیلویه اثر نفیس دکتر هاینس گاوبه
استاد سمینار شرق شناسی دانشگاه توبینگن المان مجموعه آثار و بناهای
باستاني و جغرافیای تاریخی خوزستان در چهار مجلد عرض وجود می کند بهمین
دلیل است که کتاب حاضر را که م

ادامه مطلب  

کتاب ارجان و کهگیلویه از فتح عرب تا دوران صفوی  

شماره صد و پنجاه از سری کتاب های سلسله انتشارات انجمن آثار ملی کتاب
ارجان و کهگیلویه از فتح غرب تا پایان دوره صفوی تالیف هاینس گاوبه با
ترجمه سعید فرهودی و تصحیح و تنظیم احمد اقتداری در سال هزار و سیصد و
پنجاه و نه است.با انتشار کتاب ارجان و کهگیلویه اثر نفیس دکتر هاینس گاوبه
استاد سمینار شرق شناسی دانشگاه توبینگن المان مجموعه آثار و بناهای
باستاني و جغرافیای تاریخی خوزستان در چهار مجلد عرض وجود می کند بهمین
دلیل است که کتاب حاضر را که م

ادامه مطلب  

کتاب ارجان و کهگیلویه از فتح عرب تا دوران صفوی  

شماره صد و پنجاه از سری کتاب های سلسله انتشارات انجمن آثار ملی کتاب
ارجان و کهگیلویه از فتح غرب تا پایان دوره صفوی تالیف هاینس گاوبه با
ترجمه سعید فرهودی و تصحیح و تنظیم احمد اقتداری در سال هزار و سیصد و
پنجاه و نه است.با انتشار کتاب ارجان و کهگیلویه اثر نفیس دکتر هاینس گاوبه
استاد سمینار شرق شناسی دانشگاه توبینگن المان مجموعه آثار و بناهای
باستاني و جغرافیای تاریخی خوزستان در چهار مجلد عرض وجود می کند بهمین
دلیل است که کتاب حاضر را که م

ادامه مطلب  

کتاب ارجان و کهگیلویه از فتح عرب تا دوران صفوی  

شماره صد و پنجاه از سری کتاب های سلسله انتشارات انجمن آثار ملی کتاب
ارجان و کهگیلویه از فتح غرب تا پایان دوره صفوی تالیف هاینس گاوبه با
ترجمه سعید فرهودی و تصحیح و تنظیم احمد اقتداری در سال هزار و سیصد و
پنجاه و نه است.با انتشار کتاب ارجان و کهگیلویه اثر نفیس دکتر هاینس گاوبه
استاد سمینار شرق شناسی دانشگاه توبینگن المان مجموعه آثار و بناهای
باستاني و جغرافیای تاریخی خوزستان در چهار مجلد عرض وجود می کند بهمین
دلیل است که کتاب حاضر را که م

ادامه مطلب  

کتاب ارجان و کهگیلویه از فتح عرب تا دوران صفوی  

شماره صد و پنجاه از سری کتاب های سلسله انتشارات انجمن آثار ملی کتاب
ارجان و کهگیلویه از فتح غرب تا پایان دوره صفوی تالیف هاینس گاوبه با
ترجمه سعید فرهودی و تصحیح و تنظیم احمد اقتداری در سال هزار و سیصد و
پنجاه و نه است.با انتشار کتاب ارجان و کهگیلویه اثر نفیس دکتر هاینس گاوبه
استاد سمینار شرق شناسی دانشگاه توبینگن المان مجموعه آثار و بناهای
باستاني و جغرافیای تاریخی خوزستان در چهار مجلد عرض وجود می کند بهمین
دلیل است که کتاب حاضر را که م

ادامه مطلب  

کتاب ارجان و کهگیلویه از فتح عرب تا دوران صفوی  

شماره صد و پنجاه از سری کتاب های سلسله انتشارات انجمن آثار ملی کتاب
ارجان و کهگیلویه از فتح غرب تا پایان دوره صفوی تالیف هاینس گاوبه با
ترجمه سعید فرهودی و تصحیح و تنظیم احمد اقتداری در سال هزار و سیصد و
پنجاه و نه است.با انتشار کتاب ارجان و کهگیلویه اثر نفیس دکتر هاینس گاوبه
استاد سمینار شرق شناسی دانشگاه توبینگن المان مجموعه آثار و بناهای
باستاني و جغرافیای تاریخی خوزستان در چهار مجلد عرض وجود می کند بهمین
دلیل است که کتاب حاضر را که م

ادامه مطلب  

برنز و آهن های حسنلو  

کتاب برنز و آهن های حسنلو
از جمله محوطه‌های باستاني ایران که برای
سال‌های متمادی حفاری شده است می‌توان به تپة کهن حسنلو اشاره کرد. نام
حسنلو را به سبب نزدیکی آن به دهستان کنونی حسنلو به این تپه داده‌اند. تپة
حسنلو در شمال غرب ایران، در استان آذربایجان غربی و در دشت سولدوز واقع
است. در میان مجموعة بسیار غنی یافته‌های این دشت شمار بسیار زیادی اشیای
برنزی و آهنی از سه محوطة حسنلو، دینخواه و سه گردان معرفی شده است.
کتابشناسی کامل منابع مور

ادامه مطلب  

برنز و آهن های حسنلو  

کتاب برنز و آهن های حسنلو
از جمله محوطه‌های باستاني ایران که برای
سال‌های متمادی حفاری شده است می‌توان به تپة کهن حسنلو اشاره کرد. نام
حسنلو را به سبب نزدیکی آن به دهستان کنونی حسنلو به این تپه داده‌اند. تپة
حسنلو در شمال غرب ایران، در استان آذربایجان غربی و در دشت سولدوز واقع
است. در میان مجموعة بسیار غنی یافته‌های این دشت شمار بسیار زیادی اشیای
برنزی و آهنی از سه محوطة حسنلو، دینخواه و سه گردان معرفی شده است.
کتابشناسی کامل منابع مور

ادامه مطلب  

ویران آواره های کمبود ککوا  

بازدید از آسایشگاه های مدیترانه ای دوباره به دست آوردن کاسه و کالکان و دردم آشکار خواهد شد که هر آژانس مسافرتی محلی بیع قایق گشت به دربدر چپاول های خفه ککوا. تو مواجهه وا روستای تاریخی سیمانا (Kalekoy)، دیوار های غرقه شده رعایت کمتری تو راهنماهای گردشگری اصلی دریافت می کنند، ولیکن در امتداد تابستان، تخمین زده اب که مات نفر روز بالا روز ته می زنند. همانطور که در سفرهای قایقرانی یومیه است، این منطقه اولین ثمره برای قایق های کوچک برای بارگیری است،

ادامه مطلب  

ویران آواره های کمبود ککوا  

بازدید از آسایشگاه های مدیترانه ای دوباره به دست آوردن کاسه و کالکان و دردم آشکار خواهد شد که هر آژانس مسافرتی محلی بیع قایق گشت به دربدر چپاول های خفه ککوا. تو مواجهه وا روستای تاریخی سیمانا (Kalekoy)، دیوار های غرقه شده رعایت کمتری تو راهنماهای گردشگری اصلی دریافت می کنند، ولیکن در امتداد تابستان، تخمین زده اب که مات نفر روز بالا روز ته می زنند. همانطور که در سفرهای قایقرانی یومیه است، این منطقه اولین ثمره برای قایق های کوچک برای بارگیری است،

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >