دين ستيزي علوم انساني غربي  

دین ستيزی علوم انسانی غربیاز آنجا که مبنای علوم انسانی غربی، مؤلفه های دینی نیست، در تقابل با دین قرار دارد و نقش دین ستيزانه ایفا می کند. علوم انسانی غربی، در رویکرد روش شناختی خود، اصالت را به تجربه و آزمایش می دهد و ارزش ها (ی انسانی و الهی) را نادیده می گیرد. بر این اساس، روش علوم انسانی غربی، ضددینی و دچار نقصان است.

ادامه مطلب  

دين ستيزي علوم انساني غربي  

دین ستيزی علوم انسانی غربیاز آنجا که مبنای علوم انسانی غربی، مؤلفه های دینی نیست، در تقابل با دین قرار دارد و نقش دین ستيزانه ایفا می کند. علوم انسانی غربی، در رویکرد روش شناختی خود، اصالت را به تجربه و آزمایش می دهد و ارزش ها (ی انسانی و الهی) را نادیده می گیرد. بر این اساس، روش علوم انسانی غربی، ضددینی و دچار نقصان است.

ادامه مطلب  

نقد آموزش  

هر کس در مدرسه و دانشگاه  خوب
حفظ نشود و یا در آداب خشک و سردش خود را مقید نکند، عقب مانده، بی سواد و ...
خطاب می شود، فارغ از اینکه از لحاظ اخلاقی چنین برچسب هایی زشت و ناپسند است،
اساتید و معلمان باید بدانند، سواد حفظ کردن مطالب کتاب و قبولی در امتحانات تئوری
و حرف شنوی نیست، سواد را اگر هوش در نظر بگیریم هر کسی استعداد و توانایی هایی
دارد. # آیا می توان گفت استاد مکرمه قنبری از نظر اکثر اساتید دانشگاه ها
با سواد است. نه تنها نیست بلکه مورد غب

ادامه مطلب  

نقد آموزش  

هر کس در مدرسه و دانشگاه  خوب
حفظ نشود و یا در آداب خشک و سردش خود را مقید نکند، عقب مانده، بی سواد و ...
خطاب می شود، فارغ از اینکه از لحاظ اخلاقی چنین برچسب هایی زشت و ناپسند است،
اساتید و معلمان باید بدانند، سواد حفظ کردن مطالب کتاب و قبولی در امتحانات تئوری
و حرف شنوی نیست، سواد را اگر هوش در نظر بگیریم هر کسی استعداد و توانایی هایی
دارد. # آیا می توان گفت استاد مکرمه قنبری از نظر اکثر اساتید دانشگاه ها
با سواد است. نه تنها نیست بلکه مورد غب

ادامه مطلب  

نقد آموزش  

هر کس در مدرسه و دانشگاه  خوب
حفظ نشود و یا در آداب خشک و سردش خود را مقید نکند، عقب مانده، بی سواد و ...
خطاب می شود، فارغ از اینکه از لحاظ اخلاقی چنین برچسب هایی زشت و ناپسند است،
اساتید و معلمان باید بدانند، سواد حفظ کردن مطالب کتاب و قبولی در امتحانات تئوری
و حرف شنوی نیست، سواد را اگر هوش در نظر بگیریم هر کسی استعداد و توانایی هایی
دارد. # آیا می توان گفت استاد مکرمه قنبری از نظر اکثر اساتید دانشگاه ها
با سواد است. نه تنها نیست بلکه مورد غب

ادامه مطلب  

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پایه نهم به دهم  

درباره دفترچه ثبت نام تيز هوشان و نمونه دولتی نهم به دهمبر طبق روال هر ساله دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون مدارس تيزهوشان و نمونه دولتی پایه نهم به دهم چند روز قبل از شروع ثبت نام آزمون مدراس استعداد درخشان و نمونه دولتی منتشر می شود . دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون مدارس تيزهوشان و نمونه دولتی پایه نهم به دهم در سال تحصیلی 97 - 98 بر روی وب سایت ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی قرار گرفت که جهت دانلود فایل دفترچه راهنمای ث

ادامه مطلب  

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پایه نهم به دهم  

درباره دفترچه ثبت نام تيز هوشان و نمونه دولتی نهم به دهمبر طبق روال هر ساله دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون مدارس تيزهوشان و نمونه دولتی پایه نهم به دهم چند روز قبل از شروع ثبت نام آزمون مدراس استعداد درخشان و نمونه دولتی منتشر می شود . دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون مدارس تيزهوشان و نمونه دولتی پایه نهم به دهم در سال تحصیلی 97 - 98 بر روی وب سایت ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی قرار گرفت که جهت دانلود فایل دفترچه راهنمای ث

ادامه مطلب  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تیزهوشان-فصل 13  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تيزهوشان-فصل 13دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 13 با موضوع حانوران مهره دار ، در قالب فایل pdf و در 49 صفحه. جزوه حاضر حاصل تلاش اینجانب به همراه چند تن از دوستان مدرس علوم تيزهوشان در آموزشگاه های شیراز می باشد. این جزوه تایپی و شامل کلیه نکات از کتاب های تاپ موجود ...

ادامه مطلب  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تیزهوشان-فصل 7  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تيزهوشان-فصل 7جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 7 با موضوع فسیل چیست ، در قالب فایل pdf و در 12 صفحه. جزوه حاضر حاصل تلاش اینجانب به همراه چند تن از دوستان مدرس علوم تيزهوشان در آموزشگاه های شیراز می باشد. این جزوه تایپی و شامل کلیه نکات از کتاب های تاپ موجود می باشد ...

ادامه مطلب  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تیزهوشان-فصل 13  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تيزهوشان-فصل 13دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 13 با موضوع حانوران مهره دار ، در قالب فایل pdf و در 49 صفحه. جزوه حاضر حاصل تلاش اینجانب به همراه چند تن از دوستان مدرس علوم تيزهوشان در آموزشگاه های شیراز می باشد. این جزوه تایپی و شامل کلیه نکات از کتاب های تاپ موجود ...

ادامه مطلب  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تیزهوشان-فصل 13  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تيزهوشان-فصل 13دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 13 با موضوع حانوران مهره دار ، در قالب فایل pdf و در 49 صفحه. جزوه حاضر حاصل تلاش اینجانب به همراه چند تن از دوستان مدرس علوم تيزهوشان در آموزشگاه های شیراز می باشد. این جزوه تایپی و شامل کلیه نکات از کتاب های تاپ موجود ...

ادامه مطلب  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تیزهوشان-فصل 7  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تيزهوشان-فصل 7جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 7 با موضوع فسیل چیست ، در قالب فایل pdf و در 12 صفحه. جزوه حاضر حاصل تلاش اینجانب به همراه چند تن از دوستان مدرس علوم تيزهوشان در آموزشگاه های شیراز می باشد. این جزوه تایپی و شامل کلیه نکات از کتاب های تاپ موجود می باشد ...

ادامه مطلب  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تیزهوشان-فصل 7  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تيزهوشان-فصل 7جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 7 با موضوع فسیل چیست ، در قالب فایل pdf و در 12 صفحه. جزوه حاضر حاصل تلاش اینجانب به همراه چند تن از دوستان مدرس علوم تيزهوشان در آموزشگاه های شیراز می باشد. این جزوه تایپی و شامل کلیه نکات از کتاب های تاپ موجود می باشد ...

ادامه مطلب  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تیزهوشان-فصل 10  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تيزهوشان-فصل 10دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 10 با موضوع علم نجوم ، در قالب فایل pdf و در 20 صفحه. جزوه حاضر حاصل تلاش اینجانب به همراه چند تن از دوستان مدرس علوم تيزهوشان در آموزشگاه های شیراز می باشد. این جزوه تایپی و شامل کلیه نکات از کتاب های تاپ موجود می باشد ...

ادامه مطلب  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تیزهوشان-فصل 10  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تيزهوشان-فصل 10دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 10 با موضوع علم نجوم ، در قالب فایل pdf و در 20 صفحه. جزوه حاضر حاصل تلاش اینجانب به همراه چند تن از دوستان مدرس علوم تيزهوشان در آموزشگاه های شیراز می باشد. این جزوه تایپی و شامل کلیه نکات از کتاب های تاپ موجود می باشد ...

ادامه مطلب  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تیزهوشان-فصل 10  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تيزهوشان-فصل 10دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 10 با موضوع علم نجوم ، در قالب فایل pdf و در 20 صفحه. جزوه حاضر حاصل تلاش اینجانب به همراه چند تن از دوستان مدرس علوم تيزهوشان در آموزشگاه های شیراز می باشد. این جزوه تایپی و شامل کلیه نکات از کتاب های تاپ موجود می باشد ...

ادامه مطلب  

 

علوم انسانی در پشیرفت یک جامعه اهمیت اساسی دارد. این علم به بررسی رفتارهای انسان در همه ی ادوار می پردازد. هنر و علوم طبیعی و فیزیکی با اشیا سر و کار دارند، در حالی که علم انسانی به شخصیت و فرهنگ می پردازد. یعنی به هر آن چه که به هنر و جسم و زندگی مفهوم می بخشد!منظور از علوم انسانی وکالت و یا شغل نیست، منظور فلسفه و اندیشه است. چیزی که در خلال زندگی سودمحور و اقتصادی مدار در محاک فرو می رود ... 

ادامه مطلب  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تیزهوشان-فصل3  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تيزهوشان-فصل3دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 3 با موضوع به دنبال محیطی بهتر برای زندگی ، در قالب فایل pdf و در 28 صفحه. جزوه حاضر حاصل تلاش اینجانب به همراه چند تن از دوستان مدرس علوم تيزهوشان در آموزشگاه های شیراز می باشد. این جزوه تایپی و شامل کلیه نکات ...

ادامه مطلب  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تیزهوشان-فصل3  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تيزهوشان-فصل3دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 3 با موضوع به دنبال محیطی بهتر برای زندگی ، در قالب فایل pdf و در 28 صفحه. جزوه حاضر حاصل تلاش اینجانب به همراه چند تن از دوستان مدرس علوم تيزهوشان در آموزشگاه های شیراز می باشد. این جزوه تایپی و شامل کلیه نکات ...

ادامه مطلب  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تیزهوشان-فصل3  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تيزهوشان-فصل3دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 3 با موضوع به دنبال محیطی بهتر برای زندگی ، در قالب فایل pdf و در 28 صفحه. جزوه حاضر حاصل تلاش اینجانب به همراه چند تن از دوستان مدرس علوم تيزهوشان در آموزشگاه های شیراز می باشد. این جزوه تایپی و شامل کلیه نکات ...

ادامه مطلب  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تیزهوشان-فصل3  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تيزهوشان-فصل3دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 3 با موضوع به دنبال محیطی بهتر برای زندگی ، در قالب فایل pdf و در 28 صفحه. جزوه حاضر حاصل تلاش اینجانب به همراه چند تن از دوستان مدرس علوم تيزهوشان در آموزشگاه های شیراز می باشد. این جزوه تایپی و شامل کلیه نکات ...

ادامه مطلب  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تیزهوشان-فصل3  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تيزهوشان-فصل3دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 3 با موضوع به دنبال محیطی بهتر برای زندگی ، در قالب فایل pdf و در 28 صفحه. جزوه حاضر حاصل تلاش اینجانب به همراه چند تن از دوستان مدرس علوم تيزهوشان در آموزشگاه های شیراز می باشد. این جزوه تایپی و شامل کلیه نکات ...

ادامه مطلب  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تیزهوشان-فصل3  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تيزهوشان-فصل3دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 3 با موضوع به دنبال محیطی بهتر برای زندگی ، در قالب فایل pdf و در 28 صفحه. جزوه حاضر حاصل تلاش اینجانب به همراه چند تن از دوستان مدرس علوم تيزهوشان در آموزشگاه های شیراز می باشد. این جزوه تایپی و شامل کلیه نکات ...

ادامه مطلب  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تیزهوشان-فصل3  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تيزهوشان-فصل3دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 3 با موضوع به دنبال محیطی بهتر برای زندگی ، در قالب فایل pdf و در 28 صفحه. جزوه حاضر حاصل تلاش اینجانب به همراه چند تن از دوستان مدرس علوم تيزهوشان در آموزشگاه های شیراز می باشد. این جزوه تایپی و شامل کلیه نکات ...

ادامه مطلب  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تیزهوشان-فصل3  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تيزهوشان-فصل3دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 3 با موضوع به دنبال محیطی بهتر برای زندگی ، در قالب فایل pdf و در 28 صفحه. جزوه حاضر حاصل تلاش اینجانب به همراه چند تن از دوستان مدرس علوم تيزهوشان در آموزشگاه های شیراز می باشد. این جزوه تایپی و شامل کلیه نکات ...

ادامه مطلب  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تیزهوشان-فصل3  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تيزهوشان-فصل3دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 3 با موضوع به دنبال محیطی بهتر برای زندگی ، در قالب فایل pdf و در 28 صفحه. جزوه حاضر حاصل تلاش اینجانب به همراه چند تن از دوستان مدرس علوم تيزهوشان در آموزشگاه های شیراز می باشد. این جزوه تایپی و شامل کلیه نکات ...

ادامه مطلب  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تیزهوشان-فصل3  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تيزهوشان-فصل3دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 3 با موضوع به دنبال محیطی بهتر برای زندگی ، در قالب فایل pdf و در 28 صفحه. جزوه حاضر حاصل تلاش اینجانب به همراه چند تن از دوستان مدرس علوم تيزهوشان در آموزشگاه های شیراز می باشد. این جزوه تایپی و شامل کلیه نکات ...

ادامه مطلب  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تیزهوشان-فصل3  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تيزهوشان-فصل3دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 3 با موضوع به دنبال محیطی بهتر برای زندگی ، در قالب فایل pdf و در 28 صفحه. جزوه حاضر حاصل تلاش اینجانب به همراه چند تن از دوستان مدرس علوم تيزهوشان در آموزشگاه های شیراز می باشد. این جزوه تایپی و شامل کلیه نکات ...

ادامه مطلب  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تیزهوشان-فصل3  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تيزهوشان-فصل3دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 3 با موضوع به دنبال محیطی بهتر برای زندگی ، در قالب فایل pdf و در 28 صفحه. جزوه حاضر حاصل تلاش اینجانب به همراه چند تن از دوستان مدرس علوم تيزهوشان در آموزشگاه های شیراز می باشد. این جزوه تایپی و شامل کلیه نکات ...

ادامه مطلب  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تیزهوشان-فصل3  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تيزهوشان-فصل3دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 3 با موضوع به دنبال محیطی بهتر برای زندگی ، در قالب فایل pdf و در 28 صفحه. جزوه حاضر حاصل تلاش اینجانب به همراه چند تن از دوستان مدرس علوم تيزهوشان در آموزشگاه های شیراز می باشد. این جزوه تایپی و شامل کلیه نکات ...

ادامه مطلب  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تیزهوشان-فصل3  

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تيزهوشان-فصل3دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 3 با موضوع به دنبال محیطی بهتر برای زندگی ، در قالب فایل pdf و در 28 صفحه. جزوه حاضر حاصل تلاش اینجانب به همراه چند تن از دوستان مدرس علوم تيزهوشان در آموزشگاه های شیراز می باشد. این جزوه تایپی و شامل کلیه نکات ...

ادامه مطلب  

پژوهشگران برتر پژوهشگاه علوم ورزشی معرفی شدند  

پژوهشگران برتر پژوهشگاه علوم ورزشی معرفی شدند و مورد تجلیل قرار گرفتند.به گزارش ایسنا، پژوهشگاه علوم ورزشی هر سال پس از بررسی فعالیت‌های اعضای هیات‌علمی خود اقدام به انتخاب پژوهشگر برتر می‌کند.ملاک انتخاب پژوهشگر برتر در پژوهشگاه علوم ورزشی فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی، اجرایی و فرهنگی بر اساس آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات‌علمی و همچنین شاخص‌های خاص پژوهشگاه علوم ورزشی در ارائه خدمت به پژوهشگاه و جامعه است. این شاخص‌ها شامل فعالیت‌ه

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی سوم راهنمایی (تولید مثل)  

پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی سوم راهنمایی (تولید مثل)


دانلود پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی سوم راهنمایی با
موضوع تولیدمثل، در قالب ppt و در 43 اسلاید، قابل ویرایش، شامل تعریف
تولیدمثل، اهمیت تولیدمثل، انواع تولیدمثل، تولیدمثل جنسی در گیاهان گلدار،
تولیدمثل جنسی در جانوران، تولیدمثل

قیمت : 10,000 تومان

توضی

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی سوم راهنمایی (تولید مثل)  

پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی سوم راهنمایی (تولید مثل)


دانلود پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی سوم راهنمایی با
موضوع تولیدمثل، در قالب ppt و در 43 اسلاید، قابل ویرایش، شامل تعریف
تولیدمثل، اهمیت تولیدمثل، انواع تولیدمثل، تولیدمثل جنسی در گیاهان گلدار،
تولیدمثل جنسی در جانوران، تولیدمثل

قیمت : 10,000 تومان

توضی

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی سوم راهنمایی (تولید مثل)  

پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی سوم راهنمایی (تولید مثل)


دانلود پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی سوم راهنمایی با
موضوع تولیدمثل، در قالب ppt و در 43 اسلاید، قابل ویرایش، شامل تعریف
تولیدمثل، اهمیت تولیدمثل، انواع تولیدمثل، تولیدمثل جنسی در گیاهان گلدار،
تولیدمثل جنسی در جانوران، تولیدمثل

قیمت : 10,000 تومان

توضی

ادامه مطلب  

نمونه سوال امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )  

درمورد نمونه سوال امتحانی علوم هشتم نوبت دومدر این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی علوم هشتم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.
همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

ادامه مطلب  

نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )  

درمورد نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دومدر این مطلب
نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده
است که در ادامه می توانید دانلود کنید.نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم
نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.
همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

ادامه مطلب  

نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )  

درمورد نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دومدر این مطلب
نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده
است که در ادامه می توانید دانلود کنید.نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم
نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.
همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

ادامه مطلب  

نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )  

توضیح نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دومدر این مطلب
برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به
همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه
سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.
همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

ادامه مطلب  

نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )  

توضیح نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دومدر این مطلب
برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به
همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه
سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.
همکلاسی | منبع جزوه-آزمون-کنکور و امتحان

ادامه مطلب  

دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تیزهوشان- فصل 2  

جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 2دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 2 با موضوع رفتار اتم ها با یکدیگر ، در قالب فایل pdf و در 14 صفحه. جزوه تایپی حاضر حاصل گرداوری اینجانب و جمعی از دوستان مدرس فعال در اموزشگاه تقویتی و کنکور شیراز می باشد. این جزوه دارای تمامی نکات از کتاب های ...

ادامه مطلب  

دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تیزهوشان- فصل 2  

جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 2دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 2 با موضوع رفتار اتم ها با یکدیگر ، در قالب فایل pdf و در 14 صفحه. جزوه تایپی حاضر حاصل گرداوری اینجانب و جمعی از دوستان مدرس فعال در اموزشگاه تقویتی و کنکور شیراز می باشد. این جزوه دارای تمامی نکات از کتاب های ...

ادامه مطلب  

دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تیزهوشان- فصل 2  

جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 2دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 2 با موضوع رفتار اتم ها با یکدیگر ، در قالب فایل pdf و در 14 صفحه. جزوه تایپی حاضر حاصل گرداوری اینجانب و جمعی از دوستان مدرس فعال در اموزشگاه تقویتی و کنکور شیراز می باشد. این جزوه دارای تمامی نکات از کتاب های ...

ادامه مطلب  

دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تیزهوشان- فصل 2  

جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 2دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 2 با موضوع رفتار اتم ها با یکدیگر ، در قالب فایل pdf و در 14 صفحه. جزوه تایپی حاضر حاصل گرداوری اینجانب و جمعی از دوستان مدرس فعال در اموزشگاه تقویتی و کنکور شیراز می باشد. این جزوه دارای تمامی نکات از کتاب های ...

ادامه مطلب  

دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تیزهوشان- فصل 2  

جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 2دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 2 با موضوع رفتار اتم ها با یکدیگر ، در قالب فایل pdf و در 14 صفحه. جزوه تایپی حاضر حاصل گرداوری اینجانب و جمعی از دوستان مدرس فعال در اموزشگاه تقویتی و کنکور شیراز می باشد. این جزوه دارای تمامی نکات از کتاب های ...

ادامه مطلب  

دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تیزهوشان- فصل 2  

جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 2دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 2 با موضوع رفتار اتم ها با یکدیگر ، در قالب فایل pdf و در 14 صفحه. جزوه تایپی حاضر حاصل گرداوری اینجانب و جمعی از دوستان مدرس فعال در اموزشگاه تقویتی و کنکور شیراز می باشد. این جزوه دارای تمامی نکات از کتاب های ...

ادامه مطلب  

دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تیزهوشان- فصل 2  

جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 2دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 2 با موضوع رفتار اتم ها با یکدیگر ، در قالب فایل pdf و در 14 صفحه. جزوه تایپی حاضر حاصل گرداوری اینجانب و جمعی از دوستان مدرس فعال در اموزشگاه تقویتی و کنکور شیراز می باشد. این جزوه دارای تمامی نکات از کتاب های ...

ادامه مطلب  

دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تیزهوشان- فصل 2  

جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 2دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 2 با موضوع رفتار اتم ها با یکدیگر ، در قالب فایل pdf و در 14 صفحه. جزوه تایپی حاضر حاصل گرداوری اینجانب و جمعی از دوستان مدرس فعال در اموزشگاه تقویتی و کنکور شیراز می باشد. این جزوه دارای تمامی نکات از کتاب های ...

ادامه مطلب  

دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تیزهوشان- فصل 2  

جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 2دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 2 با موضوع رفتار اتم ها با یکدیگر ، در قالب فایل pdf و در 14 صفحه. جزوه تایپی حاضر حاصل گرداوری اینجانب و جمعی از دوستان مدرس فعال در اموزشگاه تقویتی و کنکور شیراز می باشد. این جزوه دارای تمامی نکات از کتاب های ...

ادامه مطلب  

دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تیزهوشان- فصل 2  

جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 2دانلود جزوه (5ستاره) علوم نهم تيزهوشان- فصل 2 با موضوع رفتار اتم ها با یکدیگر ، در قالب فایل pdf و در 14 صفحه. جزوه تایپی حاضر حاصل گرداوری اینجانب و جمعی از دوستان مدرس فعال در اموزشگاه تقویتی و کنکور شیراز می باشد. این جزوه دارای تمامی نکات از کتاب های ...

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >