تبعیت اندیشه از شرایط عینی و ذهنی  

#گزارشی_از_یک_کتاب

کتاب #خدا_در_اندیشه_ی_انسان
نویسنده #مرتضی_مطهری
قضاوت در مورد اندیشه ها بستگی به اصالت داشتن آن ها و عدم تبعیت آن ها از شرایط مختلف دارد.
یکی از نظریاتی که در مورد اندیشه ها و تفکرات، توسط مادی گرایان ارائه شده است، «تبعیت اندیشه از شرایط ذهني و عيني» است؛ به این معنا که چنان چه اندیشه ای توسط شخصی ارائه شود، باید شرایط ذهني و روانی شخص از یک طرف و شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی او را مطالعه کرد و سنجید و با همین مطالعه می تو

ادامه مطلب  

تبعیت اندیشه از شرایط عینی و ذهنی  

#گزارشی_از_یک_کتاب

کتاب #خدا_در_اندیشه_ی_انسان
نویسنده #مرتضی_مطهری
قضاوت در مورد اندیشه ها بستگی به اصالت داشتن آن ها و عدم تبعیت آن ها از شرایط مختلف دارد.
یکی از نظریاتی که در مورد اندیشه ها و تفکرات، توسط مادی گرایان ارائه شده است، «تبعیت اندیشه از شرایط ذهني و عيني» است؛ به این معنا که چنان چه اندیشه ای توسط شخصی ارائه شود، باید شرایط ذهني و روانی شخص از یک طرف و شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی او را مطالعه کرد و سنجید و با همین مطالعه می تو

ادامه مطلب  

تبعیت اندیشه از شرایط عینی و ذهنی  

#گزارشی_از_یک_کتاب

کتاب #خدا_در_اندیشه_ی_انسان
نویسنده #مرتضی_مطهری
قضاوت در مورد اندیشه ها بستگی به اصالت داشتن آن ها و عدم تبعیت آن ها از شرایط مختلف دارد.
یکی از نظریاتی که در مورد اندیشه ها و تفکرات، توسط مادی گرایان ارائه شده است، «تبعیت اندیشه از شرایط ذهني و عيني» است؛ به این معنا که چنان چه اندیشه ای توسط شخصی ارائه شود، باید شرایط ذهني و روانی شخص از یک طرف و شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی او را مطالعه کرد و سنجید و با همین مطالعه می تو

ادامه مطلب  

تبعیت اندیشه از شرایط عینی و ذهنی  

#گزارشی_از_یک_کتاب

کتاب #خدا_در_اندیشه_ی_انسان
نویسنده #مرتضی_مطهری
قضاوت در مورد اندیشه ها بستگی به اصالت داشتن آن ها و عدم تبعیت آن ها از شرایط مختلف دارد.
یکی از نظریاتی که در مورد اندیشه ها و تفکرات، توسط مادی گرایان ارائه شده است، «تبعیت اندیشه از شرایط ذهني و عيني» است؛ به این معنا که چنان چه اندیشه ای توسط شخصی ارائه شود، باید شرایط ذهني و روانی شخص از یک طرف و شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی او را مطالعه کرد و سنجید و با همین مطالعه می تو

ادامه مطلب  

آیا سنت و مدرنیته در جامعه عینی قابله تعریف است  

مدرنیته و سنت در جهان عيني هرگز قابلیت مصداق برایش مشخص کردن را ندارد.
اگر ما بخواهیم در دایرت المعارف برای سنت و مدرنیته تعریفی را اخذ کنیم، در بستر جامع واقعی و تاریخی که در حال اتفاق افتادن هست، هرگز نمی توانیم بگویم در این بستر «جهان اجتماعی و ملموس انسان ها» چه چیزی سنت هست و چه چیزی مدرنیته.
اگر ما در بستره تاریخی به واقعیت جامعه انسانی و حتی واقعیت طبیعیه طبیعت که در آن انسان ها زیست می کنند توجه کنیم نمی توانیم بگوییم این بخش از برهه ز

ادامه مطلب  

آیا سنت و مدرنیته در جامعه عینی قابله تعریف است  

مدرنیته و سنت در جهان عيني هرگز قابلیت مصداق برایش مشخص کردن را ندارد.
اگر ما بخواهیم در دایرت المعارف برای سنت و مدرنیته تعریفی را اخذ کنیم، در بستر جامع واقعی و تاریخی که در حال اتفاق افتادن هست، هرگز نمی توانیم بگویم در این بستر «جهان اجتماعی و ملموس انسان ها» چه چیزی سنت هست و چه چیزی مدرنیته.
اگر ما در بستره تاریخی به واقعیت جامعه انسانی و حتی واقعیت طبیعیه طبیعت که در آن انسان ها زیست می کنند توجه کنیم نمی توانیم بگوییم این بخش از برهه ز

ادامه مطلب  

آیا سنت و مدرنیته در جامعه عینی قابله تعریف است  

مدرنیته و سنت در جهان عيني هرگز قابلیت مصداق برایش مشخص کردن را ندارد.
اگر ما بخواهیم در دایرت المعارف برای سنت و مدرنیته تعریفی را اخذ کنیم، در بستر جامع واقعی و تاریخی که در حال اتفاق افتادن هست، هرگز نمی توانیم بگویم در این بستر «جهان اجتماعی و ملموس انسان ها» چه چیزی سنت هست و چه چیزی مدرنیته.
اگر ما در بستره تاریخی به واقعیت جامعه انسانی و حتی واقعیت طبیعیه طبیعت که در آن انسان ها زیست می کنند توجه کنیم نمی توانیم بگوییم این بخش از برهه ز

ادامه مطلب  

آیا سنت و مدرنیته در جامعه عینی قابله تعریف است  

مدرنیته و سنت در جهان عيني هرگز قابلیت مصداق برایش مشخص کردن را ندارد.
اگر ما بخواهیم در دایرت المعارف برای سنت و مدرنیته تعریفی را اخذ کنیم، در بستر جامع واقعی و تاریخی که در حال اتفاق افتادن هست، هرگز نمی توانیم بگویم در این بستر «جهان اجتماعی و ملموس انسان ها» چه چیزی سنت هست و چه چیزی مدرنیته.
اگر ما در بستره تاریخی به واقعیت جامعه انسانی و حتی واقعیت طبیعیه طبیعت که در آن انسان ها زیست می کنند توجه کنیم نمی توانیم بگوییم این بخش از برهه ز

ادامه مطلب  

رخوت ذهنی  

بله رخوت ذهني!چیزی که باعث میشود من درست نتوانم تصمیم بگیرم.رخوت ذهني باعث شده است من به نجواهای درونی خود گوش کنم ومن را دچار افکار غیر معقول وا دارد.(واگویه) رخوت ذهني نگرش من را نسبت به موضوع تغیر داده است؛ مانند نگرش آن فردی که کلید اتومبیل خود را گم کرده بود.و زیر نور چراغ خیابان به دنبال آن می گشت و فردی که می خواست به او کمک کند پرسید ؛کلیدت را کجا گم کرده ای؟مرد پاسخ داد.کلید در قسمت سایه کنار اتومبیل انداخته ام.اما در اینجا دنبال آن می گ

ادامه مطلب  

رابطه ی زمان لذت و رنج و ملال  

زمان و لذت و رنج و ملال رابطه ی تنگاتنگی با یکدیگر دارند. در هنگام لذت، زمان برای ما به سرعت پیش می رود و بر عکسش در هنگام رنج و ملال زمان به کندی می گذرد. هیچ وقت پیش نیامده که ما در حال لذت باشیم و زمان کند بگذرد و یا در حال رنج و ملال و زمان زود بگذرد. به عبارتی زمان و لذت و یا زمان و رنج لازم و ملزوم یکدیگرند.
 دو نتیجه با استفاده از مقدمه ی بالا:
 یک اینکه زمان با ذهن انسان ارتباط کاملی دارد به گونه ای که حالات ذهني مختلف، بر رویش اثر میگذارد و آ

ادامه مطلب  

98 - دانلود تحقیق آشنایی با ثرندایک و بررسی نظریات او پیرامون آموزش و یادگیری  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} 98 - دانلود تحقیق آشنایی با ثرندایک و بررسی نظریات او پیرامون آموزش و یادگیری                   فرمت فایل:   ورد  Word و قابل ویرایش تعداد صفحات:14          ادواردال. ثرندایک، یکی از مهمترین پژوهشگران در تدوین روانشناسی حیوانی بود. او

ادامه مطلب  

98 - دانلود تحقیق آشنایی با ثرندایک و بررسی نظریات او پیرامون آموزش و یادگیری  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} 98 - دانلود تحقیق آشنایی با ثرندایک و بررسی نظریات او پیرامون آموزش و یادگیری                   فرمت فایل:   ورد  Word و قابل ویرایش تعداد صفحات:14          ادواردال. ثرندایک، یکی از مهمترین پژوهشگران در تدوین روانشناسی حیوانی بود. او

ادامه مطلب  

پاسخ به پرسش شما درباره ظلمت و نور  

یکی از بزرگواران نوشته بودند:
"با سلام
و احترام استاد بزرگوار سوالی داشتم از ص ۱۸۶ فصوص که حضرت محی الدین میفرمایند : .
. . .  بنابراین ، هیچ عيني غیر از عین دیگر نیست . پس عین هر نوری ظلمت است. هر کس
از این امر غافل باشد در درون خود احساس دلتنگی و غم می کند . . . لطفا در مورد
عبارتِ " عین هر نوری ظلمت است " توضیح بیشتری عنایت بفرمایید.
سپاسگزارم"پاسخ:اینکه
ابتدا بیان می کند: هیچ عيني غیرِ عین دیگر نیست به لحاظ این است که از نظر محی
الدی

ادامه مطلب  

پاسخ به پرسش شما درباره ظلمت و نور  

یکی از بزرگواران نوشته بودند:
"با سلام
و احترام استاد بزرگوار سوالی داشتم از ص ۱۸۶ فصوص که حضرت محی الدین میفرمایند : .
. . .  بنابراین ، هیچ عيني غیر از عین دیگر نیست . پس عین هر نوری ظلمت است. هر کس
از این امر غافل باشد در درون خود احساس دلتنگی و غم می کند . . . لطفا در مورد
عبارتِ " عین هر نوری ظلمت است " توضیح بیشتری عنایت بفرمایید.
سپاسگزارم"پاسخ:اینکه
ابتدا بیان می کند: هیچ عيني غیرِ عین دیگر نیست به لحاظ این است که از نظر محی
الدی

ادامه مطلب  

درگیری ذهنی مشتری  

درگیری ذهني یک حالت انگیزشی است که توسط عوامل داخلی و خارجی مربوط به محصول و مشتری ایجاد می شود و می تواند به تعهد مداوم یا بلند مدت مشتری نسبت به خرید یا مصرف محصول منجر شود.«درگیری ذهني» به استناد نوشته های صاحبنظران، حالتی روانی است برخاسته از درگیری درونی افراد با هدف و موضوعی مهم.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

درگیری ذهنی مشتری  

درگیری ذهني یک حالت انگیزشی است که توسط عوامل داخلی و خارجی مربوط به محصول و مشتری ایجاد می شود و می تواند به تعهد مداوم یا بلند مدت مشتری نسبت به خرید یا مصرف محصول منجر شود.«درگیری ذهني» به استناد نوشته های صاحبنظران، حالتی روانی است برخاسته از درگیری درونی افراد با هدف و موضوعی مهم.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

درگیری ذهنی مشتری  

درگیری ذهني یک حالت انگیزشی است که توسط عوامل داخلی و خارجی مربوط به محصول و مشتری ایجاد می شود و می تواند به تعهد مداوم یا بلند مدت مشتری نسبت به خرید یا مصرف محصول منجر شود.«درگیری ذهني» به استناد نوشته های صاحبنظران، حالتی روانی است برخاسته از درگیری درونی افراد با هدف و موضوعی مهم.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

درگیری ذهنی مشتری  

درگیری ذهني یک حالت انگیزشی است که توسط عوامل داخلی و خارجی مربوط به محصول و مشتری ایجاد می شود و می تواند به تعهد مداوم یا بلند مدت مشتری نسبت به خرید یا مصرف محصول منجر شود.«درگیری ذهني» به استناد نوشته های صاحبنظران، حالتی روانی است برخاسته از درگیری درونی افراد با هدف و موضوعی مهم.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

درگیری ذهنی مشتری  

درگیری ذهني یک حالت انگیزشی است که توسط عوامل داخلی و خارجی مربوط به محصول و مشتری ایجاد می شود و می تواند به تعهد مداوم یا بلند مدت مشتری نسبت به خرید یا مصرف محصول منجر شود.«درگیری ذهني» به استناد نوشته های صاحبنظران، حالتی روانی است برخاسته از درگیری درونی افراد با هدف و موضوعی مهم.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

درگیری ذهنی مشتری  

درگیری ذهني یک حالت انگیزشی است که توسط عوامل داخلی و خارجی مربوط به محصول و مشتری ایجاد می شود و می تواند به تعهد مداوم یا بلند مدت مشتری نسبت به خرید یا مصرف محصول منجر شود.«درگیری ذهني» به استناد نوشته های صاحبنظران، حالتی روانی است برخاسته از درگیری درونی افراد با هدف و موضوعی مهم.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دیپلمات افغان به جرم خشونت با خانمش فرا خوانده شد  

وزارت خارجه افغانستان یک دیپلمات خود در سازمان ملل را به دنبال طرح اتهام لت و کوب همسرش در رسانه‌ها، به کابل فراخوانده است.پخش این خبر در روزنامه نیویورک پست واکنش‌های زیادی را در محافل رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و این واکنش‌ها زمینه تصمیم‌گیری وزارت خارجه افغانستان را فراهم کرد.شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان  گفت که این وزارت تصمیم گرفته که محمد یما عيني مستشار نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل را به کا

ادامه مطلب  

دیپلمات افغان به جرم خشونت با خانمش فرا خوانده شد  

وزارت خارجه افغانستان یک دیپلمات خود در سازمان ملل را به دنبال طرح اتهام لت و کوب همسرش در رسانه‌ها، به کابل فراخوانده است.پخش این خبر در روزنامه نیویورک پست واکنش‌های زیادی را در محافل رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و این واکنش‌ها زمینه تصمیم‌گیری وزارت خارجه افغانستان را فراهم کرد.شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان  گفت که این وزارت تصمیم گرفته که محمد یما عيني مستشار نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل را به کا

ادامه مطلب  

قضاوت ذهنی و فرصت به دیگران  

قضاوت ذهني در مورد افراد،
رفتارهای آنان یکی از مواردی است که همواره من انجام داده ام. پیش خودم، ذهن طرف
مقابل را خوانده ام و براساس قضاوت ذهني خودم رفتاری داشته ام.
یکی از اشتباهات متداول قبل، در
حین و پس از مذاکره همین است. سر خاراندن طرف را بی حوصلگی برداشت می کنم و آنجا
که مذاکره به اوج خود رسیده است، مذاکره را رها می کنم. البته که توجه به زبان بدن
طرف مقابل، تغییر موضوع مورد بحث می تواند نشانه های خوبی باشند اما الزاما قضاوت
ذهني من، نمی تو

ادامه مطلب  

قضاوت ذهنی و فرصت به دیگران  

قضاوت ذهني در مورد افراد،
رفتارهای آنان یکی از مواردی است که همواره من انجام داده ام. پیش خودم، ذهن طرف
مقابل را خوانده ام و براساس قضاوت ذهني خودم رفتاری داشته ام.
یکی از اشتباهات متداول قبل، در
حین و پس از مذاکره همین است. سر خاراندن طرف را بی حوصلگی برداشت می کنم و آنجا
که مذاکره به اوج خود رسیده است، مذاکره را رها می کنم. البته که توجه به زبان بدن
طرف مقابل، تغییر موضوع مورد بحث می تواند نشانه های خوبی باشند اما الزاما قضاوت
ذهني من، نمی تو

ادامه مطلب  

قضاوت ذهنی و فرصت به دیگران  

قضاوت ذهني در مورد افراد،
رفتارهای آنان یکی از مواردی است که همواره من انجام داده ام. پیش خودم، ذهن طرف
مقابل را خوانده ام و براساس قضاوت ذهني خودم رفتاری داشته ام.
یکی از اشتباهات متداول قبل، در
حین و پس از مذاکره همین است. سر خاراندن طرف را بی حوصلگی برداشت می کنم و آنجا
که مذاکره به اوج خود رسیده است، مذاکره را رها می کنم. البته که توجه به زبان بدن
طرف مقابل، تغییر موضوع مورد بحث می تواند نشانه های خوبی باشند اما الزاما قضاوت
ذهني من، نمی تو

ادامه مطلب  

قضاوت ذهنی و فرصت به دیگران  

قضاوت ذهني در مورد افراد،
رفتارهای آنان یکی از مواردی است که همواره من انجام داده ام. پیش خودم، ذهن طرف
مقابل را خوانده ام و براساس قضاوت ذهني خودم رفتاری داشته ام.
یکی از اشتباهات متداول قبل، در
حین و پس از مذاکره همین است. سر خاراندن طرف را بی حوصلگی برداشت می کنم و آنجا
که مذاکره به اوج خود رسیده است، مذاکره را رها می کنم. البته که توجه به زبان بدن
طرف مقابل، تغییر موضوع مورد بحث می تواند نشانه های خوبی باشند اما الزاما قضاوت
ذهني من، نمی تو

ادامه مطلب  

قضاوت ذهنی و فرصت به دیگران  

قضاوت ذهني در مورد افراد،
رفتارهای آنان یکی از مواردی است که همواره من انجام داده ام. پیش خودم، ذهن طرف
مقابل را خوانده ام و براساس قضاوت ذهني خودم رفتاری داشته ام.
یکی از اشتباهات متداول قبل، در
حین و پس از مذاکره همین است. سر خاراندن طرف را بی حوصلگی برداشت می کنم و آنجا
که مذاکره به اوج خود رسیده است، مذاکره را رها می کنم. البته که توجه به زبان بدن
طرف مقابل، تغییر موضوع مورد بحث می تواند نشانه های خوبی باشند اما الزاما قضاوت
ذهني من، نمی تو

ادامه مطلب  

قضاوت ذهنی و فرصت به دیگران  

قضاوت ذهني در مورد افراد،
رفتارهای آنان یکی از مواردی است که همواره من انجام داده ام. پیش خودم، ذهن طرف
مقابل را خوانده ام و براساس قضاوت ذهني خودم رفتاری داشته ام.
یکی از اشتباهات متداول قبل، در
حین و پس از مذاکره همین است. سر خاراندن طرف را بی حوصلگی برداشت می کنم و آنجا
که مذاکره به اوج خود رسیده است، مذاکره را رها می کنم. البته که توجه به زبان بدن
طرف مقابل، تغییر موضوع مورد بحث می تواند نشانه های خوبی باشند اما الزاما قضاوت
ذهني من، نمی تو

ادامه مطلب  

قضاوت ذهنی و فرصت به دیگران  

قضاوت ذهني در مورد افراد،
رفتارهای آنان یکی از مواردی است که همواره من انجام داده ام. پیش خودم، ذهن طرف
مقابل را خوانده ام و براساس قضاوت ذهني خودم رفتاری داشته ام.
یکی از اشتباهات متداول قبل، در
حین و پس از مذاکره همین است. سر خاراندن طرف را بی حوصلگی برداشت می کنم و آنجا
که مذاکره به اوج خود رسیده است، مذاکره را رها می کنم. البته که توجه به زبان بدن
طرف مقابل، تغییر موضوع مورد بحث می تواند نشانه های خوبی باشند اما الزاما قضاوت
ذهني من، نمی تو

ادامه مطلب  

قضاوت ذهنی و فرصت به دیگران  

قضاوت ذهني در مورد افراد،
رفتارهای آنان یکی از مواردی است که همواره من انجام داده ام. پیش خودم، ذهن طرف
مقابل را خوانده ام و براساس قضاوت ذهني خودم رفتاری داشته ام.
یکی از اشتباهات متداول قبل، در
حین و پس از مذاکره همین است. سر خاراندن طرف را بی حوصلگی برداشت می کنم و آنجا
که مذاکره به اوج خود رسیده است، مذاکره را رها می کنم. البته که توجه به زبان بدن
طرف مقابل، تغییر موضوع مورد بحث می تواند نشانه های خوبی باشند اما الزاما قضاوت
ذهني من، نمی تو

ادامه مطلب  

قضاوت ذهنی و فرصت به دیگران  

قضاوت ذهني در مورد افراد،
رفتارهای آنان یکی از مواردی است که همواره من انجام داده ام. پیش خودم، ذهن طرف
مقابل را خوانده ام و براساس قضاوت ذهني خودم رفتاری داشته ام.
یکی از اشتباهات متداول قبل، در
حین و پس از مذاکره همین است. سر خاراندن طرف را بی حوصلگی برداشت می کنم و آنجا
که مذاکره به اوج خود رسیده است، مذاکره را رها می کنم. البته که توجه به زبان بدن
طرف مقابل، تغییر موضوع مورد بحث می تواند نشانه های خوبی باشند اما الزاما قضاوت
ذهني من، نمی تو

ادامه مطلب  

45|اس ام اس خنده دار  

طرف واسه دوس دخترش اتو مو کادو گرفته . . .بهش گفته عزیزم حدس بزن برات چه هدیه ای گرفتم؟راهنماییش کرده گفته یه وسیله آرایشیه برقیه.......دختره گفته وااای عزیزم برق لب گرفتی؟به نقل از شاهدان عينيپسره 3 ماه رفته تو غار سرپرستی یه بچه خفاشو بعهده گرفته.

ادامه مطلب  

45|اس ام اس خنده دار  

طرف واسه دوس دخترش اتو مو کادو گرفته . . .بهش گفته عزیزم حدس بزن برات چه هدیه ای گرفتم؟راهنماییش کرده گفته یه وسیله آرایشیه برقیه.......دختره گفته وااای عزیزم برق لب گرفتی؟به نقل از شاهدان عينيپسره 3 ماه رفته تو غار سرپرستی یه بچه خفاشو بعهده گرفته.

ادامه مطلب  

45|اس ام اس خنده دار  

طرف واسه دوس دخترش اتو مو کادو گرفته . . .بهش گفته عزیزم حدس بزن برات چه هدیه ای گرفتم؟راهنماییش کرده گفته یه وسیله آرایشیه برقیه.......دختره گفته وااای عزیزم برق لب گرفتی؟به نقل از شاهدان عينيپسره 3 ماه رفته تو غار سرپرستی یه بچه خفاشو بعهده گرفته.

ادامه مطلب  

آرامش ذهنی  

آرامش ذهني

آرامش ذهني
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 30 آرامش ذهني دید کلیهر که هستید و هر کجا زندگی می‌کنید، آرامش را به زندگی خویش دعوت کنید و آن را در ذهن خود جایگزین سازید. اگر کلام و رفتار شما قرین آرامش باشد بدون شک این ویژگی به دنیای اطراف شما نیز سرایت خواهد کرد. بخاطر داشته باشید، برای رسیدن به این وضعیت ، لازم است برخی قابلیتهای ویژه را در خود پرورش دهید و شرایط خاصی را در

ادامه مطلب  

چگونه در هنگام مطالعه با حواس پرتی مقابله کنیم!  

حواس پرتی چیست؟
شاید
شما تا به حال خیلی به «حواس پرتی» فکر کرده باشید و بارها از خود پرسیده
باشید که چرا گاهی به هنگام مطالعه حواس آدم پرت می‌شود؟ ما نمی‌دانیم که
شما برای این سؤال خود چه جوابی پیدا کرده‌اید اما پاسخ صحیح این پرسش را
به شما می‌گوییم: «حواس پرتی چیزی نیست جز تمایل ذاتی ذهن به درگیری و
فعالیت».
ذهن شما همواره
می‌خواهد درگیر و مشغول باشد. بنابراین اگر آنچه که اکنون انجام می‌دهید در
شما درگیری و مشغولیت ذهني ایجاد کند، فک

ادامه مطلب  

گزارش خبرگزاری مهر از تعرض به دختران معلول ذهنی در مرکز نگهداری از معل  

گزارش خبرگزاری مهر از تعرض به دختران معلول ذهني در مرکز نگهداری از معلولاندختر جوانی که می گوید خانواده ندارد و مجهول الهویه است و چون جایی برای رفتن ندارد اینجا مانده، اعتراف می کند که یکی از مسئولان مرکز و دو نفر از پرسنل آن ها را «اذیت» می کنند. در پاسخ به این پرسش که «چطور اذیتی» تنها می گوید: «وسایلی که خیرین برای ما می آورند به ما نمی دهند. بعد برای اینکه آن ها را بگیریم شرط هایی برای ما می گذارند.»وقتی از او می پرسم بچه ها شرط ها را اغلب ق

ادامه مطلب  

گزارش خبرگزاری مهر از تعرض به دختران معلول ذهنی در مرکز نگهداری از معل  

گزارش خبرگزاری مهر از تعرض به دختران معلول ذهني در مرکز نگهداری از معلولاندختر جوانی که می گوید خانواده ندارد و مجهول الهویه است و چون جایی برای رفتن ندارد اینجا مانده، اعتراف می کند که یکی از مسئولان مرکز و دو نفر از پرسنل آن ها را «اذیت» می کنند. در پاسخ به این پرسش که «چطور اذیتی» تنها می گوید: «وسایلی که خیرین برای ما می آورند به ما نمی دهند. بعد برای اینکه آن ها را بگیریم شرط هایی برای ما می گذارند.»وقتی از او می پرسم بچه ها شرط ها را اغلب ق

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1