شراکت نسل‌کُشی غربی- عربی در یمن  

تاریخ
نشان داده که جمهوری اسلامی ایران بارها در نشست ها و قطعنامه ها، چه در
جهان عرب و چه در بین دولت های غربی متهم به ناامنی در غرب آسیا بوده است!
حدود 2 سال قبل بود که عربستان در نشست اتحادیه عرب، توسط وزیر امور خارجه
خود عادل الجبیر با صدور بیانیه ای ایران را متهم به ایجاد جنگ های طائفه
ای در خاورمیانه و همچنین دخالت در امور کشورهای عرب کرد.
همه
کشورهای عربی بیانیه آل سعود را امضا و تائید کردند، اما لبنان از تائید
این بیانیه سر باز زد . سع

ادامه مطلب  

شراکت نسل‌کُشی غربی- عربی در یمن  

تاریخ
نشان داده که جمهوری اسلامی ایران بارها در نشست ها و قطعنامه ها، چه در
جهان عرب و چه در بین دولت های غربی متهم به ناامنی در غرب آسیا بوده است!
حدود 2 سال قبل بود که عربستان در نشست اتحادیه عرب، توسط وزیر امور خارجه
خود عادل الجبیر با صدور بیانیه ای ایران را متهم به ایجاد جنگ های طائفه
ای در خاورمیانه و همچنین دخالت در امور کشورهای عرب کرد.
همه
کشورهای عربی بیانیه آل سعود را امضا و تائید کردند، اما لبنان از تائید
این بیانیه سر باز زد . سع

ادامه مطلب  

شراکت نسل‌کُشی غربی- عربی در یمن  

تاریخ نشان داده که جمهوری اسلامی ایران بارها در نشست ها و قطعنامه ها، چه در جهان عرب و چه در بین دولت های غربی متهم به ناامنی در غرب آسیا بوده است! حدود 2 سال قبل بود که عربستان در نشست اتحادیه عرب، توسط وزیر امور خارجه خود عادل الجبیر با صدور بیانیه ای ایران را متهم به ایجاد جنگ های طائفه ای در خاورمیانه و همچنین دخالت در امور کشورهای عرب کرد.همه کشورهای عربی بیانیه آل سعود را امضا و تائید کردند، اما لبنان از تائید این بیانیه سر باز زد . سعودی

ادامه مطلب  

شراکت نسل‌کُشی غربی- عربی در یمن  

تاریخ نشان داده که جمهوری اسلامی ایران بارها در نشست ها و قطعنامه ها، چه در جهان عرب و چه در بین دولت های غربی متهم به ناامنی در غرب آسیا بوده است! حدود 2 سال قبل بود که عربستان در نشست اتحادیه عرب، توسط وزیر امور خارجه خود عادل الجبیر با صدور بیانیه ای ایران را متهم به ایجاد جنگ های طائفه ای در خاورمیانه و همچنین دخالت در امور کشورهای عرب کرد.همه کشورهای عربی بیانیه آل سعود را امضا و تائید کردند، اما لبنان از تائید این بیانیه سر باز زد . سعودی

ادامه مطلب  

شراکت نسل‌کُشی غربی- عربی در یمن  

تاریخ نشان داده که جمهوری اسلامی ایران بارها در نشست ها و قطعنامه ها، چه در جهان عرب و چه در بین دولت های غربی متهم به ناامنی در غرب آسیا بوده است! حدود 2 سال قبل بود که عربستان در نشست اتحادیه عرب، توسط وزیر امور خارجه خود عادل الجبیر با صدور بیانیه ای ایران را متهم به ایجاد جنگ های طائفه ای در خاورمیانه و همچنین دخالت در امور کشورهای عرب کرد.همه کشورهای عربی بیانیه آل سعود را امضا و تائید کردند، اما لبنان از تائید این بیانیه سر باز زد . سعودی

ادامه مطلب  

شراکت نسل‌کُشی غربی- عربی در یمن  

تاریخ نشان داده که جمهوری اسلامی ایران بارها در نشست ها و قطعنامه ها، چه در جهان عرب و چه در بین دولت های غربی متهم به ناامنی در غرب آسیا بوده است! حدود 2 سال قبل بود که عربستان در نشست اتحادیه عرب، توسط وزیر امور خارجه خود عادل الجبیر با صدور بیانیه ای ایران را متهم به ایجاد جنگ های طائفه ای در خاورمیانه و همچنین دخالت در امور کشورهای عرب کرد.همه کشورهای عربی بیانیه آل سعود را امضا و تائید کردند، اما لبنان از تائید این بیانیه سر باز زد . سعودی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1