قضاوت  

چه راحت ترازوی عدالت به دست میگیریم و قضاوت میکنم ،دنیا و آدمهای دنیایه زندگی را....قضاوت برخلاف  ساده نگارش شدنش،سخت ترین  مفهوم  را یَدک میکشه.قضاوت قوانین خاص خودش را داره.چرا گاهی بعضی از ما ،به راحتی درمَسند قضاوت  برای  خود ،جایگاه درست کرده و قضاوت میکنیم....همیشه هرکسی از من بپرسه ...ِآزمون قضاوت شرکت میکنی؟؟؟با قاطعیت جوابم  سوال را میدهم ....خیر من شرکت نمیکنم.اگر علت را جویا شُدن، کاملا مشخصه ،من قاضی خوبی نیستم ؛قضاوت

ادامه مطلب  

قضاوت  

چه راحت ترازوی عدالت به دست میگیریم و قضاوت میکنم ،دنیا و آدمهای دنیایه زندگی را....قضاوت برخلاف  ساده نگارش شدنش،سخت ترین  مفهوم  را یَدک میکشه.قضاوت قوانین خاص خودش را داره.چرا گاهی بعضی از ما ،به راحتی درمَسند قضاوت  برای  خود ،جایگاه درست کرده و قضاوت میکنیم....همیشه هرکسی از من بپرسه ...ِآزمون قضاوت شرکت میکنی؟؟؟با قاطعیت جوابم  سوال را میدهم ....خیر من شرکت نمیکنم.اگر علت را جویا شُدن، کاملا مشخصه ،من قاضی خوبی نیستم ؛قضاوت

ادامه مطلب  

قضاوت  

چه راحت ترازوی عدالت به دست میگیریم و قضاوت میکنم ،دنیا و آدمهای دنیایه زندگی را....قضاوت برخلاف  ساده نگارش شدنش،سخت ترین  مفهوم  را یَدک میکشه.قضاوت قوانین خاص خودش را داره.چرا گاهی بعضی از ما ،به راحتی درمَسند قضاوت  برای  خود ،جایگاه درست کرده و قضاوت میکنیم....همیشه هرکسی از من بپرسه ...ِآزمون قضاوت شرکت میکنی؟؟؟با قاطعیت جوابم  سوال را میدهم ....خیر من شرکت نمیکنم.اگر علت را جویا شُدن، کاملا مشخصه ،من قاضی خوبی نیستم ؛قضاوت

ادامه مطلب  

قضاوت  

چه راحت ترازوی عدالت به دست میگیریم و قضاوت میکنم ،دنیا و آدمهای دنیایه زندگی را....قضاوت برخلاف  ساده نگارش شدنش،سخت ترین  مفهوم  را یَدک میکشه.قضاوت قوانین خاص خودش را داره.چرا گاهی بعضی از ما ،به راحتی درمَسند قضاوت  برای  خود ،جایگاه درست کرده و قضاوت میکنیم....همیشه هرکسی از من بپرسه ...ِآزمون قضاوت شرکت میکنی؟؟؟با قاطعیت جوابم  سوال را میدهم ....خیر من شرکت نمیکنم.اگر علت را جویا شُدن، کاملا مشخصه ،من قاضی خوبی نیستم ؛قضاوت

ادامه مطلب  

قضاوت  

چه راحت ترازوی عدالت به دست میگیریم و قضاوت میکنم ،دنیا و آدمهای دنیایه زندگی را....قضاوت برخلاف  ساده نگارش شدنش،سخت ترین  مفهوم  را یَدک میکشه.قضاوت قوانین خاص خودش را داره.چرا گاهی بعضی از ما ،به راحتی درمَسند قضاوت  برای  خود ،جایگاه درست کرده و قضاوت میکنیم....همیشه هرکسی از من بپرسه ...ِآزمون قضاوت شرکت میکنی؟؟؟با قاطعیت جوابم  سوال را میدهم ....خیر من شرکت نمیکنم.اگر علت را جویا شُدن، کاملا مشخصه ،من قاضی خوبی نیستم ؛قضاوت

ادامه مطلب  

قضاوت  

چه راحت ترازوی عدالت به دست میگیریم و قضاوت میکنم ،دنیا و آدمهای دنیایه زندگی را....قضاوت برخلاف  ساده نگارش شدنش،سخت ترین  مفهوم  را یَدک میکشه.قضاوت قوانین خاص خودش را داره.چرا گاهی بعضی از ما ،به راحتی درمَسند قضاوت  برای  خود ،جایگاه درست کرده و قضاوت میکنیم....همیشه هرکسی از من بپرسه ...ِآزمون قضاوت شرکت میکنی؟؟؟با قاطعیت جوابم  سوال را میدهم ....خیر من شرکت نمیکنم.اگر علت را جویا شُدن، کاملا مشخصه ،من قاضی خوبی نیستم ؛قضاوت

ادامه مطلب  

قضاوت  

چه راحت ترازوی عدالت به دست میگیریم و قضاوت میکنم ،دنیا و آدمهای دنیایه زندگی را....قضاوت برخلاف  ساده نگارش شدنش،سخت ترین  مفهوم  را یَدک میکشه.قضاوت قوانین خاص خودش را داره.چرا گاهی بعضی از ما ،به راحتی درمَسند قضاوت  برای  خود ،جایگاه درست کرده و قضاوت میکنیم....همیشه هرکسی از من بپرسه ...ِآزمون قضاوت شرکت میکنی؟؟؟با قاطعیت جوابم  سوال را میدهم ....خیر من شرکت نمیکنم.اگر علت را جویا شُدن، کاملا مشخصه ،من قاضی خوبی نیستم ؛قضاوت

ادامه مطلب  

قضاوت  

چه راحت ترازوی عدالت به دست میگیریم و قضاوت میکنم ،دنیا و آدمهای دنیایه زندگی را....قضاوت برخلاف  ساده نگارش شدنش،سخت ترین  مفهوم  را یَدک میکشه.قضاوت قوانین خاص خودش را داره.چرا گاهی بعضی از ما ،به راحتی درمَسند قضاوت  برای  خود ،جایگاه درست کرده و قضاوت میکنیم....همیشه هرکسی از من بپرسه ...ِآزمون قضاوت شرکت میکنی؟؟؟با قاطعیت جوابم  سوال را میدهم ....خیر من شرکت نمیکنم.اگر علت را جویا شُدن، کاملا مشخصه ،من قاضی خوبی نیستم ؛قضاوت

ادامه مطلب  

قضاوت  

چه راحت ترازوی عدالت به دست میگیریم و قضاوت میکنم ،دنیا و آدمهای دنیایه زندگی را....قضاوت برخلاف  ساده نگارش شدنش،سخت ترین  مفهوم  را یَدک میکشه.قضاوت قوانین خاص خودش را داره.چرا گاهی بعضی از ما ،به راحتی درمَسند قضاوت  برای  خود ،جایگاه درست کرده و قضاوت میکنیم....همیشه هرکسی از من بپرسه ...ِآزمون قضاوت شرکت میکنی؟؟؟با قاطعیت جوابم  سوال را میدهم ....خیر من شرکت نمیکنم.اگر علت را جویا شُدن، کاملا مشخصه ،من قاضی خوبی نیستم ؛قضاوت

ادامه مطلب  

قضاوت  

چه راحت ترازوی عدالت به دست میگیریم و قضاوت میکنم ،دنیا و آدمهای دنیایه زندگی را....قضاوت برخلاف  ساده نگارش شدنش،سخت ترین  مفهوم  را یَدک میکشه.قضاوت قوانین خاص خودش را داره.چرا گاهی بعضی از ما ،به راحتی درمَسند قضاوت  برای  خود ،جایگاه درست کرده و قضاوت میکنیم....همیشه هرکسی از من بپرسه ...ِآزمون قضاوت شرکت میکنی؟؟؟با قاطعیت جوابم  سوال را میدهم ....خیر من شرکت نمیکنم.اگر علت را جویا شُدن، کاملا مشخصه ،من قاضی خوبی نیستم ؛قضاوت

ادامه مطلب  

قضاوت  

چه راحت ترازوی عدالت به دست میگیریم و قضاوت میکنم ،دنیا و آدمهای دنیایه زندگی را....قضاوت برخلاف  ساده نگارش شدنش،سخت ترین  مفهوم  را یَدک میکشه.قضاوت قوانین خاص خودش را داره.چرا گاهی بعضی از ما ،به راحتی درمَسند قضاوت  برای  خود ،جایگاه درست کرده و قضاوت میکنیم....همیشه هرکسی از من بپرسه ...ِآزمون قضاوت شرکت میکنی؟؟؟با قاطعیت جوابم  سوال را میدهم ....خیر من شرکت نمیکنم.اگر علت را جویا شُدن، کاملا مشخصه ،من قاضی خوبی نیستم ؛قضاوت

ادامه مطلب  

سوالات آزمون قضاوت 5 سال گذشته با پاسخنامه  

سوالات آزمون قضاوت 5 سال گذشته با پاسخنامه
سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت 5 سال گذشته پاسخنامه سال 93 کاملاً تشریحی می باشدو پاسخنامه سایر آزمونها به صورت کلیدی می باشد
دسته بندی


آزمون استخدامی
فرمت فایل


pdf
ادامه مطلب  

سوالات آزمون قضاوت 5 سال گذشته با پاسخنامه  

سوالات آزمون قضاوت 5 سال گذشته با پاسخنامه
سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت 5 سال گذشته پاسخنامه سال 93 کاملاً تشریحی می باشدو پاسخنامه سایر آزمونها به صورت کلیدی می باشد
دسته بندی


آزمون استخدامی
فرمت فایل


pdf
ادامه مطلب  

دانلود سوالات آزمون قضاوت 5 سال گذشته با پاسخنامه  

سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت 5 سال گذشته پاسخنامه سال 93 کاملاً تشریحی می باشدو پاسخنامه سایر آزمونها به صورت کلیدی می باشداین تحقیق با عنوان سوالات آزمون قضاوت 5 سال گذشته با پاسخنامه همراه با ارائه تمام مشخصات و منابع استفاده شده برای شما آماده گردیده است. این وبسایت با فراهم ساختن دانلود آنلاین فایل در جهت ارائه تحقیقات با کیفیت در خدمت شما محققان می باشد.توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلودشعار ما : کیفیت دستو

ادامه مطلب  

دانلود سوالات آزمون قضاوت 5 سال گذشته با پاسخنامه  

سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت 5 سال گذشته پاسخنامه سال 93 کاملاً تشریحی می باشدو پاسخنامه سایر آزمونها به صورت کلیدی می باشداین تحقیق با عنوان سوالات آزمون قضاوت 5 سال گذشته با پاسخنامه همراه با ارائه تمام مشخصات و منابع استفاده شده برای شما آماده گردیده است. این وبسایت با فراهم ساختن دانلود آنلاین فایل در جهت ارائه تحقیقات با کیفیت در خدمت شما محققان می باشد.توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلودشعار ما : کیفیت دستو

ادامه مطلب  

دانلود سوالات آزمون قضاوت 5 سال گذشته با پاسخنامه  

سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت 5 سال گذشته پاسخنامه سال 93 کاملاً تشریحی می باشدو پاسخنامه سایر آزمونها به صورت کلیدی می باشداین تحقیق با عنوان سوالات آزمون قضاوت 5 سال گذشته با پاسخنامه همراه با ارائه تمام مشخصات و منابع استفاده شده برای شما آماده گردیده است. این وبسایت با فراهم ساختن دانلود آنلاین فایل در جهت ارائه تحقیقات با کیفیت در خدمت شما محققان می باشد.توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلودشعار ما : کیفیت دستو

ادامه مطلب  

چالش امروز،  

چالش امروز،امروز رو بدون قضاوت بگذرونید. حتی تو ذهنتون هم سعی کنید افراد رو قضاوت نکید. اگر خواستید کسی رو قضاوت کنید، به خودتون یادآوری کنید که شما هم بی ایراد نیستین و دوست ندارین قضاوت بشین چون هیچ کس جای شما نبوده و نیست. ما از زندگی، جزییات، پشت پرده، و تجربه های گذشته هم خبر نداریم. پس سعی کنیم قضاوت نکنیم.

