گروه های خونی و تعریف انسان  

RH یا گروه های خونی A -B - O -AB  مثبت و منفی جمعا هشت گروه میشودتقریبا صد سال است که در باره این تقسیم بندی صحبت ها شده است به نظر می رسد در خیلی از کشور ها به آن اهمیت زیادی می دهند و کتب بسیاری منتشر کرده اندشبیه تولد در سالهای دوازده گانه موش و بقر پلنگ و خرگوش شمار                          زین چهار چو بگذری نهنگ آید و مارآنگاه به اسب است و گوسفند حصار                   حمدونه و مرغ و سگ وخوک آخر

ادامه مطلب  

گروه های خونی و تعریف انسان  

RH یا گروه های خونی A -B - O -AB  مثبت و منفی جمعا هشت گروه میشودتقریبا صد سال است که در باره این تقسیم بندی صحبت ها شده است به نظر می رسد در خیلی از کشور ها به آن اهمیت زیادی می دهند و کتب بسیاری منتشر کرده اندشبیه تولد در سالهای دوازده گانه موش و بقر پلنگ و خرگوش شمار                          زین چهار چو بگذری نهنگ آید و مارآنگاه به اسب است و گوسفند حصار                   حمدونه و مرغ و سگ وخوک آخر

ادامه مطلب  

گروه های خونی و تعریف انسان  

RH یا گروه های خونی A -B - O -AB  مثبت و منفی جمعا هشت گروه میشودتقریبا صد سال است که در باره این تقسیم بندی صحبت ها شده است به نظر می رسد در خیلی از کشور ها به آن اهمیت زیادی می دهند و کتب بسیاری منتشر کرده اندشبیه تولد در سالهای دوازده گانه موش و بقر پلنگ و خرگوش شمار                          زین چهار چو بگذری نهنگ آید و مارآنگاه به اسب است و گوسفند حصار                   حمدونه و مرغ و سگ وخوک آخر

ادامه مطلب  

احاديث امام علي (ع) از نهج الابلاغه(سري سوم)  

عهد و پیمان ها را پاس دارید خصوصا با وفاداران.حاصل کونه فکری، پشیمانی، و حاصل دور اندیشی، سلامت است.هرکس با حق درآویزد، نابود می گردد.حسادت بر دوست، از آفات دوستی است.بدترین توشه برای قیامت، ستم بر بندگان است.آن کس که با دست کوتاه ببخشد، از دستی بلند پاداش گیرد.دردوستی با دوست مدارا کن، شاید روزی دشمن تو گردد و در دشمنی با دشمن نیز مدارا کن، شاید روزی دوست تو گردد.عبرت ها چه فراوانند و عبرت پذیری چه اندک!روش برخورد با متجاوز: سنگ را ازهمان جای

ادامه مطلب  

احاديث امام علي (ع) از نهج الابلاغه(سري سوم)  

عهد و پیمان ها را پاس دارید خصوصا با وفاداران.حاصل کونه فکری، پشیمانی، و حاصل دور اندیشی، سلامت است.هرکس با حق درآویزد، نابود می گردد.حسادت بر دوست، از آفات دوستی است.بدترین توشه برای قیامت، ستم بر بندگان است.آن کس که با دست کوتاه ببخشد، از دستی بلند پاداش گیرد.دردوستی با دوست مدارا کن، شاید روزی دشمن تو گردد و در دشمنی با دشمن نیز مدارا کن، شاید روزی دوست تو گردد.عبرت ها چه فراوانند و عبرت پذیری چه اندک!روش برخورد با متجاوز: سنگ را ازهمان جای

ادامه مطلب  

احاديث امام علي (ع) از نهج الابلاغه(سري سوم)  

عهد و پیمان ها را پاس دارید خصوصا با وفاداران.حاصل کونه فکری، پشیمانی، و حاصل دور اندیشی، سلامت است.هرکس با حق درآویزد، نابود می گردد.حسادت بر دوست، از آفات دوستی است.بدترین توشه برای قیامت، ستم بر بندگان است.آن کس که با دست کوتاه ببخشد، از دستی بلند پاداش گیرد.دردوستی با دوست مدارا کن، شاید روزی دشمن تو گردد و در دشمنی با دشمن نیز مدارا کن، شاید روزی دوست تو گردد.عبرت ها چه فراوانند و عبرت پذیری چه اندک!روش برخورد با متجاوز: سنگ را ازهمان جای

ادامه مطلب  

احاديث امام علي (ع) از نهج الابلاغه(سري سوم)  

عهد و پیمان ها را پاس دارید خصوصا با وفاداران.حاصل کونه فکری، پشیمانی، و حاصل دور اندیشی، سلامت است.هرکس با حق درآویزد، نابود می گردد.حسادت بر دوست، از آفات دوستی است.بدترین توشه برای قیامت، ستم بر بندگان است.آن کس که با دست کوتاه ببخشد، از دستی بلند پاداش گیرد.دردوستی با دوست مدارا کن، شاید روزی دشمن تو گردد و در دشمنی با دشمن نیز مدارا کن، شاید روزی دوست تو گردد.عبرت ها چه فراوانند و عبرت پذیری چه اندک!روش برخورد با متجاوز: سنگ را ازهمان جای

ادامه مطلب  

ازادي حجاب ، برچسب غربي  

مدت چهار دهه است زنان حدود اسلامی حجاب را میخواهند یعنی ازادی حجاب و سطوح اعتقادی حجاب بر همه واضح است که حجاب با اجبار پونس  و ... بر سرزنان که خواهان حجاب نبودند به اجبار گذاشته شد البته که چادر هم اجباری شد بنظرتان این سیکل برگشت کشف حجاب خواسته زنان نبوده از حماقت و کوری دست بردارید و به واقعیت برگشت کشف حجاب این بار خواسته پی ببرید من میخواهم سبک حجاب ترکیه سوریه لبنان فلسطین و... ایا غربی است ایا انها غربی هستند ایا تحمیلی بوده چرا حدود

ادامه مطلب  

ازادي حجاب ، برچسب غربي  

مدت چهار دهه است زنان حدود اسلامی حجاب را میخواهند یعنی ازادی حجاب و سطوح اعتقادی حجاب بر همه واضح است که حجاب با اجبار پونس  و ... بر سرزنان که خواهان حجاب نبودند به اجبار گذاشته شد البته که چادر هم اجباری شد بنظرتان این سیکل برگشت کشف حجاب خواسته زنان نبوده از حماقت و کوری دست بردارید و به واقعیت برگشت کشف حجاب این بار خواسته پی ببرید من میخواهم سبک حجاب ترکیه سوریه لبنان فلسطین و... ایا غربی است ایا انها غربی هستند ایا تحمیلی بوده چرا حدود

ادامه مطلب  

ازادي حجاب ، برچسب غربي  

مدت چهار دهه است زنان حدود اسلامی حجاب را میخواهند یعنی ازادی حجاب و سطوح اعتقادی حجاب بر همه واضح است که حجاب با اجبار پونس  و ... بر سرزنان که خواهان حجاب نبودند به اجبار گذاشته شد البته که چادر هم اجباری شد بنظرتان این سیکل برگشت کشف حجاب خواسته زنان نبوده از حماقت و کوری دست بردارید و به واقعیت برگشت کشف حجاب این بار خواسته پی ببرید من میخواهم سبک حجاب ترکیه سوریه لبنان فلسطین و... ایا غربی است ایا انها غربی هستند ایا تحمیلی بوده چرا حدود

ادامه مطلب  

علماي شيعه دشمن تراش  

در تاریخ اگر بنگرید علما واسطه نفرت و توهین به سران سنی و ... بوده اند و خودشان مشوق این امر بودند حالا که دین نهی کرده از توهین به مقدسات دیگران چند سالی است بعضی از این احمقها تازه فهمیدند نباید توهین کرد به سران سنی البته که هنوز جشنهای لعنت به سران سنی در ایران بصورت گسترده ای وجود دارد حالا قشری هستند که از روی عمد به این حماقت دست میزنند که البته نیتشان وعلتش و شاید دوستی با دشمن دشمن و یا غیره است لطمه اندکی میزنند جالب است سران احمق این

ادامه مطلب  

علماي شيعه دشمن تراش  

در تاریخ اگر بنگرید علما واسطه نفرت و توهین به سران سنی و ... بوده اند و خودشان مشوق این امر بودند حالا که دین نهی کرده از توهین به مقدسات دیگران چند سالی است بعضی از این احمقها تازه فهمیدند نباید توهین کرد به سران سنی البته که هنوز جشنهای لعنت به سران سنی در ایران بصورت گسترده ای وجود دارد حالا قشری هستند که از روی عمد به این حماقت دست میزنند که البته نیتشان وعلتش و شاید دوستی با دشمن دشمن و یا غیره است لطمه اندکی میزنند جالب است سران احمق این

ادامه مطلب  

علماي شيعه دشمن تراش  

در تاریخ اگر بنگرید علما واسطه نفرت و توهین به سران سنی و ... بوده اند و خودشان مشوق این امر بودند حالا که دین نهی کرده از توهین به مقدسات دیگران چند سالی است بعضی از این احمقها تازه فهمیدند نباید توهین کرد به سران سنی البته که هنوز جشنهای لعنت به سران سنی در ایران بصورت گسترده ای وجود دارد حالا قشری هستند که از روی عمد به این حماقت دست میزنند که البته نیتشان وعلتش و شاید دوستی با دشمن دشمن و یا غیره است لطمه اندکی میزنند جالب است سران احمق این

ادامه مطلب  

حجاب عربي، برچسب يهودي  

در یکی از کانالهای تلگرام موصوم به مسایل اخر الزمان به نوع پوشش دیرینه عربی اسلامی مورد استفاده بعضی خواص زن مشهور که گوش وگردن و جواهراتشان مشهود است انگ حجاب معروف تیخل یهودی زده شده است و به ایه 31نور دلالت کرده و واژه وقل مومنات را زنان مسلمان معنی کرده است چهاردهه است در ایران مومن به مسلمان تغییر معنی داده است و این قشر هم مستثنی نیستند و در مورد چادر زنان و دختران پیامبر و زنان مردان مومن را نیز باز زن مسلمان معنی میکند انگار داخل خود ک

ادامه مطلب  

حجاب عربي، برچسب يهودي  

در یکی از کانالهای تلگرام موصوم به مسایل اخر الزمان به نوع پوشش دیرینه عربی اسلامی مورد استفاده بعضی خواص زن مشهور که گوش وگردن و جواهراتشان مشهود است انگ حجاب معروف تیخل یهودی زده شده است و به ایه 31نور دلالت کرده و واژه وقل مومنات را زنان مسلمان معنی کرده است چهاردهه است در ایران مومن به مسلمان تغییر معنی داده است و این قشر هم مستثنی نیستند و در مورد چادر زنان و دختران پیامبر و زنان مردان مومن را نیز باز زن مسلمان معنی میکند انگار داخل خود ک

ادامه مطلب  

حجاب عربي، برچسب يهودي  

در یکی از کانالهای تلگرام موصوم به مسایل اخر الزمان به نوع پوشش دیرینه عربی اسلامی مورد استفاده بعضی خواص زن مشهور که گوش وگردن و جواهراتشان مشهود است انگ حجاب معروف تیخل یهودی زده شده است و به ایه 31نور دلالت کرده و واژه وقل مومنات را زنان مسلمان معنی کرده است چهاردهه است در ایران مومن به مسلمان تغییر معنی داده است و این قشر هم مستثنی نیستند و در مورد چادر زنان و دختران پیامبر و زنان مردان مومن را نیز باز زن مسلمان معنی میکند انگار داخل خود ک

ادامه مطلب  

حجاب عربي، برچسب يهودي  

در یکی از کانالهای تلگرام موصوم به مسایل اخر الزمان به نوع پوشش دیرینه عربی اسلامی مورد استفاده بعضی خواص زن مشهور که گوش وگردن و جواهراتشان مشهود است انگ حجاب معروف تیخل یهودی زده شده است و به ایه 31نور دلالت کرده و واژه وقل مومنات را زنان مسلمان معنی کرده است چهاردهه است در ایران مومن به مسلمان تغییر معنی داده است و این قشر هم مستثنی نیستند و در مورد چادر زنان و دختران پیامبر و زنان مردان مومن را نیز باز زن مسلمان معنی میکند انگار داخل خود ک

ادامه مطلب  

حجاب عربي، برچسب يهودي  

در یکی از کانالهای تلگرام موصوم به مسایل اخر الزمان به نوع پوشش دیرینه عربی اسلامی مورد استفاده بعضی خواص زن مشهور که گوش وگردن و جواهراتشان مشهود است انگ حجاب معروف تیخل یهودی زده شده است و به ایه 31نور دلالت کرده و واژه وقل مومنات را زنان مسلمان معنی کرده است چهاردهه است در ایران مومن به مسلمان تغییر معنی داده است و این قشر هم مستثنی نیستند و در مورد چادر زنان و دختران پیامبر و زنان مردان مومن را نیز باز زن مسلمان معنی میکند انگار داخل خود ک

ادامه مطلب  

دشمنان امروز جنگ نرم را آغاز کرده‌اند تا بر ذهن جونان تسلط پیدا کنند  

امیر
دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در
آئین اختتامیه سی‌وهفتمین دروه مسابقات قرآنی آجا که صبح امروز دوشنبه
بیست‌وهفتم آذر در ستاد فرماندهی این نیرو برگزار شد، اظهار کرد: از ۲۲
بهمن ۵۷ که انقلاب پیروز شد دشمن علیه کشور ما اقدام کرده، چرا که مسیر
نظام اسلامی خلاف مسیر آنها است.
معاون
هماهنگ‌کننده ارتش با اشاره به این موضوع که ما با استکبار جهانی هیچ وجه
مشترکی نداریم، ادامه داد: استکبار به دنبال

ادامه مطلب  

دشمنان امروز جنگ نرم را آغاز کرده‌اند تا بر ذهن جونان تسلط پیدا کنند  

امیر
دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در
آئین اختتامیه سی‌وهفتمین دروه مسابقات قرآنی آجا که صبح امروز دوشنبه
بیست‌وهفتم آذر در ستاد فرماندهی این نیرو برگزار شد، اظهار کرد: از ۲۲
بهمن ۵۷ که انقلاب پیروز شد دشمن علیه کشور ما اقدام کرده، چرا که مسیر
نظام اسلامی خلاف مسیر آنها است.
معاون
هماهنگ‌کننده ارتش با اشاره به این موضوع که ما با استکبار جهانی هیچ وجه
مشترکی نداریم، ادامه داد: استکبار به دنبال

ادامه مطلب  

دشمنان امروز جنگ نرم را آغاز کرده‌اند تا بر ذهن جونان تسلط پیدا کنند  

امیر
دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در
آئین اختتامیه سی‌وهفتمین دروه مسابقات قرآنی آجا که صبح امروز دوشنبه
بیست‌وهفتم آذر در ستاد فرماندهی این نیرو برگزار شد، اظهار کرد: از ۲۲
بهمن ۵۷ که انقلاب پیروز شد دشمن علیه کشور ما اقدام کرده، چرا که مسیر
نظام اسلامی خلاف مسیر آنها است.
معاون
هماهنگ‌کننده ارتش با اشاره به این موضوع که ما با استکبار جهانی هیچ وجه
مشترکی نداریم، ادامه داد: استکبار به دنبال

ادامه مطلب  

سوتی  

  داشتم داداش کوچیکه را میفرستادم غذا بخره و خودمم له له روی تخت افتاده بودم و صدای موسیقی هم تا آخر زیاد و با صدای جذابم , همراه خواننده عزیزم میخوندم , که وسطهاش شنیدم داداش کوچیکه یک چیزی گفت . از اونجایی که نشنیده بودم چی میگه , گفتم حتما خدافظی کرده , داد زدم خدافظ !!از کنار برو !! که اومده , آهنگم را خاموش کرد و گفت خوشحال !!میگم رمز کارتت چنده , خدافظ چیه ؟!!! اینقدر خندیدم که تا ده دقیقه رمز نمیتونستم بگم :||.....................دمپایی ها را گذاشته بود

ادامه مطلب  

سلاح‌های ایرانی که به هیچ متجاوزی رحم نخواهند کرد+ تصاویر  

نیرو‌های متخصص جمهوری اسلامی که برای ساخت سلاح، سال هاست که عزم خود را جزم کرده اند در سال ۱۳۹۱ از یک سلاح‌های تک‌تیرانداز ایرانی با نام "شاهر" رونمایی کردند و آن را در سال ۱۳۹۳ ساختند؛ شاهر را می‌توان اولین تجربه ایران در ساخت تک‌تیرانداز سنگین دانست.این سلاح در زمان خود با کالیبر ۱۴.۵ میلی‌متری برای نابودی نفرات و تجهیزات دشمن آن هم در فاصله ۴ کیلومتری ساخته و تحویل یگان‌های زمینی شد؛ شاهر وزنی بالغ بر ۲۲ کیلوگرم و طول بیش از ۱.۵۰

ادامه مطلب  

سلاح‌های ایرانی که به هیچ متجاوزی رحم نخواهند کرد+ تصاویر  

نیرو‌های متخصص جمهوری اسلامی که برای ساخت سلاح، سال هاست که عزم خود را جزم کرده اند در سال ۱۳۹۱ از یک سلاح‌های تک‌تیرانداز ایرانی با نام "شاهر" رونمایی کردند و آن را در سال ۱۳۹۳ ساختند؛ شاهر را می‌توان اولین تجربه ایران در ساخت تک‌تیرانداز سنگین دانست.این سلاح در زمان خود با کالیبر ۱۴.۵ میلی‌متری برای نابودی نفرات و تجهیزات دشمن آن هم در فاصله ۴ کیلومتری ساخته و تحویل یگان‌های زمینی شد؛ شاهر وزنی بالغ بر ۲۲ کیلوگرم و طول بیش از ۱.۵۰

ادامه مطلب  

غم آینده  

تقدیم به « شهید باکری » که در جبهه ها، قیافه ی جوانش گاه چون پیرِ  شصت ساله جلوه می کرد: دشمن به زبانِ جنگ تکفیرت کردبا آتش کینه هاش درگیرت کردهر چند نرفت «کشور» از دست، ولی ترس از غمِ آینده ی آن پیرت کردزهرا موسی پور فومنی

ادامه مطلب  

غم آینده  

تقدیم به « شهید باکری » که در جبهه ها، قیافه ی جوانش گاه چون پیرِ  شصت ساله جلوه می کرد: دشمن به زبانِ جنگ تکفیرت کردبا آتش کینه هاش درگیرت کردهر چند نرفت «کشور» از دست، ولی ترس از غمِ آینده ی آن پیرت کردزهرا موسی پور فومنی

ادامه مطلب  

غم آینده  

تقدیم به « شهید باکری » که در جبهه ها، قیافه ی جوانش گاه چون پیرِ  شصت ساله جلوه می کرد: دشمن به زبانِ جنگ تکفیرت کردبا آتش کینه هاش درگیرت کردهر چند نرفت «کشور» از دست، ولی ترس از غمِ آینده ی آن پیرت کردزهرا موسی پور فومنی

ادامه مطلب  

غم آینده  

تقدیم به « شهید باکری » که در جبهه ها، قیافه ی جوانش گاه چون پیرِ  شصت ساله جلوه می کرد: دشمن به زبانِ جنگ تکفیرت کردبا آتش کینه هاش درگیرت کردهر چند نرفت «کشور» از دست، ولی ترس از غمِ آینده ی آن پیرت کردزهرا موسی پور فومنی

ادامه مطلب  

غم آینده  

تقدیم به « شهید باکری » که در جبهه ها، قیافه ی جوانش گاه چون پیرِ  شصت ساله جلوه می کرد: دشمن به زبانِ جنگ تکفیرت کردبا آتش کینه هاش درگیرت کردهر چند نرفت «کشور» از دست، ولی ترس از غمِ آینده ی آن پیرت کردزهرا موسی پور فومنی

ادامه مطلب  

دشمن سعی دارد قدرت ملت ایران را با دادن کدهای غلط مخدوش کند  

فرمانده کل ارتش گفت: قدرت واقعی ما در روحیه و فرهنگ ملت، عشق به ارزش‌ها، شهدا و آرمان‌های والای انقلاب نهفته است.  امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم نوزدهمین سالگرد شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و گرامیداشت 110 شهید شاخص نیروهای مسلح که پیش از ظهر امروز سه‌شنبه 21 فروردین در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: دشمن سعی دارد قدرت ملت ایران را با دادن کدهای غلط مخدوش کند. قدر

ادامه مطلب  

دشمن سعی دارد قدرت ملت ایران را با دادن کدهای غلط مخدوش کند  

فرمانده کل ارتش گفت: قدرت واقعی ما در روحیه و فرهنگ ملت، عشق به ارزش‌ها، شهدا و آرمان‌های والای انقلاب نهفته است.  امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم نوزدهمین سالگرد شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و گرامیداشت 110 شهید شاخص نیروهای مسلح که پیش از ظهر امروز سه‌شنبه 21 فروردین در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: دشمن سعی دارد قدرت ملت ایران را با دادن کدهای غلط مخدوش کند. قدر

ادامه مطلب  

دشمن سعی دارد قدرت ملت ایران را با دادن کدهای غلط مخدوش کند  

فرمانده کل ارتش گفت: قدرت واقعی ما در روحیه و فرهنگ ملت، عشق به ارزش‌ها، شهدا و آرمان‌های والای انقلاب نهفته است.  امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم نوزدهمین سالگرد شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و گرامیداشت 110 شهید شاخص نیروهای مسلح که پیش از ظهر امروز سه‌شنبه 21 فروردین در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: دشمن سعی دارد قدرت ملت ایران را با دادن کدهای غلط مخدوش کند. قدر

ادامه مطلب  

دشمن سعی دارد قدرت ملت ایران را با دادن کدهای غلط مخدوش کند  

فرمانده کل ارتش گفت: قدرت واقعی ما در روحیه و فرهنگ ملت، عشق به ارزش‌ها، شهدا و آرمان‌های والای انقلاب نهفته است.  امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم نوزدهمین سالگرد شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و گرامیداشت 110 شهید شاخص نیروهای مسلح که پیش از ظهر امروز سه‌شنبه 21 فروردین در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: دشمن سعی دارد قدرت ملت ایران را با دادن کدهای غلط مخدوش کند. قدر

ادامه مطلب  

دشمن سعی دارد قدرت ملت ایران را با دادن کدهای غلط مخدوش کند  

فرمانده کل ارتش گفت: قدرت واقعی ما در روحیه و فرهنگ ملت، عشق به ارزش‌ها، شهدا و آرمان‌های والای انقلاب نهفته است.  امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم نوزدهمین سالگرد شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و گرامیداشت 110 شهید شاخص نیروهای مسلح که پیش از ظهر امروز سه‌شنبه 21 فروردین در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: دشمن سعی دارد قدرت ملت ایران را با دادن کدهای غلط مخدوش کند. قدر

ادامه مطلب  

دشمن سعی دارد قدرت ملت ایران را با دادن کدهای غلط مخدوش کند  

فرمانده کل ارتش گفت: قدرت واقعی ما در روحیه و فرهنگ ملت، عشق به ارزش‌ها، شهدا و آرمان‌های والای انقلاب نهفته است.  امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم نوزدهمین سالگرد شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و گرامیداشت 110 شهید شاخص نیروهای مسلح که پیش از ظهر امروز سه‌شنبه 21 فروردین در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: دشمن سعی دارد قدرت ملت ایران را با دادن کدهای غلط مخدوش کند. قدر

ادامه مطلب  

دشمن سعی دارد قدرت ملت ایران را با دادن کدهای غلط مخدوش کند  

فرمانده کل ارتش گفت: قدرت واقعی ما در روحیه و فرهنگ ملت، عشق به ارزش‌ها، شهدا و آرمان‌های والای انقلاب نهفته است.  امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم نوزدهمین سالگرد شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و گرامیداشت 110 شهید شاخص نیروهای مسلح که پیش از ظهر امروز سه‌شنبه 21 فروردین در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: دشمن سعی دارد قدرت ملت ایران را با دادن کدهای غلط مخدوش کند. قدر

ادامه مطلب  

دشمن سعی دارد قدرت ملت ایران را با دادن کدهای غلط مخدوش کند  

فرمانده کل ارتش گفت: قدرت واقعی ما در روحیه و فرهنگ ملت، عشق به ارزش‌ها، شهدا و آرمان‌های والای انقلاب نهفته است.  امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم نوزدهمین سالگرد شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و گرامیداشت 110 شهید شاخص نیروهای مسلح که پیش از ظهر امروز سه‌شنبه 21 فروردین در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: دشمن سعی دارد قدرت ملت ایران را با دادن کدهای غلط مخدوش کند. قدر

ادامه مطلب  

دشمن سعی دارد قدرت ملت ایران را با دادن کدهای غلط مخدوش کند  

فرمانده کل ارتش گفت: قدرت واقعی ما در روحیه و فرهنگ ملت، عشق به ارزش‌ها، شهدا و آرمان‌های والای انقلاب نهفته است.  امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم نوزدهمین سالگرد شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و گرامیداشت 110 شهید شاخص نیروهای مسلح که پیش از ظهر امروز سه‌شنبه 21 فروردین در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: دشمن سعی دارد قدرت ملت ایران را با دادن کدهای غلط مخدوش کند. قدر

ادامه مطلب  

دشمن سعی دارد قدرت ملت ایران را با دادن کدهای غلط مخدوش کند  

فرمانده کل ارتش گفت: قدرت واقعی ما در روحیه و فرهنگ ملت، عشق به ارزش‌ها، شهدا و آرمان‌های والای انقلاب نهفته است.  امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم نوزدهمین سالگرد شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و گرامیداشت 110 شهید شاخص نیروهای مسلح که پیش از ظهر امروز سه‌شنبه 21 فروردین در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: دشمن سعی دارد قدرت ملت ایران را با دادن کدهای غلط مخدوش کند. قدر

ادامه مطلب  

دشمن سعی دارد قدرت ملت ایران را با دادن کدهای غلط مخدوش کند  

فرمانده کل ارتش گفت: قدرت واقعی ما در روحیه و فرهنگ ملت، عشق به ارزش‌ها، شهدا و آرمان‌های والای انقلاب نهفته است.  امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم نوزدهمین سالگرد شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و گرامیداشت 110 شهید شاخص نیروهای مسلح که پیش از ظهر امروز سه‌شنبه 21 فروردین در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: دشمن سعی دارد قدرت ملت ایران را با دادن کدهای غلط مخدوش کند. قدر

ادامه مطلب  

دشمن سعی دارد قدرت ملت ایران را با دادن کدهای غلط مخدوش کند  

فرمانده کل ارتش گفت: قدرت واقعی ما در روحیه و فرهنگ ملت، عشق به ارزش‌ها، شهدا و آرمان‌های والای انقلاب نهفته است.  امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم نوزدهمین سالگرد شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و گرامیداشت 110 شهید شاخص نیروهای مسلح که پیش از ظهر امروز سه‌شنبه 21 فروردین در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: دشمن سعی دارد قدرت ملت ایران را با دادن کدهای غلط مخدوش کند. قدر

ادامه مطلب  

دشمن سعی دارد قدرت ملت ایران را با دادن کدهای غلط مخدوش کند  

فرمانده کل ارتش گفت: قدرت واقعی ما در روحیه و فرهنگ ملت، عشق به ارزش‌ها، شهدا و آرمان‌های والای انقلاب نهفته است.  امیر
سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم
نوزدهمین سالگرد شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و گرامیداشت 110 شهید
شاخص نیروهای مسلح که پیش از ظهر امروز سه‌شنبه 21 فروردین در موزه انقلاب
اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: دشمن سعی دارد قدرت ملت ایران را
با دادن کدهای غلط مخدوش کند. ق

ادامه مطلب  

دشمن سعی دارد قدرت ملت ایران را با دادن کدهای غلط مخدوش کند  

فرمانده کل ارتش گفت: قدرت واقعی ما در روحیه و فرهنگ ملت، عشق به ارزش‌ها، شهدا و آرمان‌های والای انقلاب نهفته است.  امیر
سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم
نوزدهمین سالگرد شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و گرامیداشت 110 شهید
شاخص نیروهای مسلح که پیش از ظهر امروز سه‌شنبه 21 فروردین در موزه انقلاب
اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: دشمن سعی دارد قدرت ملت ایران را
با دادن کدهای غلط مخدوش کند. ق

ادامه مطلب  

جنگ نرم دشمن، برپایه‌ی دروغ، شایعه و سانسور بنا شده است  

در پی دیدار جمعی از مستندسازان جوان با رهبر انقلاب، ایشان در پیامی خطاب به مستندسازان، ۵ نکته را به آنان توصیه کردند.
در پی
دیدار شیرین جمعی از مستندسازان جوان با رهبر انقلاب در تاریخ ۲۱ دی ماه
۹۶، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فردای آن روز در پیامی خطاب به مستندسازان
جوان، ۵ نکته را به این جوانان توصیه کردند.
متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:
بسمه تعالی
جوانان عزیز مستندساز!
در پی جلسه‌ی شیرین دیشب، این نکته‌ها را در یاد نگه‌ دارید:
۱.جهت
ا

ادامه مطلب  

جنگ نرم دشمن، برپایه‌ی دروغ، شایعه و سانسور بنا شده است  

در پی دیدار جمعی از مستندسازان جوان با رهبر انقلاب، ایشان در پیامی خطاب به مستندسازان، ۵ نکته را به آنان توصیه کردند.
در پی
دیدار شیرین جمعی از مستندسازان جوان با رهبر انقلاب در تاریخ ۲۱ دی ماه
۹۶، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فردای آن روز در پیامی خطاب به مستندسازان
جوان، ۵ نکته را به این جوانان توصیه کردند.
متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:
بسمه تعالی
جوانان عزیز مستندساز!
در پی جلسه‌ی شیرین دیشب، این نکته‌ها را در یاد نگه‌ دارید:
۱.جهت
ا

ادامه مطلب  

جنگ نرم دشمن، برپایه‌ی دروغ، شایعه و سانسور بنا شده است  

در پی دیدار جمعی از مستندسازان جوان با رهبر انقلاب، ایشان در پیامی خطاب به مستندسازان، ۵ نکته را به آنان توصیه کردند.
در پی
دیدار شیرین جمعی از مستندسازان جوان با رهبر انقلاب در تاریخ ۲۱ دی ماه
۹۶، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فردای آن روز در پیامی خطاب به مستندسازان
جوان، ۵ نکته را به این جوانان توصیه کردند.
متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:
بسمه تعالی
جوانان عزیز مستندساز!
در پی جلسه‌ی شیرین دیشب، این نکته‌ها را در یاد نگه‌ دارید:
۱.جهت
ا

ادامه مطلب  

خوشبختی  

خوشبختی۲۰۴- من تنها انسانی هستم که مقامی برتر از خوشبختی را به بشریت نشان داده ام و اینکه انسان حیف است که خوشبخت باشد این در شأن جانوران است. من بزرگترین دشمن خوشبختی بشرم. هر خوشبختی با دیدن من احساس بدبختی می کند و دشمن من می شود.استاد علی اکبر خانجانیکتاب هستی بایستی

ادامه مطلب  

خوشبختی  

خوشبختی۲۰۴- من تنها انسانی هستم که مقامی برتر از خوشبختی را به بشریت نشان داده ام و اینکه انسان حیف است که خوشبخت باشد این در شأن جانوران است. من بزرگترین دشمن خوشبختی بشرم. هر خوشبختی با دیدن من احساس بدبختی می کند و دشمن من می شود.استاد علی اکبر خانجانیکتاب هستی بایستی

ادامه مطلب  

خوشبختی  

خوشبختی۲۰۴- من تنها انسانی هستم که مقامی برتر از خوشبختی را به بشریت نشان داده ام و اینکه انسان حیف است که خوشبخت باشد این در شأن جانوران است. من بزرگترین دشمن خوشبختی بشرم. هر خوشبختی با دیدن من احساس بدبختی می کند و دشمن من می شود.استاد علی اکبر خانجانیکتاب هستی بایستی

ادامه مطلب  

خوشبختی  

خوشبختی۲۰۴- من تنها انسانی هستم که مقامی برتر از خوشبختی را به بشریت نشان داده ام و اینکه انسان حیف است که خوشبخت باشد این در شأن جانوران است. من بزرگترین دشمن خوشبختی بشرم. هر خوشبختی با دیدن من احساس بدبختی می کند و دشمن من می شود.استاد علی اکبر خانجانیکتاب هستی بایستی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >