سنگینی غربت...  

#اول
میگفت روضه ی حضرت عباس بخوانید.میگفت امام زمان عج در صحرای عرفات سراغ خیمه ای رفت که روضه ی حضرت عباس خوانده شد.میگفت از علقمه بگویید و آمدن خانمی که حق مادری دارد.میگفت اولین بار بود که لفظ "اخی" را برای حسين به کار برد...میگفت مادر نگاه میکرد..
#دوم
پله ها!
یک
دو
سه..
بغض داشت.گریه کرد.
یکی از همان بی شرف ها پرسید: تو که میترسی چرا سفیر حسين شدی؟
گفت برای حسين گریه میکنم.ای کاش اگر کسی میتوانست خبر مرا به او میرساند..میگفت نیا کوفه..

#سوم
"عهد شک

ادامه مطلب  

سنگینی غربت...  

#اول
میگفت روضه ی حضرت عباس بخوانید.میگفت امام زمان عج در صحرای عرفات سراغ خیمه ای رفت که روضه ی حضرت عباس خوانده شد.میگفت از علقمه بگویید و آمدن خانمی که حق مادری دارد.میگفت اولین بار بود که لفظ "اخی" را برای حسين به کار برد...میگفت مادر نگاه میکرد..
#دوم
پله ها!
یک
دو
سه..
بغض داشت.گریه کرد.
یکی از همان بی شرف ها پرسید: تو که میترسی چرا سفیر حسين شدی؟
گفت برای حسين گریه میکنم.ای کاش اگر کسی میتوانست خبر مرا به او میرساند..میگفت نیا کوفه..

#سوم
"عهد شک

ادامه مطلب  

سنگینی غربت...  

#اول
میگفت روضه ی حضرت عباس بخوانید.میگفت امام زمان عج در صحرای عرفات سراغ خیمه ای رفت که روضه ی حضرت عباس خوانده شد.میگفت از علقمه بگویید و آمدن خانمی که حق مادری دارد.میگفت اولین بار بود که لفظ "اخی" را برای حسين به کار برد...میگفت مادر نگاه میکرد..
#دوم
پله ها!
یک
دو
سه..
بغض داشت.گریه کرد.
یکی از همان بی شرف ها پرسید: تو که میترسی چرا سفیر حسين شدی؟
گفت برای حسين گریه میکنم.ای کاش اگر کسی میتوانست خبر مرا به او میرساند..میگفت نیا کوفه..

#سوم
"عهد شک

ادامه مطلب  

سنگینی غربت...  

#اول
میگفت روضه ی حضرت عباس بخوانید.میگفت امام زمان عج در صحرای عرفات سراغ خیمه ای رفت که روضه ی حضرت عباس خوانده شد.میگفت از علقمه بگویید و آمدن خانمی که حق مادری دارد.میگفت اولین بار بود که لفظ "اخی" را برای حسين به کار برد...میگفت مادر نگاه میکرد..
#دوم
پله ها!
یک
دو
سه..
بغض داشت.گریه کرد.
یکی از همان بی شرف ها پرسید: تو که میترسی چرا سفیر حسين شدی؟
گفت برای حسين گریه میکنم.ای کاش اگر کسی میتوانست خبر مرا به او میرساند..میگفت نیا کوفه..

#سوم
"عهد شک

ادامه مطلب  

سنگینی غربت...  

#اول
میگفت روضه ی حضرت عباس بخوانید.میگفت امام زمان عج در صحرای عرفات سراغ خیمه ای رفت که روضه ی حضرت عباس خوانده شد.میگفت از علقمه بگویید و آمدن خانمی که حق مادری دارد.میگفت اولین بار بود که لفظ "اخی" را برای حسين به کار برد...میگفت مادر نگاه میکرد..
#دوم
پله ها!
یک
دو
سه..
بغض داشت.گریه کرد.
یکی از همان بی شرف ها پرسید: تو که میترسی چرا سفیر حسين شدی؟
گفت برای حسين گریه میکنم.ای کاش اگر کسی میتوانست خبر مرا به او میرساند..میگفت نیا کوفه..

#سوم
"عهد شک

ادامه مطلب  

سنگینی غربت...  

#اول
میگفت روضه ی حضرت عباس بخوانید.میگفت امام زمان عج در صحرای عرفات سراغ خیمه ای رفت که روضه ی حضرت عباس خوانده شد.میگفت از علقمه بگویید و آمدن خانمی که حق مادری دارد.میگفت اولین بار بود که لفظ "اخی" را برای حسين به کار برد...میگفت مادر نگاه میکرد..
#دوم
پله ها!
یک
دو
سه..
بغض داشت.گریه کرد.
یکی از همان بی شرف ها پرسید: تو که میترسی چرا سفیر حسين شدی؟
گفت برای حسين گریه میکنم.ای کاش اگر کسی میتوانست خبر مرا به او میرساند..میگفت نیا کوفه..

#سوم
"عهد شک

ادامه مطلب  

سنگینی غربت...  

#اول
میگفت روضه ی حضرت عباس بخوانید.میگفت امام زمان عج در صحرای عرفات سراغ خیمه ای رفت که روضه ی حضرت عباس خوانده شد.میگفت از علقمه بگویید و آمدن خانمی که حق مادری دارد.میگفت اولین بار بود که لفظ "اخی" را برای حسين به کار برد...میگفت مادر نگاه میکرد..
#دوم
پله ها!
یک
دو
سه..
بغض داشت.گریه کرد.
یکی از همان بی شرف ها پرسید: تو که میترسی چرا سفیر حسين شدی؟
گفت برای حسين گریه میکنم.ای کاش اگر کسی میتوانست خبر مرا به او میرساند..میگفت نیا کوفه..

#سوم
"عهد شک

ادامه مطلب  

سنگینی غربت...  

#اول
میگفت روضه ی حضرت عباس بخوانید.میگفت امام زمان عج در صحرای عرفات سراغ خیمه ای رفت که روضه ی حضرت عباس خوانده شد.میگفت از علقمه بگویید و آمدن خانمی که حق مادری دارد.میگفت اولین بار بود که لفظ "اخی" را برای حسين به کار برد...میگفت مادر نگاه میکرد..
#دوم
پله ها!
یک
دو
سه..
بغض داشت.گریه کرد.
یکی از همان بی شرف ها پرسید: تو که میترسی چرا سفیر حسين شدی؟
گفت برای حسين گریه میکنم.ای کاش اگر کسی میتوانست خبر مرا به او میرساند..میگفت نیا کوفه..

#سوم
"عهد شک

ادامه مطلب  

سنگینی غربت...  

#اول
میگفت روضه ی حضرت عباس بخوانید.میگفت امام زمان عج در صحرای عرفات سراغ خیمه ای رفت که روضه ی حضرت عباس خوانده شد.میگفت از علقمه بگویید و آمدن خانمی که حق مادری دارد.میگفت اولین بار بود که لفظ "اخی" را برای حسين به کار برد...میگفت مادر نگاه میکرد..
#دوم
پله ها!
یک
دو
سه..
بغض داشت.گریه کرد.
یکی از همان بی شرف ها پرسید: تو که میترسی چرا سفیر حسين شدی؟
گفت برای حسين گریه میکنم.ای کاش اگر کسی میتوانست خبر مرا به او میرساند..میگفت نیا کوفه..

#سوم
"عهد شک

ادامه مطلب  

سنگینی غربت...  

#اول
میگفت روضه ی حضرت عباس بخوانید.میگفت امام زمان عج در صحرای عرفات سراغ خیمه ای رفت که روضه ی حضرت عباس خوانده شد.میگفت از علقمه بگویید و آمدن خانمی که حق مادری دارد.میگفت اولین بار بود که لفظ "اخی" را برای حسين به کار برد...میگفت مادر نگاه میکرد..
#دوم
پله ها!
یک
دو
سه..
بغض داشت.گریه کرد.
یکی از همان بی شرف ها پرسید: تو که میترسی چرا سفیر حسين شدی؟
گفت برای حسين گریه میکنم.ای کاش اگر کسی میتوانست خبر مرا به او میرساند..میگفت نیا کوفه..

#سوم
"عهد شک

ادامه مطلب  

سنگینی غربت...  

#اول
میگفت روضه ی حضرت عباس بخوانید.میگفت امام زمان عج در صحرای عرفات سراغ خیمه ای رفت که روضه ی حضرت عباس خوانده شد.میگفت از علقمه بگویید و آمدن خانمی که حق مادری دارد.میگفت اولین بار بود که لفظ "اخی" را برای حسين به کار برد...میگفت مادر نگاه میکرد..
#دوم
پله ها!
یک
دو
سه..
بغض داشت.گریه کرد.
یکی از همان بی شرف ها پرسید: تو که میترسی چرا سفیر حسين شدی؟
گفت برای حسين گریه میکنم.ای کاش اگر کسی میتوانست خبر مرا به او میرساند..میگفت نیا کوفه..

#سوم
"عهد شک

ادامه مطلب  

سنگینی غربت...  

#اول
میگفت روضه ی حضرت عباس بخوانید.میگفت امام زمان عج در صحرای عرفات سراغ خیمه ای رفت که روضه ی حضرت عباس خوانده شد.میگفت از علقمه بگویید و آمدن خانمی که حق مادری دارد.میگفت اولین بار بود که لفظ "اخی" را برای حسين به کار برد...میگفت مادر نگاه میکرد..
#دوم
پله ها!
یک
دو
سه..
بغض داشت.گریه کرد.
یکی از همان بی شرف ها پرسید: تو که میترسی چرا سفیر حسين شدی؟
گفت برای حسين گریه میکنم.ای کاش اگر کسی میتوانست خبر مرا به او میرساند..میگفت نیا کوفه..

#سوم
"عهد شک

ادامه مطلب  

سنگینی غربت...  

#اول
میگفت روضه ی حضرت عباس بخوانید.میگفت امام زمان عج در صحرای عرفات سراغ خیمه ای رفت که روضه ی حضرت عباس خوانده شد.میگفت از علقمه بگویید و آمدن خانمی که حق مادری دارد.میگفت اولین بار بود که لفظ "اخی" را برای حسين به کار برد...میگفت مادر نگاه میکرد..
#دوم
پله ها!
یک
دو
سه..
بغض داشت.گریه کرد.
یکی از همان بی شرف ها پرسید: تو که میترسی چرا سفیر حسين شدی؟
گفت برای حسين گریه میکنم.ای کاش اگر کسی میتوانست خبر مرا به او میرساند..میگفت نیا کوفه..

#سوم
"عهد شک

ادامه مطلب  

کهیعص  

عرفه هم گذشت و حالا حسين (علیه السلام) با همه ی هستی خود به کربلا می آید.
غلغله ای عجیب در دلم به پاست، کاش میشد فریاد بکشم:
حسين جان! نامه ها مثل سقیفه بوی خیانت میدهد، نیا اینجا به جای دل با خنجر به انتظارت نشسته اند.
نیا! اینجا اکبرت را پر پر و کمر زینبت را خواهند شکست؛ داغ اسارت کمر سجادت را خم میکند ، شش ماهه ات ... و آخ از درد شش ماهه ات...
حسين جان ! اینجا امانت مجتبی را به کام شهادت می فرستند و عباست را...
ای کاش میشد باد صدای مسلم را از دارالحکو

ادامه مطلب  

نتایج نهایی ارشد 96 امروز اعلام می‌شود  

مشاور عالی سازمان سنجش کشور از اعلام نتایج نهایی آزمون
کارشناسی ارشد سال 96 از بعد از ظهر امروز(جمعه دهم شهریور) خبر داد.

دکتر حسين توکلي در گفتگو با ایسنا با
اعلام این مطلب گفت: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده فهرست اسامی پذیرفته شدگان
نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 96 بعد از ظهر
امروز جمعه دهم شهریور ماه جاری از طریق سایت سازمان سنجش کشور به نشانی www.sanjesh.org منتشر می‌شود.

ادامه مطلب  

نتایج نهایی ارشد 96 امروز اعلام می‌شود  

مشاور عالی سازمان سنجش کشور از اعلام نتایج نهایی آزمون
کارشناسی ارشد سال 96 از بعد از ظهر امروز(جمعه دهم شهریور) خبر داد.

دکتر حسين توکلي در گفتگو با ایسنا با
اعلام این مطلب گفت: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده فهرست اسامی پذیرفته شدگان
نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 96 بعد از ظهر
امروز جمعه دهم شهریور ماه جاری از طریق سایت سازمان سنجش کشور به نشانی www.sanjesh.org منتشر می‌شود.

ادامه مطلب  

نتایج نهایی ارشد 96 امروز اعلام می‌شود  

مشاور عالی سازمان سنجش کشور از اعلام نتایج نهایی آزمون
کارشناسی ارشد سال 96 از بعد از ظهر امروز(جمعه دهم شهریور) خبر داد.

دکتر حسين توکلي در گفتگو با ایسنا با
اعلام این مطلب گفت: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده فهرست اسامی پذیرفته شدگان
نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 96 بعد از ظهر
امروز جمعه دهم شهریور ماه جاری از طریق سایت سازمان سنجش کشور به نشانی www.sanjesh.org منتشر می‌شود.

ادامه مطلب  

"بخشنده بودن" بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد قلب بزرگ میخواهد ؛  

با همّت و مساعدت خیّر ارجمند شهرمون جناب کربلایی حسين عباسیان . . . کلنگ احداث مسجد حضرت رسول اکرم(ص) با دستان پر برکتِ امام جمعۀ محبوب خضری دشت بیاض به زمین خورد ؛مساحت : 250 متر مربّعهزینه خرید زمین : 55میلیون تومانمحلّ احداث : پارک زیبای ارغون    "جهت استفاده مسافرین و اهالی"برآورد هزینه نهایی تا ساخت مسجد : 200میلیون تومانهزینه ساخت،توسط کربلایی حسين و سایر خیّرین شهر تامین خواهد شد .

ادامه مطلب  

احمدتوکلی  

روزنامه آفتاب یزد:موضع احمدتوکلي در باره سلفی موگرینی، زشت تر از کار نمایندگان بودآفتاب یزد نوشت:قضیه سلفی با موگرینی،بهانه‌ای است که این روزها، جناح اصولگرا به دست آورده، تا به حمله علیه نمایندگان اصلاح طلب بپردازد ،آن هم به خاطر آنکه تنی چند از این نمایندگان سلفی بگیر از فراکسیون امید هستند .به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ آفتاب یزد نوشت:قضیه سلفی با موگرینی،بهانه‌ای است که این روزها، جناح اصولگرا به دست آورده، تا

ادامه مطلب  

احمدتوکلی  

روزنامه آفتاب یزد:موضع احمدتوکلي در باره سلفی موگرینی، زشت تر از کار نمایندگان بودآفتاب یزد نوشت:قضیه سلفی با موگرینی،بهانه‌ای است که این روزها، جناح اصولگرا به دست آورده، تا به حمله علیه نمایندگان اصلاح طلب بپردازد ،آن هم به خاطر آنکه تنی چند از این نمایندگان سلفی بگیر از فراکسیون امید هستند .به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ آفتاب یزد نوشت:قضیه سلفی با موگرینی،بهانه‌ای است که این روزها، جناح اصولگرا به دست آورده، تا

ادامه مطلب  

شهید حسین‌ شیفته‌  

شهید حسين‌ شیفته‌ گوراب‌ زرمیخی‌ فرزند احمد به‌ سال‌ 1336 در روستای‌ گوراب‌ زرمیخ‌ پا به‌ هستی‌ نهاد ، دوران‌ کودکی‌ را در کنار خانواده‌ سپری‌ نمود و تا پایه‌ پنجم‌ ابتدایی‌ به‌ ادامه‌ی‌ تحصیل‌ پرداخت‌. پس‌از آن‌ مدتی‌ در امور کشاورزی‌ با خانواده‌ مساعدت‌ نمود، تا اینکه‌ جذب سپاه صومعه سرا شد
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

شهید حسین‌ شیفته‌  

شهید حسين‌ شیفته‌ گوراب‌ زرمیخی‌ فرزند احمد به‌ سال‌ 1336 در روستای‌ گوراب‌ زرمیخ‌ پا به‌ هستی‌ نهاد ، دوران‌ کودکی‌ را در کنار خانواده‌ سپری‌ نمود و تا پایه‌ پنجم‌ ابتدایی‌ به‌ ادامه‌ی‌ تحصیل‌ پرداخت‌. پس‌از آن‌ مدتی‌ در امور کشاورزی‌ با خانواده‌ مساعدت‌ نمود، تا اینکه‌ جذب سپاه صومعه سرا شد
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

شهید حسین‌ شیفته‌  

شهید حسين‌ شیفته‌ گوراب‌ زرمیخی‌ فرزند احمد به‌ سال‌ 1336 در روستای‌ گوراب‌ زرمیخ‌ پا به‌ هستی‌ نهاد ، دوران‌ کودکی‌ را در کنار خانواده‌ سپری‌ نمود و تا پایه‌ پنجم‌ ابتدایی‌ به‌ ادامه‌ی‌ تحصیل‌ پرداخت‌. پس‌از آن‌ مدتی‌ در امور کشاورزی‌ با خانواده‌ مساعدت‌ نمود، تا اینکه‌ جذب سپاه صومعه سرا شد
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

یرزقه من حیث لا یحتسب (1)  

حامد: حسين خیلی باهاش صحبت کردم شاید بیش از بیست جلسه... خیلی هم تحقیق کردیم... نمی گم بی نقص بود در مجموع که می بینم خوبه... محاسبات و متر و معیارهای من میگه شخص مناسبی برای ازدواج هست... اما دلم آروم نمی گیره... انگار همچنان یه تردیدی توی دلم هست... 
حسين: چه تردیدی حامد؟
حامد: نمیدونم... راستش نمیشه صد در صد شخصیت طرف رو توی صحبت و تحقیق شناخت... آدما همیشه در شخصیتشون لایه های پنهانی دارن که توی زندگی خودش رو نشون میده... من الان سی و دو سالمه... بچه نیس

ادامه مطلب  

یرزقه من حیث لا یحتسب (1)  

حامد: حسين خیلی باهاش صحبت کردم شاید بیش از بیست جلسه... خیلی هم تحقیق کردیم... نمی گم بی نقص بود در مجموع که می بینم خوبه... محاسبات و متر و معیارهای من میگه شخص مناسبی برای ازدواج هست... اما دلم آروم نمی گیره... انگار همچنان یه تردیدی توی دلم هست... 
حسين: چه تردیدی حامد؟
حامد: نمیدونم... راستش نمیشه صد در صد شخصیت طرف رو توی صحبت و تحقیق شناخت... آدما همیشه در شخصیتشون لایه های پنهانی دارن که توی زندگی خودش رو نشون میده... من الان سی و دو سالمه... بچه نیس

ادامه مطلب  

یرزقه من حیث لا یحتسب (1)  

حامد: حسين خیلی باهاش صحبت کردم شاید بیش از بیست جلسه... خیلی هم تحقیق کردیم... نمی گم بی نقص بود در مجموع که می بینم خوبه... محاسبات و متر و معیارهای من میگه شخص مناسبی برای ازدواج هست... اما دلم آروم نمی گیره... انگار همچنان یه تردیدی توی دلم هست... 
حسين: چه تردیدی حامد؟
حامد: نمیدونم... راستش نمیشه صد در صد شخصیت طرف رو توی صحبت و تحقیق شناخت... آدما همیشه در شخصیتشون لایه های پنهانی دارن که توی زندگی خودش رو نشون میده... من الان سی و دو سالمه... بچه نیس

ادامه مطلب  

یرزقه من حیث لا یحتسب (1)  

حامد: حسين خیلی باهاش صحبت کردم شاید بیش از بیست جلسه... خیلی هم تحقیق کردیم... نمی گم بی نقص بود در مجموع که می بینم خوبه... محاسبات و متر و معیارهای من میگه شخص مناسبی برای ازدواج هست... اما دلم آروم نمی گیره... انگار همچنان یه تردیدی توی دلم هست... 
حسين: چه تردیدی حامد؟
حامد: نمیدونم... راستش نمیشه صد در صد شخصیت طرف رو توی صحبت و تحقیق شناخت... آدما همیشه در شخصیتشون لایه های پنهانی دارن که توی زندگی خودش رو نشون میده... من الان سی و دو سالمه... بچه نیس

ادامه مطلب  

یرزقه من حیث لا یحتسب (1)  

حامد: حسين خیلی باهاش صحبت کردم شاید بیش از بیست جلسه... خیلی هم تحقیق کردیم... نمی گم بی نقص بود در مجموع که می بینم خوبه... محاسبات و متر و معیارهای من میگه شخص مناسبی برای ازدواج هست... اما دلم آروم نمی گیره... انگار همچنان یه تردیدی توی دلم هست... 
حسين: چه تردیدی حامد؟
حامد: نمیدونم... راستش نمیشه صد در صد شخصیت طرف رو توی صحبت و تحقیق شناخت... آدما همیشه در شخصیتشون لایه های پنهانی دارن که توی زندگی خودش رو نشون میده... من الان سی و دو سالمه... بچه نیس

ادامه مطلب  

حجِ تمام  

حجِ
تمام
از
کعبه رو به کرببلا میکند حسين
و
آنجا دوباره کعبه بنا میکند حسين
گر
ساخته است خانه اى از سنگ و گل خلیل
آنجا
بناز خون خدا میکند حسين
روزى
که حاجیان به حرم روى مینهند
پشت
از حریم کعبه چرا؟ میکند حسين
آن
حج نا تمام که بر عمره شد بدل
اتمام
ان بدشت بلا میکند حسين
آنجا
وقوف در عرفات ار نکرده است
فریاد
معرفت همه جا میکند حسين
آنجا
اگر که فرصت قربانیش نبود
اینجا
هر انچه هست فدا میکند حسين
آنجا
که سعى بین صفا در دویدن است
اینجا
به قتلگاه صفا می

ادامه مطلب  

حجِ تمام  

حجِ
تمام
از
کعبه رو به کرببلا میکند حسين
و
آنجا دوباره کعبه بنا میکند حسين
گر
ساخته است خانه اى از سنگ و گل خلیل
آنجا
بناز خون خدا میکند حسين
روزى
که حاجیان به حرم روى مینهند
پشت
از حریم کعبه چرا؟ میکند حسين
آن
حج نا تمام که بر عمره شد بدل
اتمام
ان بدشت بلا میکند حسين
آنجا
وقوف در عرفات ار نکرده است
فریاد
معرفت همه جا میکند حسين
آنجا
اگر که فرصت قربانیش نبود
اینجا
هر انچه هست فدا میکند حسين
آنجا
که سعى بین صفا در دویدن است
اینجا
به قتلگاه صفا می

ادامه مطلب  

درس امام حسین(ع)  

درس امام حسين(ع)
امام حسين (ع) یک درس بزرگ‌تر از شهادت به ما داده است، و
آن، نیمه‌تمام گذاشتنِ حج و رفتن به سوی شهادت است. حجی که همه‌ی اسلافش، اجداداش،
جدش و پدرش برای احیای این سنت جهاد کرده‌اند‌. این حج را نیمه تمام می‌گذارد و شهادت
را انتخاب می کند. مراسم حج را به پایان نمی‌برد تا به همه‌ی حج‌گذاران تاریخ،
نمارگزاران تاریخ، مومنانِ به سنتِ ابراهیم بیاموزد که اگر امامت نباشد، اگر هدف
نباشد، اگر حقیقت فلسفه حج و آزادگی نباشد و اگر یزید

ادامه مطلب  

درس امام حسین(ع)  

درس امام حسين(ع)
امام حسين (ع) یک درس بزرگ‌تر از شهادت به ما داده است، و
آن، نیمه‌تمام گذاشتنِ حج و رفتن به سوی شهادت است. حجی که همه‌ی اسلافش، اجداداش،
جدش و پدرش برای احیای این سنت جهاد کرده‌اند‌. این حج را نیمه تمام می‌گذارد و شهادت
را انتخاب می کند. مراسم حج را به پایان نمی‌برد تا به همه‌ی حج‌گذاران تاریخ،
نمارگزاران تاریخ، مومنانِ به سنتِ ابراهیم بیاموزد که اگر امامت نباشد، اگر هدف
نباشد، اگر حقیقت فلسفه حج و آزادگی نباشد و اگر یزید

ادامه مطلب  

درس امام حسین(ع)  

درس امام حسين(ع)
امام حسين (ع) یک درس بزرگ‌تر از شهادت به ما داده است، و
آن، نیمه‌تمام گذاشتنِ حج و رفتن به سوی شهادت است. حجی که همه‌ی اسلافش، اجداداش،
جدش و پدرش برای احیای این سنت جهاد کرده‌اند‌. این حج را نیمه تمام می‌گذارد و شهادت
را انتخاب می کند. مراسم حج را به پایان نمی‌برد تا به همه‌ی حج‌گذاران تاریخ،
نمارگزاران تاریخ، مومنانِ به سنتِ ابراهیم بیاموزد که اگر امامت نباشد، اگر هدف
نباشد، اگر حقیقت فلسفه حج و آزادگی نباشد و اگر یزید

ادامه مطلب  

درس امام حسین(ع)  

درس امام حسين(ع)
امام حسين (ع) یک درس بزرگ‌تر از شهادت به ما داده است، و
آن، نیمه‌تمام گذاشتنِ حج و رفتن به سوی شهادت است. حجی که همه‌ی اسلافش، اجداداش،
جدش و پدرش برای احیای این سنت جهاد کرده‌اند‌. این حج را نیمه تمام می‌گذارد و شهادت
را انتخاب می کند. مراسم حج را به پایان نمی‌برد تا به همه‌ی حج‌گذاران تاریخ،
نمارگزاران تاریخ، مومنانِ به سنتِ ابراهیم بیاموزد که اگر امامت نباشد، اگر هدف
نباشد، اگر حقیقت فلسفه حج و آزادگی نباشد و اگر یزید

ادامه مطلب  

بررسی تطبیقی دعای عرفۀامام حسین علیه السلام و امام سجاد علیه السلام  

دعای پر فیض روز عرفه که از امام حسين(ع)نقل شده است، یکی از ژرف ترین دعاهای مأثور از ائمة اهل بیت(ع) است. این دعا در حد خود گنجینه ای گران بها از معارف والای الهی به شمار می رود. همانند این دعا، دعای روز عرفة امام سجاد(ع) است که در صحیفة سجادیه نقل شده است. آن چه در این مقاله در پی آنیم، بازشناسی شیوه های نیایش در این دو دعا از نگاه فنی و ادبی است. روش این مقاله از نوع تحلیلی - تطبیقی است و از مهمترین نتایج این بررسی می توان به همسانی ساختاری و محتوای

ادامه مطلب  

حرکت به سوی عراق  

امام حسين(ع) در پی خودداری از بیعت با یزید بن معاویه، مکه را به قصد کوفه در عراق ترک کرد. آن حضرت، چهار ماه قبل از آن، از مدینه زادگاه و محل زندگی خود به همراه جمعی از خاندانش به مکه آمده بود. درمدتی که امام حسين(ع) در مکه بود، با استفاده از حضور تعداد زیادی از زائران خانه ی خدا در این شهر، توانست عده ی زیادی از مسلمانان را از ظلم و فساد حکومت یزید بن معاویه آگاه کند. در عین حال، به دلیل دعوت های مکرر مردم کوفه از امام و همچنین توطئه ی ترور ایشان در

ادامه مطلب  

حرکت به سوی عراق  

امام حسين(ع) در پی خودداری از بیعت با یزید بن معاویه، مکه را به قصد کوفه در عراق ترک کرد. آن حضرت، چهار ماه قبل از آن، از مدینه زادگاه و محل زندگی خود به همراه جمعی از خاندانش به مکه آمده بود. درمدتی که امام حسين(ع) در مکه بود، با استفاده از حضور تعداد زیادی از زائران خانه ی خدا در این شهر، توانست عده ی زیادی از مسلمانان را از ظلم و فساد حکومت یزید بن معاویه آگاه کند. در عین حال، به دلیل دعوت های مکرر مردم کوفه از امام و همچنین توطئه ی ترور ایشان در

ادامه مطلب  

نشست کتاب‌خوان دانش‌آموزی در دبیرستان فضیلت جاورسیان  

به
گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی، به همت
کتابخانه عمومی ادیب الممالک، نشست کتاب‌خوان دانش‌آموزی در دبیرستان
دخترانه فضیلت شهر جاورسیان برگزار شد و شش عنوان کتاب را به اشتراک گذاشت.
امام حسين(ع) از دیدگاه دانشمندان    نوشته امیر حسين کرمی  /   معرفی توسط
سارا حدادی؛     سید الشهدا(ع)   نوشته شهید آیت الله دستغیب  /   معرفی
توسط سمانه حسنی؛     امام حسين(ع) عقل سرخ   نوشته حسن رحیم پور  /  
معرفی توسط فائزه

ادامه مطلب  

نشست کتاب‌خوان دانش‌آموزی در دبیرستان فضیلت جاورسیان  

به
گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی، به همت
کتابخانه عمومی ادیب الممالک، نشست کتاب‌خوان دانش‌آموزی در دبیرستان
دخترانه فضیلت شهر جاورسیان برگزار شد و شش عنوان کتاب را به اشتراک گذاشت.
امام حسين(ع) از دیدگاه دانشمندان    نوشته امیر حسين کرمی  /   معرفی توسط
سارا حدادی؛     سید الشهدا(ع)   نوشته شهید آیت الله دستغیب  /   معرفی
توسط سمانه حسنی؛     امام حسين(ع) عقل سرخ   نوشته حسن رحیم پور  /  
معرفی توسط فائزه

ادامه مطلب  

پیکر شهید حججی تأیید هویت شد/ ساعت ۱۶ شنبه؛ تشییع از میدان امام حسین(ع) در تهران  

                  روابط عمومی نیروی زمینی سپاه از تایید هویت
قطعی پیکر مطهر پاسدار شهید مدافع حرم محسن حججی پس از انجام آزمایش DNA
خبر داد.به گزارش مصاف، روابط عمومی نیروی زمینی سپاه از تایید هویت قطعی پیکر مطهر پاسدار شهید مدافع حرم محسن حججی پس از انجام آزمایش DNA خبر داد.
بنابر اعلام روابط عمومی نیروی زمینی سپاه، آیین تشییع پیکر شهید حججی با

ادامه مطلب  

پیکر شهید حججی تأیید هویت شد/ ساعت ۱۶ شنبه؛ تشییع از میدان امام حسین(ع) در تهران  

                  روابط عمومی نیروی زمینی سپاه از تایید هویت
قطعی پیکر مطهر پاسدار شهید مدافع حرم محسن حججی پس از انجام آزمایش DNA
خبر داد.به گزارش مصاف، روابط عمومی نیروی زمینی سپاه از تایید هویت قطعی پیکر مطهر پاسدار شهید مدافع حرم محسن حججی پس از انجام آزمایش DNA خبر داد.
بنابر اعلام روابط عمومی نیروی زمینی سپاه، آیین تشییع پیکر شهید حججی با

ادامه مطلب  

پیکر شهید حججی تأیید هویت شد/ ساعت ۱۶ شنبه؛ تشییع از میدان امام حسین(ع) در تهران  

                  روابط عمومی نیروی زمینی سپاه از تایید هویت
قطعی پیکر مطهر پاسدار شهید مدافع حرم محسن حججی پس از انجام آزمایش DNA
خبر داد.به گزارش مصاف، روابط عمومی نیروی زمینی سپاه از تایید هویت قطعی پیکر مطهر پاسدار شهید مدافع حرم محسن حججی پس از انجام آزمایش DNA خبر داد.
بنابر اعلام روابط عمومی نیروی زمینی سپاه، آیین تشییع پیکر شهید حججی با

ادامه مطلب  

پیکر شهید حججی تأیید هویت شد/ ساعت ۱۶ شنبه؛ تشییع از میدان امام حسین(ع) در تهران  

                  روابط عمومی نیروی زمینی سپاه از تایید هویت
قطعی پیکر مطهر پاسدار شهید مدافع حرم محسن حججی پس از انجام آزمایش DNA
خبر داد.به گزارش مصاف، روابط عمومی نیروی زمینی سپاه از تایید هویت قطعی پیکر مطهر پاسدار شهید مدافع حرم محسن حججی پس از انجام آزمایش DNA خبر داد.
بنابر اعلام روابط عمومی نیروی زمینی سپاه، آیین تشییع پیکر شهید حججی با

ادامه مطلب  

پیکر شهید حججی تأیید هویت شد/ ساعت ۱۶ شنبه؛ تشییع از میدان امام حسین(ع) در تهران  

                  روابط عمومی نیروی زمینی سپاه از تایید هویت
قطعی پیکر مطهر پاسدار شهید مدافع حرم محسن حججی پس از انجام آزمایش DNA
خبر داد.به گزارش مصاف، روابط عمومی نیروی زمینی سپاه از تایید هویت قطعی پیکر مطهر پاسدار شهید مدافع حرم محسن حججی پس از انجام آزمایش DNA خبر داد.
بنابر اعلام روابط عمومی نیروی زمینی سپاه، آیین تشییع پیکر شهید حججی با

ادامه مطلب  

بوسه  

❓نظر اسلام درباره بوسیدنِ دست و صورت چیست؟ آیا بوسه بر ضریحِ بزرگان دین، نوعی شِرک نیست؟ یا بوسیدن دست علما و شاهان در دین توصیه شده؟ پاسخ1. بوسه بر دست و صورت به این روایت توجه کنید: "لا یُقبِّلُ الرجلُ یدَ الرجلَ فإن قُبلة یده کالصلاة له‏". یعنی نمی بوسد شخصی دست کسی را مگر آنکه بوسه اش به منزله نماز بر او است.
❌ روایتِ فوق در هر دو کتابِ بحار و تُحف، بدونِ ذکرِ سلسله راویان نقل شده و لذا معتبر نیست. حتی اگرم از بحثِ سندی چشم پوشی کنیم، این حد

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1