ادامه مطلب  

چالش امروز،  

چالش امروز،امروز رو بدون قضاوت بگذرونید. حتی تو ذهنتون هم سعی کنید افراد رو قضاوت نکید. اگر خواستید کسی رو قضاوت کنید، به خودتون یادآوری کنید که شما هم بی ایراد نیستین و دوست ندارین قضاوت بشین چون هیچ کس جای شما نبوده و نیست. ما از زندگی، جزییات، پشت پرده، و تجربه های گذشته هم خبر نداریم. پس سعی کنیم قضاوت نکنیم.

ادامه مطلب  

چالش امروز،  

چالش امروز،امروز رو بدون قضاوت بگذرونید. حتی تو ذهنتون هم سعی کنید افراد رو قضاوت نکید. اگر خواستید کسی رو قضاوت کنید، به خودتون یادآوری کنید که شما هم بی ایراد نیستین و دوست ندارین قضاوت بشین چون هیچ کس جای شما نبوده و نیست. ما از زندگی، جزییات، پشت پرده، و تجربه های گذشته هم خبر نداریم. پس سعی کنیم قضاوت نکنیم.

ادامه مطلب  

چالش امروز،  

چالش امروز،امروز رو بدون قضاوت بگذرونید. حتی تو ذهنتون هم سعی کنید افراد رو قضاوت نکید. اگر خواستید کسی رو قضاوت کنید، به خودتون یادآوری کنید که شما هم بی ایراد نیستین و دوست ندارین قضاوت بشین چون هیچ کس جای شما نبوده و نیست. ما از زندگی، جزییات، پشت پرده، و تجربه های گذشته هم خبر نداریم. پس سعی کنیم قضاوت نکنیم.

ادامه مطلب  

چالش امروز،  

چالش امروز،امروز رو بدون قضاوت بگذرونید. حتی تو ذهنتون هم سعی کنید افراد رو قضاوت نکید. اگر خواستید کسی رو قضاوت کنید، به خودتون یادآوری کنید که شما هم بی ایراد نیستین و دوست ندارین قضاوت بشین چون هیچ کس جای شما نبوده و نیست. ما از زندگی، جزییات، پشت پرده، و تجربه های گذشته هم خبر نداریم. پس سعی کنیم قضاوت نکنیم.

ادامه مطلب  

چالش امروز،  

چالش امروز،امروز رو بدون قضاوت بگذرونید. حتی تو ذهنتون هم سعی کنید افراد رو قضاوت نکید. اگر خواستید کسی رو قضاوت کنید، به خودتون یادآوری کنید که شما هم بی ایراد نیستین و دوست ندارین قضاوت بشین چون هیچ کس جای شما نبوده و نیست. ما از زندگی، جزییات، پشت پرده، و تجربه های گذشته هم خبر نداریم. پس سعی کنیم قضاوت نکنیم.

ادامه مطلب  

چالش امروز،  

چالش امروز،امروز رو بدون قضاوت بگذرونید. حتی تو ذهنتون هم سعی کنید افراد رو قضاوت نکید. اگر خواستید کسی رو قضاوت کنید، به خودتون یادآوری کنید که شما هم بی ایراد نیستین و دوست ندارین قضاوت بشین چون هیچ کس جای شما نبوده و نیست. ما از زندگی، جزییات، پشت پرده، و تجربه های گذشته هم خبر نداریم. پس سعی کنیم قضاوت نکنیم.

ادامه مطلب  

چالش امروز،  

چالش امروز،امروز رو بدون قضاوت بگذرونید. حتی تو ذهنتون هم سعی کنید افراد رو قضاوت نکید. اگر خواستید کسی رو قضاوت کنید، به خودتون یادآوری کنید که شما هم بی ایراد نیستین و دوست ندارین قضاوت بشین چون هیچ کس جای شما نبوده و نیست. ما از زندگی، جزییات، پشت پرده، و تجربه های گذشته هم خبر نداریم. پس سعی کنیم قضاوت نکنیم.

ادامه مطلب  

چالش امروز،  

چالش امروز،امروز رو بدون قضاوت بگذرونید. حتی تو ذهنتون هم سعی کنید افراد رو قضاوت نکید. اگر خواستید کسی رو قضاوت کنید، به خودتون یادآوری کنید که شما هم بی ایراد نیستین و دوست ندارین قضاوت بشین چون هیچ کس جای شما نبوده و نیست. ما از زندگی، جزییات، پشت پرده، و تجربه های گذشته هم خبر نداریم. پس سعی کنیم قضاوت نکنیم.

ادامه مطلب  

چالش امروز،  

چالش امروز،امروز رو بدون قضاوت بگذرونید. حتی تو ذهنتون هم سعی کنید افراد رو قضاوت نکید. اگر خواستید کسی رو قضاوت کنید، به خودتون یادآوری کنید که شما هم بی ایراد نیستین و دوست ندارین قضاوت بشین چون هیچ کس جای شما نبوده و نیست. ما از زندگی، جزییات، پشت پرده، و تجربه های گذشته هم خبر نداریم. پس سعی کنیم قضاوت نکنیم.

ادامه مطلب  

چالش امروز،  

چالش امروز،امروز رو بدون قضاوت بگذرونید. حتی تو ذهنتون هم سعی کنید افراد رو قضاوت نکید. اگر خواستید کسی رو قضاوت کنید، به خودتون یادآوری کنید که شما هم بی ایراد نیستین و دوست ندارین قضاوت بشین چون هیچ کس جای شما نبوده و نیست. ما از زندگی، جزییات، پشت پرده، و تجربه های گذشته هم خبر نداریم. پس سعی کنیم قضاوت نکنیم.

ادامه مطلب  

چالش امروز،  

چالش امروز،امروز رو بدون قضاوت بگذرونید. حتی تو ذهنتون هم سعی کنید افراد رو قضاوت نکید. اگر خواستید کسی رو قضاوت کنید، به خودتون یادآوری کنید که شما هم بی ایراد نیستین و دوست ندارین قضاوت بشین چون هیچ کس جای شما نبوده و نیست. ما از زندگی، جزییات، پشت پرده، و تجربه های گذشته هم خبر نداریم. پس سعی کنیم قضاوت نکنیم.

ادامه مطلب  

چالش امروز،  

چالش امروز،امروز رو بدون قضاوت بگذرونید. حتی تو ذهنتون هم سعی کنید افراد رو قضاوت نکید. اگر خواستید کسی رو قضاوت کنید، به خودتون یادآوری کنید که شما هم بی ایراد نیستین و دوست ندارین قضاوت بشین چون هیچ کس جای شما نبوده و نیست. ما از زندگی، جزییات، پشت پرده، و تجربه های گذشته هم خبر نداریم. پس سعی کنیم قضاوت نکنیم.

ادامه مطلب  

چالش امروز،  

چالش امروز،امروز رو بدون قضاوت بگذرونید. حتی تو ذهنتون هم سعی کنید افراد رو قضاوت نکید. اگر خواستید کسی رو قضاوت کنید، به خودتون یادآوری کنید که شما هم بی ایراد نیستین و دوست ندارین قضاوت بشین چون هیچ کس جای شما نبوده و نیست. ما از زندگی، جزییات، پشت پرده، و تجربه های گذشته هم خبر نداریم. پس سعی کنیم قضاوت نکنیم.

ادامه مطلب  

چالش امروز،  

چالش امروز،امروز رو بدون قضاوت بگذرونید. حتی تو ذهنتون هم سعی کنید افراد رو قضاوت نکید. اگر خواستید کسی رو قضاوت کنید، به خودتون یادآوری کنید که شما هم بی ایراد نیستین و دوست ندارین قضاوت بشین چون هیچ کس جای شما نبوده و نیست. ما از زندگی، جزییات، پشت پرده، و تجربه های گذشته هم خبر نداریم. پس سعی کنیم قضاوت نکنیم.

ادامه مطلب  

چالش امروز،  

چالش امروز،امروز رو بدون قضاوت بگذرونید. حتی تو ذهنتون هم سعی کنید افراد رو قضاوت نکید. اگر خواستید کسی رو قضاوت کنید، به خودتون یادآوری کنید که شما هم بی ایراد نیستین و دوست ندارین قضاوت بشین چون هیچ کس جای شما نبوده و نیست. ما از زندگی، جزییات، پشت پرده، و تجربه های گذشته هم خبر نداریم. پس سعی کنیم قضاوت نکنیم.

ادامه مطلب  

چالش امروز،  

چالش امروز،امروز رو بدون قضاوت بگذرونید. حتی تو ذهنتون هم سعی کنید افراد رو قضاوت نکید. اگر خواستید کسی رو قضاوت کنید، به خودتون یادآوری کنید که شما هم بی ایراد نیستین و دوست ندارین قضاوت بشین چون هیچ کس جای شما نبوده و نیست. ما از زندگی، جزییات، پشت پرده، و تجربه های گذشته هم خبر نداریم. پس سعی کنیم قضاوت نکنیم.

ادامه مطلب  

چالش امروز،  

چالش امروز،امروز رو بدون قضاوت بگذرونید. حتی تو ذهنتون هم سعی کنید افراد رو قضاوت نکید. اگر خواستید کسی رو قضاوت کنید، به خودتون یادآوری کنید که شما هم بی ایراد نیستین و دوست ندارین قضاوت بشین چون هیچ کس جای شما نبوده و نیست. ما از زندگی، جزییات، پشت پرده، و تجربه های گذشته هم خبر نداریم. پس سعی کنیم قضاوت نکنیم.

ادامه مطلب  

چالش امروز،  

چالش امروز،امروز رو بدون قضاوت بگذرونید. حتی تو ذهنتون هم سعی کنید افراد رو قضاوت نکید. اگر خواستید کسی رو قضاوت کنید، به خودتون یادآوری کنید که شما هم بی ایراد نیستین و دوست ندارین قضاوت بشین چون هیچ کس جای شما نبوده و نیست. ما از زندگی، جزییات، پشت پرده، و تجربه های گذشته هم خبر نداریم. پس سعی کنیم قضاوت نکنیم.

ادامه مطلب  

چالش امروز،  

چالش امروز،امروز رو بدون قضاوت بگذرونید. حتی تو ذهنتون هم سعی کنید افراد رو قضاوت نکید. اگر خواستید کسی رو قضاوت کنید، به خودتون یادآوری کنید که شما هم بی ایراد نیستین و دوست ندارین قضاوت بشین چون هیچ کس جای شما نبوده و نیست. ما از زندگی، جزییات، پشت پرده، و تجربه های گذشته هم خبر نداریم. پس سعی کنیم قضاوت نکنیم.

ادامه مطلب  

چالش امروز،  

چالش امروز،امروز رو بدون قضاوت بگذرونید. حتی تو ذهنتون هم سعی کنید افراد رو قضاوت نکید. اگر خواستید کسی رو قضاوت کنید، به خودتون یادآوری کنید که شما هم بی ایراد نیستین و دوست ندارین قضاوت بشین چون هیچ کس جای شما نبوده و نیست. ما از زندگی، جزییات، پشت پرده، و تجربه های گذشته هم خبر نداریم. پس سعی کنیم قضاوت نکنیم.

ادامه مطلب  

قضاوت ممنوع  

به چه صورتی باید به انسانها فهماند قضاوت نکنند؟خیلی از مردم فکر می کنند قضاوت عملی ساده است که یک طرف محکوم و طرف دیگر حاکم باشد .ما را چه شده عملی که گذر بر لبه تیغ است را انجام میدهیم و نتیجه قضاوت خودمان را به اطلاع دیگران می رسانیم؟ .ولی باید بدانیم وقتی نقش قاضی و هییت منصفه و ... انجام میدهیم و با قضاوات خود آبروی دیگری را می بریم . یادمان نیست یا نمی خواهیم به یادمان بیاید که ریختن آبروی مومن گناهش از تخریب کعبه بالاتر است .

ادامه مطلب  

قضاوت ممنوع  

به چه صورتی باید به انسانها فهماند قضاوت نکنند؟خیلی از مردم فکر می کنند قضاوت عملی ساده است که یک طرف محکوم و طرف دیگر حاکم باشد .ما را چه شده عملی که گذر بر لبه تیغ است را انجام میدهیم و نتیجه قضاوت خودمان را به اطلاع دیگران می رسانیم؟ .ولی باید بدانیم وقتی نقش قاضی و هییت منصفه و ... انجام میدهیم و با قضاوات خود آبروی دیگری را می بریم . یادمان نیست یا نمی خواهیم به یادمان بیاید که ریختن آبروی مومن گناهش از تخریب کعبه بالاتر است .

ادامه مطلب  

قضاوت داور خوزستانی در مسابقات بوکس جوانان جهان  

داور خوزستانی در رقابت‌های بوکس جوانان جهان به قضاوت می‌پر دازد. به گزارش ایسنا – منطقه خوزستان، سیدعلی جعفری داور سه ستاره بین‌المللی ایران و خوزستان از سوی فدراسیون جهانی برای قضاوت در مسابقات بوکس جوانان جهان دعوت شده است.این رقابت‌ها از 28 مرداد تا 10 شهریورماه در هر دو بخش مردان و زنان به میزبانی شهر بوداپست مجارستان برگزار خواهد شد.جعفری که عضویت در کمیته داوران فدراسیون بوکس را در کارنامه خود دارد، تاکنون در چندین رقابت بین‌الم

ادامه مطلب  

قضاوت داور خوزستانی در مسابقات بوکس جوانان جهان  

داور خوزستانی در رقابت‌های بوکس جوانان جهان به قضاوت می‌پر دازد. به گزارش ایسنا – منطقه خوزستان، سیدعلی جعفری داور سه ستاره بین‌المللی ایران و خوزستان از سوی فدراسیون جهانی برای قضاوت در مسابقات بوکس جوانان جهان دعوت شده است.این رقابت‌ها از 28 مرداد تا 10 شهریورماه در هر دو بخش مردان و زنان به میزبانی شهر بوداپست مجارستان برگزار خواهد شد.جعفری که عضویت در کمیته داوران فدراسیون بوکس را در کارنامه خود دارد، تاکنون در چندین رقابت بین‌الم

ادامه مطلب  

قضاوت داور خوزستانی در مسابقات بوکس جوانان جهان  

داور خوزستانی در رقابت‌های بوکس جوانان جهان به قضاوت می‌پر دازد. به گزارش ایسنا – منطقه خوزستان، سیدعلی جعفری داور سه ستاره بین‌المللی ایران و خوزستان از سوی فدراسیون جهانی برای قضاوت در مسابقات بوکس جوانان جهان دعوت شده است.این رقابت‌ها از 28 مرداد تا 10 شهریورماه در هر دو بخش مردان و زنان به میزبانی شهر بوداپست مجارستان برگزار خواهد شد.جعفری که عضویت در کمیته داوران فدراسیون بوکس را در کارنامه خود دارد، تاکنون در چندین رقابت بین‌الم

ادامه مطلب  

قضاوت داور خوزستانی در مسابقات بوکس جوانان جهان  

داور خوزستانی در رقابت‌های بوکس جوانان جهان به قضاوت می‌پر دازد. به گزارش ایسنا – منطقه خوزستان، سیدعلی جعفری داور سه ستاره بین‌المللی ایران و خوزستان از سوی فدراسیون جهانی برای قضاوت در مسابقات بوکس جوانان جهان دعوت شده است.این رقابت‌ها از 28 مرداد تا 10 شهریورماه در هر دو بخش مردان و زنان به میزبانی شهر بوداپست مجارستان برگزار خواهد شد.جعفری که عضویت در کمیته داوران فدراسیون بوکس را در کارنامه خود دارد، تاکنون در چندین رقابت بین‌الم

ادامه مطلب  

قضاوت داور خوزستانی در مسابقات بوکس جوانان جهان  

داور خوزستانی در رقابت‌های بوکس جوانان جهان به قضاوت می‌پر دازد. به گزارش ایسنا – منطقه خوزستان، سیدعلی جعفری داور سه ستاره بین‌المللی ایران و خوزستان از سوی فدراسیون جهانی برای قضاوت در مسابقات بوکس جوانان جهان دعوت شده است.این رقابت‌ها از 28 مرداد تا 10 شهریورماه در هر دو بخش مردان و زنان به میزبانی شهر بوداپست مجارستان برگزار خواهد شد.جعفری که عضویت در کمیته داوران فدراسیون بوکس را در کارنامه خود دارد، تاکنون در چندین رقابت بین‌الم

ادامه مطلب  

قضاوت داور خوزستانی در مسابقات بوکس جوانان جهان  

داور خوزستانی در رقابت‌های بوکس جوانان جهان به قضاوت می‌پر دازد. به گزارش ایسنا – منطقه خوزستان، سیدعلی جعفری داور سه ستاره بین‌المللی ایران و خوزستان از سوی فدراسیون جهانی برای قضاوت در مسابقات بوکس جوانان جهان دعوت شده است.این رقابت‌ها از 28 مرداد تا 10 شهریورماه در هر دو بخش مردان و زنان به میزبانی شهر بوداپست مجارستان برگزار خواهد شد.جعفری که عضویت در کمیته داوران فدراسیون بوکس را در کارنامه خود دارد، تاکنون در چندین رقابت بین‌الم

ادامه مطلب  

قضاوت داور خوزستانی در مسابقات بوکس جوانان جهان  

داور خوزستانی در رقابت‌های بوکس جوانان جهان به قضاوت می‌پر دازد. به گزارش ایسنا – منطقه خوزستان، سیدعلی جعفری داور سه ستاره بین‌المللی ایران و خوزستان از سوی فدراسیون جهانی برای قضاوت در مسابقات بوکس جوانان جهان دعوت شده است.این رقابت‌ها از 28 مرداد تا 10 شهریورماه در هر دو بخش مردان و زنان به میزبانی شهر بوداپست مجارستان برگزار خواهد شد.جعفری که عضویت در کمیته داوران فدراسیون بوکس را در کارنامه خود دارد، تاکنون در چندین رقابت بین‌الم

ادامه مطلب  

سطح سوالات شیمی کنکور 96  

امروز  صبح کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک  و انسانی برگزار شد ، سوالات شیمی این آزمون ساده بود ، کمتر از سوالات ترکیبی استفاده شده بود ، محاسبات ریاضی سوالات شیمی هم طوری بود که در زمان تعیین شده می شد به همه سوالات پاسخ صحیح داد.

ادامه مطلب  

حق نداری زندگی هیچکسو قضاوت کنی!  

دومین روز گل و بلبل باشه،صبح با صدای دعواشون بیدار شی،صدای کتک خوردن مامانتو بشنوی،صدای گریه مامانتو بشنوی،هزارتا سرکوفت و منت و ناله و نفرین بشنوی،شکست‌ و کم کاریاتو بزنه تو سرت،۳ سال کنکورتو یادت بیاره،با اعصاب خراب بشینی پشت میزت،یه چایی با زنجبیل بخوری ک دلدردت آروم شه،سرت گیج بره از بی حوصلگی و گوشت پاهات بلرزه،و هزارجور حس و حال دیگه‌ای ک شاید نتونم مفهوم درستشو برسونم رو تجربه کنی،و ۲۰ سال زندگیت همین باشه،بعد تااااازه اجازه دا

ادامه مطلب  

حق نداری زندگی هیچکسو قضاوت کنی!  

دومین روز گل و بلبل باشه،صبح با صدای دعواشون بیدار شی،صدای کتک خوردن مامانتو بشنوی،صدای گریه مامانتو بشنوی،هزارتا سرکوفت و منت و ناله و نفرین بشنوی،شکست‌ و کم کاریاتو بزنه تو سرت،۳ سال کنکورتو یادت بیاره،با اعصاب خراب بشینی پشت میزت،یه چایی با زنجبیل بخوری ک دلدردت آروم شه،سرت گیج بره از بی حوصلگی و گوشت پاهات بلرزه،و هزارجور حس و حال دیگه‌ای ک شاید نتونم مفهوم درستشو برسونم رو تجربه کنی،و ۲۰ سال زندگیت همین باشه،بعد تااااازه اجازه دا

ادامه مطلب  

حق نداری زندگی هیچکسو قضاوت کنی!  

دومین روز گل و بلبل باشه،صبح با صدای دعواشون بیدار شی،صدای کتک خوردن مامانتو بشنوی،صدای گریه مامانتو بشنوی،هزارتا سرکوفت و منت و ناله و نفرین بشنوی،شکست‌ و کم کاریاتو بزنه تو سرت،۳ سال کنکورتو یادت بیاره،با اعصاب خراب بشینی پشت میزت،یه چایی با زنجبیل بخوری ک دلدردت آروم شه،سرت گیج بره از بی حوصلگی و گوشت پاهات بلرزه،و هزارجور حس و حال دیگه‌ای ک شاید نتونم مفهوم درستشو برسونم رو تجربه کنی،و ۲۰ سال زندگیت همین باشه،بعد تااااازه اجازه دا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >