آشپزِکاردست  

دیروزبرامون چیپس پنیردرست کرد.
می خواست سوسیس وقارچ خام بریزه توی ظرف که بالاخره بااصرارهای فراوان تونستم سوسیس هاروسرخ کنم.
درسته که خیلی خوشمزه بودحتی ازچیپس پنیری که امشب واسه برادرم درست کردم،ولی خوب خام؟
بهش میگم برای همینه باقربیچاره کلافه شده ازدستِ غذاهات!
میخنده!
خوب توکه مامانت تخم مرغم میپزه میتونی انگشتتوبخوری،چرابه مامانت نرفتی؟
توکه توهمه چی به مامانت رفتی توهمين یه زمینه بایدبه عمه هات میرفتی آخه؟

ادامه مطلب  

آشپزِکاردست  

دیروزبرامون چیپس پنیردرست کرد.
می خواست سوسیس وقارچ خام بریزه توی ظرف که بالاخره بااصرارهای فراوان تونستم سوسیس هاروسرخ کنم.
درسته که خیلی خوشمزه بودحتی ازچیپس پنیری که امشب واسه برادرم درست کردم،ولی خوب خام؟
بهش میگم برای همینه باقربیچاره کلافه شده ازدستِ غذاهات!
میخنده!
خوب توکه مامانت تخم مرغم میپزه میتونی انگشتتوبخوری،چرابه مامانت نرفتی؟
توکه توهمه چی به مامانت رفتی توهمين یه زمینه بایدبه عمه هات میرفتی آخه؟

ادامه مطلب  

آشپزِکاردست  

دیروزبرامون چیپس پنیردرست کرد.
می خواست سوسیس وقارچ خام بریزه توی ظرف که بالاخره بااصرارهای فراوان تونستم سوسیس هاروسرخ کنم.
درسته که خیلی خوشمزه بودحتی ازچیپس پنیری که امشب واسه برادرم درست کردم،ولی خوب خام؟
بهش میگم برای همینه باقربیچاره کلافه شده ازدستِ غذاهات!
میخنده!
خوب توکه مامانت تخم مرغم میپزه میتونی انگشتتوبخوری،چرابه مامانت نرفتی؟
توکه توهمه چی به مامانت رفتی توهمين یه زمینه بایدبه عمه هات میرفتی آخه؟

ادامه مطلب  

آشپزِکاردست  

دیروزبرامون چیپس پنیردرست کرد.
می خواست سوسیس وقارچ خام بریزه توی ظرف که بالاخره بااصرارهای فراوان تونستم سوسیس هاروسرخ کنم.
درسته که خیلی خوشمزه بودحتی ازچیپس پنیری که امشب واسه برادرم درست کردم،ولی خوب خام؟
بهش میگم برای همینه باقربیچاره کلافه شده ازدستِ غذاهات!
میخنده!
خوب توکه مامانت تخم مرغم میپزه میتونی انگشتتوبخوری،چرابه مامانت نرفتی؟
توکه توهمه چی به مامانت رفتی توهمين یه زمینه بایدبه عمه هات میرفتی آخه؟

ادامه مطلب  

آشپزِکاردست  

دیروزبرامون چیپس پنیردرست کرد.
می خواست سوسیس وقارچ خام بریزه توی ظرف که بالاخره بااصرارهای فراوان تونستم سوسیس هاروسرخ کنم.
درسته که خیلی خوشمزه بودحتی ازچیپس پنیری که امشب واسه برادرم درست کردم،ولی خوب خام؟
بهش میگم برای همینه باقربیچاره کلافه شده ازدستِ غذاهات!
میخنده!
خوب توکه مامانت تخم مرغم میپزه میتونی انگشتتوبخوری،چرابه مامانت نرفتی؟
توکه توهمه چی به مامانت رفتی توهمين یه زمینه بایدبه عمه هات میرفتی آخه؟

ادامه مطلب  

آشپزِکاردست  

دیروزبرامون چیپس پنیردرست کرد.
می خواست سوسیس وقارچ خام بریزه توی ظرف که بالاخره بااصرارهای فراوان تونستم سوسیس هاروسرخ کنم.
درسته که خیلی خوشمزه بودحتی ازچیپس پنیری که امشب واسه برادرم درست کردم،ولی خوب خام؟
بهش میگم برای همینه باقربیچاره کلافه شده ازدستِ غذاهات!
میخنده!
خوب توکه مامانت تخم مرغم میپزه میتونی انگشتتوبخوری،چرابه مامانت نرفتی؟
توکه توهمه چی به مامانت رفتی توهمين یه زمینه بایدبه عمه هات میرفتی آخه؟

ادامه مطلب  

آشپزِکاردست  

دیروزبرامون چیپس پنیردرست کرد.
می خواست سوسیس وقارچ خام بریزه توی ظرف که بالاخره بااصرارهای فراوان تونستم سوسیس هاروسرخ کنم.
درسته که خیلی خوشمزه بودحتی ازچیپس پنیری که امشب واسه برادرم درست کردم،ولی خوب خام؟
بهش میگم برای همینه باقربیچاره کلافه شده ازدستِ غذاهات!
میخنده!
خوب توکه مامانت تخم مرغم میپزه میتونی انگشتتوبخوری،چرابه مامانت نرفتی؟
توکه توهمه چی به مامانت رفتی توهمين یه زمینه بایدبه عمه هات میرفتی آخه؟

ادامه مطلب  

آشپزِکاردست  

دیروزبرامون چیپس پنیردرست کرد.
می خواست سوسیس وقارچ خام بریزه توی ظرف که بالاخره بااصرارهای فراوان تونستم سوسیس هاروسرخ کنم.
درسته که خیلی خوشمزه بودحتی ازچیپس پنیری که امشب واسه برادرم درست کردم،ولی خوب خام؟
بهش میگم برای همینه باقربیچاره کلافه شده ازدستِ غذاهات!
میخنده!
خوب توکه مامانت تخم مرغم میپزه میتونی انگشتتوبخوری،چرابه مامانت نرفتی؟
توکه توهمه چی به مامانت رفتی توهمين یه زمینه بایدبه عمه هات میرفتی آخه؟

ادامه مطلب  

آشپزِکاردست  

دیروزبرامون چیپس پنیردرست کرد.
می خواست سوسیس وقارچ خام بریزه توی ظرف که بالاخره بااصرارهای فراوان تونستم سوسیس هاروسرخ کنم.
درسته که خیلی خوشمزه بودحتی ازچیپس پنیری که امشب واسه برادرم درست کردم،ولی خوب خام؟
بهش میگم برای همینه باقربیچاره کلافه شده ازدستِ غذاهات!
میخنده!
خوب توکه مامانت تخم مرغم میپزه میتونی انگشتتوبخوری،چرابه مامانت نرفتی؟
توکه توهمه چی به مامانت رفتی توهمين یه زمینه بایدبه عمه هات میرفتی آخه؟

ادامه مطلب  

آشپزِکاردست  

دیروزبرامون چیپس پنیردرست کرد.
می خواست سوسیس وقارچ خام بریزه توی ظرف که بالاخره بااصرارهای فراوان تونستم سوسیس هاروسرخ کنم.
درسته که خیلی خوشمزه بودحتی ازچیپس پنیری که امشب واسه برادرم درست کردم،ولی خوب خام؟
بهش میگم برای همینه باقربیچاره کلافه شده ازدستِ غذاهات!
میخنده!
خوب توکه مامانت تخم مرغم میپزه میتونی انگشتتوبخوری،چرابه مامانت نرفتی؟
توکه توهمه چی به مامانت رفتی توهمين یه زمینه بایدبه عمه هات میرفتی آخه؟

ادامه مطلب  

آشپزِکاردست  

دیروزبرامون چیپس پنیردرست کرد.
می خواست سوسیس وقارچ خام بریزه توی ظرف که بالاخره بااصرارهای فراوان تونستم سوسیس هاروسرخ کنم.
درسته که خیلی خوشمزه بودحتی ازچیپس پنیری که امشب واسه برادرم درست کردم،ولی خوب خام؟
بهش میگم برای همینه باقربیچاره کلافه شده ازدستِ غذاهات!
میخنده!
خوب توکه مامانت تخم مرغم میپزه میتونی انگشتتوبخوری،چرابه مامانت نرفتی؟
توکه توهمه چی به مامانت رفتی توهمين یه زمینه بایدبه عمه هات میرفتی آخه؟

ادامه مطلب  

آشپزِکاردست  

دیروزبرامون چیپس پنیردرست کرد.
می خواست سوسیس وقارچ خام بریزه توی ظرف که بالاخره بااصرارهای فراوان تونستم سوسیس هاروسرخ کنم.
درسته که خیلی خوشمزه بودحتی ازچیپس پنیری که امشب واسه برادرم درست کردم،ولی خوب خام؟
بهش میگم برای همینه باقربیچاره کلافه شده ازدستِ غذاهات!
میخنده!
خوب توکه مامانت تخم مرغم میپزه میتونی انگشتتوبخوری،چرابه مامانت نرفتی؟
توکه توهمه چی به مامانت رفتی توهمين یه زمینه بایدبه عمه هات میرفتی آخه؟

ادامه مطلب  

آشپزِکاردست  

دیروزبرامون چیپس پنیردرست کرد.
می خواست سوسیس وقارچ خام بریزه توی ظرف که بالاخره بااصرارهای فراوان تونستم سوسیس هاروسرخ کنم.
درسته که خیلی خوشمزه بودحتی ازچیپس پنیری که امشب واسه برادرم درست کردم،ولی خوب خام؟
بهش میگم برای همینه باقربیچاره کلافه شده ازدستِ غذاهات!
میخنده!
خوب توکه مامانت تخم مرغم میپزه میتونی انگشتتوبخوری،چرابه مامانت نرفتی؟
توکه توهمه چی به مامانت رفتی توهمين یه زمینه بایدبه عمه هات میرفتی آخه؟

ادامه مطلب  

آشپزِکاردست  

دیروزبرامون چیپس پنیردرست کرد.
می خواست سوسیس وقارچ خام بریزه توی ظرف که بالاخره بااصرارهای فراوان تونستم سوسیس هاروسرخ کنم.
درسته که خیلی خوشمزه بودحتی ازچیپس پنیری که امشب واسه برادرم درست کردم،ولی خوب خام؟
بهش میگم برای همینه باقربیچاره کلافه شده ازدستِ غذاهات!
میخنده!
خوب توکه مامانت تخم مرغم میپزه میتونی انگشتتوبخوری،چرابه مامانت نرفتی؟
توکه توهمه چی به مامانت رفتی توهمين یه زمینه بایدبه عمه هات میرفتی آخه؟

ادامه مطلب  

آشپزِکاردست  

دیروزبرامون چیپس پنیردرست کرد.
می خواست سوسیس وقارچ خام بریزه توی ظرف که بالاخره بااصرارهای فراوان تونستم سوسیس هاروسرخ کنم.
درسته که خیلی خوشمزه بودحتی ازچیپس پنیری که امشب واسه برادرم درست کردم،ولی خوب خام؟
بهش میگم برای همینه باقربیچاره کلافه شده ازدستِ غذاهات!
میخنده!
خوب توکه مامانت تخم مرغم میپزه میتونی انگشتتوبخوری،چرابه مامانت نرفتی؟
توکه توهمه چی به مامانت رفتی توهمين یه زمینه بایدبه عمه هات میرفتی آخه؟

ادامه مطلب  

آشپزِکاردست  

دیروزبرامون چیپس پنیردرست کرد.
می خواست سوسیس وقارچ خام بریزه توی ظرف که بالاخره بااصرارهای فراوان تونستم سوسیس هاروسرخ کنم.
درسته که خیلی خوشمزه بودحتی ازچیپس پنیری که امشب واسه برادرم درست کردم،ولی خوب خام؟
بهش میگم برای همینه باقربیچاره کلافه شده ازدستِ غذاهات!
میخنده!
خوب توکه مامانت تخم مرغم میپزه میتونی انگشتتوبخوری،چرابه مامانت نرفتی؟
توکه توهمه چی به مامانت رفتی توهمين یه زمینه بایدبه عمه هات میرفتی آخه؟

ادامه مطلب  

آشپزِکاردست  

دیروزبرامون چیپس پنیردرست کرد.
می خواست سوسیس وقارچ خام بریزه توی ظرف که بالاخره بااصرارهای فراوان تونستم سوسیس هاروسرخ کنم.
درسته که خیلی خوشمزه بودحتی ازچیپس پنیری که امشب واسه برادرم درست کردم،ولی خوب خام؟
بهش میگم برای همینه باقربیچاره کلافه شده ازدستِ غذاهات!
میخنده!
خوب توکه مامانت تخم مرغم میپزه میتونی انگشتتوبخوری،چرابه مامانت نرفتی؟
توکه توهمه چی به مامانت رفتی توهمين یه زمینه بایدبه عمه هات میرفتی آخه؟

ادامه مطلب  

زندگی را باید زندگی کرد...  

زندگي را ورق بزنهر فصلش را خوب بخوانبا بهار برقصبا تابستان بچرخدر پاییزش عاشقانه قدم بزنبا زمستانش بنشین وچایت را به سلامتی نفس کشیدنت بنوش...زندگي را باید زندگي کرد، آنطور که دلت می گویدمبادا زندگي را دست نخورده برای مرگ بگذاری...

ادامه مطلب  

زندگی را باید زندگی کرد...  

زندگي را ورق بزنهر فصلش را خوب بخوانبا بهار برقصبا تابستان بچرخدر پاییزش عاشقانه قدم بزنبا زمستانش بنشین وچایت را به سلامتی نفس کشیدنت بنوش...زندگي را باید زندگي کرد، آنطور که دلت می گویدمبادا زندگي را دست نخورده برای مرگ بگذاری...

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی کامل موزه هنرهای مدرن سانفرانسیسکو  

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی کامل موزه هنرهای مدرن سانفرانسیسکو


تاریخ ایجاد


09/03/2015 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: 55اسلاید
  قیمت: 6800 تومان
  حجم فایل: 4046 kb

 تعدادمشاهده
 3
ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی کامل موزه هنرهای مدرن سانفرانسیسکو  

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی کامل موزه هنرهای مدرن سانفرانسیسکو


تاریخ ایجاد


09/03/2015 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: 55اسلاید
  قیمت: 6800 تومان
  حجم فایل: 4046 kb

 تعدادمشاهده
 3
ادامه مطلب  

 

اگر تصمیم ندارم بمیرم و خدا هم نخواهد عمر کوتاهی به من بدهد، باید یادم باشد که زندگي کنم تا پیچ وخمها و بازیها و اتفاقات عجیب زندگي را نگاه کنم؛ زندگي کنم تا ببینم هر چیزی ممکن است به چه جاهای عجیبی ختم بشود واقلا اینطور از زندگي لذت ببرم.

ادامه مطلب  

 

اگر تصمیم ندارم بمیرم و خدا هم نخواهد عمر کوتاهی به من بدهد، باید یادم باشد که زندگي کنم تا پیچ وخمها و بازیها و اتفاقات عجیب زندگي را نگاه کنم؛ زندگي کنم تا ببینم هر چیزی ممکن است به چه جاهای عجیبی ختم بشود واقلا اینطور از زندگي لذت ببرم.

ادامه مطلب  

من و تو میدانیم، زندگی زندگی است.  

من و تو دیر زمانی است که خوب می دانیمچشمه آرزو های من و تو جاری استابرهای دلمان پربارندکوه های ذهن و اندیشه ما پا برجادشت های دلمان سبز و پر از چلچله هاروز ما گرم و شب از قصه دیرین لبریزمن و تو می دانیمزندگي در گذر استهمچو آواز قناری در باغمن و تو می دانیمزندگي آوازی است که به جان ها جاری استزندگي نغمه سازی است که در دست نوازشگر ما استزندگي لبخندی است که نشسته به لبان من و توزندگي یک رویا است که تو امروز به آن می نگریزندگي یک بازی است که تو هر ل

ادامه مطلب  

من و تو میدانیم، زندگی زندگی است.  

من و تو دیر زمانی است که خوب می دانیمچشمه آرزو های من و تو جاری استابرهای دلمان پربارندکوه های ذهن و اندیشه ما پا برجادشت های دلمان سبز و پر از چلچله هاروز ما گرم و شب از قصه دیرین لبریزمن و تو می دانیمزندگي در گذر استهمچو آواز قناری در باغمن و تو می دانیمزندگي آوازی است که به جان ها جاری استزندگي نغمه سازی است که در دست نوازشگر ما استزندگي لبخندی است که نشسته به لبان من و توزندگي یک رویا است که تو امروز به آن می نگریزندگي یک بازی است که تو هر ل

ادامه مطلب  

زندگی  

تسلیم نخواهم شد
زندگي می کنم...
برای رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند.
من فرصتی برای بودن دارم،پس ساکت نمی نشینم..
می گذارم همه بدانند که من با تمام توانایی ها وکاستی ها،شاهکار زندگي خود هستم
کافی ست لحظات گذشته را رها کنم و برای ثانیه های آیند زندگي کنم
چون رویاهایم آنجاست
ومن فقط یک بار فرصت زندگي کردن را دارم...

ادامه مطلب  

زندگی  

تسلیم نخواهم شد
زندگي می کنم...
برای رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند.
من فرصتی برای بودن دارم،پس ساکت نمی نشینم..
می گذارم همه بدانند که من با تمام توانایی ها وکاستی ها،شاهکار زندگي خود هستم
کافی ست لحظات گذشته را رها کنم و برای ثانیه های آیند زندگي کنم
چون رویاهایم آنجاست
ومن فقط یک بار فرصت زندگي کردن را دارم...

ادامه مطلب  

زیباترین قسم و سوگند سهراب سپهری:  

به حباب نگران لب یک رود قسم،
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم میگذرد،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهدماند..
لحظه ها عریانند.
به تن لحظه خود،جامه اندوه مـپوشان هرگز...!!
زندگي ذره کاهیست،
که کوهش کردیم،
زندگي نام نکویی ست،
که خارش کردیم،
زندگي نیست بجز نم نم باران بهار،
زندگي نیست بجزدیدن یار
زندگي نیست بجزعشق،
بجزحرف محبت به کسی،
ورنه هرخاروخسی،
زندگي کرده بسی،
زندگي تجربه تلخ فراوان دارد، دوسه تاکوچه وپس کوچه واندازه یک عمر بیابان دار

ادامه مطلب  

زیباترین قسم و سوگند سهراب سپهری:  

به حباب نگران لب یک رود قسم،
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم میگذرد،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهدماند..
لحظه ها عریانند.
به تن لحظه خود،جامه اندوه مـپوشان هرگز...!!
زندگي ذره کاهیست،
که کوهش کردیم،
زندگي نام نکویی ست،
که خارش کردیم،
زندگي نیست بجز نم نم باران بهار،
زندگي نیست بجزدیدن یار
زندگي نیست بجزعشق،
بجزحرف محبت به کسی،
ورنه هرخاروخسی،
زندگي کرده بسی،
زندگي تجربه تلخ فراوان دارد، دوسه تاکوچه وپس کوچه واندازه یک عمر بیابان دار

ادامه مطلب  

شعری زیبا از زنده یاد " سهراب سپهری "  

شعری زیبا از زنده یاد " سهراب سپهری "
زندگي ذره کاهیست ، که کوهش کردیم
زندگي نام نکویی ست که خارش کردیم
زندگي نیست بجز نم نم باران بهار ،
زندگي نیست بجز دیدن یار ،
زندگي نیست بجز عشق ،
بجز حرف محبت به کسی ،
ورنه هر خار و خسی ،
زندگي کرده بسی ،
زندگي تجربه تلخ فراوان دارد ،
دو سه تا کوچه و پس کوچه و
اندازه ی یک عمر بیابان دارد .
ما چه کردیم و چه خواهیم کرد
در این فرصت کم ؟! ...

ادامه مطلب  

دل تنها  

چرک نویس های شبانه1:
Peym@n Shakibaee:
من دلم یک صندوقک چوبی که پر از تنهایی ست 
و شب بی فردا... و نگاه تو آن ناز لبت میخواهد.
زندگي صحبت امروز شب فردا نیست... 
زندگي بازی گردون و تن رویا نیست....
زندگي ساعت و ماه گذران است به خدا...
زندگي ثانیه است ..... با بجنبی به خودت میگذرد.....
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دل تنها  

چرک نویس های شبانه1:
Peym@n Shakibaee:
من دلم یک صندوقک چوبی که پر از تنهایی ست 
و شب بی فردا... و نگاه تو آن ناز لبت میخواهد.
زندگي صحبت امروز شب فردا نیست... 
زندگي بازی گردون و تن رویا نیست....
زندگي ساعت و ماه گذران است به خدا...
زندگي ثانیه است ..... با بجنبی به خودت میگذرد.....
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

صبح پر امید 61  

به گونه ای زندگي کنیم که تلاطم های زمانه خدشه ای در زندگي مشترک ایجاد نکند مشکلات همیشه هست و اختلاف سلیقه نیز وجود دارد خیلی ناراحت کننده است  که زندگي ها بر اثر مشکلات بسیار جزئی از هم پاشیده شود آنها با عشق و امید شروع کرده اند و می توانند با کمی خویشتنداری ،صبر و حوصله و بدون دخالت اطرافیان زندگي خود را سرو سامان بخشیده و شروعی دوباره را ایجاد کنند و تولد دیگر در زندگي خود ایجاد کنند عزیزان باید کاملا به هوش باشیم و قدر لحظات از دست رفت

ادامه مطلب  

بل احیاء عند ربهم یرزقون  

آن ها که راه دراز و وقت کم را فهمیده اند ، مجبورند که خود را زیاد کنند و رشد بدهند .این ها زندگي و مرگ را با همین معیار می سنجند ،
اگر زنده اند و اگر می میرند ، به خاطر همین زیاد شدن است .
زندگي شان تلاوت تکرار نیست و مرگشان ، گم شدن و از دست رفتن و خودکشی نیست .
انسان باید انتخاب کند ؛ چه زیستن را و چه مردن را و در انتخاب دنبال رجحان و اهمیت ها و ضرورت هاست .
هنگامیکه که زندگي سازنده تر است ، زندگي و آن لحظه که مرگ بارورتر است ، مرگ انتخاب می شود
و این

ادامه مطلب  

تجربه‌ی دو زندگی  

تجربه‌ی دو زندگي با هم. یکی در اطرافمان و دیگری در خاطراتمان.
خاطراتی که برپایه‌ی زندگي اطرافمان ساخته می‌شود و در ذهن تثبیت می‌شوند.
همواره می‌توان از زندگي در خاطرات به زندگي در اطراف و یا بالعکس، از زندگي در اطراف به زندگي در خاطرات پناه آورد. هر کدام شیرینی و تلخی خاص خودش را دارد.
گاهی یک خاطره آنچنان قوی و زنده و محکم در ذهن ثبت می‌شود که هرچه جستجو می‌کنی نمی‌توانی معادلی یا همانندی برای آن در زندگي اطرافت پیدا کنی. گاهی حتی حاضری

ادامه مطلب  

تجربه‌ی دو زندگی  

تجربه‌ی دو زندگي با هم. یکی در اطرافمان و دیگری در خاطراتمان.
خاطراتی که برپایه‌ی زندگي اطرافمان ساخته می‌شود و در ذهن تثبیت می‌شوند.
همواره می‌توان از زندگي در خاطرات به زندگي در اطراف و یا بالعکس، از زندگي در اطراف به زندگي در خاطرات پناه آورد. هر کدام شیرینی و تلخی خاص خودش را دارد.
گاهی یک خاطره آنچنان قوی و زنده و محکم در ذهن ثبت می‌شود که هرچه جستجو می‌کنی نمی‌توانی معادلی یا همانندی برای آن در زندگي اطرافت پیدا کنی. گاهی حتی حاضری

ادامه مطلب  

تجربه‌ی دو زندگی  

تجربه‌ی دو زندگي با هم. یکی در اطرافمان و دیگری در خاطراتمان.
خاطراتی که برپایه‌ی زندگي اطرافمان ساخته می‌شود و در ذهن تثبیت می‌شوند.
همواره می‌توان از زندگي در خاطرات به زندگي در اطراف و یا بالعکس، از زندگي در اطراف به زندگي در خاطرات پناه آورد. هر کدام شیرینی و تلخی خاص خودش را دارد.
گاهی یک خاطره آنچنان قوی و زنده و محکم در ذهن ثبت می‌شود که هرچه جستجو می‌کنی نمی‌توانی معادلی یا همانندی برای آن در زندگي اطرافت پیدا کنی. گاهی حتی حاضری

ادامه مطلب  

تجربه‌ی دو زندگی  

تجربه‌ی دو زندگي با هم. یکی در اطرافمان و دیگری در خاطراتمان.
خاطراتی که برپایه‌ی زندگي اطرافمان ساخته می‌شود و در ذهن تثبیت می‌شوند.
همواره می‌توان از زندگي در خاطرات به زندگي در اطراف و یا بالعکس، از زندگي در اطراف به زندگي در خاطرات پناه آورد. هر کدام شیرینی و تلخی خاص خودش را دارد.
گاهی یک خاطره آنچنان قوی و زنده و محکم در ذهن ثبت می‌شود که هرچه جستجو می‌کنی نمی‌توانی معادلی یا همانندی برای آن در زندگي اطرافت پیدا کنی. گاهی حتی حاضری

ادامه مطلب  

تجربه‌ی دو زندگی  

تجربه‌ی دو زندگي با هم. یکی در اطرافمان و دیگری در خاطراتمان.
خاطراتی که برپایه‌ی زندگي اطرافمان ساخته می‌شود و در ذهن تثبیت می‌شوند.
همواره می‌توان از زندگي در خاطرات به زندگي در اطراف و یا بالعکس، از زندگي در اطراف به زندگي در خاطرات پناه آورد. هر کدام شیرینی و تلخی خاص خودش را دارد.
گاهی یک خاطره آنچنان قوی و زنده و محکم در ذهن ثبت می‌شود که هرچه جستجو می‌کنی نمی‌توانی معادلی یا همانندی برای آن در زندگي اطرافت پیدا کنی. گاهی حتی حاضری

ادامه مطلب  

چاپ روی فلز  

ورق آلومینیوم سابلیمیشن و چاپ روی فلز 
برای تابلوی بالای سنگ مزار ،تابلوهای هنری ،تابلوهای شهری ،تابلوهای شهدا ،
تابلوهای خیابان ، تابلوهای جاده ای ، چاپ تامپو ، چاپ سیلک ، چاپ شابلونی و … استفاده می شود.
عضویت در کانال تخصصی چاپ و تبلیغات ثامن
فیلم آموزشی چاپ فلز

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1