سوگند  

سوگند به عاشقانه های لطیف احساسکه از دل عشق های نهانآشکارا تراویدندو قسم به آن یگانه سیارهء بی قمر،که سرودن اززلال افکار بحریبی نشان از آبیِ نگاهت،بر قلمم مَنع باشد؛و نواختنبدون سیمای پر نشیب ناگفته هایتحرام...!****"ترمه سلطانی هفشجانی"

ادامه مطلب  

سوگند  

سوگند به عاشقانه های لطیف احساسکه از دل عشق های نهانآشکارا تراویدندو قسم به آن یگانه سیارهء بی قمر،که سرودن اززلال افکار بحریبی نشان از آبیِ نگاهت،بر قلمم مَنع باشد؛و نواختنبدون سیمای پر نشیب ناگفته هایتحرام...!****"ترمه سلطانی هفشجانی"

ادامه مطلب  

سوگند  

سوگند به عاشقانه های لطیف احساسکه از دل عشق های نهانآشکارا تراویدندو قسم به آن یگانه سیارهء بی قمر،که سرودن اززلال افکار بحریبی نشان از آبیِ نگاهت،بر قلمم مَنع باشد؛و نواختنبدون سیمای پر نشیب ناگفته هایتحرام...!****"ترمه سلطانی هفشجانی"

ادامه مطلب  

سوگند  

سوگند به عاشقانه های لطیف احساسکه از دل عشق های نهانآشکارا تراویدندو قسم به آن یگانه سیارهء بی قمر،که سرودن اززلال افکار بحریبی نشان از آبیِ نگاهت،بر قلمم مَنع باشد؛و نواختنبدون سیمای پر نشیب ناگفته هایتحرام...!****"ترمه سلطانی هفشجانی"

ادامه مطلب  

سوگند  

سوگند به عاشقانه های لطیف احساسکه از دل عشق های نهانآشکارا تراویدندو قسم به آن یگانه سیارهء بی قمر،که سرودن اززلال افکار بحریبی نشان از آبیِ نگاهت،بر قلمم مَنع باشد؛و نواختنبدون سیمای پر نشیب ناگفته هایتحرام...!****"ترمه سلطانی هفشجانی"

ادامه مطلب  

سوگند  

سوگند به عاشقانه های لطیف احساسکه از دل عشق های نهانآشکارا تراویدندو قسم به آن یگانه سیارهء بی قمر،که سرودن اززلال افکار بحریبی نشان از آبیِ نگاهت،بر قلمم مَنع باشد؛و نواختنبدون سیمای پر نشیب ناگفته هایتحرام...!****"ترمه سلطانی هفشجانی"

ادامه مطلب  

سوگند  

سوگند به عاشقانه های لطیف احساسکه از دل عشق های نهانآشکارا تراویدندو قسم به آن یگانه سیارهء بی قمر،که سرودن اززلال افکار بحریبی نشان از آبیِ نگاهت،بر قلمم مَنع باشد؛و نواختنبدون سیمای پر نشیب ناگفته هایتحرام...!****"ترمه سلطانی هفشجانی"

ادامه مطلب  

سوگند  

سوگند به عاشقانه های لطیف احساسکه از دل عشق های نهانآشکارا تراویدندو قسم به آن یگانه سیارهء بی قمر،که سرودن اززلال افکار بحریبی نشان از آبیِ نگاهت،بر قلمم مَنع باشد؛و نواختنبدون سیمای پر نشیب ناگفته هایتحرام...!****"ترمه سلطانی هفشجانی"

ادامه مطلب  

سوگند  

سوگند به عاشقانه های لطیف احساسکه از دل عشق های نهانآشکارا تراویدندو قسم به آن یگانه سیارهء بی قمر،که سرودن اززلال افکار بحریبی نشان از آبیِ نگاهت،بر قلمم مَنع باشد؛و نواختنبدون سیمای پر نشیب ناگفته هایتحرام...!*****"ترمه سلطانی هفشجانی"

ادامه مطلب  

سوگند  

سوگند به عاشقانه های لطیف احساسکه از دل عشق های نهانآشکارا تراویدندو قسم به آن یگانه سیارهء بی قمر،که سرودن اززلال افکار بحریبی نشان از آبیِ نگاهت،بر قلمم مَنع باشد؛و نواختنبدون سیمای پر نشیب ناگفته هایتحرام...!*****"ترمه سلطانی هفشجانی"

ادامه مطلب  

سوگند  

سوگند به عاشقانه های لطیف احساسکه از دل عشق های نهانآشکارا تراویدندو قسم به آن یگانه سیارهء بی قمر،که سرودن اززلال افکار بحریبی نشان از آبیِ نگاهت،بر قلمم مَنع باشد؛و نواختنبدون سیمای پر نشیب ناگفته هایتحرام...!*****"ترمه سلطانی هفشجانی"

ادامه مطلب  

سوگند  

سوگند به عاشقانه های لطیف احساسکه از دل عشق های نهانآشکارا تراویدندو قسم به آن یگانه سیارهء بی قمر،که سرودن اززلال افکار بحریبی نشان از آبیِ نگاهت،بر قلمم مَنع باشد؛و نواختنبدون سیمای پر نشیب ناگفته هایتحرام...!****"ترمه سلطانی هفشجانی"

ادامه مطلب  

سوگند  

سوگند به عاشقانه های لطیف احساسکه از دل عشق های نهانآشکارا تراویدندو قسم به آن یگانه سیارهء بی قمر،که سرودن اززلال افکار بحریبی نشان از آبیِ نگاهت،بر قلمم مَنع باشد؛و نواختنبدون سیمای پر نشیب ناگفته هایتحرام...!****"ترمه سلطانی هفشجانی"

ادامه مطلب  

سوگند  

سوگند به عاشقانه های لطیف احساسکه از دل عشق های نهانآشکارا تراویدندو قسم به آن یگانه سیارهء بی قمر،که سرودن اززلال افکار بحریبی نشان از آبیِ نگاهت،بر قلمم مَنع باشد؛و نواختنبدون سیمای پر نشیب ناگفته هایتحرام...!****"ترمه سلطانی هفشجانی"

ادامه مطلب  

سوگند  

سوگند به عاشقانه های لطیف احساسکه از دل عشق های نهانآشکارا تراویدندو قسم به آن یگانه سیارهء بی قمر،که سرودن اززلال افکار بحریبی نشان از آبیِ نگاهت،بر قلمم مَنع باشد؛و نواختنبدون سیمای پر نشیب ناگفته هایتحرام...!****"ترمه سلطانی هفشجانی"

ادامه مطلب  

سوگند  

سوگند به عاشقانه های لطیف احساسکه از دل عشق های نهانآشکارا تراویدندو قسم به آن یگانه سیارهء بی قمر،که سرودن اززلال افکار بحریبی نشان از آبیِ نگاهت،بر قلمم مَنع باشد؛و نواختنبدون سیمای پر نشیب ناگفته هایتحرام...!****"ترمه سلطانی هفشجانی"

ادامه مطلب  

سوگند  

سوگند به عاشقانه های لطیف احساسکه از دل عشق های نهانآشکارا تراویدندو قسم به آن یگانه سیارهء بی قمر،که سرودن اززلال افکار بحریبی نشان از آبیِ نگاهت،بر قلمم مَنع باشد؛و نواختنبدون سیمای پر نشیب ناگفته هایتحرام...!****"ترمه سلطانی هفشجانی"

ادامه مطلب  

سوگند  

سوگند به عاشقانه های لطیف احساسکه از دل عشق های نهانآشکارا تراویدندو قسم به آن یگانه سیارهء بی قمر،که سرودن اززلال افکار بحریبی نشان از آبیِ نگاهت،بر قلمم مَنع باشد؛و نواختنبدون سیمای پر نشیب ناگفته هایتحرام...!****"ترمه سلطانی هفشجانی"

ادامه مطلب  

سوگند  

سوگند به عاشقانه های لطیف احساسکه از دل عشق های نهانآشکارا تراویدندو قسم به آن یگانه سیارهء بی قمر،که سرودن اززلال افکار بحریبی نشان از آبیِ نگاهت،بر قلمم مَنع باشد؛و نواختنبدون سیمای پر نشیب ناگفته هایتحرام...!****"ترمه سلطانی هفشجانی"

ادامه مطلب  

سوگند  

سوگند به عاشقانه های لطیف احساسکه از دل عشق های نهانآشکارا تراویدندو قسم به آن یگانه سیارهء بی قمر،که سرودن اززلال افکار بحریبی نشان از آبیِ نگاهت،بر قلمم مَنع باشد؛و نواختنبدون سیمای پر نشیب ناگفته هایتحرام...!****"ترمه سلطانی هفشجانی"

ادامه مطلب  

سوگند  

سوگند به عاشقانه های لطیف احساسکه از دل عشق های نهانآشکارا تراویدندو قسم به آن یگانه سیارهء بی قمر،که سرودن اززلال افکار بحریبی نشان از آبیِ نگاهت،بر قلمم مَنع باشد؛و نواختنبدون سیمای پر نشیب ناگفته هایتحرام...!****"ترمه سلطانی هفشجانی"

ادامه مطلب  

سوگند  

سوگند به عاشقانه های لطیف احساسکه از دل عشق های نهانآشکارا تراویدندو قسم به آن یگانه سیارهء بی قمر،که سرودن اززلال افکار بحریبی نشان از آبیِ نگاهت،بر قلمم مَنع باشد؛و نواختنبدون سیمای پر نشیب ناگفته هایتحرام...!****"ترمه سلطانی هفشجانی"

ادامه مطلب  

سوگند  

سوگند به عاشقانه های لطیف احساسکه از دل عشق های نهانآشکارا تراویدندو قسم به آن یگانه سیارهء بی قمر،که سرودن اززلال افکار بحریبی نشان از آبیِ نگاهت،بر قلمم مَنع باشد؛و نواختنبدون سیمای پر نشیب ناگفته هایتحرام...!****"ترمه سلطانی هفشجانی"

ادامه مطلب  

دانلود نمونه سوگند نامه کنسولگری  

نمونه سوگند نامه کنسولگری
نمونه سوگند نامه کنسولگری
دسته بندی


فرم و مستندات
فرمت فایل


rar
حجم فایل


10 کیلو بایت

ادامه مطلب  

دانلود نمونه سوگند نامه کنسولگری  

نمونه سوگند نامه کنسولگری
نمونه سوگند نامه کنسولگری
دسته بندی


فرم و مستندات
فرمت فایل


rar
حجم فایل


10 کیلو بایت

ادامه مطلب  

دانلود نمونه سوگند نامه کنسولگری  

نمونه سوگند نامه کنسولگری
نمونه سوگند نامه کنسولگری
دسته بندی


فرم و مستندات
فرمت فایل


rar
حجم فایل


10 کیلو بایت

ادامه مطلب  

دانلود نمونه سوگند نامه کنسولگری  

نمونه سوگند نامه کنسولگری
نمونه سوگند نامه کنسولگری
دسته بندی


فرم و مستندات
فرمت فایل


rar
حجم فایل


10 کیلو بایت

ادامه مطلب  

در چه مواردی پرداخت دیه باید از بیت المال پرداخت شود؟  

 مواردی که بیت المال مسوول پرداخت دیه است!در موارد زیر پراخت دیه بر عهده بیت المال است: اشتباه قاضی در صدور حکم و ایراد جنایت بر فرد.دفاع در مقابل تهاجم دیوانه.در قسامه، سوگند خورندگان همگی بر برائت خود سوگند یاد کنند.در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص متمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص نباشد.هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار

ادامه مطلب  

در چه مواردی پرداخت دیه باید از بیت المال پرداخت شود؟  

 مواردی که بیت المال مسوول پرداخت دیه است!در موارد زیر پراخت دیه بر عهده بیت المال است: اشتباه قاضی در صدور حکم و ایراد جنایت بر فرد.دفاع در مقابل تهاجم دیوانه.در قسامه، سوگند خورندگان همگی بر برائت خود سوگند یاد کنند.در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص متمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص نباشد.هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار

ادامه مطلب  

در چه مواردی پرداخت دیه باید از بیت المال پرداخت شود؟  

 مواردی که بیت المال مسوول پرداخت دیه است!در موارد زیر پراخت دیه بر عهده بیت المال است: اشتباه قاضی در صدور حکم و ایراد جنایت بر فرد.دفاع در مقابل تهاجم دیوانه.در قسامه، سوگند خورندگان همگی بر برائت خود سوگند یاد کنند.در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص متمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص نباشد.هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار

ادامه مطلب  

در چه مواردی پرداخت دیه باید از بیت المال پرداخت شود؟  

 مواردی که بیت المال مسوول پرداخت دیه است!در موارد زیر پراخت دیه بر عهده بیت المال است: اشتباه قاضی در صدور حکم و ایراد جنایت بر فرد.دفاع در مقابل تهاجم دیوانه.در قسامه، سوگند خورندگان همگی بر برائت خود سوگند یاد کنند.در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص متمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص نباشد.هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار

ادامه مطلب  

راهبرد زراعت در کلام اهل بیت علیهم السلام  

حربه نکاشت: یک خطای استراتژیک در بحث کشاورزی
رو آوردن به مقوله حذف کشاورزی در دوران پیش از ظهور است. نکته ای که مسلم است
هرکسی سخن از مقوله نکاشت به میان بیاورد یا علم غیر صحیح دارد یا مغرض است.عنه علیه السلام ـ لِرَجُلٍ قالَ لَهُ : أسمَعُ قَوما یَقولونَ
: إنَّ الزِّراعَهَ مَکروهَهٌ؟ ـ : اِزرَعوا وَاغرِسوا ؛ فَلا وَاللّهِ ما عَمِلَ
النّاسُ عَمَلاً أحَلَّ ولا أطیَبَ مِنهُ ، وَاللّهِ لَیُزرَعَنَّ الزَّرعُ ، ولَیُغرَسَنَّ
النَّخلُ بَعدَ خُرو

ادامه مطلب  

امام صادق(علیه السلام) درباره شدت فتنه‌های زمان غیبت می‌فرماید:  

امام صادق(علیه السلام) درباره شدت فتنه‌های زمان غیبت می‌فرماید:

و اللَّهِ لَتُمَحَّصُنَّ وَ اللَّهِ لَتُمَیَّزُنَّ وَ
اللَّهِ لَتُغَرْبَلُنَّ حَتَّى لَا یَبْقَى مِنْکُمْ إِلَّا الْأَنْدَر ؛
به خدا سوگند شما خالص می شوید؛ به خدا سوگند شما از یکدیگر
جدا می‌شوید؛ به خدا سوگند شما غربال خواهید شد؛ تا اینکه از شما شیعیان باقی نمی‌ماند
جز گروه بسیار کم و نادر .
در این روایت شریفه امام علیه السلام هشدار می‌دهد که
خداوند شیعیان را در زمان غی

ادامه مطلب  

به خداحافظی تلخ تو سوگند، نشد - فاضل نظری  

به خداحافظی تلخ تو سوگند،
نشدکه تو رفتی و دلم ثانیه ای
بند نشد لب تو میوه ی ممنوع ولی لب
هایمهر چه از طعم لب سرخ تو دل
کند، نشد با چراغی همه جا گشتم و گشتم
در شهرهیچ کس، هیچ کس اینجا به
تو مانند نشد هر کسی در دل من جای خودش
را داردجانشین تو در این سینه خداوند
نشد خواستند از تو بگویند شبی
شاعرهاعاقبت با قلم شرم نوشتند:
نشد! 


فاضل نظری

ادامه مطلب  

به خداحافظی تلخ تو سوگند، نشد - فاضل نظری  

به خداحافظی تلخ تو سوگند،
نشدکه تو رفتی و دلم ثانیه ای
بند نشد لب تو میوه ی ممنوع ولی لب
هایمهر چه از طعم لب سرخ تو دل
کند، نشد با چراغی همه جا گشتم و گشتم
در شهرهیچ کس، هیچ کس اینجا به
تو مانند نشد هر کسی در دل من جای خودش
را داردجانشین تو در این سینه خداوند
نشد خواستند از تو بگویند شبی
شاعرهاعاقبت با قلم شرم نوشتند:
نشد! 


فاضل نظری

ادامه مطلب  

به خداحافظی تلخ تو سوگند، نشد - فاضل نظری  

به خداحافظی تلخ تو سوگند،
نشدکه تو رفتی و دلم ثانیه ای
بند نشد لب تو میوه ی ممنوع ولی لب
هایمهر چه از طعم لب سرخ تو دل
کند، نشد با چراغی همه جا گشتم و گشتم
در شهرهیچ کس، هیچ کس اینجا به
تو مانند نشد هر کسی در دل من جای خودش
را داردجانشین تو در این سینه خداوند
نشد خواستند از تو بگویند شبی
شاعرهاعاقبت با قلم شرم نوشتند:
نشد! 


فاضل نظری

ادامه مطلب  

به خداحافظی تلخ تو سوگند، نشد - فاضل نظری  

به خداحافظی تلخ تو سوگند،
نشدکه تو رفتی و دلم ثانیه ای
بند نشد لب تو میوه ی ممنوع ولی لب
هایمهر چه از طعم لب سرخ تو دل
کند، نشد با چراغی همه جا گشتم و گشتم
در شهرهیچ کس، هیچ کس اینجا به
تو مانند نشد هر کسی در دل من جای خودش
را داردجانشین تو در این سینه خداوند
نشد خواستند از تو بگویند شبی
شاعرهاعاقبت با قلم شرم نوشتند:
نشد! 


فاضل نظری

ادامه مطلب  

به خداحافظی تلخ تو سوگند، نشد - فاضل نظری  

به خداحافظی تلخ تو سوگند،
نشدکه تو رفتی و دلم ثانیه ای
بند نشد لب تو میوه ی ممنوع ولی لب
هایمهر چه از طعم لب سرخ تو دل
کند، نشد با چراغی همه جا گشتم و گشتم
در شهرهیچ کس، هیچ کس اینجا به
تو مانند نشد هر کسی در دل من جای خودش
را داردجانشین تو در این سینه خداوند
نشد خواستند از تو بگویند شبی
شاعرهاعاقبت با قلم شرم نوشتند:
نشد! 


فاضل نظری

ادامه مطلب  

الهی ! اگر رد می کنی رد کن ولی من ، بجز درگاه تو جایی ندارم  

دل من کوره سوزان عشق است دلم سوگند پاکش جان عشق استدلم این عاشق شوریده مستنمک پرورده دامان عشق است دریغا چشم بینایی ندارمببین جز جان رسوایی ندارماگر رد می کنی رد کن ولی منبجز درگاه تو جایی ندارمپریشان خاطر و مستم توام منقسم برغم که پابست توام مناگر شوریده حال و بی قرارمنمک پرورده دست توام منخداوندا دلی دارم عطش سوز که نه درشب بود تابش نه در روزز بعد مردنم ای آتش عشق کنار گور من شمعی بیفروزشب از نیمه گذشت و دیده باز استچرا امشب شبم

ادامه مطلب  

الهی ! اگر رد می کنی رد کن ولی من ، بجز درگاه تو جایی ندارم  

دل من کوره سوزان عشق است دلم سوگند پاکش جان عشق استدلم این عاشق شوریده مستنمک پرورده دامان عشق است دریغا چشم بینایی ندارمببین جز جان رسوایی ندارماگر رد می کنی رد کن ولی منبجز درگاه تو جایی ندارمپریشان خاطر و مستم توام منقسم برغم که پابست توام مناگر شوریده حال و بی قرارمنمک پرورده دست توام منخداوندا دلی دارم عطش سوز که نه درشب بود تابش نه در روزز بعد مردنم ای آتش عشق کنار گور من شمعی بیفروزشب از نیمه گذشت و دیده باز استچرا امشب شبم

ادامه مطلب  

الهی ! اگر رد می کنی رد کن ولی من ، بجز درگاه تو جایی ندارم  

دل من کوره سوزان عشق است دلم سوگند پاکش جان عشق استدلم این عاشق شوریده مستنمک پرورده دامان عشق است دریغا چشم بینایی ندارمببین جز جان رسوایی ندارماگر رد می کنی رد کن ولی منبجز درگاه تو جایی ندارمپریشان خاطر و مستم توام منقسم برغم که پابست توام مناگر شوریده حال و بی قرارمنمک پرورده دست توام منخداوندا دلی دارم عطش سوز که نه درشب بود تابش نه در روزز بعد مردنم ای آتش عشق کنار گور من شمعی بیفروزشب از نیمه گذشت و دیده باز استچرا امشب شبم

ادامه مطلب  

الهی ! اگر رد می کنی رد کن ولی من ، بجز درگاه تو جایی ندارم  

دل من کوره سوزان عشق است دلم سوگند پاکش جان عشق استدلم این عاشق شوریده مستنمک پرورده دامان عشق است دریغا چشم بینایی ندارمببین جز جان رسوایی ندارماگر رد می کنی رد کن ولی منبجز درگاه تو جایی ندارمپریشان خاطر و مستم توام منقسم برغم که پابست توام مناگر شوریده حال و بی قرارمنمک پرورده دست توام منخداوندا دلی دارم عطش سوز که نه درشب بود تابش نه در روزز بعد مردنم ای آتش عشق کنار گور من شمعی بیفروزشب از نیمه گذشت و دیده باز استچرا امشب شبم

ادامه مطلب  

مجلس در ذيل دولت، نه در رأس امور!!!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامکارکرد احزاب در ایران، بعد از دهه اول انقلاب اسلامی از ریل اصلی دینی-انقلابی خارج و به دکانهای دو نبشی برای کسب قدرت و ثروت تبدیل شدند، که در این راستا، افرادی به مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز نظام اسلامی، نفوذ کرده، که دغدغه آنها، دین و انقلاب اسلامی نیست و لذا مجلس که به قول حضرت روح الله در رأس امور بود، امروز با نفوذ افراد لیبرال و غربزده، در ذیل دولت اعتدال

ادامه مطلب  

مجلس در ذيل دولت، نه در رأس امور!!!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامکارکرد احزاب در ایران، بعد از دهه اول انقلاب اسلامی از ریل اصلی دینی-انقلابی خارج و به دکانهای دو نبشی برای کسب قدرت و ثروت تبدیل شدند، که در این راستا، افرادی به مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز نظام اسلامی، نفوذ کرده، که دغدغه آنها، دین و انقلاب اسلامی نیست و لذا مجلس که به قول حضرت روح الله در رأس امور بود، امروز با نفوذ افراد لیبرال و غربزده، در ذیل دولت اعتدال

ادامه مطلب  

مجلس در ذيل دولت، نه در رأس امور!!!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامکارکرد احزاب در ایران، بعد از دهه اول انقلاب اسلامی از ریل اصلی دینی-انقلابی خارج و به دکانهای دو نبشی برای کسب قدرت و ثروت تبدیل شدند، که در این راستا، افرادی به مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز نظام اسلامی، نفوذ کرده، که دغدغه آنها، دین و انقلاب اسلامی نیست و لذا مجلس که به قول حضرت روح الله در رأس امور بود، امروز با نفوذ افراد لیبرال و غربزده، در ذیل دولت اعتدال

ادامه مطلب  

مجلس در ذيل دولت، نه در رأس امور!!!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامکارکرد احزاب در ایران، بعد از دهه اول انقلاب اسلامی از ریل اصلی دینی-انقلابی خارج و به دکانهای دو نبشی برای کسب قدرت و ثروت تبدیل شدند، که در این راستا، افرادی به مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز نظام اسلامی، نفوذ کرده، که دغدغه آنها، دین و انقلاب اسلامی نیست و لذا مجلس که به قول حضرت روح الله در رأس امور بود، امروز با نفوذ افراد لیبرال و غربزده، در ذیل دولت اعتدال

ادامه مطلب  

دانلود Shadow Fight 3 1.9.2 - بازي پرطرفدار شادو فايت 3 اندرويد  

Shadow Fight 3 Full v1.9.2 + Mod – بازی خارق العاده نبرد سایه ها 3 اندروید همراه دیتا + تریلریک بازی کنسولی فوق العاده زیبا با طراحی عالی و گیم پلی اعتیاداور تقدیم شما آپدیت جدید 30 فروردین ماه 1397 همزمان با انتشار و برای اولین بار در ایران پیشنهاد ویژهShadow Fight 3 – شادو فايت 3 نسخه سوم از بازی فوق العاده زیبا، محبوب و بی نظیر مبارزه سایه از استودیوی بازی سازی مطرح Nekki برای دستگاه های اندروید است که مثل همیشه تصمیم گرفتیه ام جدیدترین و آخرین نسخه اش را برای

ادامه مطلب  

دانلود Shadow Fight 3 1.9.2 - بازي پرطرفدار شادو فايت 3 اندرويد  

Shadow Fight 3 Full v1.9.2 + Mod – بازی خارق العاده نبرد سایه ها 3 اندروید همراه دیتا + تریلریک بازی کنسولی فوق العاده زیبا با طراحی عالی و گیم پلی اعتیاداور تقدیم شما آپدیت جدید 30 فروردین ماه 1397 همزمان با انتشار و برای اولین بار در ایران پیشنهاد ویژهShadow Fight 3 – شادو فايت 3 نسخه سوم از بازی فوق العاده زیبا، محبوب و بی نظیر مبارزه سایه از استودیوی بازی سازی مطرح Nekki برای دستگاه های اندروید است که مثل همیشه تصمیم گرفتیه ام جدیدترین و آخرین نسخه اش را برای

ادامه مطلب  

دانلود Shadow Fight 3 1.9.2 - بازي پرطرفدار شادو فايت 3 اندرويد  

Shadow Fight 3 Full v1.9.2 + Mod – بازی خارق العاده نبرد سایه ها 3 اندروید همراه دیتا + تریلریک بازی کنسولی فوق العاده زیبا با طراحی عالی و گیم پلی اعتیاداور تقدیم شما آپدیت جدید 30 فروردین ماه 1397 همزمان با انتشار و برای اولین بار در ایران پیشنهاد ویژهShadow Fight 3 – شادو فايت 3 نسخه سوم از بازی فوق العاده زیبا، محبوب و بی نظیر مبارزه سایه از استودیوی بازی سازی مطرح Nekki برای دستگاه های اندروید است که مثل همیشه تصمیم گرفتیه ام جدیدترین و آخرین نسخه اش را برای

ادامه مطلب  

تفسیر سوره‌ عصر  

سوره‌ عصر

مکی‌ است‌ و دارای‌ (۳) آیه‌ است‌.

وجه‌ تسمیه: این‌ سوره‌ بدان‌ جهت‌ «عصر» نامیده‌ شد که‌ خداوند أدر
مطلع‌ آن‌ به‌ عصر یعنی‌ روزگار سوگند خورده ‌است‌ به‌ سبب‌ آن‌که‌ روزگار
دربرگیرنده‌ اعجوبه‌هایی‌ است‌؛ مانند شادی‌ و غم‌، سلامتی‌ و بیماری‌،
غنا و فقر، عزت‌ و ذلت‌... و نیز به‌ سبب‌ آن‌که‌ عصر به‌ اجزایی‌ چون‌
سال‌، ماه‌، روز، ساعت‌، دقیقه‌ و ثانیه‌ منقسم‌ می‌شود.

فضیلت‌ آن: راویان‌ در بیان‌ فضیلت‌ ای

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >