تدریس خصوصی فیزیک نهم  

تدریس خصوصی فيزيک نهم توسط دکتر میرابی فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشان با 18 سال سابقه موفق تدریس -09124396809تدریس خصوصی فيزيک ،تدریس خصوصی فيزيک نهم ،تدریس خصوصی فيزيک دبیرستان ،تدریس خصوصی فيزيک دهم ،معلم خصوصی فيزيک ،معلم خصوصی فيزيک نهم ،معلم فيزيک دبیرستان

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی فیزیک نهم  

تدریس خصوصی فيزيک نهم توسط دکتر میرابی فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشان با 18 سال سابقه موفق تدریس -09124396809تدریس خصوصی فيزيک ،تدریس خصوصی فيزيک نهم ،تدریس خصوصی فيزيک دبیرستان ،تدریس خصوصی فيزيک دهم ،معلم خصوصی فيزيک ،معلم خصوصی فيزيک نهم ،معلم فيزيک دبیرستان

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی فیزیک هالیدی  

تدریس خصوصی فيزيک هالیدی توسط دکتر میرابی فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشان با 15 سال سابقه موفق تدریس -09124396809تدریس خصوصی فيزيک ،تدریس خصوصی فيزيک دانشگاه ،تدریس خصوصی فيزيک هالیدی ،تدریس خصوصی فيزيک مکانیک ،تدریس خصوصی فيزيک دبیرستان ،تدریس خصوصی فيزيک 1 دانشگاه ،تدریس خصوصی فيزيک 2 دانشگاه ،معلم خصوصی فيزيک هالیدی ،تدریس خصوصی اپتیک

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی فیزیک هالیدی  

تدریس خصوصی فيزيک هالیدی توسط دکتر میرابی فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشان با 15 سال سابقه موفق تدریس -09124396809تدریس خصوصی فيزيک ،تدریس خصوصی فيزيک دانشگاه ،تدریس خصوصی فيزيک هالیدی ،تدریس خصوصی فيزيک مکانیک ،تدریس خصوصی فيزيک دبیرستان ،تدریس خصوصی فيزيک 1 دانشگاه ،تدریس خصوصی فيزيک 2 دانشگاه ،معلم خصوصی فيزيک هالیدی ،تدریس خصوصی اپتیک

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی فیزیک پایه  

تدریس خصوصی فيزيک پایه توسط فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشاندکتر میرابی با 18 سال سابقه موفق تدریس -09124396809http://alum.sharif.edu/~emad_mirabiتدریس خصوصی فيزيک، تدریس خصوصی فيزيک پایه ،تدریس خصوصی فيزيک نهم ،تدریس خصوصی فيزيک هشتم ،تدریس خصوصی فيزيک دهم ،تدریس خصوصی فيزيک دبیرستان ،تدریس خصوصی فيزيک کنکور ،تدریس خصوصی فيزيک پیش دانشگاهی ،معلم خصوصی فيزيک پایه

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی فیزیک پایه  

تدریس خصوصی فيزيک پایه توسط فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشاندکتر میرابی با 18 سال سابقه موفق تدریس -09124396809http://alum.sharif.edu/~emad_mirabiتدریس خصوصی فيزيک، تدریس خصوصی فيزيک پایه ،تدریس خصوصی فيزيک نهم ،تدریس خصوصی فيزيک هشتم ،تدریس خصوصی فيزيک دهم ،تدریس خصوصی فيزيک دبیرستان ،تدریس خصوصی فيزيک کنکور ،تدریس خصوصی فيزيک پیش دانشگاهی ،معلم خصوصی فيزيک پایه

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی فیزیک 1 دانشگاه  

تدریس خصوصی فيزيک 1 دانشگاه توسط فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشان با 15 سال سابقه موفق تدریس دکتر میرابی -09124396809http://alum.sharif.edu/~emad_mirabiتدریس خصوصی فيزيک ،تدریس خصوصی فيزيک 1 دانشگاه ،تدریس خصوصی فيزيک 2 دانشگاه ،تدریس خصوصی فيزيک هالیدی ،تدریس خصوصی فيزيک اپتیک معلم خصوصی فيزيک ،معلم خصوصی فيزيک دانشگاه ،تدریس خصوصی فيزيک 1و2 دانشگاه

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی فیزیک 1 دانشگاه  

تدریس خصوصی فيزيک 1 دانشگاه توسط فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشان با 15 سال سابقه موفق تدریس دکتر میرابی -09124396809http://alum.sharif.edu/~emad_mirabiتدریس خصوصی فيزيک ،تدریس خصوصی فيزيک 1 دانشگاه ،تدریس خصوصی فيزيک 2 دانشگاه ،تدریس خصوصی فيزيک هالیدی ،تدریس خصوصی فيزيک اپتیک معلم خصوصی فيزيک ،معلم خصوصی فيزيک دانشگاه ،تدریس خصوصی فيزيک 1و2 دانشگاه

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی  

تدریس خصوصی فيزيک پیش دانشگاهی توسط فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشان با 15 سال سابقه وفق تدریس دکتر میرابی -09124396809http://alum.sharif.edu/~emad_mirabiتدریس خصوصی فيزيک ،تدریس خصوصی فيزيک دبیرستان ،تدریس خصوصی فيزيک پیش دانشگاهی ،تدریس خصوصی فيزيک پایه ،تدریس خصوصی فيزيک کنکور ،تدریس خصوصی فيزيک نهم ،تدریس خصوصی فيزيک هشتم ،معلم خصوصی فيزيک پیش دانشگاهی

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی  

تدریس خصوصی فيزيک پیش دانشگاهی توسط فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشان با 15 سال سابقه وفق تدریس دکتر میرابی -09124396809http://alum.sharif.edu/~emad_mirabiتدریس خصوصی فيزيک ،تدریس خصوصی فيزيک دبیرستان ،تدریس خصوصی فيزيک پیش دانشگاهی ،تدریس خصوصی فيزيک پایه ،تدریس خصوصی فيزيک کنکور ،تدریس خصوصی فيزيک نهم ،تدریس خصوصی فيزيک هشتم ،معلم خصوصی فيزيک پیش دانشگاهی

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی شیمی و فیزیک  

تدریس خصوصی شیمی و فيزيک توسط فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشان با 15 سال سابقه موفق تدریس دکتر میرابی -09124396809http://alum.sharif.edu/~emad_mirabiتدریس خصوصی شیمی ،تدریس خصوصی شیمی و فيزيک ،تدریس خصوصی فيزيک پایه ،تدریس خصوصی شیمی کنکور ،تدریس خصوصی فيزيک کنکور،تدریس خصوصی فيزيک نهم ،تدریس خصوصی شیمی پیش دانشگاهی ،تدریس خصوصی شیمی متوسطه ،معلم خصوصی شیمی و فيزيک ،تدریس خصوصی فيزيک و شیمی ،تدریس خصوصی فيزيک پیش دانشگاهی

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی شیمی و فیزیک  

تدریس خصوصی شیمی و فيزيک توسط فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشان با 15 سال سابقه موفق تدریس دکتر میرابی -09124396809http://alum.sharif.edu/~emad_mirabiتدریس خصوصی شیمی ،تدریس خصوصی شیمی و فيزيک ،تدریس خصوصی فيزيک پایه ،تدریس خصوصی شیمی کنکور ،تدریس خصوصی فيزيک کنکور،تدریس خصوصی فيزيک نهم ،تدریس خصوصی شیمی پیش دانشگاهی ،تدریس خصوصی شیمی متوسطه ،معلم خصوصی شیمی و فيزيک ،تدریس خصوصی فيزيک و شیمی ،تدریس خصوصی فيزيک پیش دانشگاهی

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی فیزیک 2 دانشگاه  

تدریس خصوصی فيزيک 2 دانشگاه توسط فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشان با 15 سال سابقه موفق تدریس -09124396809http://alum.sharif.edu/~emad_mirabiتدریس خصوصی فيزيک،تدریس خصوصی فيزيک هالیدی 1و2 ،تدریس خصوصی فيزيک اپتیک
،تدریس خصوصی فيزيک مکانیک ،تدریس خصوصی الکتریسیته و مغناطیس ،تدریس خصوصی
فيزيک دانشگاهی 1،تدریس خصوصی فيزيک دانشگاه 2

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی فیزیک 2 دانشگاه  

تدریس خصوصی فيزيک 2 دانشگاه توسط فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشان با 15 سال سابقه موفق تدریس -09124396809http://alum.sharif.edu/~emad_mirabiتدریس خصوصی فيزيک،تدریس خصوصی فيزيک هالیدی 1و2 ،تدریس خصوصی فيزيک اپتیک
،تدریس خصوصی فيزيک مکانیک ،تدریس خصوصی الکتریسیته و مغناطیس ،تدریس خصوصی
فيزيک دانشگاهی 1،تدریس خصوصی فيزيک دانشگاه 2

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی شیمی و فیزیک  

تدریس خصوصی شیمی و فيزيک توسط فارغ التحصیل  دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشان با 15 سال سابقه موفق تدریس دکتر میرابی -09124396809http://alum.sharif.edu/~emad_mirabiتدریس خصوصی شیمی و فيزيک ،تدریس خصوصی فيزيک و شیمی ،تدریس خصوصی فيزيک ،تدریس خصوصی شیمی ،تدریس خصوصی شیمی متوسطه ،تدریس خصوصی فيزيک پایه ،تدریس خصوصی فيزيک پیش دانشگاهی ،تدریس خصوصی شیمی پایه ،تدریس خصوصی فيزيک دبیرستان ،معلم خصوصی شیمی و فيزيک ،معلم خصوصی شیمی

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی شیمی و فیزیک  

تدریس خصوصی شیمی و فيزيک توسط فارغ التحصیل  دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشان با 15 سال سابقه موفق تدریس دکتر میرابی -09124396809http://alum.sharif.edu/~emad_mirabiتدریس خصوصی شیمی و فيزيک ،تدریس خصوصی فيزيک و شیمی ،تدریس خصوصی فيزيک ،تدریس خصوصی شیمی ،تدریس خصوصی شیمی متوسطه ،تدریس خصوصی فيزيک پایه ،تدریس خصوصی فيزيک پیش دانشگاهی ،تدریس خصوصی شیمی پایه ،تدریس خصوصی فيزيک دبیرستان ،معلم خصوصی شیمی و فيزيک ،معلم خصوصی شیمی

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان و کنکور  

تدریس خصوصی فيزيک دبیرستان و کنکور توسط فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشانتوسط دکتر میرابی با 15 سال سابقه موفق تدریس -09124396809http://alum.sharif.edu/~emad_mirabiتدریس خصوصی فيزيک دهم  ،تدریس خصوصی  فيزيک پیش دانشگاهی ،تدریس خصوصی فيزيک نهم ،معلم خصوصی  فيزيک دهم ،تدریس خصوصی فيزيک دبیرستان ،تدریس خصوصی فيزيک دبیرستان و کنکور ، معلم خصوصی فيزيک ،معلم خصوصی فيزيک دبیرستان و کنکور،تدریس خصوصی فيزيک هشتم،تدریس خصوصی فيزيک کنکور

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان و کنکور  

تدریس خصوصی فيزيک دبیرستان و کنکور توسط فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشانتوسط دکتر میرابی با 15 سال سابقه موفق تدریس -09124396809http://alum.sharif.edu/~emad_mirabiتدریس خصوصی فيزيک دهم  ،تدریس خصوصی  فيزيک پیش دانشگاهی ،تدریس خصوصی فيزيک نهم ،معلم خصوصی  فيزيک دهم ،تدریس خصوصی فيزيک دبیرستان ،تدریس خصوصی فيزيک دبیرستان و کنکور ، معلم خصوصی فيزيک ،معلم خصوصی فيزيک دبیرستان و کنکور،تدریس خصوصی فيزيک هشتم،تدریس خصوصی فيزيک کنکور

ادامه مطلب  

گزارش تخصصی فیزیک  

گزارش تخصصی فيزيک
دانلود رایگان گزارش تخصصی درس فيزيک | کانون تخصصی دانشجو /.../دانلود-رایگان-گزارش-تخصصی-درس-فیز... گزارش تخصصی اول دبیرستان درس فيزيک چگونگی کاهش دادن اضطراب دانش آموزپایه اول متوسطه در ساعت فيزيک در قالب ورد در این فایل گزارش تخصصی اول ... گزارش تخصصی درس فيزيک /گزارش+تخصصی+درس+فيزيک در زیر لیست گزارش های تخصصی مخصوص درس فيزيک را مشاهده می نمائید .برای دیدن فایل پی دی اف گزارش بصورت کامل قبل از خرید و در صورت رضایت خرید فایل و

ادامه مطلب  

گزارش تخصصی فیزیک  

گزارش تخصصی فيزيک
دانلود رایگان گزارش تخصصی درس فيزيک | کانون تخصصی دانشجو /.../دانلود-رایگان-گزارش-تخصصی-درس-فیز... گزارش تخصصی اول دبیرستان درس فيزيک چگونگی کاهش دادن اضطراب دانش آموزپایه اول متوسطه در ساعت فيزيک در قالب ورد در این فایل گزارش تخصصی اول ... گزارش تخصصی درس فيزيک /گزارش+تخصصی+درس+فيزيک در زیر لیست گزارش های تخصصی مخصوص درس فيزيک را مشاهده می نمائید .برای دیدن فایل پی دی اف گزارش بصورت کامل قبل از خرید و در صورت رضایت خرید فایل و

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان  

تدریس خصوصی فيزيک دبیرستان توسط فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشان با 15 سال سابقه موفق تدریس دکتر میرابی 09124396809http://alum.sharif.edu/~emad_mirabiتدریس خصوصی فيزيک ،تدریس خصوصی فيزيک دبیرستان ،تدریس خصوصی فيزيک نهم ،تدریس خصوصی فيزيک دهم ،تدریس خصوصی فيزيک پیش دانشگاهی ،تدریس خصوصی فيزيک کنکور ،معلم خصوصی فيزيک ،معلم خصوصی فيزيک دبیرستان ،معلم خصوصی فيزيک کنکور فمعلم خصوصی فيزيک هشتم

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی فیزیک و ریاضی  

تدریس خصوصی فيزيک و ریاضی توسط فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشان با15 سال سابقه موفق تدریس دکتر میرابی -09124396809http://alum.sharif.edu/~emad_mirabiتدریس خصوصی فيزيک و ریاضی ،تدریس خصوصی ریاضی و فيزيک ،تدریس خصوصی فيزيک پایه ،تدریس خصوصی فيزيک نهم ،تدریس خصوصی ریاضی هشتم ،تدریس خصوصی ریاضی دهم ،تدریس خصوصی فيزيک پیش دانشگاهی ،معلم خصوصی فيزيک و ریاضی

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی فیزیک و ریاضی  

تدریس خصوصی فيزيک و ریاضی توسط فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشان با15 سال سابقه موفق تدریس دکتر میرابی -09124396809http://alum.sharif.edu/~emad_mirabiتدریس خصوصی فيزيک و ریاضی ،تدریس خصوصی ریاضی و فيزيک ،تدریس خصوصی فيزيک پایه ،تدریس خصوصی فيزيک نهم ،تدریس خصوصی ریاضی هشتم ،تدریس خصوصی ریاضی دهم ،تدریس خصوصی فيزيک پیش دانشگاهی ،معلم خصوصی فيزيک و ریاضی

ادامه مطلب  

بسته آموزشی شامل جزوه + فیلم های آموزشی \" کار در فیزیک \" (فصل 2 فیزیک 10 - فصل 4 فیزیک 2 نظام قدیم)  

بسته آموزشی شامل جزوه + فیلم های آموزشی \" کار در فيزيک \" (فصل 2 فيزيک 10 - فصل 4 فيزيک 2 نظام قدیم)

بسته آموزشی شامل جزوه + فیلم های آموزشی \" کار در فيزيک \" (فصل 2 فيزيک 10 - فصل 4 فيزيک 2 نظام قدیم)

جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم های آموزشی " کار در فيزيک " (فصل 2 فيزيک 10 - فصل 4 فيزيک 2 نظام قدیم) در این جا مبحث کار در قالب دو درس به طور مفصل تدریس گردیده است. بسته آموزشی حاضر شامل 2 ویدئو و 2 جزوه است. این بسته برای افرادی مناسب است که قصد دارند ک

ادامه مطلب  

بسته آموزشی شامل جزوه + فیلم های آموزشی \" کار در فیزیک \" (فصل 2 فیزیک 10 - فصل 4 فیزیک 2 نظام قدیم)  

بسته آموزشی شامل جزوه + فیلم های آموزشی \" کار در فيزيک \" (فصل 2 فيزيک 10 - فصل 4 فيزيک 2 نظام قدیم)

بسته آموزشی شامل جزوه + فیلم های آموزشی \" کار در فيزيک \" (فصل 2 فيزيک 10 - فصل 4 فيزيک 2 نظام قدیم)

جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم های آموزشی " کار در فيزيک " (فصل 2 فيزيک 10 - فصل 4 فيزيک 2 نظام قدیم) در این جا مبحث کار در قالب دو درس به طور مفصل تدریس گردیده است. بسته آموزشی حاضر شامل 2 ویدئو و 2 جزوه است. این بسته برای افرادی مناسب است که قصد دارند ک

ادامه مطلب  

بسته آموزشی شامل جزوه + فیلم های آموزشی \" کار در فیزیک \" (فصل 2 فیزیک 10 - فصل 4 فیزیک 2 نظام قدیم)  

بسته آموزشی شامل جزوه + فیلم های آموزشی \" کار در فيزيک \" (فصل 2 فيزيک 10 - فصل 4 فيزيک 2 نظام قدیم)

بسته آموزشی شامل جزوه + فیلم های آموزشی \" کار در فيزيک \" (فصل 2 فيزيک 10 - فصل 4 فيزيک 2 نظام قدیم)

جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم های آموزشی " کار در فيزيک " (فصل 2 فيزيک 10 - فصل 4 فيزيک 2 نظام قدیم) در این جا مبحث کار در قالب دو درس به طور مفصل تدریس گردیده است. بسته آموزشی حاضر شامل 2 ویدئو و 2 جزوه است. این بسته برای افرادی مناسب است که قصد دارند ک

ادامه مطلب  

برنامه ام تا آخر این ماه  

سلام مجدد . 
خب ، برنامه ای که تا آخر این ماه برای خودم گذاشتم . اینه که 10 روز آخر رو استراحت کنم . البته استراجت نیست . فقط دو صفحه تست قرابت و reading زبان و یک روز در میون cloze  زدن هست . به اضافه تاریخ ادبیات ( که خیلی کمه ) و لغات ادبیات و عربی . 
نمیدونم میتونم بحث چهار سال شیمی و فيزيک رو ببندم یا نه . برای فيزيک منابعش رو دارم . ولی برای شیمی سال سوم کتاب کمک درسی ندارم . ولی کتاب درسیشو دارم . 
ولی رفتم فيزيک سوم رو دیدم ، یعنی همون نیمچه علاقه ای که ب

ادامه مطلب  

برنامه ام تا آخر این ماه  

سلام مجدد . 
خب ، برنامه ای که تا آخر این ماه برای خودم گذاشتم . اینه که 10 روز آخر رو استراحت کنم . البته استراجت نیست . فقط دو صفحه تست قرابت و reading زبان و یک روز در میون cloze  زدن هست . به اضافه تاریخ ادبیات ( که خیلی کمه ) و لغات ادبیات و عربی . 
نمیدونم میتونم بحث چهار سال شیمی و فيزيک رو ببندم یا نه . برای فيزيک منابعش رو دارم . ولی برای شیمی سال سوم کتاب کمک درسی ندارم . ولی کتاب درسیشو دارم . 
ولی رفتم فيزيک سوم رو دیدم ، یعنی همون نیمچه علاقه ای که ب

ادامه مطلب  

برنامه ام تا آخر این ماه  

سلام مجدد . 
خب ، برنامه ای که تا آخر این ماه برای خودم گذاشتم . اینه که 10 روز آخر رو استراحت کنم . البته استراجت نیست . فقط دو صفحه تست قرابت و reading زبان و یک روز در میون cloze  زدن هست . به اضافه تاریخ ادبیات ( که خیلی کمه ) و لغات ادبیات و عربی . 
نمیدونم میتونم بحث چهار سال شیمی و فيزيک رو ببندم یا نه . برای فيزيک منابعش رو دارم . ولی برای شیمی سال سوم کتاب کمک درسی ندارم . ولی کتاب درسیشو دارم . 
ولی رفتم فيزيک سوم رو دیدم ، یعنی همون نیمچه علاقه ای که ب

ادامه مطلب  

برنامه ام تا آخر این ماه  

سلام مجدد . 
خب ، برنامه ای که تا آخر این ماه برای خودم گذاشتم . اینه که 10 روز آخر رو استراحت کنم . البته استراجت نیست . فقط دو صفحه تست قرابت و reading زبان و یک روز در میون cloze  زدن هست . به اضافه تاریخ ادبیات ( که خیلی کمه ) و لغات ادبیات و عربی . 
نمیدونم میتونم بحث چهار سال شیمی و فيزيک رو ببندم یا نه . برای فيزيک منابعش رو دارم . ولی برای شیمی سال سوم کتاب کمک درسی ندارم . ولی کتاب درسیشو دارم . 
ولی رفتم فيزيک سوم رو دیدم ، یعنی همون نیمچه علاقه ای که ب

ادامه مطلب  

برنامه ام تا آخر این ماه  

سلام مجدد . 
خب ، برنامه ای که تا آخر این ماه برای خودم گذاشتم . اینه که 10 روز آخر رو استراحت کنم . البته استراجت نیست . فقط دو صفحه تست قرابت و reading زبان و یک روز در میون cloze  زدن هست . به اضافه تاریخ ادبیات ( که خیلی کمه ) و لغات ادبیات و عربی . 
نمیدونم میتونم بحث چهار سال شیمی و فيزيک رو ببندم یا نه . برای فيزيک منابعش رو دارم . ولی برای شیمی سال سوم کتاب کمک درسی ندارم . ولی کتاب درسیشو دارم . 
ولی رفتم فيزيک سوم رو دیدم ، یعنی همون نیمچه علاقه ای که ب

ادامه مطلب  

برنامه ام تا آخر این ماه  

سلام مجدد . 
خب ، برنامه ای که تا آخر این ماه برای خودم گذاشتم . اینه که 10 روز آخر رو استراحت کنم . البته استراجت نیست . فقط دو صفحه تست قرابت و reading زبان و یک روز در میون cloze  زدن هست . به اضافه تاریخ ادبیات ( که خیلی کمه ) و لغات ادبیات و عربی . 
نمیدونم میتونم بحث چهار سال شیمی و فيزيک رو ببندم یا نه . برای فيزيک منابعش رو دارم . ولی برای شیمی سال سوم کتاب کمک درسی ندارم . ولی کتاب درسیشو دارم . 
ولی رفتم فيزيک سوم رو دیدم ، یعنی همون نیمچه علاقه ای که ب

ادامه مطلب  

برنامه ام تا آخر این ماه  

سلام مجدد . 
خب ، برنامه ای که تا آخر این ماه برای خودم گذاشتم . اینه که 10 روز آخر رو استراحت کنم . البته استراجت نیست . فقط دو صفحه تست قرابت و reading زبان و یک روز در میون cloze  زدن هست . به اضافه تاریخ ادبیات ( که خیلی کمه ) و لغات ادبیات و عربی . 
نمیدونم میتونم بحث چهار سال شیمی و فيزيک رو ببندم یا نه . برای فيزيک منابعش رو دارم . ولی برای شیمی سال سوم کتاب کمک درسی ندارم . ولی کتاب درسیشو دارم . 
ولی رفتم فيزيک سوم رو دیدم ، یعنی همون نیمچه علاقه ای که ب

ادامه مطلب  

جزوه فیزیک یازدهم فصل1 الکتریسیته ساکن  

باسلام  به تمامی بازدید کنندگان عزیز دانش آموزان ودبیران محترم باتوجه به  جدیدالتالیف بودن فيزيک یازدهم  برآن شدم ازفصل اول فيزيک یازدهم جزوه ای تهیه نمایم برای دریافت نمونه سوال وجزوه بیشتر به آدرس تلگرامی physic10_11@ مراجعه کنید برای دانلود عکس جلد کتاب فيزيک یازدهم را کلیک کنید قبل ازآن اینجانب را ازنظرات خود بهره مند سازید با تشکر حجت اله شاه چراغی دبیرفيزيک

ادامه مطلب  

جزوه فیزیک یازدهم فصل1 الکتریسیته ساکن  

باسلام  به تمامی بازدید کنندگان عزیز دانش آموزان ودبیران محترم باتوجه به  جدیدالتالیف بودن فيزيک یازدهم  برآن شدم ازفصل اول فيزيک یازدهم جزوه ای تهیه نمایم برای دریافت نمونه سوال وجزوه بیشتر به آدرس تلگرامی physic10_11@ مراجعه کنید برای دانلود عکس جلد کتاب فيزيک یازدهم را کلیک کنید قبل ازآن اینجانب را ازنظرات خود بهره مند سازید با تشکر حجت اله شاه چراغی دبیرفيزيک

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی شیمی و فیزیک دبیرستان و کنکور  

تدریس خصوصی شیمی و فيزيک دبیرستان و کنکور توسط فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دکترای مهندسی شیمی 9
سال سابقه موفق تدریس در مقاطع راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه،2 سال سابقه
تدریس در دانشگاه شریف به عنوان دستیار آموزشی،سوابق درخشان تدریس در مدارس
و آموزشگاههای برتر تهران،سابقه ویراستاری و تالیف کتب کمک آموزشی،طراح
سوالات آزمونهای آزمایشی در چند موسسه آموزشی معتبردکتر میرابی 09124396809 http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi
تدریس
خصوصی شیمی دوم دبیرستان، سوم و پ

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی فیریک دوم دبیرستان  

تدریس خصوصی فیریک دوم  دبیرستان
توسط فارغ التحصیل  دانشگاه شریف  و دبیرستان  تیز هوشان
دکتر میرابی با 12 سال سابقه موفق تدریس-09124396809
http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi
تدریس خصوصی  فيزيک  دوم  دبیرستان
تدریس خصوصی  فيزيک  سوم دبیرستان
تدریس خصوصی فيزيک پیش دانشگاهی
تدریس خصوصی  فيزيک دبیرستان
معلم خصوصی فيزيک

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق در مورد پیشینه افت تحصیلی دانش آموزان  

دانلود تحقیق در مورد پیشینه افت تحصیلی دانش آموزان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 12

پیشینه تحصیلی دانش آموزان :
برگزاری آزمونهای تکوینی و تحلیل نتایج آن در کلاس ، مدرسه و منطقه بیشتر حاکی از آن است که دانش آموزان ورودی جدید به مقطع دبیرستان پیشینه تحصیلی مطلوبی نداشته و در دروس مختلف از جمله ریاضی ، زبان خارجه ، فيزيک و شیمی و ادبیات و زبان فارسی دچار ضعف تحصیلی شدید بوده به طوریکه این ضعف

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1