سقوط : |  

دیروز جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور بود...من ک چیزی ندیدم جز بچه های هجده نوزده ساله ای که سقوط فرخنده ای از بینی یک فیل عظیم الجثه داشتند و زمین افتخار این رو داشت که اونا بر سطحش قدم بگذارند... :||
یه رتبه آوردی دیگه...مهندسی ارسال آپولو به فضا یا غنی سازی اورانیوم انجام ندادی که... :|
پ.ن: رتبه های برتر کنکور شهرمون منظورم بود...نه رتبه های یک تا ده کشوری..

ادامه مطلب  

سقوط : |  

دیروز جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور بود...من ک چیزی ندیدم جز بچه های هجده نوزده ساله ای که سقوط فرخنده ای از بینی یک فیل عظیم الجثه داشتند و زمین افتخار این رو داشت که اونا بر سطحش قدم بگذارند... :||
یه رتبه آوردی دیگه...مهندسی ارسال آپولو به فضا یا غنی سازی اورانیوم انجام ندادی که... :|
پ.ن: رتبه های برتر کنکور شهرمون منظورم بود...نه رتبه های یک تا ده کشوری..

ادامه مطلب  

سقوط : |  

دیروز جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور بود...من ک چیزی ندیدم جز بچه های هجده نوزده ساله ای که سقوط فرخنده ای از بینی یک فیل عظیم الجثه داشتند و زمین افتخار این رو داشت که اونا بر سطحش قدم بگذارند... :||
یه رتبه آوردی دیگه...مهندسی ارسال آپولو به فضا یا غنی سازی اورانیوم انجام ندادی که... :|
پ.ن: رتبه های برتر کنکور شهرمون منظورم بود...نه رتبه های یک تا ده کشوری..

ادامه مطلب  

سقوط : |  

دیروز جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور بود...من ک چیزی ندیدم جز بچه های هجده نوزده ساله ای که سقوط فرخنده ای از بینی یک فیل عظیم الجثه داشتند و زمین افتخار این رو داشت که اونا بر سطحش قدم بگذارند... :||
یه رتبه آوردی دیگه...مهندسی ارسال آپولو به فضا یا غنی سازی اورانیوم انجام ندادی که... :|
پ.ن: رتبه های برتر کنکور شهرمون منظورم بود...نه رتبه های یک تا ده کشوری..

ادامه مطلب  

سقوط : |  

دیروز جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور بود...من ک چیزی ندیدم جز بچه های هجده نوزده ساله ای که سقوط فرخنده ای از بینی یک فیل عظیم الجثه داشتند و زمین افتخار این رو داشت که اونا بر سطحش قدم بگذارند... :||
یه رتبه آوردی دیگه...مهندسی ارسال آپولو به فضا یا غنی سازی اورانیوم انجام ندادی که... :|
پ.ن: رتبه های برتر کنکور شهرمون منظورم بود...نه رتبه های یک تا ده کشوری..

ادامه مطلب  

سقوط : |  

دیروز جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور بود...من ک چیزی ندیدم جز بچه های هجده نوزده ساله ای که سقوط فرخنده ای از بینی یک فیل عظیم الجثه داشتند و زمین افتخار این رو داشت که اونا بر سطحش قدم بگذارند... :||
یه رتبه آوردی دیگه...مهندسی ارسال آپولو به فضا یا غنی سازی اورانیوم انجام ندادی که... :|
پ.ن: رتبه های برتر کنکور شهرمون منظورم بود...نه رتبه های یک تا ده کشوری..

ادامه مطلب  

سقوط : |  

دیروز جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور بود...من ک چیزی ندیدم جز بچه های هجده نوزده ساله ای که سقوط فرخنده ای از بینی یک فیل عظیم الجثه داشتند و زمین افتخار این رو داشت که اونا بر سطحش قدم بگذارند... :||
یه رتبه آوردی دیگه...مهندسی ارسال آپولو به فضا یا غنی سازی اورانیوم انجام ندادی که... :|
پ.ن: رتبه های برتر کنکور شهرمون منظورم بود...نه رتبه های یک تا ده کشوری..

ادامه مطلب  

این اصلا عادلانه نیست  

طرف با رتبه سه رقمی سه رشته اصلی رو روزانه قبول نشدههر جا میرفته میگفتن صد در صد قبولیاینم واسه اینکه مطمئن بوده قبوله میگیره آخریش رو پرستاري میزنهو همونو قبول میشهبابا میگفت بیچاره داشت سکته میکردهمه مون واسش ناراحت شدیمو من دارم به این فکر میکنم که گوه تو زندگی که من با رتبه ی بیشتر از دو برابر رتبه ی اون باید برم پزشکی بخونم و اون پرستاري!!!هعی خدااااااوجدان درونم میگه اگه بشه باید بری قبولیت رو به اون بدیخر درونم یقه م رو میگیره میگه زر

ادامه مطلب  

این اصلا عادلانه نیست  

طرف با رتبه سه رقمی سه رشته اصلی رو روزانه قبول نشدههر جا میرفته میگفتن صد در صد قبولیاینم واسه اینکه مطمئن بوده قبوله میگیره آخریش رو پرستاري میزنهو همونو قبول میشهبابا میگفت بیچاره داشت سکته میکردهمه مون واسش ناراحت شدیمو من دارم به این فکر میکنم که گوه تو زندگی که من با رتبه ی بیشتر از دو برابر رتبه ی اون باید برم پزشکی بخونم و اون پرستاري!!!هعی خدااااااوجدان درونم میگه اگه بشه باید بری قبولیت رو به اون بدیخر درونم یقه م رو میگیره میگه زر

ادامه مطلب  

این اصلا عادلانه نیست  

طرف با رتبه سه رقمی سه رشته اصلی رو روزانه قبول نشدههر جا میرفته میگفتن صد در صد قبولیاینم واسه اینکه مطمئن بوده قبوله میگیره آخریش رو پرستاري میزنهو همونو قبول میشهبابا میگفت بیچاره داشت سکته میکردهمه مون واسش ناراحت شدیمو من دارم به این فکر میکنم که گوه تو زندگی که من با رتبه ی بیشتر از دو برابر رتبه ی اون باید برم پزشکی بخونم و اون پرستاري!!!هعی خدااااااوجدان درونم میگه اگه بشه باید بری قبولیت رو به اون بدیخر درونم یقه م رو میگیره میگه زر

ادامه مطلب  

این اصلا عادلانه نیست  

طرف با رتبه سه رقمی سه رشته اصلی رو روزانه قبول نشدههر جا میرفته میگفتن صد در صد قبولیاینم واسه اینکه مطمئن بوده قبوله میگیره آخریش رو پرستاري میزنهو همونو قبول میشهبابا میگفت بیچاره داشت سکته میکردهمه مون واسش ناراحت شدیمو من دارم به این فکر میکنم که گوه تو زندگی که من با رتبه ی بیشتر از دو برابر رتبه ی اون باید برم پزشکی بخونم و اون پرستاري!!!هعی خدااااااوجدان درونم میگه اگه بشه باید بری قبولیت رو به اون بدیخر درونم یقه م رو میگیره میگه زر

ادامه مطلب  

این اصلا عادلانه نیست  

طرف با رتبه سه رقمی سه رشته اصلی رو روزانه قبول نشدههر جا میرفته میگفتن صد در صد قبولیاینم واسه اینکه مطمئن بوده قبوله میگیره آخریش رو پرستاري میزنهو همونو قبول میشهبابا میگفت بیچاره داشت سکته میکردهمه مون واسش ناراحت شدیمو من دارم به این فکر میکنم که گوه تو زندگی که من با رتبه ی بیشتر از دو برابر رتبه ی اون باید برم پزشکی بخونم و اون پرستاري!!!هعی خدااااااوجدان درونم میگه اگه بشه باید بری قبولیت رو به اون بدیخر درونم یقه م رو میگیره میگه زر

ادامه مطلب  

دانلود نمونه مستندات رتبه عالی پرستاری  

دانلود نمونه مستندات رتبه عالی پرستاري
این جمله نشان میدهد که مفهوم سلامتی یکسان
نبوده ونسبی می با شد وهر فرد در مقایسه خود با شرایط قبلی اش وبا مقایسه
خود با دیگران ،آن رامعنی می کندودر زمان ها و مکان های مختلف ممکن است
مفهوم آن متفاوت باشد.تعریف زیادی از سلامتی وجود دارد اما تعریف سازمان
بهداشت جهانی(WHO) پذیرفته ترین تعریف می باشد:«سلامتی عبارتست از رفاه
کامل جسمی،روانی ،اجتماعی ومعنوی که فقط شامل بیماری یا نقص عضو نمی باشد».مستندا

ادامه مطلب  

دانلود نمونه مستندات رتبه عالی پرستاری  

دانلود نمونه مستندات رتبه عالی پرستاري
این جمله نشان میدهد که مفهوم سلامتی یکسان
نبوده ونسبی می با شد وهر فرد در مقایسه خود با شرایط قبلی اش وبا مقایسه
خود با دیگران ،آن رامعنی می کندودر زمان ها و مکان های مختلف ممکن است
مفهوم آن متفاوت باشد.تعریف زیادی از سلامتی وجود دارد اما تعریف سازمان
بهداشت جهانی(WHO) پذیرفته ترین تعریف می باشد:«سلامتی عبارتست از رفاه
کامل جسمی،روانی ،اجتماعی ومعنوی که فقط شامل بیماری یا نقص عضو نمی باشد».مستندا

ادامه مطلب  

دانلود نمونه مستندات رتبه عالی پرستاری  

دانلود نمونه مستندات رتبه عالی پرستاري
این جمله نشان میدهد که مفهوم سلامتی یکسان
نبوده ونسبی می با شد وهر فرد در مقایسه خود با شرایط قبلی اش وبا مقایسه
خود با دیگران ،آن رامعنی می کندودر زمان ها و مکان های مختلف ممکن است
مفهوم آن متفاوت باشد.تعریف زیادی از سلامتی وجود دارد اما تعریف سازمان
بهداشت جهانی(WHO) پذیرفته ترین تعریف می باشد:«سلامتی عبارتست از رفاه
کامل جسمی،روانی ،اجتماعی ومعنوی که فقط شامل بیماری یا نقص عضو نمی باشد».مستندا

ادامه مطلب  

دانلود نمونه مستندات رتبه عالی پرستاری  

دانلود نمونه مستندات رتبه عالی پرستاري
این جمله نشان میدهد که مفهوم سلامتی یکسان
نبوده ونسبی می با شد وهر فرد در مقایسه خود با شرایط قبلی اش وبا مقایسه
خود با دیگران ،آن رامعنی می کندودر زمان ها و مکان های مختلف ممکن است
مفهوم آن متفاوت باشد.تعریف زیادی از سلامتی وجود دارد اما تعریف سازمان
بهداشت جهانی(WHO) پذیرفته ترین تعریف می باشد:«سلامتی عبارتست از رفاه
کامل جسمی،روانی ،اجتماعی ومعنوی که فقط شامل بیماری یا نقص عضو نمی باشد».مستندا

ادامه مطلب  

دانلود نمونه مستندات رتبه عالی پرستاری  

دانلود نمونه مستندات رتبه عالی پرستاري
این جمله نشان میدهد که مفهوم سلامتی یکسان
نبوده ونسبی می با شد وهر فرد در مقایسه خود با شرایط قبلی اش وبا مقایسه
خود با دیگران ،آن رامعنی می کندودر زمان ها و مکان های مختلف ممکن است
مفهوم آن متفاوت باشد.تعریف زیادی از سلامتی وجود دارد اما تعریف سازمان
بهداشت جهانی(WHO) پذیرفته ترین تعریف می باشد:«سلامتی عبارتست از رفاه
کامل جسمی،روانی ،اجتماعی ومعنوی که فقط شامل بیماری یا نقص عضو نمی باشد».مستندا

ادامه مطلب  

دانلود نمونه مستندات رتبه عالی پرستاری  

دانلود نمونه مستندات رتبه عالی پرستاري
این جمله نشان میدهد که مفهوم سلامتی یکسان
نبوده ونسبی می با شد وهر فرد در مقایسه خود با شرایط قبلی اش وبا مقایسه
خود با دیگران ،آن رامعنی می کندودر زمان ها و مکان های مختلف ممکن است
مفهوم آن متفاوت باشد.تعریف زیادی از سلامتی وجود دارد اما تعریف سازمان
بهداشت جهانی(WHO) پذیرفته ترین تعریف می باشد:«سلامتی عبارتست از رفاه
کامل جسمی،روانی ،اجتماعی ومعنوی که فقط شامل بیماری یا نقص عضو نمی باشد».مستندا

ادامه مطلب  

بالاخره معلوم شد رتبه هم  

رتبه ی کنکور هم اومد بالاخره
بعد از یه ماه که تو مجهول الحالی  به سر بردم معلوم شد یه قسمتی از تلکیفمون
واسه پشت کنکور موندن مرددم هووووف
رتبه ام  خیلی بدتر از انتظار فک و فامیل :|
از صبح تا حالا هیچی نخوردم
عمه ام زنگ زده میگه ناشکری نکن

ادامه مطلب  

بالاخره معلوم شد رتبه هم  

رتبه ی کنکور هم اومد بالاخره
بعد از یه ماه که تو مجهول الحالی  به سر بردم معلوم شد یه قسمتی از تلکیفمون
واسه پشت کنکور موندن مرددم هووووف
رتبه ام  خیلی بدتر از انتظار فک و فامیل :|
از صبح تا حالا هیچی نخوردم
عمه ام زنگ زده میگه ناشکری نکن

ادامه مطلب  

انجمن استارت آپ های ایرانی  

زرتالک انجمن وبمسترهای ایرانی و استارت آپ ها
سلام به بزرگترین گروه وبمستران در تلگرام بپیوندیدhappy(V) گروه وبمستران ایرانی گروهی تازه تاسیس برای وبمستران ایرانی عزیز ...
رتبه سایت -پیج آتوریتی – رتبه گوگل –
مقایسه رتبه سنج های صفحات سایت . کدام رتبه سنج اینترنتی خوب است؟ تقلب در
رتبه الکسا؟ تقلب […] آیا این را ...

ادامه مطلب  

انجمن استارت آپ های ایرانی  

زرتالک انجمن وبمسترهای ایرانی و استارت آپ ها
سلام به بزرگترین گروه وبمستران در تلگرام بپیوندیدhappy(V) گروه وبمستران ایرانی گروهی تازه تاسیس برای وبمستران ایرانی عزیز ...
رتبه سایت -پیج آتوریتی – رتبه گوگل –
مقایسه رتبه سنج های صفحات سایت . کدام رتبه سنج اینترنتی خوب است؟ تقلب در
رتبه الکسا؟ تقلب […] آیا این را ...

ادامه مطلب  

انجمن استارت آپ های ایرانی  

زرتالک انجمن وبمسترهای ایرانی و استارت آپ ها
سلام به بزرگترین گروه وبمستران در تلگرام بپیوندیدhappy(V) گروه وبمستران ایرانی گروهی تازه تاسیس برای وبمستران ایرانی عزیز ...
رتبه سایت -پیج آتوریتی – رتبه گوگل –
مقایسه رتبه سنج های صفحات سایت . کدام رتبه سنج اینترنتی خوب است؟ تقلب در
رتبه الکسا؟ تقلب […] آیا این را ...

ادامه مطلب  

خرید رتبه 5 راه و ساختمان  

خرید رتبه 5 راه و ساختمان

برای شرکت در مناقصات خصوصی و دولتی نیاز
است که توسط سازمان برنامه و بودجه شرکت مورد نظر تایید صلاحیت شود به
منظور فرآیند طولانی  ثبت رتبه بندی تعدادی از شرکت ها اقدام به خرید رتبه 5
راه و ساختمان مینمایند. جهت خرید رتبه 5 راه و ساختمان کافیست با همکاران
ما در این بخش تماس حاصل نمایید تا راهنمایی های لازم جهت خرید رتبه 5 راه
و ساختمان صورت پذیرد . از آنجایی که خرید رتبه 5 راه و ساختمان به صورت
توافقی بین شرکت ها صورت م

ادامه مطلب  

خرید رتبه 5 راه و ساختمان  

خرید رتبه 5 راه و ساختمان

برای شرکت در مناقصات خصوصی و دولتی نیاز
است که توسط سازمان برنامه و بودجه شرکت مورد نظر تایید صلاحیت شود به
منظور فرآیند طولانی  ثبت رتبه بندی تعدادی از شرکت ها اقدام به خرید رتبه 5
راه و ساختمان مینمایند. جهت خرید رتبه 5 راه و ساختمان کافیست با همکاران
ما در این بخش تماس حاصل نمایید تا راهنمایی های لازم جهت خرید رتبه 5 راه
و ساختمان صورت پذیرد . از آنجایی که خرید رتبه 5 راه و ساختمان به صورت
توافقی بین شرکت ها صورت م

ادامه مطلب  

خرید رتبه 5 راه و ساختمان  

خرید رتبه 5 راه و ساختمان

برای شرکت در مناقصات خصوصی و دولتی نیاز
است که توسط سازمان برنامه و بودجه شرکت مورد نظر تایید صلاحیت شود به
منظور فرآیند طولانی  ثبت رتبه بندی تعدادی از شرکت ها اقدام به خرید رتبه 5
راه و ساختمان مینمایند. جهت خرید رتبه 5 راه و ساختمان کافیست با همکاران
ما در این بخش تماس حاصل نمایید تا راهنمایی های لازم جهت خرید رتبه 5 راه
و ساختمان صورت پذیرد . از آنجایی که خرید رتبه 5 راه و ساختمان به صورت
توافقی بین شرکت ها صورت م

ادامه مطلب  

خرید رتبه 5 راه و ساختمان  

خرید رتبه 5 راه و ساختمان

برای شرکت در مناقصات خصوصی و دولتی نیاز
است که توسط سازمان برنامه و بودجه شرکت مورد نظر تایید صلاحیت شود به
منظور فرآیند طولانی  ثبت رتبه بندی تعدادی از شرکت ها اقدام به خرید رتبه 5
راه و ساختمان مینمایند. جهت خرید رتبه 5 راه و ساختمان کافیست با همکاران
ما در این بخش تماس حاصل نمایید تا راهنمایی های لازم جهت خرید رتبه 5 راه
و ساختمان صورت پذیرد . از آنجایی که خرید رتبه 5 راه و ساختمان به صورت
توافقی بین شرکت ها صورت م

ادامه مطلب  

خرید رتبه 5 راه و ساختمان  

خرید رتبه 5 راه و ساختمان

برای شرکت در مناقصات خصوصی و دولتی نیاز
است که توسط سازمان برنامه و بودجه شرکت مورد نظر تایید صلاحیت شود به
منظور فرآیند طولانی  ثبت رتبه بندی تعدادی از شرکت ها اقدام به خرید رتبه 5
راه و ساختمان مینمایند. جهت خرید رتبه 5 راه و ساختمان کافیست با همکاران
ما در این بخش تماس حاصل نمایید تا راهنمایی های لازم جهت خرید رتبه 5 راه
و ساختمان صورت پذیرد . از آنجایی که خرید رتبه 5 راه و ساختمان به صورت
توافقی بین شرکت ها صورت م

ادامه مطلب  

خرید رتبه 5 راه و ساختمان  

خرید رتبه 5 راه و ساختمان

برای شرکت در مناقصات خصوصی و دولتی نیاز
است که توسط سازمان برنامه و بودجه شرکت مورد نظر تایید صلاحیت شود به
منظور فرآیند طولانی  ثبت رتبه بندی تعدادی از شرکت ها اقدام به خرید رتبه 5
راه و ساختمان مینمایند. جهت خرید رتبه 5 راه و ساختمان کافیست با همکاران
ما در این بخش تماس حاصل نمایید تا راهنمایی های لازم جهت خرید رتبه 5 راه
و ساختمان صورت پذیرد . از آنجایی که خرید رتبه 5 راه و ساختمان به صورت
توافقی بین شرکت ها صورت م

ادامه مطلب  

خرید رتبه 5 راه و ساختمان  

خرید رتبه 5 راه و ساختمان

برای شرکت در مناقصات خصوصی و دولتی نیاز
است که توسط سازمان برنامه و بودجه شرکت مورد نظر تایید صلاحیت شود به
منظور فرآیند طولانی  ثبت رتبه بندی تعدادی از شرکت ها اقدام به خرید رتبه 5
راه و ساختمان مینمایند. جهت خرید رتبه 5 راه و ساختمان کافیست با همکاران
ما در این بخش تماس حاصل نمایید تا راهنمایی های لازم جهت خرید رتبه 5 راه
و ساختمان صورت پذیرد . از آنجایی که خرید رتبه 5 راه و ساختمان به صورت
توافقی بین شرکت ها صورت م

ادامه مطلب  

خرید رتبه 5 راه و ساختمان  

خرید رتبه 5 راه و ساختمان

برای شرکت در مناقصات خصوصی و دولتی نیاز
است که توسط سازمان برنامه و بودجه شرکت مورد نظر تایید صلاحیت شود به
منظور فرآیند طولانی  ثبت رتبه بندی تعدادی از شرکت ها اقدام به خرید رتبه 5
راه و ساختمان مینمایند. جهت خرید رتبه 5 راه و ساختمان کافیست با همکاران
ما در این بخش تماس حاصل نمایید تا راهنمایی های لازم جهت خرید رتبه 5 راه
و ساختمان صورت پذیرد . از آنجایی که خرید رتبه 5 راه و ساختمان به صورت
توافقی بین شرکت ها صورت م

ادامه مطلب  

خرید رتبه 5 راه و ساختمان  

خرید رتبه 5 راه و ساختمان

برای شرکت در مناقصات خصوصی و دولتی نیاز
است که توسط سازمان برنامه و بودجه شرکت مورد نظر تایید صلاحیت شود به
منظور فرآیند طولانی  ثبت رتبه بندی تعدادی از شرکت ها اقدام به خرید رتبه 5
راه و ساختمان مینمایند. جهت خرید رتبه 5 راه و ساختمان کافیست با همکاران
ما در این بخش تماس حاصل نمایید تا راهنمایی های لازم جهت خرید رتبه 5 راه
و ساختمان صورت پذیرد . از آنجایی که خرید رتبه 5 راه و ساختمان به صورت
توافقی بین شرکت ها صورت م

ادامه مطلب  

آیا سهمیه 5 درصدی در کنکور 96 تاثیری در قبولی نداشت؟  

سال 96 اولین سالی بود که سهمیه ای به نام 5 درصدی ها به صف سهمیه های عریض و طویل نظام آموزشی کشور اضافه شد.از ابتدا هم مشخص بود رقابت در این گروه بسیار شدیدتر از سهمیه 25 درصدی خواهد بود چه آنکه رتبه 7 و 9 کشوری کنکور تجربی از این سهمیه بودند اما چیزی که این دسته را امیدوار میکرد قانون جدیدی بود که از امسال اجرا میشد:مازاد ظرفيت 25 درصدی به این دسته تعلق می گیرد(در سال های قبل به عادی ها تعلق می گرفت)و این یعنی اینکه 5 درصدی ها بیشتر از 5 درصد ظرفيت را ا

ادامه مطلب  

آیا سهمیه 5 درصدی در کنکور 96 تاثیری در قبولی نداشت؟  

سال 96 اولین سالی بود که سهمیه ای به نام 5 درصدی ها به صف سهمیه های عریض و طویل نظام آموزشی کشور اضافه شد.از ابتدا هم مشخص بود رقابت در این گروه بسیار شدیدتر از سهمیه 25 درصدی خواهد بود چه آنکه رتبه 7 و 9 کشوری کنکور تجربی از این سهمیه بودند اما چیزی که این دسته را امیدوار میکرد قانون جدیدی بود که از امسال اجرا میشد:مازاد ظرفيت 25 درصدی به این دسته تعلق می گیرد(در سال های قبل به عادی ها تعلق می گرفت)و این یعنی اینکه 5 درصدی ها بیشتر از 5 درصد ظرفيت را ا

ادامه مطلب  

آیا سهمیه 5 درصدی در کنکور 96 تاثیری در قبولی نداشت؟  

سال 96 اولین سالی بود که سهمیه ای به نام 5 درصدی ها به صف سهمیه های عریض و طویل نظام آموزشی کشور اضافه شد.از ابتدا هم مشخص بود رقابت در این گروه بسیار شدیدتر از سهمیه 25 درصدی خواهد بود چه آنکه رتبه 7 و 9 کشوری کنکور تجربی از این سهمیه بودند اما چیزی که این دسته را امیدوار میکرد قانون جدیدی بود که از امسال اجرا میشد:مازاد ظرفيت 25 درصدی به این دسته تعلق می گیرد(در سال های قبل به عادی ها تعلق می گرفت)و این یعنی اینکه 5 درصدی ها بیشتر از 5 درصد ظرفيت را ا

ادامه مطلب  

آیا سهمیه 5 درصدی در کنکور 96 تاثیری در قبولی نداشت؟  

سال 96 اولین سالی بود که سهمیه ای به نام 5 درصدی ها به صف سهمیه های عریض و طویل نظام آموزشی کشور اضافه شد.از ابتدا هم مشخص بود رقابت در این گروه بسیار شدیدتر از سهمیه 25 درصدی خواهد بود چه آنکه رتبه 7 و 9 کشوری کنکور تجربی از این سهمیه بودند اما چیزی که این دسته را امیدوار میکرد قانون جدیدی بود که از امسال اجرا میشد:مازاد ظرفيت 25 درصدی به این دسته تعلق می گیرد(در سال های قبل به عادی ها تعلق می گرفت)و این یعنی اینکه 5 درصدی ها بیشتر از 5 درصد ظرفيت را ا

ادامه مطلب  

آیا سهمیه 5 درصدی در کنکور 96 تاثیری در قبولی نداشت؟  

سال 96 اولین سالی بود که سهمیه ای به نام 5 درصدی ها به صف سهمیه های عریض و طویل نظام آموزشی کشور اضافه شد.از ابتدا هم مشخص بود رقابت در این گروه بسیار شدیدتر از سهمیه 25 درصدی خواهد بود چه آنکه رتبه 7 و 9 کشوری کنکور تجربی از این سهمیه بودند اما چیزی که این دسته را امیدوار میکرد قانون جدیدی بود که از امسال اجرا میشد:مازاد ظرفيت 25 درصدی به این دسته تعلق می گیرد(در سال های قبل به عادی ها تعلق می گرفت)و این یعنی اینکه 5 درصدی ها بیشتر از 5 درصد ظرفيت را ا

ادامه مطلب  

آموزش چاپ روی لیوان  

آموزش چاپ عکس روی لیوان سابلیمیشن
فیلم آموزشی چاپ عکس روی لیوان سابلیمیشن
آموزش کار با دستگاه تک کاره چاپ لیوان
متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشدبا این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1