دانلود آهنگ شاد آرشاوين به نام پا قدم  

 دانلود آهنگ جدید آرشاوین به نام پا قدمحجم احساس تو این بار به من حالی کن منو از خاطره ها دور نکن من میخوام باور عشقت باشم منو به رفتن مجبور نکن منو با حال خودت باور کن میدونم که حال تو عالیه اعترافتو چقدر دوست دارم اینکه جای من پیشت خالیه تو که پا میذاری توی این خونه واسه من پاقدمت خیلی خوبه اسممو همین که تکرار ميکني توی هر ثانیه قلبم میکوبه تو که پا میذاری توی این خونه واسه من پاقدمت خیلی خوبه اسممو همین که تکرار ميکني توی هر ثانیه قلبم

ادامه مطلب  

مقایسة  

یکی از آفت های جون میتونه مقایسه کردن یه مسئله ای با بهترین حالتی باشه که میتونه وجود داشته باشهمثلا به این نتیجه میرسی که هوشت بد نیست، بعد مقایسه ميکني خودتو با یه سری ادمایی که هنوز از نزدیک ندیدی ولی میدونی که خیلی باهوشن، و حس ميکني که هیچی قرار نیست بشی!یا به این نتیجه میرسی که قیافت بد هم نیست، بعد خودتو مقایسه ميکني با خوشگلترین ادمایی که دیدی و ندیدی و بعد کلا حس ميکني که خیلی بدقیافه اییا وقتی میبینی یکی یه اپسیلون نگرانت شده احساس

ادامه مطلب  

مقایسة  

یکی از آفت های جون میتونه مقایسه کردن یه مسئله ای با بهترین حالتی باشه که میتونه وجود داشته باشهمثلا به این نتیجه میرسی که هوشت بد نیست، بعد مقایسه ميکني خودتو با یه سری ادمایی که هنوز از نزدیک ندیدی ولی میدونی که خیلی باهوشن، و حس ميکني که هیچی قرار نیست بشی!یا به این نتیجه میرسی که قیافت بد هم نیست، بعد خودتو مقایسه ميکني با خوشگلترین ادمایی که دیدی و ندیدی و بعد کلا حس ميکني که خیلی بدقیافه اییا وقتی میبینی یکی یه اپسیلون نگرانت شده احساس

ادامه مطلب  

مقایسة  

یکی از آفت های جون میتونه مقایسه کردن یه مسئله ای با بهترین حالتی باشه که میتونه وجود داشته باشهمثلا به این نتیجه میرسی که هوشت بد نیست، بعد مقایسه ميکني خودتو با یه سری ادمایی که هنوز از نزدیک ندیدی ولی میدونی که خیلی باهوشن، و حس ميکني که هیچی قرار نیست بشی!یا به این نتیجه میرسی که قیافت بد هم نیست، بعد خودتو مقایسه ميکني با خوشگلترین ادمایی که دیدی و ندیدی و بعد کلا حس ميکني که خیلی بدقیافه اییا وقتی میبینی یکی یه اپسیلون نگرانت شده احساس

ادامه مطلب  

مقایسة  

یکی از آفت های جون میتونه مقایسه کردن یه مسئله ای با بهترین حالتی باشه که میتونه وجود داشته باشهمثلا به این نتیجه میرسی که هوشت بد نیست، بعد مقایسه ميکني خودتو با یه سری ادمایی که هنوز از نزدیک ندیدی ولی میدونی که خیلی باهوشن، و حس ميکني که هیچی قرار نیست بشی!یا به این نتیجه میرسی که قیافت بد هم نیست، بعد خودتو مقایسه ميکني با خوشگلترین ادمایی که دیدی و ندیدی و بعد کلا حس ميکني که خیلی بدقیافه اییا وقتی میبینی یکی یه اپسیلون نگرانت شده احساس

ادامه مطلب  

مقایسة  

یکی از آفت های جون میتونه مقایسه کردن یه مسئله ای با بهترین حالتی باشه که میتونه وجود داشته باشهمثلا به این نتیجه میرسی که هوشت بد نیست، بعد مقایسه ميکني خودتو با یه سری ادمایی که هنوز از نزدیک ندیدی ولی میدونی که خیلی باهوشن، و حس ميکني که هیچی قرار نیست بشی!یا به این نتیجه میرسی که قیافت بد هم نیست، بعد خودتو مقایسه ميکني با خوشگلترین ادمایی که دیدی و ندیدی و بعد کلا حس ميکني که خیلی بدقیافه اییا وقتی میبینی یکی یه اپسیلون نگرانت شده احساس

ادامه مطلب  

مقایسة  

یکی از آفت های جون میتونه مقایسه کردن یه مسئله ای با بهترین حالتی باشه که میتونه وجود داشته باشهمثلا به این نتیجه میرسی که هوشت بد نیست، بعد مقایسه ميکني خودتو با یه سری ادمایی که هنوز از نزدیک ندیدی ولی میدونی که خیلی باهوشن، و حس ميکني که هیچی قرار نیست بشی!یا به این نتیجه میرسی که قیافت بد هم نیست، بعد خودتو مقایسه ميکني با خوشگلترین ادمایی که دیدی و ندیدی و بعد کلا حس ميکني که خیلی بدقیافه اییا وقتی میبینی یکی یه اپسیلون نگرانت شده احساس

ادامه مطلب  

مقایسة  

یکی از آفت های جون میتونه مقایسه کردن یه مسئله ای با بهترین حالتی باشه که میتونه وجود داشته باشهمثلا به این نتیجه میرسی که هوشت بد نیست، بعد مقایسه ميکني خودتو با یه سری ادمایی که هنوز از نزدیک ندیدی ولی میدونی که خیلی باهوشن، و حس ميکني که هیچی قرار نیست بشی!یا به این نتیجه میرسی که قیافت بد هم نیست، بعد خودتو مقایسه ميکني با خوشگلترین ادمایی که دیدی و ندیدی و بعد کلا حس ميکني که خیلی بدقیافه اییا وقتی میبینی یکی یه اپسیلون نگرانت شده احساس

ادامه مطلب  

مقایسة  

یکی از آفت های جون میتونه مقایسه کردن یه مسئله ای با بهترین حالتی باشه که میتونه وجود داشته باشهمثلا به این نتیجه میرسی که هوشت بد نیست، بعد مقایسه ميکني خودتو با یه سری ادمایی که هنوز از نزدیک ندیدی ولی میدونی که خیلی باهوشن، و حس ميکني که هیچی قرار نیست بشی!یا به این نتیجه میرسی که قیافت بد هم نیست، بعد خودتو مقایسه ميکني با خوشگلترین ادمایی که دیدی و ندیدی و بعد کلا حس ميکني که خیلی بدقیافه اییا وقتی میبینی یکی یه اپسیلون نگرانت شده احساس

ادامه مطلب  

مقایسة  

یکی از آفت های جون میتونه مقایسه کردن یه مسئله ای با بهترین حالتی باشه که میتونه وجود داشته باشهمثلا به این نتیجه میرسی که هوشت بد نیست، بعد مقایسه ميکني خودتو با یه سری ادمایی که هنوز از نزدیک ندیدی ولی میدونی که خیلی باهوشن، و حس ميکني که هیچی قرار نیست بشی!یا به این نتیجه میرسی که قیافت بد هم نیست، بعد خودتو مقایسه ميکني با خوشگلترین ادمایی که دیدی و ندیدی و بعد کلا حس ميکني که خیلی بدقیافه اییا وقتی میبینی یکی یه اپسیلون نگرانت شده احساس

ادامه مطلب  

مقایسة  

یکی از آفت های جون میتونه مقایسه کردن یه مسئله ای با بهترین حالتی باشه که میتونه وجود داشته باشهمثلا به این نتیجه میرسی که هوشت بد نیست، بعد مقایسه ميکني خودتو با یه سری ادمایی که هنوز از نزدیک ندیدی ولی میدونی که خیلی باهوشن، و حس ميکني که هیچی قرار نیست بشی!یا به این نتیجه میرسی که قیافت بد هم نیست، بعد خودتو مقایسه ميکني با خوشگلترین ادمایی که دیدی و ندیدی و بعد کلا حس ميکني که خیلی بدقیافه اییا وقتی میبینی یکی یه اپسیلون نگرانت شده احساس

ادامه مطلب  

مقایسة  

یکی از آفت های جون میتونه مقایسه کردن یه مسئله ای با بهترین حالتی باشه که میتونه وجود داشته باشهمثلا به این نتیجه میرسی که هوشت بد نیست، بعد مقایسه ميکني خودتو با یه سری ادمایی که هنوز از نزدیک ندیدی ولی میدونی که خیلی باهوشن، و حس ميکني که هیچی قرار نیست بشی!یا به این نتیجه میرسی که قیافت بد هم نیست، بعد خودتو مقایسه ميکني با خوشگلترین ادمایی که دیدی و ندیدی و بعد کلا حس ميکني که خیلی بدقیافه اییا وقتی میبینی یکی یه اپسیلون نگرانت شده احساس

ادامه مطلب  

مقایسة  

یکی از آفت های جون میتونه مقایسه کردن یه مسئله ای با بهترین حالتی باشه که میتونه وجود داشته باشهمثلا به این نتیجه میرسی که هوشت بد نیست، بعد مقایسه ميکني خودتو با یه سری ادمایی که هنوز از نزدیک ندیدی ولی میدونی که خیلی باهوشن، و حس ميکني که هیچی قرار نیست بشی!یا به این نتیجه میرسی که قیافت بد هم نیست، بعد خودتو مقایسه ميکني با خوشگلترین ادمایی که دیدی و ندیدی و بعد کلا حس ميکني که خیلی بدقیافه اییا وقتی میبینی یکی یه اپسیلون نگرانت شده احساس

ادامه مطلب  

حرفم رو آخرش زدم  

چند روز قبل همسرم بهم گفت که تو چرا تصمیم مهمونی رفتن یا نرفتن رو همیشه به من واگزار ميکني؟ (و مقداری غر غر البته!)اینجا بود که من از کوره در رفته و حرفی که مدت ها بود توی دلم حبسش کرده بودم رو گفتم: ببین اگه من بهت بگم که بریم و شما توی مهمونی بهت بد بگذره، دهان من رو سرویس ميکني و اوقات تلخی درست ميکني! میخوای بریم مهمونی، میریم؛ اگرم نه که نمیریم! من برای خودم دردسر درست نمیکنم!نمیدونم گفتنش کار درستی بود یا نه اما دل  من که خالی شد :)

ادامه مطلب  

حرفم رو آخرش زدم  

چند روز قبل همسرم بهم گفت که تو چرا تصمیم مهمونی رفتن یا نرفتن رو همیشه به من واگزار ميکني؟ (و مقداری غر غر البته!)اینجا بود که من از کوره در رفته و حرفی که مدت ها بود توی دلم حبسش کرده بودم رو گفتم: ببین اگه من بهت بگم که بریم و شما توی مهمونی بهت بد بگذره، دهان من رو سرویس ميکني و اوقات تلخی درست ميکني! میخوای بریم مهمونی، میریم؛ اگرم نه که نمیریم! من برای خودم دردسر درست نمیکنم!نمیدونم گفتنش کار درستی بود یا نه اما دل  من که خالی شد :)

ادامه مطلب  

حرفم رو آخرش زدم  

چند روز قبل همسرم بهم گفت که تو چرا تصمیم مهمونی رفتن یا نرفتن رو همیشه به من واگزار ميکني؟ (و مقداری غر غر البته!)اینجا بود که من از کوره در رفته و حرفی که مدت ها بود توی دلم حبسش کرده بودم رو گفتم: ببین اگه من بهت بگم که بریم و شما توی مهمونی بهت بد بگذره، دهان من رو سرویس ميکني و اوقات تلخی درست ميکني! میخوای بریم مهمونی، میریم؛ اگرم نه که نمیریم! من برای خودم دردسر درست نمیکنم!نمیدونم گفتنش کار درستی بود یا نه اما دل  من که خالی شد :)

ادامه مطلب  

حرفم رو آخرش زدم  

چند روز قبل همسرم بهم گفت که تو چرا تصمیم مهمونی رفتن یا نرفتن رو همیشه به من واگزار ميکني؟ (و مقداری غر غر البته!)اینجا بود که من از کوره در رفته و حرفی که مدت ها بود توی دلم حبسش کرده بودم رو گفتم: ببین اگه من بهت بگم که بریم و شما توی مهمونی بهت بد بگذره، دهان من رو سرویس ميکني و اوقات تلخی درست ميکني! میخوای بریم مهمونی، میریم؛ اگرم نه که نمیریم! من برای خودم دردسر درست نمیکنم!نمیدونم گفتنش کار درستی بود یا نه اما دل  من که خالی شد :)

ادامه مطلب  

حرفم رو آخرش زدم  

چند روز قبل همسرم بهم گفت که تو چرا تصمیم مهمونی رفتن یا نرفتن رو همیشه به من واگزار ميکني؟ (و مقداری غر غر البته!)اینجا بود که من از کوره در رفته و حرفی که مدت ها بود توی دلم حبسش کرده بودم رو گفتم: ببین اگه من بهت بگم که بریم و شما توی مهمونی بهت بد بگذره، دهان من رو سرویس ميکني و اوقات تلخی درست ميکني! میخوای بریم مهمونی، میریم؛ اگرم نه که نمیریم! من برای خودم دردسر درست نمیکنم!نمیدونم گفتنش کار درستی بود یا نه اما دل  من که خالی شد :)

ادامه مطلب  

حس تلخ  

اولین باری که دلت برایِ یکی میلرزه با آغوش باز ازش استقبال ميکني ! چون انقدر حسش خوبه که چشماتو رو همه چی میبنده ... به این فکر نميکني که تهش چی قراره بشه ، تو همـون لحظه عاشقی ميکني .وقتی به هر دلیلی از دستش میدی تا مدتها درِ قلبتو محکم میبندی که دیگه هیچکس پا توش نذاره ..برای بار دوم اگر کسی پیدا شه که دلتو بلرزونه ، که نسبت بهش یه حسِ مثبت داشته باشی ، که فقط خودشو ببینی و با نفر قبلی مقایسش نکنی ، میترسی ! خیلی میترسی ...چ

ادامه مطلب  

حس تلخ  

اولین باری که دلت برایِ یکی میلرزه با آغوش باز ازش استقبال ميکني ! چون انقدر حسش خوبه که چشماتو رو همه چی میبنده ... به این فکر نميکني که تهش چی قراره بشه ، تو همـون لحظه عاشقی ميکني .وقتی به هر دلیلی از دستش میدی تا مدتها درِ قلبتو محکم میبندی که دیگه هیچکس پا توش نذاره ..برای بار دوم اگر کسی پیدا شه که دلتو بلرزونه ، که نسبت بهش یه حسِ مثبت داشته باشی ، که فقط خودشو ببینی و با نفر قبلی مقایسش نکنی ، میترسی ! خیلی میترسی ...چ

ادامه مطلب  

حس تلخ  

اولین باری که دلت برایِ یکی میلرزه با آغوش باز ازش استقبال ميکني ! چون انقدر حسش خوبه که چشماتو رو همه چی میبنده ... به این فکر نميکني که تهش چی قراره بشه ، تو همـون لحظه عاشقی ميکني .وقتی به هر دلیلی از دستش میدی تا مدتها درِ قلبتو محکم میبندی که دیگه هیچکس پا توش نذاره ..برای بار دوم اگر کسی پیدا شه که دلتو بلرزونه ، که نسبت بهش یه حسِ مثبت داشته باشی ، که فقط خودشو ببینی و با نفر قبلی مقایسش نکنی ، میترسی ! خیلی میترسی ...چ

ادامه مطلب  

حس تلخ  

اولین باری که دلت برایِ یکی میلرزه با آغوش باز ازش استقبال ميکني ! چون انقدر حسش خوبه که چشماتو رو همه چی میبنده ... به این فکر نميکني که تهش چی قراره بشه ، تو همـون لحظه عاشقی ميکني .وقتی به هر دلیلی از دستش میدی تا مدتها درِ قلبتو محکم میبندی که دیگه هیچکس پا توش نذاره ..برای بار دوم اگر کسی پیدا شه که دلتو بلرزونه ، که نسبت بهش یه حسِ مثبت داشته باشی ، که فقط خودشو ببینی و با نفر قبلی مقایسش نکنی ، میترسی ! خیلی میترسی ...چ

ادامه مطلب  

حس تلخ  

اولین باری که دلت برایِ یکی میلرزه با آغوش باز ازش استقبال ميکني ! چون انقدر حسش خوبه که چشماتو رو همه چی میبنده ... به این فکر نميکني که تهش چی قراره بشه ، تو همـون لحظه عاشقی ميکني .وقتی به هر دلیلی از دستش میدی تا مدتها درِ قلبتو محکم میبندی که دیگه هیچکس پا توش نذاره ..برای بار دوم اگر کسی پیدا شه که دلتو بلرزونه ، که نسبت بهش یه حسِ مثبت داشته باشی ، که فقط خودشو ببینی و با نفر قبلی مقایسش نکنی ، میترسی ! خیلی میترسی ...چ

ادامه مطلب  

حس تلخ  

اولین باری که دلت برایِ یکی میلرزه با آغوش باز ازش استقبال ميکني ! چون انقدر حسش خوبه که چشماتو رو همه چی میبنده ... به این فکر نميکني که تهش چی قراره بشه ، تو همـون لحظه عاشقی ميکني .وقتی به هر دلیلی از دستش میدی تا مدتها درِ قلبتو محکم میبندی که دیگه هیچکس پا توش نذاره ..برای بار دوم اگر کسی پیدا شه که دلتو بلرزونه ، که نسبت بهش یه حسِ مثبت داشته باشی ، که فقط خودشو ببینی و با نفر قبلی مقایسش نکنی ، میترسی ! خیلی میترسی ...چ

ادامه مطلب  

حس تلخ  

اولین باری که دلت برایِ یکی میلرزه با آغوش باز ازش استقبال ميکني ! چون انقدر حسش خوبه که چشماتو رو همه چی میبنده ... به این فکر نميکني که تهش چی قراره بشه ، تو همـون لحظه عاشقی ميکني .وقتی به هر دلیلی از دستش میدی تا مدتها درِ قلبتو محکم میبندی که دیگه هیچکس پا توش نذاره ..برای بار دوم اگر کسی پیدا شه که دلتو بلرزونه ، که نسبت بهش یه حسِ مثبت داشته باشی ، که فقط خودشو ببینی و با نفر قبلی مقایسش نکنی ، میترسی ! خیلی میترسی ...چ

ادامه مطلب  

پهلوون پمبه  

بحث ميکني، صداتو میبری بالا، حرفاتو تند تند به زبون میاری، جواب میدی و ضایع ميکني و دعوای راه افتاده رو به نفع خودت تموم ميکني و دستاتو مشت ميکني و صداتو محکم و سینه سپر، خط و نشون میکشی.بعد برمیگردی خونه، توی اتاقت، درو قفل ميکني و خودتو میندازی و جمع و جور ميکني روی تختت و سه ساعت آروم آروم و یه ریز زارِت میاد ، اگه خل نیستی چی ایی پس؟
اگه خودم نبودم، مدام واسه خوشگلی موقتی پس از گریه کردنم زرت و زرت میزدم زیر گریه.رنگین کمون پس از باران! میبی

ادامه مطلب  

پهلوون پمبه  

بحث ميکني، صداتو میبری بالا، حرفاتو تند تند به زبون میاری، جواب میدی و ضایع ميکني و دعوای راه افتاده رو به نفع خودت تموم ميکني و دستاتو مشت ميکني و صداتو محکم و سینه سپر، خط و نشون میکشی.بعد برمیگردی خونه، توی اتاقت، درو قفل ميکني و خودتو میندازی و جمع و جور ميکني روی تختت و سه ساعت آروم آروم و یه ریز زارِت میاد ، اگه خل نیستی چی ایی پس؟
اگه خودم نبودم، مدام واسه خوشگلی موقتی پس از گریه کردنم زرت و زرت میزدم زیر گریه.رنگین کمون پس از باران! میبی

ادامه مطلب  

پهلوون پمبه  

بحث ميکني، صداتو میبری بالا، حرفاتو تند تند به زبون میاری، جواب میدی و ضایع ميکني و دعوای راه افتاده رو به نفع خودت تموم ميکني و دستاتو مشت ميکني و صداتو محکم و سینه سپر، خط و نشون میکشی.بعد برمیگردی خونه، توی اتاقت، درو قفل ميکني و خودتو میندازی و جمع و جور ميکني روی تختت و سه ساعت آروم آروم و یه ریز زارِت میاد ، اگه خل نیستی چی ایی پس؟
اگه خودم نبودم، مدام واسه خوشگلی موقتی پس از گریه کردنم زرت و زرت میزدم زیر گریه.رنگین کمون پس از باران! میبی

ادامه مطلب  

پهلوون پمبه  

بحث ميکني، صداتو میبری بالا، حرفاتو تند تند به زبون میاری، جواب میدی و ضایع ميکني و دعوای راه افتاده رو به نفع خودت تموم ميکني و دستاتو مشت ميکني و صداتو محکم و سینه سپر، خط و نشون میکشی.بعد برمیگردی خونه، توی اتاقت، درو قفل ميکني و خودتو میندازی و جمع و جور ميکني روی تختت و سه ساعت آروم آروم و یه ریز زارِت میاد ، اگه خل نیستی چی ایی پس؟
اگه خودم نبودم، مدام واسه خوشگلی موقتی پس از گریه کردنم زرت و زرت میزدم زیر گریه.رنگین کمون پس از باران! میبی

ادامه مطلب  

پهلوون پمبه  

بحث ميکني، صداتو میبری بالا، حرفاتو تند تند به زبون میاری، جواب میدی و ضایع ميکني و دعوای راه افتاده رو به نفع خودت تموم ميکني و دستاتو مشت ميکني و صداتو محکم و سینه سپر، خط و نشون میکشی.بعد برمیگردی خونه، توی اتاقت، درو قفل ميکني و خودتو میندازی و جمع و جور ميکني روی تختت و سه ساعت آروم آروم و یه ریز زارِت میاد ، اگه خل نیستی چی ایی پس؟
اگه خودم نبودم، مدام واسه خوشگلی موقتی پس از گریه کردنم زرت و زرت میزدم زیر گریه.رنگین کمون پس از باران! میبی

ادامه مطلب  

پهلوون پمبه  

بحث ميکني، صداتو میبری بالا، حرفاتو تند تند به زبون میاری، جواب میدی و ضایع ميکني و دعوای راه افتاده رو به نفع خودت تموم ميکني و دستاتو مشت ميکني و صداتو محکم و سینه سپر، خط و نشون میکشی.بعد برمیگردی خونه، توی اتاقت، درو قفل ميکني و خودتو میندازی و جمع و جور ميکني روی تختت و سه ساعت آروم آروم و یه ریز زارِت میاد ، اگه خل نیستی چی ایی پس؟
اگه خودم نبودم، مدام واسه خوشگلی موقتی پس از گریه کردنم زرت و زرت میزدم زیر گریه.رنگین کمون پس از باران! میبی

ادامه مطلب  

پهلوون پمبه  

بحث ميکني، صداتو میبری بالا، حرفاتو تند تند به زبون میاری، جواب میدی و ضایع ميکني و دعوای راه افتاده رو به نفع خودت تموم ميکني و دستاتو مشت ميکني و صداتو محکم و سینه سپر، خط و نشون میکشی.بعد برمیگردی خونه، توی اتاقت، درو قفل ميکني و خودتو میندازی و جمع و جور ميکني روی تختت و سه ساعت آروم آروم و یه ریز زارِت میاد ، اگه خل نیستی چی ایی پس؟
اگه خودم نبودم، مدام واسه خوشگلی موقتی پس از گریه کردنم زرت و زرت میزدم زیر گریه.رنگین کمون پس از باران! میبی

ادامه مطلب  

پهلوون پمبه  

بحث ميکني، صداتو میبری بالا، حرفاتو تند تند به زبون میاری، جواب میدی و ضایع ميکني و دعوای راه افتاده رو به نفع خودت تموم ميکني و دستاتو مشت ميکني و صداتو محکم و سینه سپر، خط و نشون میکشی.بعد برمیگردی خونه، توی اتاقت، درو قفل ميکني و خودتو میندازی و جمع و جور ميکني روی تختت و سه ساعت آروم آروم و یه ریز زارِت میاد ، اگه خل نیستی چی ایی پس؟
اگه خودم نبودم، مدام واسه خوشگلی موقتی پس از گریه کردنم زرت و زرت میزدم زیر گریه.رنگین کمون پس از باران! میبی

ادامه مطلب  

پهلوون پمبه  

بحث ميکني، صداتو میبری بالا، حرفاتو تند تند به زبون میاری، جواب میدی و ضایع ميکني و دعوای راه افتاده رو به نفع خودت تموم ميکني و دستاتو مشت ميکني و صداتو محکم و سینه سپر، خط و نشون میکشی.بعد برمیگردی خونه، توی اتاقت، درو قفل ميکني و خودتو میندازی و جمع و جور ميکني روی تختت و سه ساعت آروم آروم و یه ریز زارِت میاد ، اگه خل نیستی چی ایی پس؟
اگه خودم نبودم، مدام واسه خوشگلی موقتی پس از گریه کردنم زرت و زرت میزدم زیر گریه.رنگین کمون پس از باران! میبی

ادامه مطلب  

پهلوون پمبه  

بحث ميکني، صداتو میبری بالا، حرفاتو تند تند به زبون میاری، جواب میدی و ضایع ميکني و دعوای راه افتاده رو به نفع خودت تموم ميکني و دستاتو مشت ميکني و صداتو محکم و سینه سپر، خط و نشون میکشی.بعد برمیگردی خونه، توی اتاقت، درو قفل ميکني و خودتو میندازی و جمع و جور ميکني روی تختت و سه ساعت آروم آروم و یه ریز زارِت میاد ، اگه خل نیستی چی ایی پس؟
اگه خودم نبودم، مدام واسه خوشگلی موقتی پس از گریه کردنم زرت و زرت میزدم زیر گریه.رنگین کمون پس از باران! میبی

ادامه مطلب  

پهلوون پمبه  

بحث ميکني، صداتو میبری بالا، حرفاتو تند تند به زبون میاری، جواب میدی و ضایع ميکني و دعوای راه افتاده رو به نفع خودت تموم ميکني و دستاتو مشت ميکني و صداتو محکم و سینه سپر، خط و نشون میکشی.بعد برمیگردی خونه، توی اتاقت، درو قفل ميکني و خودتو میندازی و جمع و جور ميکني روی تختت و سه ساعت آروم آروم و یه ریز زارِت میاد ، اگه خل نیستی چی ایی پس؟
اگه خودم نبودم، مدام واسه خوشگلی موقتی پس از گریه کردنم زرت و زرت میزدم زیر گریه.رنگین کمون پس از باران! میبی

ادامه مطلب  

پهلوون پمبه  

بحث ميکني، صداتو میبری بالا، حرفاتو تند تند به زبون میاری، جواب میدی و ضایع ميکني و دعوای راه افتاده رو به نفع خودت تموم ميکني و دستاتو مشت ميکني و صداتو محکم و سینه سپر، خط و نشون میکشی.بعد برمیگردی خونه، توی اتاقت، درو قفل ميکني و خودتو میندازی و جمع و جور ميکني روی تختت و سه ساعت آروم آروم و یه ریز زارِت میاد ، اگه خل نیستی چی ایی پس؟
اگه خودم نبودم، مدام واسه خوشگلی موقتی پس از گریه کردنم زرت و زرت میزدم زیر گریه.رنگین کمون پس از باران! میبی

ادامه مطلب  

پهلوون پمبه  

بحث ميکني، صداتو میبری بالا، حرفاتو تند تند به زبون میاری، جواب میدی و ضایع ميکني و دعوای راه افتاده رو به نفع خودت تموم ميکني و دستاتو مشت ميکني و صداتو محکم و سینه سپر، خط و نشون میکشی.بعد برمیگردی خونه، توی اتاقت، درو قفل ميکني و خودتو میندازی و جمع و جور ميکني روی تختت و سه ساعت آروم آروم و یه ریز زارِت میاد ، اگه خل نیستی چی ایی پس؟
اگه خودم نبودم، مدام واسه خوشگلی موقتی پس از گریه کردنم زرت و زرت میزدم زیر گریه.رنگین کمون پس از باران! میبی

ادامه مطلب  

پهلوون پمبه  

بحث ميکني، صداتو میبری بالا، حرفاتو تند تند به زبون میاری، جواب میدی و ضایع ميکني و دعوای راه افتاده رو به نفع خودت تموم ميکني و دستاتو مشت ميکني و صداتو محکم و سینه سپر، خط و نشون میکشی.بعد برمیگردی خونه، توی اتاقت، درو قفل ميکني و خودتو میندازی و جمع و جور ميکني روی تختت و سه ساعت آروم آروم و یه ریز زارِت میاد ، اگه خل نیستی چی ایی پس؟
اگه خودم نبودم، مدام واسه خوشگلی موقتی پس از گریه کردنم زرت و زرت میزدم زیر گریه.رنگین کمون پس از باران! میبی

ادامه مطلب  

پهلوون پمبه  

بحث ميکني، صداتو میبری بالا، حرفاتو تند تند به زبون میاری، جواب میدی و ضایع ميکني و دعوای راه افتاده رو به نفع خودت تموم ميکني و دستاتو مشت ميکني و صداتو محکم و سینه سپر، خط و نشون میکشی.بعد برمیگردی خونه، توی اتاقت، درو قفل ميکني و خودتو میندازی و جمع و جور ميکني روی تختت و سه ساعت آروم آروم و یه ریز زارِت میاد ، اگه خل نیستی چی ایی پس؟
اگه خودم نبودم، مدام واسه خوشگلی موقتی پس از گریه کردنم زرت و زرت میزدم زیر گریه.رنگین کمون پس از باران! میبی

ادامه مطلب  

پهلوون پمبه  

بحث ميکني، صداتو میبری بالا، حرفاتو تند تند به زبون میاری، جواب میدی و ضایع ميکني و دعوای راه افتاده رو به نفع خودت تموم ميکني و دستاتو مشت ميکني و صداتو محکم و سینه سپر، خط و نشون میکشی.بعد برمیگردی خونه، توی اتاقت، درو قفل ميکني و خودتو میندازی و جمع و جور ميکني روی تختت و سه ساعت آروم آروم و یه ریز زارِت میاد ، اگه خل نیستی چی ایی پس؟
اگه خودم نبودم، مدام واسه خوشگلی موقتی پس از گریه کردنم زرت و زرت میزدم زیر گریه.رنگین کمون پس از باران! میبی

ادامه مطلب  

وجدان درون شبانه:/  

باز شب شد. من خوابم میاد. اما نمیرم بخوابم.کوثر! داری با کی لج ميکني الان دقیقا؟؟؟؟ بابات که نی گیر بده به خوابت که بگی با اون! داری با کی لج ميکني ها؟ چرا نمیری بخوابی؟ چرا عین عادم درس نمیخونی؟؟ هااا؟؟  خوشت مید بری شهریور؟ یا خوشت میاد هیچ جا ثبت نامت نکنن و اواره شی! شنیدی خانمه چی گفت؟ گفت پارسال 20 نفره تا 25 نفره بودند ولی امسال 15 نفره میبندن! اگه ریاضیت همینجوری بد باشه ممکنه ثبتنام نشی!!! کوثر! تا دیر نشده یک خورده به خودت بیا. 

ادامه مطلب  

وجدان درون شبانه:/  

باز شب شد. من خوابم میاد. اما نمیرم بخوابم.کوثر! داری با کی لج ميکني الان دقیقا؟؟؟؟ بابات که نی گیر بده به خوابت که بگی با اون! داری با کی لج ميکني ها؟ چرا نمیری بخوابی؟ چرا عین عادم درس نمیخونی؟؟ هااا؟؟  خوشت مید بری شهریور؟ یا خوشت میاد هیچ جا ثبت نامت نکنن و اواره شی! شنیدی خانمه چی گفت؟ گفت پارسال 20 نفره تا 25 نفره بودند ولی امسال 15 نفره میبندن! اگه ریاضیت همینجوری بد باشه ممکنه ثبتنام نشی!!! کوثر! تا دیر نشده یک خورده به خودت بیا. 

ادامه مطلب  

وجدان درون شبانه:/  

باز شب شد. من خوابم میاد. اما نمیرم بخوابم.کوثر! داری با کی لج ميکني الان دقیقا؟؟؟؟ بابات که نی گیر بده به خوابت که بگی با اون! داری با کی لج ميکني ها؟ چرا نمیری بخوابی؟ چرا عین عادم درس نمیخونی؟؟ هااا؟؟  خوشت مید بری شهریور؟ یا خوشت میاد هیچ جا ثبت نامت نکنن و اواره شی! شنیدی خانمه چی گفت؟ گفت پارسال 20 نفره تا 25 نفره بودند ولی امسال 15 نفره میبندن! اگه ریاضیت همینجوری بد باشه ممکنه ثبتنام نشی!!! کوثر! تا دیر نشده یک خورده به خودت بیا. 

ادامه مطلب  

وجدان درون شبانه:/  

باز شب شد. من خوابم میاد. اما نمیرم بخوابم.کوثر! داری با کی لج ميکني الان دقیقا؟؟؟؟ بابات که نی گیر بده به خوابت که بگی با اون! داری با کی لج ميکني ها؟ چرا نمیری بخوابی؟ چرا عین عادم درس نمیخونی؟؟ هااا؟؟  خوشت مید بری شهریور؟ یا خوشت میاد هیچ جا ثبت نامت نکنن و اواره شی! شنیدی خانمه چی گفت؟ گفت پارسال 20 نفره تا 25 نفره بودند ولی امسال 15 نفره میبندن! اگه ریاضیت همینجوری بد باشه ممکنه ثبتنام نشی!!! کوثر! تا دیر نشده یک خورده به خودت بیا. 

ادامه مطلب  

وجدان درون شبانه:/  

باز شب شد. من خوابم میاد. اما نمیرم بخوابم.کوثر! داری با کی لج ميکني الان دقیقا؟؟؟؟ بابات که نی گیر بده به خوابت که بگی با اون! داری با کی لج ميکني ها؟ چرا نمیری بخوابی؟ چرا عین عادم درس نمیخونی؟؟ هااا؟؟  خوشت مید بری شهریور؟ یا خوشت میاد هیچ جا ثبت نامت نکنن و اواره شی! شنیدی خانمه چی گفت؟ گفت پارسال 20 نفره تا 25 نفره بودند ولی امسال 15 نفره میبندن! اگه ریاضیت همینجوری بد باشه ممکنه ثبتنام نشی!!! کوثر! تا دیر نشده یک خورده به خودت بیا. 

ادامه مطلب  

وجدان درون شبانه:/  

باز شب شد. من خوابم میاد. اما نمیرم بخوابم.کوثر! داری با کی لج ميکني الان دقیقا؟؟؟؟ بابات که نی گیر بده به خوابت که بگی با اون! داری با کی لج ميکني ها؟ چرا نمیری بخوابی؟ چرا عین عادم درس نمیخونی؟؟ هااا؟؟  خوشت مید بری شهریور؟ یا خوشت میاد هیچ جا ثبت نامت نکنن و اواره شی! شنیدی خانمه چی گفت؟ گفت پارسال 20 نفره تا 25 نفره بودند ولی امسال 15 نفره میبندن! اگه ریاضیت همینجوری بد باشه ممکنه ثبتنام نشی!!! کوثر! تا دیر نشده یک خورده به خودت بیا. 

ادامه مطلب  

با تو که باشم  

به تو که فکر میکنم تا بی نهایت عشق میروم،به خودم می آیم میبینم که درگیر با توامبه تو که نگاه میکنم ، میفهمم که جز توکسی را ندارم ، که در این راه نفسگیر همسفرم باشددستهایت را میگیرم ، دلم میخواهد همانجا برایت بمیرم و باز بگیرم نبض عشق رامحبت که ميکني ، مرا بیشتر دیوانه خودت ميکني ،و من عاشق همینمعاشق خنده هایت ، قدم زدن در کنارت ، نگاه به چشمهایت ، بوسه بر لبانتبا تو که باشم ، هر جا که باشم ، در کنارت خوشحال و دور از تو ، به یادتوام

ادامه مطلب  

با تو که باشم  

به تو که فکر میکنم تا بی نهایت عشق میروم،به خودم می آیم میبینم که درگیر با توامبه تو که نگاه میکنم ، میفهمم که جز توکسی را ندارم ، که در این راه نفسگیر همسفرم باشددستهایت را میگیرم ، دلم میخواهد همانجا برایت بمیرم و باز بگیرم نبض عشق رامحبت که ميکني ، مرا بیشتر دیوانه خودت ميکني ،و من عاشق همینمعاشق خنده هایت ، قدم زدن در کنارت ، نگاه به چشمهایت ، بوسه بر لبانتبا تو که باشم ، هر جا که باشم ، در کنارت خوشحال و دور از تو ، به یادتوام

ادامه مطلب  

با تو که باشم  

به تو که فکر میکنم تا بی نهایت عشق میروم،به خودم می آیم میبینم که درگیر با توامبه تو که نگاه میکنم ، میفهمم که جز توکسی را ندارم ، که در این راه نفسگیر همسفرم باشددستهایت را میگیرم ، دلم میخواهد همانجا برایت بمیرم و باز بگیرم نبض عشق رامحبت که ميکني ، مرا بیشتر دیوانه خودت ميکني ،و من عاشق همینمعاشق خنده هایت ، قدم زدن در کنارت ، نگاه به چشمهایت ، بوسه بر لبانتبا تو که باشم ، هر جا که باشم ، در کنارت خوشحال و دور از تو ، به یادتوام

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >