مقایسة  

یکی از آفت های جون میتونه مقایسه کردن یه مسئله ای با بهترین حالتی باشه که میتونه وجود داشته باشهمثلا به این نتیجه میرسی که هوشت بد نیست، بعد مقایسه ميکني خودتو با یه سری ادمایی که هنوز از نزدیک ندیدی ولی میدونی که خیلی باهوشن، و حس ميکني که هیچی قرار نیست بشی!یا به این نتیجه میرسی که قیافت بد هم نیست، بعد خودتو مقایسه ميکني با خوشگلترین ادمایی که دیدی و ندیدی و بعد کلا حس ميکني که خیلی بدقیافه اییا وقتی میبینی یکی یه اپسیلون نگرانت شده احساس

ادامه مطلب  

مقایسة  

یکی از آفت های جون میتونه مقایسه کردن یه مسئله ای با بهترین حالتی باشه که میتونه وجود داشته باشهمثلا به این نتیجه میرسی که هوشت بد نیست، بعد مقایسه ميکني خودتو با یه سری ادمایی که هنوز از نزدیک ندیدی ولی میدونی که خیلی باهوشن، و حس ميکني که هیچی قرار نیست بشی!یا به این نتیجه میرسی که قیافت بد هم نیست، بعد خودتو مقایسه ميکني با خوشگلترین ادمایی که دیدی و ندیدی و بعد کلا حس ميکني که خیلی بدقیافه اییا وقتی میبینی یکی یه اپسیلون نگرانت شده احساس

ادامه مطلب  

خبر  

یه سری حرفا و خبرا هست باهمه ماهیت و خوش بودن جنس خبر شاید کمی تلخهبا شنیدنش بغض ميکني........قلبا آرزو ميکني بهترینها  راو واقعا هم دوست داری بهترین ها رخ بدهخدایا تنهام نزاریا........چه خوش گفت شیخ بهایی چون میگذرد غمی نیست.....

ادامه مطلب  

خبر  

یه سری حرفا و خبرا هست باهمه ماهیت و خوش بودن جنس خبر شاید کمی تلخهبا شنیدنش بغض ميکني........قلبا آرزو ميکني بهترینها  راو واقعا هم دوست داری بهترین ها رخ بدهخدایا تنهام نزاریا........چه خوش گفت شیخ بهایی چون میگذرد غمی نیست.....

ادامه مطلب  

خبر  

یه سری حرفا و خبرا هست باهمه ماهیت و خوش بودن جنس خبر شاید کمی تلخهبا شنیدنش بغض ميکني........قلبا آرزو ميکني بهترینها  راو واقعا هم دوست داری بهترین ها رخ بدهخدایا تنهام نزاریا........چه خوش گفت شیخ بهایی چون میگذرد غمی نیست.....

ادامه مطلب  

خبر  

یه سری حرفا و خبرا هست باهمه ماهیت و خوش بودن جنس خبر شاید کمی تلخهبا شنیدنش بغض ميکني........قلبا آرزو ميکني بهترینها  راو واقعا هم دوست داری بهترین ها رخ بدهخدایا تنهام نزاریا........چه خوش گفت شیخ بهایی چون میگذرد غمی نیست.....

ادامه مطلب  

خبر  

یه سری حرفا و خبرا هست باهمه ماهیت و خوش بودن جنس خبر شاید کمی تلخهبا شنیدنش بغض ميکني........قلبا آرزو ميکني بهترینها  راو واقعا هم دوست داری بهترین ها رخ بدهخدایا تنهام نزاریا........چه خوش گفت شیخ بهایی چون میگذرد غمی نیست.....

ادامه مطلب  

........  

ی روزی بخودت میای و میبینی اونقد در گذشته زندگی کردی ک زمان حال رو فراموش کردییادت میره تو دنیایی زندگی ميکني ک اگر دیر بجنبی  بلعیده شدی اونقد با خودت خلوت کردی ک  هیچ کس و هیچ چیز رو بخاطر نمیاری تنهایی رو با تمام وجودت لمس ميکني  و  فراموش ميکني اسیر قصر رویاها شدی  رویاهایی ک  بدور از واقعیت  زنجیر تلخ بیکسی رو بدور پاهات کشیده و سنگینی اون رو روی دوش هات  در هر قدم  باید تحمل کنی  روز و روزگاری ک باید به فرامو

ادامه مطلب  

........  

ی روزی بخودت میای و میبینی اونقد در گذشته زندگی کردی ک زمان حال رو فراموش کردییادت میره تو دنیایی زندگی ميکني ک اگر دیر بجنبی  بلعیده شدی اونقد با خودت خلوت کردی ک  هیچ کس و هیچ چیز رو بخاطر نمیاری تنهایی رو با تمام وجودت لمس ميکني  و  فراموش ميکني اسیر قصر رویاها شدی  رویاهایی ک  بدور از واقعیت  زنجیر تلخ بیکسی رو بدور پاهات کشیده و سنگینی اون رو روی دوش هات  در هر قدم  باید تحمل کنی  روز و روزگاری ک باید به فرامو

ادامه مطلب  

بیرون افتادگی!  

حس میکنم از دنیای واقعی بیرون افتادم...ینی کلا یه بیننده ام...یاد آهنگ سینمای رضای یزدانی افتادم!"دنیا شبیه سینماست، از وقتی چشم باز ميکنيرو به یه پرده ی سفید، فقط تماشا ميکني"ولی گریه نمیکنم...از مرحله ی زار زدن، رسیدم به بغض کردن! :))))پیشرفت خوبیه...!

ادامه مطلب  

بیرون افتادگی!  

حس میکنم از دنیای واقعی بیرون افتادم...ینی کلا یه بیننده ام...یاد آهنگ سینمای رضای یزدانی افتادم!"دنیا شبیه سینماست، از وقتی چشم باز ميکنيرو به یه پرده ی سفید، فقط تماشا ميکني"ولی گریه نمیکنم...از مرحله ی زار زدن، رسیدم به بغض کردن! :))))پیشرفت خوبیه...!

ادامه مطلب  

بیرون افتادگی!  

حس میکنم از دنیای واقعی بیرون افتادم...ینی کلا یه بیننده ام...یاد آهنگ سینمای رضای یزدانی افتادم!"دنیا شبیه سینماست، از وقتی چشم باز ميکنيرو به یه پرده ی سفید، فقط تماشا ميکني"ولی گریه نمیکنم...از مرحله ی زار زدن، رسیدم به بغض کردن! :))))پیشرفت خوبیه...!

ادامه مطلب  

با خدام !  

نمیدونستم تو ی روز اینهمهههههه آدم فوت میکنن ! آمار فوتی ها خیلی بالا س . شوکه کنند بود شلوغی سالن تطهیر و محل دفن . خداجون ، حالا که چی ؟ می افرینی ، غرق در عشق و محبت عزیزان ميکني ، بعد میبری ... که چی ؟ الان خوشحالی ؟ الان خوبت شده ؟ حال ميکني ؟ حرف زیاد دارم ولی خسته و آش و لاشم .سهیل شدیدا بهم ریخته ، سر خاک نزدیک بود مداحو بزنه ، باابا ب زور گرفت بودنش . روز سختی بود ، خدایا نخواه برای کسی .

ادامه مطلب  

با خدام !  

نمیدونستم تو ی روز اینهمهههههه آدم فوت میکنن ! آمار فوتی ها خیلی بالا س . شوکه کنند بود شلوغی سالن تطهیر و محل دفن . خداجون ، حالا که چی ؟ می افرینی ، غرق در عشق و محبت عزیزان ميکني ، بعد میبری ... که چی ؟ الان خوشحالی ؟ الان خوبت شده ؟ حال ميکني ؟ حرف زیاد دارم ولی خسته و آش و لاشم .سهیل شدیدا بهم ریخته ، سر خاک نزدیک بود مداحو بزنه ، باابا ب زور گرفت بودنش . روز سختی بود ، خدایا نخواه برای کسی .

ادامه مطلب  

با خدام !  

نمیدونستم تو ی روز اینهمهههههه آدم فوت میکنن ! آمار فوتی ها خیلی بالا س . شوکه کنند بود شلوغی سالن تطهیر و محل دفن . خداجون ، حالا که چی ؟ می افرینی ، غرق در عشق و محبت عزیزان ميکني ، بعد میبری ... که چی ؟ الان خوشحالی ؟ الان خوبت شده ؟ حال ميکني ؟ حرف زیاد دارم ولی خسته و آش و لاشم .سهیل شدیدا بهم ریخته ، سر خاک نزدیک بود مداحو بزنه ، باابا ب زور گرفت بودنش . روز سختی بود ، خدایا نخواه برای کسی .

ادامه مطلب  

با خدام !  

نمیدونستم تو ی روز اینهمهههههه آدم فوت میکنن ! آمار فوتی ها خیلی بالا س . شوکه کنند بود شلوغی سالن تطهیر و محل دفن . خداجون ، حالا که چی ؟ می افرینی ، غرق در عشق و محبت عزیزان ميکني ، بعد میبری ... که چی ؟ الان خوشحالی ؟ الان خوبت شده ؟ حال ميکني ؟ حرف زیاد دارم ولی خسته و آش و لاشم .سهیل شدیدا بهم ریخته ، سر خاک نزدیک بود مداحو بزنه ، باابا ب زور گرفت بودنش . روز سختی بود ، خدایا نخواه برای کسی .

ادامه مطلب  

با خدام !  

نمیدونستم تو ی روز اینهمهههههه آدم فوت میکنن ! آمار فوتی ها خیلی بالا س . شوکه کنند بود شلوغی سالن تطهیر و محل دفن . خداجون ، حالا که چی ؟ می افرینی ، غرق در عشق و محبت عزیزان ميکني ، بعد میبری ... که چی ؟ الان خوشحالی ؟ الان خوبت شده ؟ حال ميکني ؟ حرف زیاد دارم ولی خسته و آش و لاشم .سهیل شدیدا بهم ریخته ، سر خاک نزدیک بود مداحو بزنه ، باابا ب زور گرفت بودنش . روز سختی بود ، خدایا نخواه برای کسی .

ادامه مطلب  

با خدام !  

نمیدونستم تو ی روز اینهمهههههه آدم فوت میکنن ! آمار فوتی ها خیلی بالا س . شوکه کنند بود شلوغی سالن تطهیر و محل دفن . خداجون ، حالا که چی ؟ می افرینی ، غرق در عشق و محبت عزیزان ميکني ، بعد میبری ... که چی ؟ الان خوشحالی ؟ الان خوبت شده ؟ حال ميکني ؟ حرف زیاد دارم ولی خسته و آش و لاشم .سهیل شدیدا بهم ریخته ، سر خاک نزدیک بود مداحو بزنه ، باابا ب زور گرفت بودنش . روز سختی بود ، خدایا نخواه برای کسی .

ادامه مطلب  

با خدام !  

نمیدونستم تو ی روز اینهمهههههه آدم فوت میکنن ! آمار فوتی ها خیلی بالا س . شوکه کنند بود شلوغی سالن تطهیر و محل دفن . خداجون ، حالا که چی ؟ می افرینی ، غرق در عشق و محبت عزیزان ميکني ، بعد میبری ... که چی ؟ الان خوشحالی ؟ الان خوبت شده ؟ حال ميکني ؟ حرف زیاد دارم ولی خسته و آش و لاشم .سهیل شدیدا بهم ریخته ، سر خاک نزدیک بود مداحو بزنه ، باابا ب زور گرفت بودنش . روز سختی بود ، خدایا نخواه برای کسی .

ادامه مطلب  

با خدام !  

نمیدونستم تو ی روز اینهمهههههه آدم فوت میکنن ! آمار فوتی ها خیلی بالا س . شوکه کنند بود شلوغی سالن تطهیر و محل دفن . خداجون ، حالا که چی ؟ می افرینی ، غرق در عشق و محبت عزیزان ميکني ، بعد میبری ... که چی ؟ الان خوشحالی ؟ الان خوبت شده ؟ حال ميکني ؟ حرف زیاد دارم ولی خسته و آش و لاشم .سهیل شدیدا بهم ریخته ، سر خاک نزدیک بود مداحو بزنه ، باابا ب زور گرفت بودنش . روز سختی بود ، خدایا نخواه برای کسی .

ادامه مطلب  

با خدام !  

نمیدونستم تو ی روز اینهمهههههه آدم فوت میکنن ! آمار فوتی ها خیلی بالا س . شوکه کنند بود شلوغی سالن تطهیر و محل دفن . خداجون ، حالا که چی ؟ می افرینی ، غرق در عشق و محبت عزیزان ميکني ، بعد میبری ... که چی ؟ الان خوشحالی ؟ الان خوبت شده ؟ حال ميکني ؟ حرف زیاد دارم ولی خسته و آش و لاشم .سهیل شدیدا بهم ریخته ، سر خاک نزدیک بود مداحو بزنه ، باابا ب زور گرفت بودنش . روز سختی بود ، خدایا نخواه برای کسی .

ادامه مطلب  

با خدام !  

نمیدونستم تو ی روز اینهمهههههه آدم فوت میکنن ! آمار فوتی ها خیلی بالا س . شوکه کنند بود شلوغی سالن تطهیر و محل دفن . خداجون ، حالا که چی ؟ می افرینی ، غرق در عشق و محبت عزیزان ميکني ، بعد میبری ... که چی ؟ الان خوشحالی ؟ الان خوبت شده ؟ حال ميکني ؟ حرف زیاد دارم ولی خسته و آش و لاشم .سهیل شدیدا بهم ریخته ، سر خاک نزدیک بود مداحو بزنه ، باابا ب زور گرفت بودنش . روز سختی بود ، خدایا نخواه برای کسی .

ادامه مطلب  

با خدام !  

نمیدونستم تو ی روز اینهمهههههه آدم فوت میکنن ! آمار فوتی ها خیلی بالا س . شوکه کنند بود شلوغی سالن تطهیر و محل دفن . خداجون ، حالا که چی ؟ می افرینی ، غرق در عشق و محبت عزیزان ميکني ، بعد میبری ... که چی ؟ الان خوشحالی ؟ الان خوبت شده ؟ حال ميکني ؟ حرف زیاد دارم ولی خسته و آش و لاشم .سهیل شدیدا بهم ریخته ، سر خاک نزدیک بود مداحو بزنه ، باابا ب زور گرفت بودنش . روز سختی بود ، خدایا نخواه برای کسی .

ادامه مطلب  

با خدام !  

نمیدونستم تو ی روز اینهمهههههه آدم فوت میکنن ! آمار فوتی ها خیلی بالا س . شوکه کنند بود شلوغی سالن تطهیر و محل دفن . خداجون ، حالا که چی ؟ می افرینی ، غرق در عشق و محبت عزیزان ميکني ، بعد میبری ... که چی ؟ الان خوشحالی ؟ الان خوبت شده ؟ حال ميکني ؟ حرف زیاد دارم ولی خسته و آش و لاشم .سهیل شدیدا بهم ریخته ، سر خاک نزدیک بود مداحو بزنه ، باابا ب زور گرفت بودنش . روز سختی بود ، خدایا نخواه برای کسی .

ادامه مطلب  

با تو که باشم  

به تو که فکر میکنم تا بی نهایت عشق میروم،به خودم می آیم میبینم که درگیر با توامبه تو که نگاه میکنم ، میفهمم که جز توکسی را ندارم ، که در این راه نفسگیر همسفرم باشددستهایت را میگیرم ، دلم میخواهد همانجا برایت بمیرم و باز بگیرم نبض عشق رامحبت که ميکني ، مرا بیشتر دیوانه خودت ميکني ،و من عاشق همینمعاشق خنده هایت ، قدم زدن در کنارت ، نگاه به چشمهایت ، بوسه بر لبانتبا تو که باشم ، هر جا که باشم ، در کنارت خوشحال و دور از تو ، به یادتوام

ادامه مطلب  

با تو که باشم  

به تو که فکر میکنم تا بی نهایت عشق میروم،به خودم می آیم میبینم که درگیر با توامبه تو که نگاه میکنم ، میفهمم که جز توکسی را ندارم ، که در این راه نفسگیر همسفرم باشددستهایت را میگیرم ، دلم میخواهد همانجا برایت بمیرم و باز بگیرم نبض عشق رامحبت که ميکني ، مرا بیشتر دیوانه خودت ميکني ،و من عاشق همینمعاشق خنده هایت ، قدم زدن در کنارت ، نگاه به چشمهایت ، بوسه بر لبانتبا تو که باشم ، هر جا که باشم ، در کنارت خوشحال و دور از تو ، به یادتوام

ادامه مطلب  

با تو که باشم  

به تو که فکر میکنم تا بی نهایت عشق میروم،به خودم می آیم میبینم که درگیر با توامبه تو که نگاه میکنم ، میفهمم که جز توکسی را ندارم ، که در این راه نفسگیر همسفرم باشددستهایت را میگیرم ، دلم میخواهد همانجا برایت بمیرم و باز بگیرم نبض عشق رامحبت که ميکني ، مرا بیشتر دیوانه خودت ميکني ،و من عاشق همینمعاشق خنده هایت ، قدم زدن در کنارت ، نگاه به چشمهایت ، بوسه بر لبانتبا تو که باشم ، هر جا که باشم ، در کنارت خوشحال و دور از تو ، به یادتوام

ادامه مطلب  

گزارش وار  

دارم شهرزاد تماشا میکنم!***همکلاسی زنگ زد به داداش، قرار شد آخر هفته همکلاسی  کپلچه رو بیاره پیش من تا همدیگه رو ببینیم!***احتمال زیاد دو هفته دیگه بله برونه!***من این هفته باید برم کفش بخرم!***مامان میپرسه معده ات چطوره؟میگم: هی. یه روز خوب و یه روز بد! میگه: کمتر حرص بخور! به خدا توکل کن!***توکلم به خداست! محکم بغلت کردم خداجونم! لطفا تو هم سفت بغلم کن!سپاسگزارم که آسمون تیره ات رو یهو روشن ميکني، ابرهای بی بارونت رو یهو می بارونی، زمین خش

ادامه مطلب  

گزارش وار  

دارم شهرزاد تماشا میکنم!***همکلاسی زنگ زد به داداش، قرار شد آخر هفته همکلاسی  کپلچه رو بیاره پیش من تا همدیگه رو ببینیم!***احتمال زیاد دو هفته دیگه بله برونه!***من این هفته باید برم کفش بخرم!***مامان میپرسه معده ات چطوره؟میگم: هی. یه روز خوب و یه روز بد! میگه: کمتر حرص بخور! به خدا توکل کن!***توکلم به خداست! محکم بغلت کردم خداجونم! لطفا تو هم سفت بغلم کن!سپاسگزارم که آسمون تیره ات رو یهو روشن ميکني، ابرهای بی بارونت رو یهو می بارونی، زمین خش

ادامه مطلب  

گزارش وار  

دارم شهرزاد تماشا میکنم!***همکلاسی زنگ زد به داداش، قرار شد آخر هفته همکلاسی  کپلچه رو بیاره پیش من تا همدیگه رو ببینیم!***احتمال زیاد دو هفته دیگه بله برونه!***من این هفته باید برم کفش بخرم!***مامان میپرسه معده ات چطوره؟میگم: هی. یه روز خوب و یه روز بد! میگه: کمتر حرص بخور! به خدا توکل کن!***توکلم به خداست! محکم بغلت کردم خداجونم! لطفا تو هم سفت بغلم کن!سپاسگزارم که آسمون تیره ات رو یهو روشن ميکني، ابرهای بی بارونت رو یهو می بارونی، زمین خش

ادامه مطلب  

گزارش وار  

دارم شهرزاد تماشا میکنم!***همکلاسی زنگ زد به داداش، قرار شد آخر هفته همکلاسی  کپلچه رو بیاره پیش من تا همدیگه رو ببینیم!***احتمال زیاد دو هفته دیگه بله برونه!***من این هفته باید برم کفش بخرم!***مامان میپرسه معده ات چطوره؟میگم: هی. یه روز خوب و یه روز بد! میگه: کمتر حرص بخور! به خدا توکل کن!***توکلم به خداست! محکم بغلت کردم خداجونم! لطفا تو هم سفت بغلم کن!سپاسگزارم که آسمون تیره ات رو یهو روشن ميکني، ابرهای بی بارونت رو یهو می بارونی، زمین خش

ادامه مطلب  

گزارش وار  

دارم شهرزاد تماشا میکنم!***همکلاسی زنگ زد به داداش، قرار شد آخر هفته همکلاسی  کپلچه رو بیاره پیش من تا همدیگه رو ببینیم!***احتمال زیاد دو هفته دیگه بله برونه!***من این هفته باید برم کفش بخرم!***مامان میپرسه معده ات چطوره؟میگم: هی. یه روز خوب و یه روز بد! میگه: کمتر حرص بخور! به خدا توکل کن!***توکلم به خداست! محکم بغلت کردم خداجونم! لطفا تو هم سفت بغلم کن!سپاسگزارم که آسمون تیره ات رو یهو روشن ميکني، ابرهای بی بارونت رو یهو می بارونی، زمین خش

ادامه مطلب  

گزارش وار  

دارم شهرزاد تماشا میکنم!***همکلاسی زنگ زد به داداش، قرار شد آخر هفته همکلاسی  کپلچه رو بیاره پیش من تا همدیگه رو ببینیم!***احتمال زیاد دو هفته دیگه بله برونه!***من این هفته باید برم کفش بخرم!***مامان میپرسه معده ات چطوره؟میگم: هی. یه روز خوب و یه روز بد! میگه: کمتر حرص بخور! به خدا توکل کن!***توکلم به خداست! محکم بغلت کردم خداجونم! لطفا تو هم سفت بغلم کن!سپاسگزارم که آسمون تیره ات رو یهو روشن ميکني، ابرهای بی بارونت رو یهو می بارونی، زمین خش

ادامه مطلب  

گزارش وار  

دارم شهرزاد تماشا میکنم!***همکلاسی زنگ زد به داداش، قرار شد آخر هفته همکلاسی  کپلچه رو بیاره پیش من تا همدیگه رو ببینیم!***احتمال زیاد دو هفته دیگه بله برونه!***من این هفته باید برم کفش بخرم!***مامان میپرسه معده ات چطوره؟میگم: هی. یه روز خوب و یه روز بد! میگه: کمتر حرص بخور! به خدا توکل کن!***توکلم به خداست! محکم بغلت کردم خداجونم! لطفا تو هم سفت بغلم کن!سپاسگزارم که آسمون تیره ات رو یهو روشن ميکني، ابرهای بی بارونت رو یهو می بارونی، زمین خش

ادامه مطلب  

گزارش وار  

دارم شهرزاد تماشا میکنم!***همکلاسی زنگ زد به داداش، قرار شد آخر هفته همکلاسی  کپلچه رو بیاره پیش من تا همدیگه رو ببینیم!***احتمال زیاد دو هفته دیگه بله برونه!***من این هفته باید برم کفش بخرم!***مامان میپرسه معده ات چطوره؟میگم: هی. یه روز خوب و یه روز بد! میگه: کمتر حرص بخور! به خدا توکل کن!***توکلم به خداست! محکم بغلت کردم خداجونم! لطفا تو هم سفت بغلم کن!سپاسگزارم که آسمون تیره ات رو یهو روشن ميکني، ابرهای بی بارونت رو یهو می بارونی، زمین خش

ادامه مطلب  

گزارش وار  

دارم شهرزاد تماشا میکنم!***همکلاسی زنگ زد به داداش، قرار شد آخر هفته همکلاسی  کپلچه رو بیاره پیش من تا همدیگه رو ببینیم!***احتمال زیاد دو هفته دیگه بله برونه!***من این هفته باید برم کفش بخرم!***مامان میپرسه معده ات چطوره؟میگم: هی. یه روز خوب و یه روز بد! میگه: کمتر حرص بخور! به خدا توکل کن!***توکلم به خداست! محکم بغلت کردم خداجونم! لطفا تو هم سفت بغلم کن!سپاسگزارم که آسمون تیره ات رو یهو روشن ميکني، ابرهای بی بارونت رو یهو می بارونی، زمین خش

ادامه مطلب  

گزارش وار  

دارم شهرزاد تماشا میکنم!***همکلاسی زنگ زد به داداش، قرار شد آخر هفته همکلاسی  کپلچه رو بیاره پیش من تا همدیگه رو ببینیم!***احتمال زیاد دو هفته دیگه بله برونه!***من این هفته باید برم کفش بخرم!***مامان میپرسه معده ات چطوره؟میگم: هی. یه روز خوب و یه روز بد! میگه: کمتر حرص بخور! به خدا توکل کن!***توکلم به خداست! محکم بغلت کردم خداجونم! لطفا تو هم سفت بغلم کن!سپاسگزارم که آسمون تیره ات رو یهو روشن ميکني، ابرهای بی بارونت رو یهو می بارونی، زمین خش

ادامه مطلب  

گزارش وار  

دارم شهرزاد تماشا میکنم!***همکلاسی زنگ زد به داداش، قرار شد آخر هفته همکلاسی  کپلچه رو بیاره پیش من تا همدیگه رو ببینیم!***احتمال زیاد دو هفته دیگه بله برونه!***من این هفته باید برم کفش بخرم!***مامان میپرسه معده ات چطوره؟میگم: هی. یه روز خوب و یه روز بد! میگه: کمتر حرص بخور! به خدا توکل کن!***توکلم به خداست! محکم بغلت کردم خداجونم! لطفا تو هم سفت بغلم کن!سپاسگزارم که آسمون تیره ات رو یهو روشن ميکني، ابرهای بی بارونت رو یهو می بارونی، زمین خش

ادامه مطلب  

گزارش وار  

دارم شهرزاد تماشا میکنم!***همکلاسی زنگ زد به داداش، قرار شد آخر هفته همکلاسی  کپلچه رو بیاره پیش من تا همدیگه رو ببینیم!***احتمال زیاد دو هفته دیگه بله برونه!***من این هفته باید برم کفش بخرم!***مامان میپرسه معده ات چطوره؟میگم: هی. یه روز خوب و یه روز بد! میگه: کمتر حرص بخور! به خدا توکل کن!***توکلم به خداست! محکم بغلت کردم خداجونم! لطفا تو هم سفت بغلم کن!سپاسگزارم که آسمون تیره ات رو یهو روشن ميکني، ابرهای بی بارونت رو یهو می بارونی، زمین خش

ادامه مطلب  

گزارش وار  

دارم شهرزاد تماشا میکنم!***همکلاسی زنگ زد به داداش، قرار شد آخر هفته همکلاسی  کپلچه رو بیاره پیش من تا همدیگه رو ببینیم!***احتمال زیاد دو هفته دیگه بله برونه!***من این هفته باید برم کفش بخرم!***مامان میپرسه معده ات چطوره؟میگم: هی. یه روز خوب و یه روز بد! میگه: کمتر حرص بخور! به خدا توکل کن!***توکلم به خداست! محکم بغلت کردم خداجونم! لطفا تو هم سفت بغلم کن!سپاسگزارم که آسمون تیره ات رو یهو روشن ميکني، ابرهای بی بارونت رو یهو می بارونی، زمین خش

ادامه مطلب  

گزارش وار  

دارم شهرزاد تماشا میکنم!***همکلاسی زنگ زد به داداش، قرار شد آخر هفته همکلاسی  کپلچه رو بیاره پیش من تا همدیگه رو ببینیم!***احتمال زیاد دو هفته دیگه بله برونه!***من این هفته باید برم کفش بخرم!***مامان میپرسه معده ات چطوره؟میگم: هی. یه روز خوب و یه روز بد! میگه: کمتر حرص بخور! به خدا توکل کن!***توکلم به خداست! محکم بغلت کردم خداجونم! لطفا تو هم سفت بغلم کن!سپاسگزارم که آسمون تیره ات رو یهو روشن ميکني، ابرهای بی بارونت رو یهو می بارونی، زمین خش

ادامه مطلب  

گزارش وار  

دارم شهرزاد تماشا میکنم!***همکلاسی زنگ زد به داداش، قرار شد آخر هفته همکلاسی  کپلچه رو بیاره پیش من تا همدیگه رو ببینیم!***احتمال زیاد دو هفته دیگه بله برونه!***من این هفته باید برم کفش بخرم!***مامان میپرسه معده ات چطوره؟میگم: هی. یه روز خوب و یه روز بد! میگه: کمتر حرص بخور! به خدا توکل کن!***توکلم به خداست! محکم بغلت کردم خداجونم! لطفا تو هم سفت بغلم کن!سپاسگزارم که آسمون تیره ات رو یهو روشن ميکني، ابرهای بی بارونت رو یهو می بارونی، زمین خش

ادامه مطلب  

گزارش وار  

دارم شهرزاد تماشا میکنم!***همکلاسی زنگ زد به داداش، قرار شد آخر هفته همکلاسی  کپلچه رو بیاره پیش من تا همدیگه رو ببینیم!***احتمال زیاد دو هفته دیگه بله برونه!***من این هفته باید برم کفش بخرم!***مامان میپرسه معده ات چطوره؟میگم: هی. یه روز خوب و یه روز بد! میگه: کمتر حرص بخور! به خدا توکل کن!***توکلم به خداست! محکم بغلت کردم خداجونم! لطفا تو هم سفت بغلم کن!سپاسگزارم که آسمون تیره ات رو یهو روشن ميکني، ابرهای بی بارونت رو یهو می بارونی، زمین خش

ادامه مطلب  

عاشق ترتم وقتی  

عاشق ترت میشم وقتی یه آخ میگم و زود خودتو میرسونی بهم وقتی دستمو سوزوندم و میگی بوسش کنم؟وقتی میخوای بدونی دلخورم یا نه و شکلک درمیاریوقتی دستاتو باز ميکني برای بغل کردنموقتی احترام مامانمو داری حتی بیشتر از خونوادتوقتی موهامو با حوصله شونه ميکني وقتی گوشواره به گوشم‌ میبندیوقتی میری خونتون و میگی طاقت نمیارم دارم دیوونه میشموقتی هستی همیشه من عاشق ترتم

ادامه مطلب  

چند شاخگی  

میدونی، این خیلی بده که به موضوعات زیادی علاقه داشته باشییه روز به کامپیوتر علاقه داری، یه روز به موسیقی و روز بعد به نقاشی و روز بعدش به ورزش و روز بعدش به فلسفه و روز بعدش به سیاست و روز بعدش به فلان و بهمان و صد تا چیز دیگهو هردفعه یه مطلب راجع به یه موضوع جدید میخونی حس ميکني که چقدر این موضوعو دوست داری و قطعا این راهیه که باید بریو هردفعه یه کدومو شروع ميکني، فکر ميکني که داری راه درستو میری و ولش نخواهی کردولی وقتی باز ولش ميکني و یادت می

ادامه مطلب  

چند شاخگی  

میدونی، این خیلی بده که به موضوعات زیادی علاقه داشته باشییه روز به کامپیوتر علاقه داری، یه روز به موسیقی و روز بعد به نقاشی و روز بعدش به ورزش و روز بعدش به فلسفه و روز بعدش به سیاست و روز بعدش به فلان و بهمان و صد تا چیز دیگهو هردفعه یه مطلب راجع به یه موضوع جدید میخونی حس ميکني که چقدر این موضوعو دوست داری و قطعا این راهیه که باید بریو هردفعه یه کدومو شروع ميکني، فکر ميکني که داری راه درستو میری و ولش نخواهی کردولی وقتی باز ولش ميکني و یادت می

ادامه مطلب  

آرامش در آغوشت  

مرحمی برای دردهایم هستی ، یکی هستی که برای من همه کس هستییکی که وقتی نگاهت میکنم تمام غصه ها از یادم میرودکسی که وقتی در کنارمی با تمام وجود احساس خوشبختی میکنمهیچ عطری برای من جز عطر تنت دلنشین نیست و هیچ جایی برایم گرم تر از آغوش تو نیستتنها تویی که حالم را خوب ميکني، با چشمهایت آرامم ميکنيو من درگیر با چشمهای تو میشوم ،تا به اوج آرامش برسمقشنگترین صدای دنیا، صدای نفسهای تو است آنگاه که در آغوشمی

ادامه مطلب  

آرامش در آغوشت  

مرحمی برای دردهایم هستی ، یکی هستی که برای من همه کس هستییکی که وقتی نگاهت میکنم تمام غصه ها از یادم میرودکسی که وقتی در کنارمی با تمام وجود احساس خوشبختی میکنمهیچ عطری برای من جز عطر تنت دلنشین نیست و هیچ جایی برایم گرم تر از آغوش تو نیستتنها تویی که حالم را خوب ميکني، با چشمهایت آرامم ميکنيو من درگیر با چشمهای تو میشوم ،تا به اوج آرامش برسمقشنگترین صدای دنیا، صدای نفسهای تو است آنگاه که در آغوشمی

ادامه مطلب  

آرامش در آغوشت  

مرحمی برای دردهایم هستی ، یکی هستی که برای من همه کس هستییکی که وقتی نگاهت میکنم تمام غصه ها از یادم میرودکسی که وقتی در کنارمی با تمام وجود احساس خوشبختی میکنمهیچ عطری برای من جز عطر تنت دلنشین نیست و هیچ جایی برایم گرم تر از آغوش تو نیستتنها تویی که حالم را خوب ميکني، با چشمهایت آرامم ميکنيو من درگیر با چشمهای تو میشوم ،تا به اوج آرامش برسمقشنگترین صدای دنیا، صدای نفسهای تو است آنگاه که در آغوشمی

ادامه مطلب  

خواب در چشم ترم میشکند  

کنار مردی میخوابی که نه میشناسیش نه حسی بهش داری ..فقط چشماتو میبیندی و سفت بغلش ميکني و اشکات میریزه ..و تاسف میخوری بابت تموم روزایی که گذشته ..اشکاتو میبینه و پیشونیتو میبوسه و ازت آروم میپرسه چی شده ..اشکات واسه چی داره اینجوری گونه هاتو خیس میکنه..نمیتونی تو چشاش نگاه کنی و نمیزاری اشکاتو پاک کنه ...چون تو چشمای کسی دیگه نگاه کردی و اشکاتو پاک کرده ...ازش اجازه میگیری که بری تراس و هوایی بخوری ..بعدش میری خودتو پرت ميکني از اونجا پایین ..بین زم

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >