آبونمان با اسم جدید ...  

آبونمان با اسم جدید به
قبوض گاز برگشت؛ دعوا بر سر یک اسم بود؟ / دریافت آبونمان در قبوض گاز که
از سوی دیوان عدالت اداری غیرقانونی اعلام شده بود، با تغییر نام به "هزینه
خدمات مستمر" ، در قبوض جدید گاز از مشترکان دریافت شد.

ادامه مطلب  

آبونمان با اسم جدید ...  

آبونمان با اسم جدید به
قبوض گاز برگشت؛ دعوا بر سر یک اسم بود؟ / دریافت آبونمان در قبوض گاز که
از سوی دیوان عدالت اداری غیرقانونی اعلام شده بود، با تغییر نام به "هزینه
خدمات مستمر" ، در قبوض جدید گاز از مشترکان دریافت شد.

ادامه مطلب  

آبونمان با اسم جدید ...  

آبونمان با اسم جدید به
قبوض گاز برگشت؛ دعوا بر سر یک اسم بود؟ / دریافت آبونمان در قبوض گاز که
از سوی دیوان عدالت اداری غیرقانونی اعلام شده بود، با تغییر نام به "هزینه
خدمات مستمر" ، در قبوض جدید گاز از مشترکان دریافت شد.

ادامه مطلب  

440  

دلم گرفت..از اینکه حرفی نمی زنی و حتی یه "خوبی؟" نمی گی بهم. شاید چیزی شده.. شاید دچار مشکلی شدی .. نمی دونم چی شده.. نمی خوام اگه خودت نمی خوای بگی من چیزی بپرسم.. احساس می کنم فکر می کنی من دارم خودمو بهت تحميل می کنم .. با گفتن اینکه هی ازت بپرسم "کمک نمی خوای" .. شاید فکر می کنی می خوام خودمو بهت تحميل کنم .. در هر حال دلم گرفته .. اینجا گفتم که تو خیالم بهت گفته باشم .. تو واقعیت که دیگه حرفی نمی زنم از احساسم بهت .. گرچه خیلی سخته

ادامه مطلب  

440  

دلم گرفت..از اینکه حرفی نمی زنی و حتی یه "خوبی؟" نمی گی بهم. شاید چیزی شده.. شاید دچار مشکلی شدی .. نمی دونم چی شده.. نمی خوام اگه خودت نمی خوای بگی من چیزی بپرسم.. احساس می کنم فکر می کنی من دارم خودمو بهت تحميل می کنم .. با گفتن اینکه هی ازت بپرسم "کمک نمی خوای" .. شاید فکر می کنی می خوام خودمو بهت تحميل کنم .. در هر حال دلم گرفته .. اینجا گفتم که تو خیالم بهت گفته باشم .. تو واقعیت که دیگه حرفی نمی زنم از احساسم بهت .. گرچه خیلی سخته

ادامه مطلب  

440  

دلم گرفت..از اینکه حرفی نمی زنی و حتی یه "خوبی؟" نمی گی بهم. شاید چیزی شده.. شاید دچار مشکلی شدی .. نمی دونم چی شده.. نمی خوام اگه خودت نمی خوای بگی من چیزی بپرسم.. احساس می کنم فکر می کنی من دارم خودمو بهت تحميل می کنم .. با گفتن اینکه هی ازت بپرسم "کمک نمی خوای" .. شاید فکر می کنی می خوام خودمو بهت تحميل کنم .. در هر حال دلم گرفته .. اینجا گفتم که تو خیالم بهت گفته باشم .. تو واقعیت که دیگه حرفی نمی زنم از احساسم بهت .. گرچه خیلی سخته

ادامه مطلب  

440  

دلم گرفت..از اینکه حرفی نمی زنی و حتی یه "خوبی؟" نمی گی بهم. شاید چیزی شده.. شاید دچار مشکلی شدی .. نمی دونم چی شده.. نمی خوام اگه خودت نمی خوای بگی من چیزی بپرسم.. احساس می کنم فکر می کنی من دارم خودمو بهت تحميل می کنم .. با گفتن اینکه هی ازت بپرسم "کمک نمی خوای" .. شاید فکر می کنی می خوام خودمو بهت تحميل کنم .. در هر حال دلم گرفته .. اینجا گفتم که تو خیالم بهت گفته باشم .. تو واقعیت که دیگه حرفی نمی زنم از احساسم بهت .. گرچه خیلی سخته

ادامه مطلب  

440  

دلم گرفت..از اینکه حرفی نمی زنی و حتی یه "خوبی؟" نمی گی بهم. شاید چیزی شده.. شاید دچار مشکلی شدی .. نمی دونم چی شده.. نمی خوام اگه خودت نمی خوای بگی من چیزی بپرسم.. احساس می کنم فکر می کنی من دارم خودمو بهت تحميل می کنم .. با گفتن اینکه هی ازت بپرسم "کمک نمی خوای" .. شاید فکر می کنی می خوام خودمو بهت تحميل کنم .. در هر حال دلم گرفته .. اینجا گفتم که تو خیالم بهت گفته باشم .. تو واقعیت که دیگه حرفی نمی زنم از احساسم بهت .. گرچه خیلی سخته

ادامه مطلب  

440  

دلم گرفت..از اینکه حرفی نمی زنی و حتی یه "خوبی؟" نمی گی بهم. شاید چیزی شده.. شاید دچار مشکلی شدی .. نمی دونم چی شده.. نمی خوام اگه خودت نمی خوای بگی من چیزی بپرسم.. احساس می کنم فکر می کنی من دارم خودمو بهت تحميل می کنم .. با گفتن اینکه هی ازت بپرسم "کمک نمی خوای" .. شاید فکر می کنی می خوام خودمو بهت تحميل کنم .. در هر حال دلم گرفته .. اینجا گفتم که تو خیالم بهت گفته باشم .. تو واقعیت که دیگه حرفی نمی زنم از احساسم بهت .. گرچه خیلی سخته

ادامه مطلب  

شرایط حقوقی مفقودالاثر؛ حفظ اموال تا صادر شدن حکم موت فرضی - حق جو  

غايب مفقود الاثر کیست؟شخصی که مدت زیادی از غیبت او گذشته و هیچ خبری از او نرسد، غايب مفقود الاثر محسوب می شود. حفظ اموال غايب قبل از تعیین امیندر صورتی که شخصی مدت زمان زیادی غايب باشد باید تکلیف اموال و وراث او مشخص شود. از این رو خانواده اش دادگاه را از غیبت وی مطلع می کنند. دادگاه در نخستین اقدام خود باید امینی را برای حفظ و نگهداری اموال غايب تعیین کند اما تا قبل از تعیین امین، وظیفه نگهداری اموال متوفی به عهده دادستان قرار می گیرد.نگهد

ادامه مطلب  

شرایط حقوقی مفقودالاثر؛ حفظ اموال تا صادر شدن حکم موت فرضی - حق جو  

غايب مفقود الاثر کیست؟شخصی که مدت زیادی از غیبت او گذشته و هیچ خبری از او نرسد، غايب مفقود الاثر محسوب می شود. حفظ اموال غايب قبل از تعیین امیندر صورتی که شخصی مدت زمان زیادی غايب باشد باید تکلیف اموال و وراث او مشخص شود. از این رو خانواده اش دادگاه را از غیبت وی مطلع می کنند. دادگاه در نخستین اقدام خود باید امینی را برای حفظ و نگهداری اموال غايب تعیین کند اما تا قبل از تعیین امین، وظیفه نگهداری اموال متوفی به عهده دادستان قرار می گیرد.نگهد

ادامه مطلب  

شرایط حقوقی مفقودالاثر؛ حفظ اموال تا صادر شدن حکم موت فرضی - حق جو  

غايب مفقود الاثر کیست؟شخصی که مدت زیادی از غیبت او گذشته و هیچ خبری از او نرسد، غايب مفقود الاثر محسوب می شود. حفظ اموال غايب قبل از تعیین امیندر صورتی که شخصی مدت زمان زیادی غايب باشد باید تکلیف اموال و وراث او مشخص شود. از این رو خانواده اش دادگاه را از غیبت وی مطلع می کنند. دادگاه در نخستین اقدام خود باید امینی را برای حفظ و نگهداری اموال غايب تعیین کند اما تا قبل از تعیین امین، وظیفه نگهداری اموال متوفی به عهده دادستان قرار می گیرد.نگهد

ادامه مطلب  

شرایط حقوقی مفقودالاثر؛ حفظ اموال تا صادر شدن حکم موت فرضی - حق جو  

غايب مفقود الاثر کیست؟شخصی که مدت زیادی از غیبت او گذشته و هیچ خبری از او نرسد، غايب مفقود الاثر محسوب می شود. حفظ اموال غايب قبل از تعیین امیندر صورتی که شخصی مدت زمان زیادی غايب باشد باید تکلیف اموال و وراث او مشخص شود. از این رو خانواده اش دادگاه را از غیبت وی مطلع می کنند. دادگاه در نخستین اقدام خود باید امینی را برای حفظ و نگهداری اموال غايب تعیین کند اما تا قبل از تعیین امین، وظیفه نگهداری اموال متوفی به عهده دادستان قرار می گیرد.نگهد

ادامه مطلب  

شرایط حقوقی مفقودالاثر؛ حفظ اموال تا صادر شدن حکم موت فرضی - حق جو  

غايب مفقود الاثر کیست؟شخصی که مدت زیادی از غیبت او گذشته و هیچ خبری از او نرسد، غايب مفقود الاثر محسوب می شود. حفظ اموال غايب قبل از تعیین امیندر صورتی که شخصی مدت زمان زیادی غايب باشد باید تکلیف اموال و وراث او مشخص شود. از این رو خانواده اش دادگاه را از غیبت وی مطلع می کنند. دادگاه در نخستین اقدام خود باید امینی را برای حفظ و نگهداری اموال غايب تعیین کند اما تا قبل از تعیین امین، وظیفه نگهداری اموال متوفی به عهده دادستان قرار می گیرد.نگهد

ادامه مطلب  

عاشقیامون  

مردها به عشق که مبتلا می شوند، ترسو می شوند،از آینده می ترسند،از کسی که بهتر از آنها باشد،از کسی که حرف زدن را بهتر بلد باشد،از کسی که جیبش پر پول تر باشد،از کسی که یکهو از راه برسد و حرفی را که آنها یک عمر دل دل کردند برای گفتنش، بی هیچ مکثی بگوید.برای همین دور می شوند،سرد می شوند،سخت می شوندو محکوم به عاشق نبودن، به بی وفایی، به بی احساسی.زنها ولی وقتی دچار کسی می شوند،دل شیر پیدا می کنند و می شوند مرد جنگ،می جنگند با کسانی

ادامه مطلب  

عاشقیامون  

مردها به عشق که مبتلا می شوند، ترسو می شوند،از آینده می ترسند،از کسی که بهتر از آنها باشد،از کسی که حرف زدن را بهتر بلد باشد،از کسی که جیبش پر پول تر باشد،از کسی که یکهو از راه برسد و حرفی را که آنها یک عمر دل دل کردند برای گفتنش، بی هیچ مکثی بگوید.برای همین دور می شوند،سرد می شوند،سخت می شوندو محکوم به عاشق نبودن، به بی وفایی، به بی احساسی.زنها ولی وقتی دچار کسی می شوند،دل شیر پیدا می کنند و می شوند مرد جنگ،می جنگند با کسانی

ادامه مطلب  

عاشقیامون  

مردها به عشق که مبتلا می شوند، ترسو می شوند،از آینده می ترسند،از کسی که بهتر از آنها باشد،از کسی که حرف زدن را بهتر بلد باشد،از کسی که جیبش پر پول تر باشد،از کسی که یکهو از راه برسد و حرفی را که آنها یک عمر دل دل کردند برای گفتنش، بی هیچ مکثی بگوید.برای همین دور می شوند،سرد می شوند،سخت می شوندو محکوم به عاشق نبودن، به بی وفایی، به بی احساسی.زنها ولی وقتی دچار کسی می شوند،دل شیر پیدا می کنند و می شوند مرد جنگ،می جنگند با کسانی

ادامه مطلب  

عاشقیامون  

مردها به عشق که مبتلا می شوند، ترسو می شوند،از آینده می ترسند،از کسی که بهتر از آنها باشد،از کسی که حرف زدن را بهتر بلد باشد،از کسی که جیبش پر پول تر باشد،از کسی که یکهو از راه برسد و حرفی را که آنها یک عمر دل دل کردند برای گفتنش، بی هیچ مکثی بگوید.برای همین دور می شوند،سرد می شوند،سخت می شوندو محکوم به عاشق نبودن، به بی وفایی، به بی احساسی.زنها ولی وقتی دچار کسی می شوند،دل شیر پیدا می کنند و می شوند مرد جنگ،می جنگند با کسانی

ادامه مطلب  

عاشقیامون  

مردها به عشق که مبتلا می شوند، ترسو می شوند،از آینده می ترسند،از کسی که بهتر از آنها باشد،از کسی که حرف زدن را بهتر بلد باشد،از کسی که جیبش پر پول تر باشد،از کسی که یکهو از راه برسد و حرفی را که آنها یک عمر دل دل کردند برای گفتنش، بی هیچ مکثی بگوید.برای همین دور می شوند،سرد می شوند،سخت می شوندو محکوم به عاشق نبودن، به بی وفایی، به بی احساسی.زنها ولی وقتی دچار کسی می شوند،دل شیر پیدا می کنند و می شوند مرد جنگ،می جنگند با کسانی

ادامه مطلب  

رسیده / سالار عبدی  

بیدار شدم بدون آنکهیک خواب جدید ، دیده باشمداغ است وجود نحسم ، انگار ، از آتش تو ، پریده باشمبگذار که نقش خنده ات رابر بوسه ی این غزل ، گُدازملب را به گلایه باز کن ، تا ،تعریف تو را ، شنیده باشممن عاشق این که عصری از مٍهراز جادّه های خالی از بغضپرواز کنم دقیقه ها راتا پُشت درت ، رسیده باشمدر باز کنی مرا ببینییک بوسه از اندُهم بچینیتا لحظه ی فتح پیرهن ها ،سوی تن تو ، دویده باشمبا لرزه ی دست و پایم انگاریا هر تپش دلی ولنگاراز شرم و حیا ، کناره گ

ادامه مطلب  

رسیده / سالار عبدی  

بیدار شدم بدون آنکهیک خواب جدید ، دیده باشمداغ است وجود نحسم ، انگار ، از آتش تو ، پریده باشمبگذار که نقش خنده ات رابر بوسه ی این غزل ، گُدازملب را به گلایه باز کن ، تا ،تعریف تو را ، شنیده باشممن عاشق این که عصری از مٍهراز جادّه های خالی از بغضپرواز کنم دقیقه ها راتا پُشت درت ، رسیده باشمدر باز کنی مرا ببینییک بوسه از اندُهم بچینیتا لحظه ی فتح پیرهن ها ،سوی تن تو ، دویده باشمبا لرزه ی دست و پایم انگاریا هر تپش دلی ولنگاراز شرم و حیا ، کناره گ

ادامه مطلب  

رسیده / سالار عبدی  

بیدار شدم بدون آنکهیک خواب جدید ، دیده باشمداغ است وجود نحسم ، انگار ، از آتش تو ، پریده باشمبگذار که نقش خنده ات رابر بوسه ی این غزل ، گُدازملب را به گلایه باز کن ، تا ،تعریف تو را ، شنیده باشممن عاشق این که عصری از مٍهراز جادّه های خالی از بغضپرواز کنم دقیقه ها راتا پُشت درت ، رسیده باشمدر باز کنی مرا ببینییک بوسه از اندُهم بچینیتا لحظه ی فتح پیرهن ها ،سوی تن تو ، دویده باشمبا لرزه ی دست و پایم انگاریا هر تپش دلی ولنگاراز شرم و حیا ، کناره گ

ادامه مطلب  

رسیده / سالار عبدی  

بیدار شدم بدون آنکهیک خواب جدید ، دیده باشمداغ است وجود نحسم ، انگار ، از آتش تو ، پریده باشمبگذار که نقش خنده ات رابر بوسه ی این غزل ، گُدازملب را به گلایه باز کن ، تا ،تعریف تو را ، شنیده باشممن عاشق این که عصری از مٍهراز جادّه های خالی از بغضپرواز کنم دقیقه ها راتا پُشت درت ، رسیده باشمدر باز کنی مرا ببینییک بوسه از اندُهم بچینیتا لحظه ی فتح پیرهن ها ،سوی تن تو ، دویده باشمبا لرزه ی دست و پایم انگاریا هر تپش دلی ولنگاراز شرم و حیا ، کناره گ

ادامه مطلب  

بسمه تعالي:به رسميت شناختن اسرائيل يکي از 4 شرط ترامپ براي موافق  

  به رسمیت شناختن اسرائیل یکی از 4 شرط ترامپ برای موافقت با پادشاهی بن‌سلمانشاهزاده سعودی فاش کرده آمریکا و رژیم صهیونیستی به پادشاهی رسیدن محمد بن سلمان ولیعهد سعودی را به 4 اقدام وی مشروط کرده‌اند که یکی از آنها عادی سازی علنی روابط ریاض با تل آویو بود که بن سلمان آن را اعلام کرد.سرویس خارجی«محمد بن‌سلمان» ولیعهد سعودی چند روز پیش طی مصاحبه با نشریه آمریکایی «آتلانتیک» به صورت رسمی از موجودیت رژیم صهیونیستی دفاع کر

ادامه مطلب  

بسمه تعالي:به رسميت شناختن اسرائيل يکي از 4 شرط ترامپ براي موافق  

  به رسمیت شناختن اسرائیل یکی از 4 شرط ترامپ برای موافقت با پادشاهی بن‌سلمانشاهزاده سعودی فاش کرده آمریکا و رژیم صهیونیستی به پادشاهی رسیدن محمد بن سلمان ولیعهد سعودی را به 4 اقدام وی مشروط کرده‌اند که یکی از آنها عادی سازی علنی روابط ریاض با تل آویو بود که بن سلمان آن را اعلام کرد.سرویس خارجی«محمد بن‌سلمان» ولیعهد سعودی چند روز پیش طی مصاحبه با نشریه آمریکایی «آتلانتیک» به صورت رسمی از موجودیت رژیم صهیونیستی دفاع کر

ادامه مطلب  

پرسش‌ها و پاسخ‌های قرآنی (20)  

تفسیر به رأى چیست؟
تفسیر به رأى آن است كه معنایى را بر قرآن تحميل كنیم، بدون آنكه از ظاهر قرآن دلیلى داشته باشیم؛ ولى اگر با تكیه بر ظاهر قرآن مصادیق جدیدى نقل كنیم، تفسیر به رأى نیست. به چند نمونه دقت كنید:...لشکر سایبری فدائیان رهبر

ادامه مطلب  

پرسش‌ها و پاسخ‌های قرآنی (20)  

تفسیر به رأى چیست؟
تفسیر به رأى آن است كه معنایى را بر قرآن تحميل كنیم، بدون آنكه از ظاهر قرآن دلیلى داشته باشیم؛ ولى اگر با تكیه بر ظاهر قرآن مصادیق جدیدى نقل كنیم، تفسیر به رأى نیست. به چند نمونه دقت كنید:...لشکر سایبری فدائیان رهبر

ادامه مطلب  

یاداشت : صدو چهل پنجم : فقط ببینید قرآن چه می گوید همین  

   اینکه  قرآن کریم می فرماید: ﴿إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾[1]  این نیست که  فقط در مجلس ترحیم وقتی قرآن می‌خوانند  گوش بدهی بلکه یعنی یعنی تویِ مجتهد که داری مطلب را استنباط می‌کنی فقط گوش بده ببین قرآن چه می‌گوید نه مبانی خودت را بر قرآن تحميل بکنی ﴿إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ نعم بله , اطلاق آیه شریفه  شامل مجالس ترحیم هم می‌شود آنکه واجب است که از وجود مبار

ادامه مطلب  

یاداشت : صدو چهل پنجم : فقط ببینید قرآن چه می گوید همین  

   اینکه  قرآن کریم می فرماید: ﴿إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾[1]  این نیست که  فقط در مجلس ترحیم وقتی قرآن می‌خوانند  گوش بدهی بلکه یعنی یعنی تویِ مجتهد که داری مطلب را استنباط می‌کنی فقط گوش بده ببین قرآن چه می‌گوید نه مبانی خودت را بر قرآن تحميل بکنی ﴿إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ نعم بله , اطلاق آیه شریفه  شامل مجالس ترحیم هم می‌شود آنکه واجب است که از وجود مبار

ادامه مطلب  

یاداشت : صدو چهل پنجم : فقط ببینید قرآن چه می گوید همین  

   اینکه  قرآن کریم می فرماید: ﴿إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾[1]  این نیست که  فقط در مجلس ترحیم وقتی قرآن می‌خوانند  گوش بدهی بلکه یعنی یعنی تویِ مجتهد که داری مطلب را استنباط می‌کنی فقط گوش بده ببین قرآن چه می‌گوید نه مبانی خودت را بر قرآن تحميل بکنی ﴿إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ نعم بله , اطلاق آیه شریفه  شامل مجالس ترحیم هم می‌شود آنکه واجب است که از وجود مبار

ادامه مطلب  

مجلس، در مقابل ملت!!!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام1-نمایندگان مجلسی که قبل از برگزاری جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی(آخوندی)، تعاون و کار امور اجتماعی(ربیعی) و جهاد کشاورزی(حجتی) با دعوت سخنگوی دولت، بر سر سفره حرام بنشینند و سپس از استیضاح وزراء بی لیاقت منصرف شوند، قطعا اگر این نمایندگان مجلس در اردوگاه لشگر امام حسن بودند، با سکه های معاویه به او ملحق می شدند! لذا نمایندگان واقعی ملت، مغلوب جریان کثیف لاب

ادامه مطلب  

ديروز فراماسونرها، امروز سازشکاران!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه، به نمایندگی از رئیس جمهور آمریکا به ایران سفر نمود، تا زمینه مذاکرات موشکی (برجام2) را بر اساس استراتژی ترامپ پایه ریزی نماید، لذا در این رابطه با استفاده از حربه چماق و هویچ، با رئیس جمهور، وزیر خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان مذاکره نمود.قریب 5 سال، دولت حسن روحانی، با وعده لغو تحریمهای ظالمانه غرب، بزرگترین خیا

ادامه مطلب  

 

مثل یه یادآوری، یه حسی که انگار سالهاست تو سفرهمیاد، میاد و میاد جلوترهرچی نزدیکتر میشه اون حس، بدنت لرز بیشتری میگیرهبالاخره بهت میرسه، میزنه رو شونه ت و تو برمیگردی و یه دفعه باهاش رو به رو میشیکوله بارشو میذاره زمین، سرد سردهبازش میکنه و کلی حس های دیگه توشن، کلی لرز های دیگه، کلی سرمای دیگه، همه جور مزخرفیجاتی دارهنمیخواد بهت بفروشه، میخواد بهت تحميل کنه، مجبورت میکنه بخریو تو میخریو اون میرهو میدونی که یه روز دیگه باز میاد، نمیدونی

ادامه مطلب  

 

مثل یه یادآوری، یه حسی که انگار سالهاست تو سفرهمیاد، میاد و میاد جلوترهرچی نزدیکتر میشه اون حس، بدنت لرز بیشتری میگیرهبالاخره بهت میرسه، میزنه رو شونه ت و تو برمیگردی و یه دفعه باهاش رو به رو میشیکوله بارشو میذاره زمین، سرد سردهبازش میکنه و کلی حس های دیگه توشن، کلی لرز های دیگه، کلی سرمای دیگه، همه جور مزخرفیجاتی دارهنمیخواد بهت بفروشه، میخواد بهت تحميل کنه، مجبورت میکنه بخریو تو میخریو اون میرهو میدونی که یه روز دیگه باز میاد، نمیدونی

ادامه مطلب  

یار ما غایب است و در نظر است  

عیب یاران و دوستان هنر استسخن دشمنان نه معتبر استمهر مهر از درون ما نرودای برادر که نقش بر حجر استچه توان گفت در لطافت دوستهر چه گویم از آن لطیف‌تر استآن که منظور دیده و دل ماستنتوان گفت شمس یا قمر استهر کسی گو به حال خود باشیدای برادر که حال ما دگر استتو که در خواب بوده‌ای همه شبچه نصیبت ز بلبل سحر استآدمی را که جان معنی نیستدر حقیقت درخت بی‌ثمر استما پراکندگان مجموعیمیار ما غايب است و در نظر استبرگ تر خشک می‌شود به زمانبرگ چشمان ما همیشه

ادامه مطلب  

یار ما غایب است و در نظر است  

عیب یاران و دوستان هنر استسخن دشمنان نه معتبر استمهر مهر از درون ما نرودای برادر که نقش بر حجر استچه توان گفت در لطافت دوستهر چه گویم از آن لطیف‌تر استآن که منظور دیده و دل ماستنتوان گفت شمس یا قمر استهر کسی گو به حال خود باشیدای برادر که حال ما دگر استتو که در خواب بوده‌ای همه شبچه نصیبت ز بلبل سحر استآدمی را که جان معنی نیستدر حقیقت درخت بی‌ثمر استما پراکندگان مجموعیمیار ما غايب است و در نظر استبرگ تر خشک می‌شود به زمانبرگ چشمان ما همیشه

ادامه مطلب  

نسل جوان امروز برای عقب راندن دشمن از نسل اول آماده تر است  

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (شنبه) در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان شرکت کننده در کاروانهای راهیان نور، دوران دفاع مقدس را قطعه ای نورانی و برگ زرین از تاریخ کشور و انقلاب خواندند و با تأکید بر اینکه کاروانهای راهیان نور یکی از جلوه های پاسداشت آن دوران است، گفتند: قدرتهای بین المللی، جنگ ۸ ساله را با هدف از بین بردن انقلاب اسلامی، به ملت ایران تحميل کردند اما عظمت، فداکاری، ایمان، تدبیر، شجاعت و بص

ادامه مطلب  

♥  

http://s9.picofile.com/file/8320966242/emame_zamanam.jpgplay musicتو همون حس غریبی که همیشه با منی
تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی
تو امید انتظاری تو دلای ناامید
مثل دیدن ستاره تو شبای ناپدید
چه غریبونه گذشتند جمعه های سوت و کور
هنوزم اما نرسیدی ای تجلی ظهور
با تو ام، با تو که گفتی، تکیه گاه عاشقایی
میدونم یه دنیا نوری، ساده ای، بی انتهایی
مث لالایی بارون، تو کویر بی صدایی
تو خود عشقی، میدونم، ناجی فاصله هایی
تو همون حس غریبی که همیشه با منی
تو بهوونه یه هر عاشق باسه زن

ادامه مطلب  

♥  

http://s9.picofile.com/file/8320966242/emame_zamanam.jpgplay musicتو همون حس غریبی که همیشه با منی
تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی
تو امید انتظاری تو دلای ناامید
مثل دیدن ستاره تو شبای ناپدید
چه غریبونه گذشتند جمعه های سوت و کور
هنوزم اما نرسیدی ای تجلی ظهور
با تو ام، با تو که گفتی، تکیه گاه عاشقایی
میدونم یه دنیا نوری، ساده ای، بی انتهایی
مث لالایی بارون، تو کویر بی صدایی
تو خود عشقی، میدونم، ناجی فاصله هایی
تو همون حس غریبی که همیشه با منی
تو بهوونه یه هر عاشق باسه زن

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی  

دانلود تحقیق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعیمقدمه :مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل :جنگ و توسل به زور:جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است. توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود.تعریف جنگ:«جن

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی  

دانلود تحقیق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعیمقدمه :مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل :جنگ و توسل به زور:جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است. توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود.تعریف جنگ:«جن

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی  

دانلود تحقیق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعیمقدمه :مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل :جنگ و توسل به زور:جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است. توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود.تعریف جنگ:«جن

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی  

دانلود تحقیق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعیمقدمه :مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل :جنگ و توسل به زور:جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است. توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود.تعریف جنگ:«جن

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی  

دانلود تحقیق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعیمقدمه :مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل :جنگ و توسل به زور:جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است. توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود.تعریف جنگ:«جن

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی  

دانلود تحقیق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعیمقدمه :مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل :جنگ و توسل به زور:جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است. توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود.تعریف جنگ:«جن

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی  

دانلود تحقیق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعیمقدمه :مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل :جنگ و توسل به زور:جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است. توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود.تعریف جنگ:«جن

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی  

دانلود تحقیق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعیمقدمه :مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل :جنگ و توسل به زور:جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است. توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود.تعریف جنگ:«جن

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی  

دانلود تحقیق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعیمقدمه :مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل :جنگ و توسل به زور:جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است. توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود.تعریف جنگ:«جن

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی  

دانلود تحقیق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعیمقدمه :مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل :جنگ و توسل به زور:جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است. توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود.تعریف جنگ:«جن

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی  

دانلود تحقیق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعیمقدمه :مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل :جنگ و توسل به زور:جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است. توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود.تعریف جنگ:«جن

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >