کلاس ریاضی تیزهوشان  

کلاس ریاضی تيزهوشانکلاس علوم پیشرفته ویژه آزمون مدارس برترآموزشگاه میرابیhttp://mirabiedu.comوبسایت شخصی دکتر میرابیhttp://alum.sharif.edu/~emad_mirabiکلاس
ریاضی ششم- کلاس ریاضی پیشرفته پنجم- کلاس خصوصی ریاضی پیشرفته- کلاس علوم
پیشرفته- کلاس ریاضی نهم- کلاس ریاضی پیشرفته پایه نهم- کلاس ریاضی
پیشرفته پایه دهم- کلاس تيزهوشان نهم به دهم- کلاسهای تيزهوشان ششم به
هفتم- آمادگی برای آزمون مدارس خاص- کلاس خصوصی ریاضی و علوم- کلاس خصوصی
علوم پیشرفته- کلاس خصوصی ریاضی پ

ادامه مطلب  

کلاس ریاضی تیزهوشان  

کلاس ریاضی تيزهوشانکلاس علوم پیشرفته ویژه آزمون مدارس برترآموزشگاه میرابیhttp://mirabiedu.comوبسایت شخصی دکتر میرابیhttp://alum.sharif.edu/~emad_mirabiکلاس
ریاضی ششم- کلاس ریاضی پیشرفته پنجم- کلاس خصوصی ریاضی پیشرفته- کلاس علوم
پیشرفته- کلاس ریاضی نهم- کلاس ریاضی پیشرفته پایه نهم- کلاس ریاضی
پیشرفته پایه دهم- کلاس تيزهوشان نهم به دهم- کلاسهای تيزهوشان ششم به
هفتم- آمادگی برای آزمون مدارس خاص- کلاس خصوصی ریاضی و علوم- کلاس خصوصی
علوم پیشرفته- کلاس خصوصی ریاضی پ

ادامه مطلب  

کلاس ریاضی تیزهوشان  

کلاس ریاضی تيزهوشانکلاس علوم پیشرفته ویژه آزمون مدارس برترآموزشگاه میرابیhttp://mirabiedu.comوبسایت شخصی دکتر میرابیhttp://alum.sharif.edu/~emad_mirabiکلاس
ریاضی ششم- کلاس ریاضی پیشرفته پنجم- کلاس خصوصی ریاضی پیشرفته- کلاس علوم
پیشرفته- کلاس ریاضی نهم- کلاس ریاضی پیشرفته پایه نهم- کلاس ریاضی
پیشرفته پایه دهم- کلاس تيزهوشان نهم به دهم- کلاسهای تيزهوشان ششم به
هفتم- آمادگی برای آزمون مدارس خاص- کلاس خصوصی ریاضی و علوم- کلاس خصوصی
علوم پیشرفته- کلاس خصوصی ریاضی پ

ادامه مطلب  

کلاس ریاضی تیزهوشان  

کلاس ریاضی تيزهوشانکلاس علوم پیشرفته ویژه آزمون مدارس برترآموزشگاه میرابیhttp://mirabiedu.comوبسایت شخصی دکتر میرابیhttp://alum.sharif.edu/~emad_mirabiکلاس
ریاضی ششم- کلاس ریاضی پیشرفته پنجم- کلاس خصوصی ریاضی پیشرفته- کلاس علوم
پیشرفته- کلاس ریاضی نهم- کلاس ریاضی پیشرفته پایه نهم- کلاس ریاضی
پیشرفته پایه دهم- کلاس تيزهوشان نهم به دهم- کلاسهای تيزهوشان ششم به
هفتم- آمادگی برای آزمون مدارس خاص- کلاس خصوصی ریاضی و علوم- کلاس خصوصی
علوم پیشرفته- کلاس خصوصی ریاضی پ

ادامه مطلب  

تدریس خصصوی ریاضی تیزهوشان  

تدریس خصو صی ریاضی تيزهوشان توسط دکتر میرابی فارغ التحصیل دبیرستان تيزهوشان با 15 سال سابقه موفق تدریس -09124396809تدریس خصوصی ریاضی تيزهوشان ،تدریس خصوصی ریاضی ششم ،تدریس خصوصی ریاضی هفتم ،تدریس خصوصی ریاضی هفتم ،تدریس خصوصی ریاضی هفتم ،تدریس خصوصی ریاضی ابتدایی ،تدریس خصوصی ریاضی هشتم ،معلم خصوصی ریاضی تيزهوشان

ادامه مطلب  

تدریس خصصوی ریاضی تیزهوشان  

تدریس خصو صی ریاضی تيزهوشان توسط دکتر میرابی فارغ التحصیل دبیرستان تيزهوشان با 15 سال سابقه موفق تدریس -09124396809تدریس خصوصی ریاضی تيزهوشان ،تدریس خصوصی ریاضی ششم ،تدریس خصوصی ریاضی هفتم ،تدریس خصوصی ریاضی هفتم ،تدریس خصوصی ریاضی هفتم ،تدریس خصوصی ریاضی ابتدایی ،تدریس خصوصی ریاضی هشتم ،معلم خصوصی ریاضی تيزهوشان

ادامه مطلب  

تدریس خصصوی ریاضی تیزهوشان  

تدریس خصو صی ریاضی تيزهوشان توسط دکتر میرابی فارغ التحصیل دبیرستان تيزهوشان با 15 سال سابقه موفق تدریس -09124396809تدریس خصوصی ریاضی تيزهوشان ،تدریس خصوصی ریاضی ششم ،تدریس خصوصی ریاضی هفتم ،تدریس خصوصی ریاضی هفتم ،تدریس خصوصی ریاضی هفتم ،تدریس خصوصی ریاضی ابتدایی ،تدریس خصوصی ریاضی هشتم ،معلم خصوصی ریاضی تيزهوشان

ادامه مطلب  

نکته  

عالِم طالب باید:
چیزهایی را که نمی‌داند بیاموزد
و چیزهایی را که می‌داند بیاموزاند
و با کم‌هوشان با ملایمت رفتار کند
و از کودنی کودنان به خودپسندی نیفتد
و با کندفهمان تُندی نکند،
((شما نیز پیش از این چنین بودید و خدا بر شما منت نهاد)).
بخشی از مقدمه دفتر سوم مثنوی

ادامه مطلب  

نکته  

عالِم طالب باید:
چیزهایی را که نمی‌داند بیاموزد
و چیزهایی را که می‌داند بیاموزاند
و با کم‌هوشان با ملایمت رفتار کند
و از کودنی کودنان به خودپسندی نیفتد
و با کندفهمان تُندی نکند،
((شما نیز پیش از این چنین بودید و خدا بر شما منت نهاد)).
بخشی از مقدمه دفتر سوم مثنوی

ادامه مطلب  

نکته  

عالِم طالب باید:
چیزهایی را که نمی‌داند بیاموزد
و چیزهایی را که می‌داند بیاموزاند
و با کم‌هوشان با ملایمت رفتار کند
و از کودنی کودنان به خودپسندی نیفتد
و با کندفهمان تُندی نکند،
((شما نیز پیش از این چنین بودید و خدا بر شما منت نهاد)).
بخشی از مقدمه دفتر سوم مثنوی

ادامه مطلب  

نکته  

عالِم طالب باید:
چیزهایی را که نمی‌داند بیاموزد
و چیزهایی را که می‌داند بیاموزاند
و با کم‌هوشان با ملایمت رفتار کند
و از کودنی کودنان به خودپسندی نیفتد
و با کندفهمان تُندی نکند،
((شما نیز پیش از این چنین بودید و خدا بر شما منت نهاد)).
بخشی از مقدمه دفتر سوم مثنوی

ادامه مطلب  

نکته  

عالِم طالب باید:
چیزهایی را که نمی‌داند بیاموزد
و چیزهایی را که می‌داند بیاموزاند
و با کم‌هوشان با ملایمت رفتار کند
و از کودنی کودنان به خودپسندی نیفتد
و با کندفهمان تُندی نکند،
((شما نیز پیش از این چنین بودید و خدا بر شما منت نهاد)).
بخشی از مقدمه دفتر سوم مثنوی

ادامه مطلب  

تحلیل آزمون مدارس تیزهوشان 98- 97  

در
بین دانش آموزان، استعدادها متفاوت است. آموزش و پرورش در راستای شکوفایی و
پرورش استعداد ها، اقداماتی انجام داده است که یکی از آنها، تاسیس مدارس
استعداد های درخشان یا تيزهوشان است. مدارس تيز هوشان همانطور که از اسمش
پیداست، برای دانش آموزانی است که از هوش بالایی برخوردارند. این مدارس
نسبت به سایر مدارس از معلمان سطح بالایی استفاده می کنند و با پیگیری های
پی در پی و آزمون های متعدد، مسیر پیشرفت دانش آموز را هموار می سازند و
دانش آموز را

ادامه مطلب  

تحلیل آزمون مدارس تیزهوشان 98- 97  

در
بین دانش آموزان، استعدادها متفاوت است. آموزش و پرورش در راستای شکوفایی و
پرورش استعداد ها، اقداماتی انجام داده است که یکی از آنها، تاسیس مدارس
استعداد های درخشان یا تيزهوشان است. مدارس تيز هوشان همانطور که از اسمش
پیداست، برای دانش آموزانی است که از هوش بالایی برخوردارند. این مدارس
نسبت به سایر مدارس از معلمان سطح بالایی استفاده می کنند و با پیگیری های
پی در پی و آزمون های متعدد، مسیر پیشرفت دانش آموز را هموار می سازند و
دانش آموز را

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی ریاضی و علوم ششم  

تدریس خصوصی ریاضی و علوم ششم توسط گروه آموزشی دکتر میرابی 0912-4396809      021-22328108http://alum.sharif.edu/~emad_mirabiتدریس
خصوصی ریاضی و علوم ششم ،تدریس خصوصی ریاضی ،تدریس خصوصی ریاضی ششم ،تدریس
خصوصی علوم ششم ،تدریس خصوصی علوم تجربی ،معلم خصوصی ریاضی و علوم ششم
،معلم خصوصی ریاضی ششم ،معلم خصوصی علوم ششم ،تدریس خصوصی علوم پنجم ،تدریس
خصوصی ریاضی پنجم

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی ریاضی و علوم ششم  

تدریس خصوصی ریاضی و علوم ششم توسط گروه آموزشی دکتر میرابی 0912-4396809     021-22328108تدریس خصوصی ریاضی و علوم ششم ،تدریس خصوصی ریاضی ششم ،تدریس خصوصی علوم ششم ،تدریس خصوصی ریاضی پنجم ،تدریس خصوصی علوم پنجم ،تدریس معلم خصوصی ریاضی ،معلم خصوصی علوم ،معلم خصوصی ریاضی و علوم ششم ،معلم خصوصی علوم و ریاضی ششم ،تدریس خصوصی علوم تجربی

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی ریاضی و علوم ششم  

تدریس خصوصی ریاضی و علوم ششم توسط گروه آموزشی دکتر میرابی 0912-4396809     021-22328108تدریس خصوصی ریاضی و علوم ششم ،تدریس خصوصی ریاضی ششم ،تدریس خصوصی علوم ششم ،تدریس خصوصی ریاضی پنجم ،تدریس خصوصی علوم پنجم ،تدریس معلم خصوصی ریاضی ،معلم خصوصی علوم ،معلم خصوصی ریاضی و علوم ششم ،معلم خصوصی علوم و ریاضی ششم ،تدریس خصوصی علوم تجربی

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی ریاضی و علوم ششم  

تدریس خصوصی ریاضی و علوم ششم توسط گروه آموزشی دکتر میرابی 0912-4396809     021-22328108تدریس خصوصی ریاضی و علوم ششم ،تدریس خصوصی ریاضی ششم ،تدریس خصوصی علوم ششم ،تدریس خصوصی ریاضی پنجم ،تدریس خصوصی علوم پنجم ،تدریس معلم خصوصی ریاضی ،معلم خصوصی علوم ،معلم خصوصی ریاضی و علوم ششم ،معلم خصوصی علوم و ریاضی ششم ،تدریس خصوصی علوم تجربی

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی علوم تجربی  

تدریس خصوصی علوم تجربی توسط گروه آموزشی دکتر میرابی 0912-4396809    021-22328108http://alum.sharif.edu/~emad_mirabiتدریس خصوصی علوم تجربی ،تدریس خصوصی علوم تجربی هشتم ،تدریس خصوصی علوم تجربی نهم ،تدریس خصوصی علوم دهم ،تدریس خصوصی علوم پیش دانشگاهی ،تدریس خصوصی علوم ،معلم خصوصی علوم تجربی ،تدریس خصوصی علوم هشتم ،تدریس خصوصی علوم نهم ،تدریس خصوصی علوم پیش دانشگاهی

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی علوم تجربی  

تدریس خصوصی علوم تجربی توسط گروه آموزشی دکتر میرابی 0912-4396809    021-22328108http://alum.sharif.edu/~emad_mirabiتدریس خصوصی علوم تجربی ،تدریس خصوصی علوم تجربی هشتم ،تدریس خصوصی علوم تجربی نهم ،تدریس خصوصی علوم دهم ،تدریس خصوصی علوم پیش دانشگاهی ،تدریس خصوصی علوم ،معلم خصوصی علوم تجربی ،تدریس خصوصی علوم هشتم ،تدریس خصوصی علوم نهم ،تدریس خصوصی علوم پیش دانشگاهی

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی علوم تجربی  

تدریس خصوصی علوم تجربی توسط گروه آموزشی دکتر میرابی 0912-4396809    021-22328108http://alum.sharif.edu/~emad_mirabiتدریس خصوصی علوم تجربی ،تدریس خصوصی علوم تجربی هشتم ،تدریس خصوصی علوم تجربی نهم ،تدریس خصوصی علوم دهم ،تدریس خصوصی علوم پیش دانشگاهی ،تدریس خصوصی علوم ،معلم خصوصی علوم تجربی ،تدریس خصوصی علوم هشتم ،تدریس خصوصی علوم نهم ،تدریس خصوصی علوم پیش دانشگاهی

ادامه مطلب  

تکالیف یک ابان  

مشق صفحه دوم خرس کوچولو
امتحان علوم فصل ۱ و ۲ به صورت شفاهی
گزارش علوم از گردش علمی امروز در دفتر علوم نوشته شود . از نوشته های من در پست قبلی میتونید استفاده کنید
دیکته شب یادت نره پسر گلم
سرود ۱۳ آبان هم دانلود کنید از کانال و تمرین کنید . 

ادامه مطلب  

تعویض دانشگاه  

سازمان سنجش یه گزینه باز کرده بعنوان بررسی اشتباه در انتخاب رشته و تقاضای اولویت بعدینمیدونم تا چه حد میشه بهش اعتماد کردولی به هرحال , نمیدونم الآن برای این چندتا انتخابی که اولویت های بعدیم بودن اقدام کنم یا نه:علوم آز زنجانعلوم آز بابلعلوم آز کاشانعلوم آز شیراز (محل تحصیل داراب یا استهبان )منتظرم بابام و مامانم بیان خونه تا باهاشون مشورت کنمعلوم آز رو تقریبا کل شهراش رو میتونم برم (بجز تهران و خود شیراز و تبریز و مشهد و کرج و اصفهان و یزد!

ادامه مطلب  

تعویض دانشگاه  

سازمان سنجش یه گزینه باز کرده بعنوان بررسی اشتباه در انتخاب رشته و تقاضای اولویت بعدینمیدونم تا چه حد میشه بهش اعتماد کردولی به هرحال , نمیدونم الآن برای این چندتا انتخابی که اولویت های بعدیم بودن اقدام کنم یا نه:علوم آز زنجانعلوم آز بابلعلوم آز کاشانعلوم آز شیراز (محل تحصیل داراب یا استهبان )منتظرم بابام و مامانم بیان خونه تا باهاشون مشورت کنمعلوم آز رو تقریبا کل شهراش رو میتونم برم (بجز تهران و خود شیراز و تبریز و مشهد و کرج و اصفهان و یزد!

ادامه مطلب  

تعویض دانشگاه  

سازمان سنجش یه گزینه باز کرده بعنوان بررسی اشتباه در انتخاب رشته و تقاضای اولویت بعدینمیدونم تا چه حد میشه بهش اعتماد کردولی به هرحال , نمیدونم الآن برای این چندتا انتخابی که اولویت های بعدیم بودن اقدام کنم یا نه:علوم آز زنجانعلوم آز بابلعلوم آز کاشانعلوم آز شیراز (محل تحصیل داراب یا استهبان )منتظرم بابام و مامانم بیان خونه تا باهاشون مشورت کنمعلوم آز رو تقریبا کل شهراش رو میتونم برم (بجز تهران و خود شیراز و تبریز و مشهد و کرج و اصفهان و یزد!

ادامه مطلب  

تعویض دانشگاه  

سازمان سنجش یه گزینه باز کرده بعنوان بررسی اشتباه در انتخاب رشته و تقاضای اولویت بعدینمیدونم تا چه حد میشه بهش اعتماد کردولی به هرحال , نمیدونم الآن برای این چندتا انتخابی که اولویت های بعدیم بودن اقدام کنم یا نه:علوم آز زنجانعلوم آز بابلعلوم آز کاشانعلوم آز شیراز (محل تحصیل داراب یا استهبان )منتظرم بابام و مامانم بیان خونه تا باهاشون مشورت کنمعلوم آز رو تقریبا کل شهراش رو میتونم برم (بجز تهران و خود شیراز و تبریز و مشهد و کرج و اصفهان و یزد!

ادامه مطلب  

پاورپوینت زنگ علوم (درس 1 کتاب علوم تجربی کلاس ششم)  

پاورپوینت زنگ علوم (درس 1 کتاب علوم تجربی کلاس ششم)دسته: علوم پایه بازدید: 2 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 1645 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12پاورپوینت درس 1 علوم تجربی کلاس ششم زنگ علوم  قیمت فایل فقط 3,900 تومان پاورپوینت زنگ علوم (درس 1 کتاب علوم تجربی کلاس ششم)پاورپوینت درس 1 علوم تجربی کلاس ششم زنگ علومپاورپوینت درس 1 علوم تجربی کلاس ششم ( زنگ علوم ) که شامل 12 صفحه کلی و 9 صفحه متن اصلی کتاب می باشد که صفحه اول به نام خدا و صحه آخر پایان می باشد . 

ادامه مطلب  

پایان نامه های دانلودی رشته علوم سیاسی  

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی درباره رقابت های احزاب سیاسی دانلود متن کامل پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع فرار مغزها دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی : بررسی و شناخت سیاست خارجی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی : امت و […] [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پایان نامه های دانلودی رشته علوم سیاسی  

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی درباره رقابت های احزاب سیاسی دانلود متن کامل پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع فرار مغزها دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی : بررسی و شناخت سیاست خارجی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی : امت و […] [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود رایگان گزارش تخصصی درس علوم  

دانلود رایگان گزارش تخصصی درس علوم

دانلود رایگان گزارش تخصصی درس علوم | کانون تخصصی دانشجودانلود-رایگان-گزارش-تخصصی-درس-علوم/ نمونه گزارش تخصصی برای درس علوم چگونگی تشویق نمودن دانش آموزان آموزشگاه … .... دانلود گزارش تخصصی درس علوم ابتدایی چگونگی تقویت کاربرد آموخته های درس ... دانلود رایگان اقدام پژوهی دبیر علوم | کانون تخصصی دانشجو /دانلود-رایگان-اقدام-پژوهی-دبیر-علوم/ صدها مقاله گزارش تخصصی در راه است. .... اقدام پژوهی دبیر علوم تجربی چگو

ادامه مطلب  

دانلود رایگان گزارش تخصصی درس علوم  

دانلود رایگان گزارش تخصصی درس علوم

دانلود رایگان گزارش تخصصی درس علوم | کانون تخصصی دانشجودانلود-رایگان-گزارش-تخصصی-درس-علوم/ نمونه گزارش تخصصی برای درس علوم چگونگی تشویق نمودن دانش آموزان آموزشگاه … .... دانلود گزارش تخصصی درس علوم ابتدایی چگونگی تقویت کاربرد آموخته های درس ... دانلود رایگان اقدام پژوهی دبیر علوم | کانون تخصصی دانشجو /دانلود-رایگان-اقدام-پژوهی-دبیر-علوم/ صدها مقاله گزارش تخصصی در راه است. .... اقدام پژوهی دبیر علوم تجربی چگو

ادامه مطلب  

دانلود رایگان گزارش تخصصی درس علوم  

دانلود رایگان گزارش تخصصی درس علوم

دانلود رایگان گزارش تخصصی درس علوم | کانون تخصصی دانشجودانلود-رایگان-گزارش-تخصصی-درس-علوم/ نمونه گزارش تخصصی برای درس علوم چگونگی تشویق نمودن دانش آموزان آموزشگاه … .... دانلود گزارش تخصصی درس علوم ابتدایی چگونگی تقویت کاربرد آموخته های درس ... دانلود رایگان اقدام پژوهی دبیر علوم | کانون تخصصی دانشجو /دانلود-رایگان-اقدام-پژوهی-دبیر-علوم/ صدها مقاله گزارش تخصصی در راه است. .... اقدام پژوهی دبیر علوم تجربی چگو

ادامه مطلب  

دانلود رایگان گزارش تخصصی درس علوم  

دانلود رایگان گزارش تخصصی درس علوم

دانلود رایگان گزارش تخصصی درس علوم | کانون تخصصی دانشجودانلود-رایگان-گزارش-تخصصی-درس-علوم/ نمونه گزارش تخصصی برای درس علوم چگونگی تشویق نمودن دانش آموزان آموزشگاه … .... دانلود گزارش تخصصی درس علوم ابتدایی چگونگی تقویت کاربرد آموخته های درس ... دانلود رایگان اقدام پژوهی دبیر علوم | کانون تخصصی دانشجو /دانلود-رایگان-اقدام-پژوهی-دبیر-علوم/ صدها مقاله گزارش تخصصی در راه است. .... اقدام پژوهی دبیر علوم تجربی چگو

ادامه مطلب  

دانلود رایگان گزارش تخصصی درس علوم  

دانلود رایگان گزارش تخصصی درس علوم

دانلود رایگان گزارش تخصصی درس علوم | کانون تخصصی دانشجودانلود-رایگان-گزارش-تخصصی-درس-علوم/ نمونه گزارش تخصصی برای درس علوم چگونگی تشویق نمودن دانش آموزان آموزشگاه … .... دانلود گزارش تخصصی درس علوم ابتدایی چگونگی تقویت کاربرد آموخته های درس ... دانلود رایگان اقدام پژوهی دبیر علوم | کانون تخصصی دانشجو /دانلود-رایگان-اقدام-پژوهی-دبیر-علوم/ صدها مقاله گزارش تخصصی در راه است. .... اقدام پژوهی دبیر علوم تجربی چگو

ادامه مطلب  

جزوه علوم تجربی کلاس پنجم دبستان  

جزوه علوم تجربی کلاس پنجم دبستان جزوه علوم تجربی کلاس پنجم دبستان به صورت درس به درس تا انتهای درس ششم
در بر گیرنده سوالات تستی ، جای خالی ، صحیح یا غلط و تشریحی
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :جزوه علوم تجربی کلاس پنجم دبستان جزوه علوم تجربی کلاس پنجم...
جزوه علوم تجربی کلاس پنجم دبستانجزوه علوم تجربی کلاس پنجم دبستانجزوه علوم تجربی کلاس پنجم دبستانکلمات کلیدی :علوم تربی کلاس زوه علوم تربی پنم دبستان کلاس پنم تربی کلاس زوه علوم علوم

ادامه مطلب  

جزوه علوم تجربی کلاس پنجم دبستان  

جزوه علوم تجربی کلاس پنجم دبستان جزوه علوم تجربی کلاس پنجم دبستان به صورت درس به درس تا انتهای درس ششم
در بر گیرنده سوالات تستی ، جای خالی ، صحیح یا غلط و تشریحی
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :جزوه علوم تجربی کلاس پنجم دبستان جزوه علوم تجربی کلاس پنجم...
جزوه علوم تجربی کلاس پنجم دبستانجزوه علوم تجربی کلاس پنجم دبستانجزوه علوم تجربی کلاس پنجم دبستانکلمات کلیدی :علوم تربی کلاس زوه علوم تربی پنم دبستان کلاس پنم تربی کلاس زوه علوم علوم

ادامه مطلب  

جزوه علوم تجربی کلاس پنجم دبستان  

جزوه علوم تجربی کلاس پنجم دبستان جزوه علوم تجربی کلاس پنجم دبستان به صورت درس به درس تا انتهای درس ششم
در بر گیرنده سوالات تستی ، جای خالی ، صحیح یا غلط و تشریحی
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :جزوه علوم تجربی کلاس پنجم دبستان جزوه علوم تجربی کلاس پنجم...
جزوه علوم تجربی کلاس پنجم دبستانجزوه علوم تجربی کلاس پنجم دبستانجزوه علوم تجربی کلاس پنجم دبستانکلمات کلیدی :علوم تربی کلاس زوه علوم تربی پنم دبستان کلاس پنم تربی کلاس زوه علوم علوم

ادامه مطلب  

قیمت فروش هربسته پوشش دیواری بلکازمرد  

فروش بلکازمرد
بهترین پوششهای سلولزی آماده اجرا
در بسته های 5 کیلوئی    10کیلوئی   15 کیلوئی
پوشش دیوارهای 1 اتاق 12 متری با
 1 بسته 15 کیلوئی بلکازمرد
پوشش کامل 1 اتاق 9 متری با
1 کیسه 10 کیلوئی
پوششدهی هر 1 کیلو = 3 مترمربع

قیمت فروش هر 1 کیلو مواد ممتاز درجه یک
               4500   تومان
جهت دریافت کاتالوگ لطفا از طریق تلگرام پیام دهید
نصب آسان و تمیز(حتی افراد مبتدی )
بهترین جایگزین رنگ و کاغذ دیواری
ساخته شده از پودر پنبه
کاهش محسوس رفلکس نور و صدا
قابل

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1